Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Towards the New World Order? A Geopolitical study of Neo-Eurasianism and Meridionalism.
Morgado Albino, Nuno ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent) ; Békési, László (oponent)
V ČEŠTINĚ Odpověď na zkoumanou otázku: "Souvisí Neo-Eurasianism a Meridionalism nějak s Novým světovým řádem?" z pohledu geopolitické studie, byla těžištěm této práce. V této souvislosti bylo hlavním cílem analyzovat a porovnat Neo-Eurasianism a Meridionalism, přičemž je charakterizuji jako ideologie. V téže linii bylo také vysvětleno, jak mají tyto ideologie za cíl formovat Nový světový řád (proto také byly klasifikovány jako strategické plány). Teoretický přístup zahrnoval předpoklady z teoretické realistické tradice mezinárodních vztahů, ale byla dána přednost geopolitické studii tout court. Tato práce je plně kvalitativním výzkumem, systém metod a technik zahrnuje fenomenologickou metodu, případovou studii (srovnávací a jednotlivou), sledování procesů (process tracing) a profilování politické osobnosti. Pokud jde o strukturu, tak v části i byly contextualizovány a vysvětleny rámce geopolitické studie a modelu neoclacické geopolitiky, kdežto v části ii byla popsána a analyzována Neo-Eurasistská ideologie a strategický plán. Část iii byla věnována popsání a analyze brazilské geopolitické školy a Meridionalismu jako ideologie a strategického plánu, cast iv pak byla zaměřena na geopolitickou analýzu Brazílie, která posouzela možnosti úspěchu Meridionalismu a Neo-Eurasianismu, zejména v Latinské...
Přechod Ruské federace k unitárnímu státu a Ukrajiny k federativnímu zřízení?
Veselka, Radek ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
V této práci jsou komparovány dvě protichůdné tendence v rámci rozdělení vertikální struktury moci na území Ruské federace, respektive Ukrajiny. Na základě odborných textů jsou objasněny základní funkční rozdíly mezi unitárním státem a federací, které jsou poté aplikovány na dva konkrétní případy. V práci je popsán vývoj ruského federalizmu a formování vertikálního systému na Ukrajině. Na základě přijatých zákonů a politických kroků je poté zkoumán rozdíl mezi ústavními normami a reálným fungováním v praxi. Zatímco v Rusku můžeme pozorovat, především od nástupu Vladimíra Putina, stále silnější centralizační tendence, Ukrajina je od roku 2014 v procesu decentralizační reformy. Představena, jako diskutovaná možnost budoucího vývoje Ukrajiny, je v práci také federalizace země.
Simplified decision-making or concealed strategy? A test of Peter Coleman's Attractor Landscape Model using a comparative case study of the Israel-Palestine peace process 2007-2011.
Pepper, James Daniel ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Peter Coleman's (2011) Attractor Landscape Model (ALM) is a promising new framework for analysing and tackling intractable conflicts: conflicts that are highly destructive and highly resistant to conflict resolution. However, this thesis suggests that Coleman's ALM may be based on unreliable assumptions about homogenous group psychology. The aim is to test the reliability of the ALM from this perspective, and to suggest ways to successfully operationalise the ALM. The reliability of the ALM is tested using the case study of professional negotiators in the Israel- Palestine Track-I peace process 2007-2011. 12 interviews are conducted with negotiators from four key actors: the EU, the US, Israel and the Negotiation Support Unit (NSU). The transcripts of these interviews are coded for patterns of 'behaving' and 'thinking', and tested against five hypotheses derived from negotiation theories and the Conceptual Integrative Complexity Scoring Manual (Baker- Brown et al., 1992). It is concluded that the case study of the Israel-Palestine Track-I peace process 2007-2011 generally provides support for the attractor landscape model. However, negotiators from the NSU stood out as a significant exception. This suggests that future studies using the ALM should investigate potentially significant differences in...
