Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proces přijímání Ruska do WTO
Michálková, Aneta ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Přístupová vyjednávání Ruska do WTO trvala 18 let a tím se řadí k jedním z nejdelších a nejkomplikovanějších. Práce si klade za cíl definovat faktory, které ovlivnily tato přístupová vyjednávání. Definuje dvě hypotézy, přičemž první z nich předpokládá faktor nekompatibility zájmů mezi Ruskem a pracovní skupinou WTO. Hypotéza využívá poznatků teorie neoliberálního institucionalismu Roberta Keohanea. V případě druhé hypotézy je Rusko považováno členy WTO za mocenskou hrozbu, která by mohla narušit chod organizace. Tato hypotéza je podložena realistickými přístupy Kennetha Waltze, Josepha Grieca, Roberta Gilpina a Stephena Krasnera. Oba zmíněné přístupy jsou doplněny o teorii vyjednávání, která je rozvíjí. Z toho důvodu na tuto teorii nenavazuje žádná hypotéza. Empirický výzkum zkoumá první hypotézu na základě zápisů multilaterálních vyjednávání týkající se přístupu Ruska do WTO, na základě niž se snaží identifikovat často projednávaná témata. Dále pak analyzuje metodou obsahové analýzy závěrečný report pracovní skupiny pro Rusko, kde identifikuje sporná témata. Následně report komparuje s reporty pracovní skupiny Číny a Taiwanu, které zpracuje stejnou metodou. Tato část výzkumu prokáže, že témata projednávaná v rámci ruského přijímacího procesu se odlišovala od ostatních. Data jsou následně potvrzena...
Světový námořní obchod na počátku 21. století
Bubnová, Kateřina ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Bakalářská práce pojednává o světovém námořním obchodu na počátku 21. století. Tato práce se zabývá vývojem v průběhu 19. a 20. století z pohledu pokroku, který ovlivnil modernizaci a pokrok v této oblasti, 20. a 21. století z pohledu ekonomického, jak se změnil objem přepravovaného zboží. Dělení nákladních námořních plavidel je další důležitá kapitola, rozřazení do skupin a podskupin umožňuje lepší pohled na typy obchodních lodí. Dále zkoumá mezinárodní organizace, které jsou velice důležité na určování a dodržování pravidel. Kapitola námořní politika pojednává o ekologické politice, o vybalancování cílů udržitelného rozvoje a ekonomických cílů zemí. Druhá část kapitoly se pak věnuje problematice námořního pirátství, které velmi ztěžuje námořní obchod. Detailněji se věnuje somálskému pirátství, i když to v současnosti není hlavní nebezpečná oblast, tak má svá specifika. Poslední část pojednává o nejdůležitějších přístavech, jakožto zásadních součástích námořního obchodu. S námořními trasami souvisí i Nová hedvábná stezka, projekt Čínské lidové republiky, který by mohl změnit námořní trasy, uvažuje se i o nových přístavech.
Irština jako menšinový úřední jazyk
Grospičová, Alena ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Tato práce se zabývá postavením irského jazyka jako menšinového jazyka v Severním Irsku a postojem Velké Británie k tomuto jazyku. Popisuje postavení irštiny od vzniku Severního Irska, její historii přes celé 20. století, až po její současnou situaci v rámci Severního Irska a Velké Británie. Irština je na území Severního Irska považována za menšinový jazyk. Prvního oficiálního uznání se jí dostalo až v rámci Velkopáteční dohody v roce 1998. Následovalo přijetí dalších smluv a strategií, mezi něž patří například Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky. V bakalářské práci jsou jednotlivé smlouvy rozebrány, nastíněny dopady přijetí a zavedení těchto opatření, popsány podpůrné programy, které se snaží irštinu na tomto území posunout dál a učinit ji funkčním jazykem, a i problémy, které naopak brání v rozvoji irštiny. Dále je zde pro srovnání uvedeno postavení irštiny na území Irské republiky, kde je tento jazyka podle Ústavy prvním úředním jazykem, ale v praxi tomu stále není.
Vybrané geopolitické aspekty energetické bezpečnosti
Lang, Petr ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Landovský, Jakub (oponent) ; Kučerová, Irah (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá geopolitickými aspekty vyplývajícími z rostoucí závislosti EU na dovozu zemního plynu od externích dodavatelů. Zkoumá současnou podobu trhu se zemním plynem v EU, povahu hlavních dodavatelů a pokouší se určit hlavní rizika spolehlivosti dodávek a především, zda je reálné politicky motivované přerušení dodávek. V širším aspektu zkoumá, zda-li je trh s plynem založen na tržně založených mechanismech a regulován mezinárodními institucemi (scénář Trh a Institucí) či zda převládají bilaterální vztahy mezi producentem a spotřebitelem (scénář Regionů a Impérií). Práce dále analyzuje dokumenty vydané Evropskými institucemi k tomuto tématu a pokouší se určit, zda je možná jednotná evropská vnější energetická politika. Součástí práce jsou i dvě případové studie. První se zabývá energetickými vztahy mezi Ruskem na straně jedné a Běloruskem a Ukrajinou na straně druhé. Druhá případová studie je věnována projektu plynovodu Nord Stream.
