National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Travelling and lifting mechanism
Rosendorf, Pavel ; Malach, František (referee) ; Malášek, Jiří (advisor)
Master thesis describes the design of travelling and lifting mechanism for the Bell helicopter with a minimum weight of 2,000 kg and travel of 80mm. In some parts of this work will find an overview of the manufactured equipment, analysis of possible mechanisms, the concept with strength calculations with FEM supported calculations of each frame.
Horizontal storage carousel for connecting parts
Rosendorf, Pavel ; Pokorný, Jan (referee) ; Kašpárek, Jaroslav (advisor)
The bachelor thesis deals with horizontal storage carousel for connecting parts. The basic functional calculations are made, including design of propulsion. Technical drawings are attached.
Zřízení registru chráněných území‚ včetně mapové dokumentace obsahu registru
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kopecká, Veronika ; Prchalová, Hana ; Rosendorf, Pavel
Cílem projektu je vytvořit funkční Registr chráněných území ve smyslu Rámcové směrnice o vodní politice EU (2000/60/ES) s využitím všech dostupných údajů ukládaných v informačním systému veřejné správy (ISVS) podle příslušných právních předpisů ČR. Dalším cílem projektu je navržení technologických postupů pro zjednodušení obsahu registru do přehledných map, které budou sloužit různým potřebám, mimo jiné pro předávání informací do mezinárodních částí zpráv za jednotlivé národní části.
Zřízení registru chráněných území‚ včetně mapové dokumentace obsahu registru
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kopecká, Veronika ; Filippi, Renata ; Rosendorf, Pavel
Zpráva popisuje postup při zřizování a naplňování Registru chráněných území podle přílohy IV Rámcové směrnice pro vodní politiku EU. Zvolené postupy výběru území a způsoby zobrazování obsahu Registru na mapách byly vyzkoušeny v modelovém území panonské biogeografické oblasti a v oblasti horního a středního Labe.
Zřízení registru chráněných území‚ včetně mapové dokumentace obsahu registru
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vlčková, Veronika ; Rosendorf, Pavel
Souhrnná zpráva projektu popisuje dosažené cíle projektu - vytvoření, doplnění a aktualizaci Registru, návrh na správu Registru v gesci VÚV T.G.M. nebo AOPK ČR. Je popsán portál Registru v rámci systému HEIS VÚV. Jsou uvedena doporučení pro další rozvoj systému.
Zřízení registru chráněných území‚ včetně mapové dokumentace obsahu registru
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vlčková, Veronika ; Rosendorf, Pavel
Zpráva se zabývá revizí obsahu Registru, komentuje možné rozšíření registru a doporučuje některé změny struktury Registru. Obsahuje část Zprávy České republiky o charakterizaci oblastí povodí pro Evropskou komisi a analýzu zastoupení jednotlivých typů objektů Registru v koordinačních oblastech na území ČR.
Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí
Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Baudišová, Dana ; Rosendorf, Pavel ; Grünwaldová, Helena ; Pumann, Petr ; Kalinová, Marie
Projekt je cílen na zavedení toku dat a informací o vodách ke koupání a na jejich vyhodnocení, jako základní článek pro poskytování informací veřejnosti, EU a jako základny pro návrhy opatření ke zlepšení stavu těchto vod. Byla shromážděna data: popis oblasti a hydromorfologie, terénní průzkum, historické údaje o kvalitě vody, seznam zdrojů znečištění a způsob vnosu do vody. Byla vypracována příručka Profil vod ke koupání .

See also: similar author names
1 Rosendorf, P.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.