Postavení strany Jednotné Rusko v politickém systému Ruské federace
Vondráčková, Dominika ; Příhoda, David (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Na přelomu tisíciletí se začaly zásadně měnit politické poměry v Rusku. Výrazně se snížil počet politických stran a v roce 2001 vzniklo Jednotné Rusko, které se brzy stalo nejsilnější stranou. Od tohoto období probíhá centralizace politického systému a celkově se poměry v zemi mění - pro menší strany je těžší dostat se do parlamentu, média jsou ještě méně svobodná a neziskovým organizacím s určitými politickými názory je znemožňována činnost. V tomto prostředí působí Jednotné Rusko - proprezidentská strana, která nepůsobí jako platforma pro politickou diskuzi, nýbrž jako nástroj Kremlu, který je vstupní branou k místu ve společnosti, kde se soustřeďují elity všeho druhu, prostředky a moc. V úvodní, teoretické části, text hovoří o soutěživých a nesoutěživých stranických systémech, a zařazuje současný stranický systém Ruské federace mezi stranické systémy s pragmatickou hegemonickou stranou. Dále text následuje vývoj a změny stranického systému a reforem od roku 1999 do současnosti. Poté se soustřeďuje na ideologickou rovinu Ruska v mezinárodním prostředí a na ideologickou rétoriku Jednotného Ruska - i přes deklarovanou ideologii ukazuje, že Jednotné Rusko neuznává zakořeněné hodnoty, ale pouze kopíruje momentální politiku Kremlu.
Imigrační politika a pracovní migrace v Ruské federaci: případ Petrohradu
Mayorova, Natalia ; Haišmanová, Lucie (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku legální a nelegální pracovní migrace v Ruské federaci, a to jak na federální, tak i na lokální úrovni - v Petrohradu. Práce má dva hlavní cíle. Zaprvé se zaměřuje na úroveň federální, kde se snaží zmapovat současné migrační trendy v Ruské federaci s důrazem na migraci pracovní, její legislativní úpravy a práva a postavení pracovních migrantů v ruské společnosti. Zkoumá se zde vývoj migrační politiky Ruské federace od rozpadu Sovětského svazu do současnosti vůči konkrétní skupině lidí a autorka se pokouší o její kritickou analýzu a zhodnocení efektivity a přiměřenosti přijímaných opatření. Bylo zvoleno několik doplňujících otázek na zodpovězení, které by měly napomoci první cíl naplnit. Druhým cílem je sledování vývoje a současné situace v druhém největším městě Ruské federace - v Petrohradu. Jedná se o případovou studii, kde je také kladen důraz na pracovní migraci a na to, jakým způsobem ovlivňují novely migračních zákonů na federální úrovni situaci v regionech. Podstatnou část práce tvoří analýza integrační politiky Ruské federace vůči pracovním migrantům a problémům, se kterými se pracovní migranti na území Ruské federace potýkají.
Problematika Kosova a Krymu z pohledu mezinárodního práva
Fejfar, Jakub ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Landovský, Jakub (oponent)
Práce se zabývá mezinárodně právními aspekty secese a práva na sebeurčení národů. Tato problematika bude blíže představena na případech Kosova a Krymu. Cílem práce je tak objasnit problematiku Kosova a Krymu za využití terminologie mezinárodního práva. V práci se pak pokusíme nalézt odpověď na dvě výzkumné otázky, a to, zdali je možné aplikovat závěry posudku MSD ve věci nezávislosti Kosova na případ Krymu? Dále pak jestli došlo ruským počínáním na Krymu k porušení mezinárodního práva? Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první jsou představeny používané pojmy mezinárodního práva. V druhé kapitole je pak teoreticky vymezen pojem secese a vývoj zásady práva na sebeurčení do dnešní podoby. Třetí kapitola je pak zaměřena na Kosovo. Největší pozornost bude věnována vyhlášení nezávislosti z roku 2008 a zejména pak posudku Mezinárodního soudního dvora z roku 2010. Ve čtvrté kapitole se pak zaměříme na mezinárodně právní otázky událostí na Krymu. Stěžejní část bude představovat především zhodnocení důsledků vyhlášení nezávislosti Krymu a jeho následnému včlenění do Ruské federace. V závěru pak budou oba případy porovnány.
Nestátní národy v Evropské unii
Štoudek, Marek ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Národy bez státu jsou celosvětovou mezinárodní problematikou, jejichž úsilí může budoucnosti signifikantně pozměnit politickou mapu světa. Ačkoliv evropské hranice, a především ty západoevropské zůstávají v posledních letech neměnné, tak i v unie můžeme nalézt mnoho případů takzvaných národů bez státu. Procesy utváření národní identity jednotlivých zkoumaných národů, jejich společná historie, geografické a socioekonomické aspekty či institucionální a stranické systémy, to vše je zahrnuto této diplomové práci zkoumám konkrétní případy za pomoci teoretických konceptů širokého spektra odborníků. V první řadě bylo nezbytné definovat pojem národ spojené termíny, jako například nacionalismus. Mezi další studované koncepty patří stát, právo na sebeurčení, regionalismus a secesionismus. Jednotlivé teoretické bloky jsou poté využity v případových studiích, které se zabývají výše zmíněnými příp Konkrétní případové studie jednotlivých národů spadajících do států v druhé části práce. Každý národ je zkoumán samostatně a obsahuje vlastní závěry. Hlavním úkolem je nalézt secesionistický potenciál jednotlivých národů a vytvořit určitou predikci možného dělení evropských států. V závěrečné části práce proběhne komparace podobností a odlišností jednotlivých případů, načež je zakončena již zmíněnou
Politický systém Ruské federace: co říká ústava a jaká je realita?