The Road to Sorrow: From State Crime to State Apology
Molina Tobar, Jose Miguel ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
THE ROAD TO SORROW State Apologies and why they -and why they don't- happen MASTER'S THESIS ABSTRACT SPECIFIC RESEARCH QUESTION & HYPOTHESIS WHY IS THIS RESEARCH HERE CONCLUSIONS PREPARED BY MIGUEL MOLINA THESIS ADVISOR RNDr. JAN KOFROŇ, PH.D. METHODOLOGY CASE SELECTION RESULTS ANALYSIS WINTER 2017 Following the revelations of the process tracing and case comparison, it can be summarized that for an apology to happen, the most important factor is a measure of domestic pressure into apologizing: by the government, by local institutions or by the media. How big the crime was, how bit the economic opportunities are seem to be less relevant as long as there is a willingness to apologize. State apologies seem to be having a moment. they have become a tool for politicking that goes beyond the expression of remorse. It has been cited as crucial to the betterment of foreign relations and as a key foreign policy tool. The author is looking to contribute to the understanding of the process of state apologies and contribute to the field of Geopolitics of Peace, a field that Megoran (2013) calls often ignored. The main research question is to discover why State Apologies happen in some cases and they don't in others. The methodology chosen was Process Tracing through the development of case studies. The methodology...
Imperialism and the Rise of China
Templin, Kristin ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Master Thesis Proposal Institute of Political Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Date: May 26th, 2017 Author: Kristin Templin Supervisor: Michael Romancov E-mail: kct1544@gmail.com E-mail: michael.romancov@gmail.com Phone:+420 604 691 652 Phone: Specialisation: GPS Defense Planned: Notes: The proposal should be 3-5 pages long and sent to martinriegl(et)email.cz. Proposed Topic: Registered in SIS:NO Date of registration: Object: Imperialism, geopolitics, World Order Title: ​Imperialism and the Rise of China Problem: ​ Is the rise of China comparable to the UK or US imperialistic rise? Can we learn anything from their strategy to determine China's future behaviour? Research Questions: What does the behaviour of the British and American empires tell us about the future behaviour of China? Is China's involvement in the international community comparable to the role of previous empires? Goal: ​ To compare and evaluate the foreign policy and involvement of China in the international community to the actions and behaviour of the British and American empires from approximately 1860 - 1965 to determine whether or not this can give insight into China's future international activity. Interest of Problem China's opening and growth in the second half of the 20th century caused a shift in the...
Possible Consequences in Georgian-Russian Relations in case Georgia Receives the Membership Action Plan
Demurishvili, Tamar ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Thesis focuses on the issue of Georgia's possible receipt of Membership Action Plan (MAP), Thesis strives to represent the possibility of Georgia's MAP receipt and then subsequently in the geopolitics of NATO's enlargement. Main research areas of the thesis include the 1997. Second area of research is focused on the costs and benefits of Georgia's NATO gia's breakaway regions of Abkhazia and South
Společná azylová politika EU-proces jejího formování a vývoj od 90.let do současnosti
Havlíčková, Nikola ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Jůzová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Towards the New World Order? A Geopolitical study of Neo-Eurasianism and Meridionalism.
Morgado Albino, Nuno ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent) ; Békési, László (oponent)
V ČEŠTINĚ Odpověď na zkoumanou otázku: "Souvisí Neo-Eurasianism a Meridionalism nějak s Novým světovým řádem?" z pohledu geopolitické studie, byla těžištěm této práce. V této souvislosti bylo hlavním cílem analyzovat a porovnat Neo-Eurasianism a Meridionalism, přičemž je charakterizuji jako ideologie. V téže linii bylo také vysvětleno, jak mají tyto ideologie za cíl formovat Nový světový řád (proto také byly klasifikovány jako strategické plány). Teoretický přístup zahrnoval předpoklady z teoretické realistické tradice mezinárodních vztahů, ale byla dána přednost geopolitické studii tout court. Tato práce je plně kvalitativním výzkumem, systém metod a technik zahrnuje fenomenologickou metodu, případovou studii (srovnávací a jednotlivou), sledování procesů (process tracing) a profilování politické osobnosti. Pokud jde o strukturu, tak v části i byly contextualizovány a vysvětleny rámce geopolitické studie a modelu neoclacické geopolitiky, kdežto v části ii byla popsána a analyzována Neo-Eurasistská ideologie a strategický plán. Část iii byla věnována popsání a analyze brazilské geopolitické školy a Meridionalismu jako ideologie a strategického plánu, cast iv pak byla zaměřena na geopolitickou analýzu Brazílie, která posouzela možnosti úspěchu Meridionalismu a Neo-Eurasianismu, zejména v Latinské...
Přechod Ruské federace k unitárnímu státu a Ukrajiny k federativnímu zřízení?
Veselka, Radek ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
V této práci jsou komparovány dvě protichůdné tendence v rámci rozdělení vertikální struktury moci na území Ruské federace, respektive Ukrajiny. Na základě odborných textů jsou objasněny základní funkční rozdíly mezi unitárním státem a federací, které jsou poté aplikovány na dva konkrétní případy. V práci je popsán vývoj ruského federalizmu a formování vertikálního systému na Ukrajině. Na základě přijatých zákonů a politických kroků je poté zkoumán rozdíl mezi ústavními normami a reálným fungováním v praxi. Zatímco v Rusku můžeme pozorovat, především od nástupu Vladimíra Putina, stále silnější centralizační tendence, Ukrajina je od roku 2014 v procesu decentralizační reformy. Představena, jako diskutovaná možnost budoucího vývoje Ukrajiny, je v práci také federalizace země.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.