Rieznyk, Ganna ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat analýzou politického režimu v Ruské federaci. Jejím hlavním záměrem se stane pokus ukázat, jestli existují rozdíly mezi tím, co je dáno ústavou, a reálném fungováním v zemi. Pro začátek se popíše institucionální vývoj Ruska po roce 1989. Čtenář uvidí, jestli se změnila dělba moci a objevil-li se stranický pluralismus. Dále pozornost bude věnována problematice samotné ústavy a tomu, jaké novely s sebou přinesla: zavedení dvoukomorového parlamentu, funkce hlavy státu atd. Po provedeném zkoumání ústavních pravidel z hlediska pravomocí prezidenta, uvidíme, jestli je Ruská federace ve skutečnosti poloprezidentský systém či nikoliv. Další prostor se bude týkat existence parlamentarismu v zemi a povahy soudního systému. Krátce se rozeberou procedury voleb: a to jak parlamentních, tak prezidentských. Podle dostupných informací o volebním systému a výsledcích voleb, pochopíme, proč ruský stranický systém vypadá tak jak vypadá. Bude také rozebrána role hlavního stranického subjektu "Jednotné Rusko". Následně prostor diplomové práce bude věnován fenoménu opozice. Jestli existuje doopravdy, a pokud ano, jak silnou roli v celém systému hraje. Nakonec poslední část práce se bude týkat federální struktury Ruské federace.
Ruská propaganda v českých médiích
Faltová, Miriam ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Předkládaná diplomová práce zkoumá přítomnost manipulativních technik u vybraných českých serverů, kde se zaměřuje na zpravodajství o krymské krizi v roce 2014. Výzkum serverů je prováděn za pomoci kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy, kde pro hlubší vhled do problematiky slouží rámcová analýza témat. Do výzkumného vzorku jsou zařazeny servery ac24.cz, Hlas Ruska (czech.ruvr.ru), Protiproud.cz a euportal.cz. Součástí práce je také teoretické ukotvení pojmu dezinformace, hybridní války a vyváženého zpravodajství. Práce se nadále zabývá rozlišením mezi propagandou a manipulací. V rámci pochopení podstaty směřování novodobé ruské propagandy je zde definováno ruské pojetí soft power a její komponenty - státem vlastněná média, vládní agentury a tzv. GONGOs. Cílem práce je zjistit, zda zkoumané servery využívaly manipulační techniky v rámci zpravodajství o krymské krizi a zda v textech lze zaznamenat tematické rámce, které jsou blízké ruským strategickým narativům a fabrikovaným tvrzením. Klíčová slova Propaganda, Rusko, Krym, internetová média, dezinformace, manipulativní techniky, informační válka, narativy, soft power, manipulace, hybridní válka, informační kampaň.
Ruský medvěd nad propastí? Scénáře budoucího vývoje Ruské federace a jejich geopolické implikace
Štěpánek, Matěj ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Budoucí vývoj Ruské federace představuje jedno z hlavních témat v oblasti mezinárodních vztahů a geopolitiky. Trajektorie vývoje takto významného geostrategického aktéra totiž ovlivní dynamiku mezinárodního systému. V současnosti se navíc "Ruský medvěd" kvůli svým strukturálním problémům nachází nad pomyslnou propastí. Ústředním tématem této práce je proto odhadnout na základě klíčových hybatelů demografických a ekonomických teorií budoucí vývoj Ruska. Neméně důležitou součástí textu je i určení širších implikací onoho vývoje pro budoucnost Evropské unie a rovnováhu moci v mezinárodním systému. Úvodní kapitola práce vysvětluje čtenáři zásady pro budování scénářů. Teoretické kapitoly dvě a tři popisují vliv jednotlivých hybatelů na vývoj země. Čtvrtá kapitola definuje pomocí hybatelů aktuální stav Ruska a zároveň odkrývá jeho současné strukturální problémy. Klíčová pátá kapitola nabízí šest scénářů budoucího vývoje Ruské federace. Ze závěrečných implikací v šesté kapitole například vyplývá, že scénáře negativního vývoje Ruska mohou vést až k desintegraci EU, pozitivní vývoj udělá mezinárodní systém méně bezpečným.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.