Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Road to Sorrow: From State Crime to State Apology
Molina Tobar, Jose Miguel ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
THE ROAD TO SORROW State Apologies and why they -and why they don't- happen MASTER'S THESIS ABSTRACT SPECIFIC RESEARCH QUESTION & HYPOTHESIS WHY IS THIS RESEARCH HERE CONCLUSIONS PREPARED BY MIGUEL MOLINA THESIS ADVISOR RNDr. JAN KOFROŇ, PH.D. METHODOLOGY CASE SELECTION RESULTS ANALYSIS WINTER 2017 Following the revelations of the process tracing and case comparison, it can be summarized that for an apology to happen, the most important factor is a measure of domestic pressure into apologizing: by the government, by local institutions or by the media. How big the crime was, how bit the economic opportunities are seem to be less relevant as long as there is a willingness to apologize. State apologies seem to be having a moment. they have become a tool for politicking that goes beyond the expression of remorse. It has been cited as crucial to the betterment of foreign relations and as a key foreign policy tool. The author is looking to contribute to the understanding of the process of state apologies and contribute to the field of Geopolitics of Peace, a field that Megoran (2013) calls often ignored. The main research question is to discover why State Apologies happen in some cases and they don't in others. The methodology chosen was Process Tracing through the development of case studies. The methodology...
Imperialism and the Rise of China
Templin, Kristin ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Master Thesis Proposal Institute of Political Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Date: May 26th, 2017 Author: Kristin Templin Supervisor: Michael Romancov E-mail: kct1544@gmail.com E-mail: michael.romancov@gmail.com Phone:+420 604 691 652 Phone: Specialisation: GPS Defense Planned: Notes: The proposal should be 3-5 pages long and sent to martinriegl(et)email.cz. Proposed Topic: Registered in SIS:NO Date of registration: Object: Imperialism, geopolitics, World Order Title: ​Imperialism and the Rise of China Problem: ​ Is the rise of China comparable to the UK or US imperialistic rise? Can we learn anything from their strategy to determine China's future behaviour? Research Questions: What does the behaviour of the British and American empires tell us about the future behaviour of China? Is China's involvement in the international community comparable to the role of previous empires? Goal: ​ To compare and evaluate the foreign policy and involvement of China in the international community to the actions and behaviour of the British and American empires from approximately 1860 - 1965 to determine whether or not this can give insight into China's future international activity. Interest of Problem China's opening and growth in the second half of the 20th century caused a shift in the...
Possible Consequences in Georgian-Russian Relations in case Georgia Receives the Membership Action Plan
Demurishvili, Tamar ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Thesis focuses on the issue of Georgia's possible receipt of Membership Action Plan (MAP), Thesis strives to represent the possibility of Georgia's MAP receipt and then subsequently in the geopolitics of NATO's enlargement. Main research areas of the thesis include the 1997. Second area of research is focused on the costs and benefits of Georgia's NATO gia's breakaway regions of Abkhazia and South
Společná azylová politika EU-proces jejího formování a vývoj od 90.let do současnosti
Havlíčková, Nikola ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Jůzová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Towards the New World Order? A Geopolitical study of Neo-Eurasianism and Meridionalism.
Morgado Albino, Nuno ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent) ; Békési, László (oponent)
V ČEŠTINĚ Odpověď na zkoumanou otázku: "Souvisí Neo-Eurasianism a Meridionalism nějak s Novým světovým řádem?" z pohledu geopolitické studie, byla těžištěm této práce. V této souvislosti bylo hlavním cílem analyzovat a porovnat Neo-Eurasianism a Meridionalism, přičemž je charakterizuji jako ideologie. V téže linii bylo také vysvětleno, jak mají tyto ideologie za cíl formovat Nový světový řád (proto také byly klasifikovány jako strategické plány). Teoretický přístup zahrnoval předpoklady z teoretické realistické tradice mezinárodních vztahů, ale byla dána přednost geopolitické studii tout court. Tato práce je plně kvalitativním výzkumem, systém metod a technik zahrnuje fenomenologickou metodu, případovou studii (srovnávací a jednotlivou), sledování procesů (process tracing) a profilování politické osobnosti. Pokud jde o strukturu, tak v části i byly contextualizovány a vysvětleny rámce geopolitické studie a modelu neoclacické geopolitiky, kdežto v části ii byla popsána a analyzována Neo-Eurasistská ideologie a strategický plán. Část iii byla věnována popsání a analyze brazilské geopolitické školy a Meridionalismu jako ideologie a strategického plánu, cast iv pak byla zaměřena na geopolitickou analýzu Brazílie, která posouzela možnosti úspěchu Meridionalismu a Neo-Eurasianismu, zejména v Latinské...
Přechod Ruské federace k unitárnímu státu a Ukrajiny k federativnímu zřízení?
Veselka, Radek ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
V této práci jsou komparovány dvě protichůdné tendence v rámci rozdělení vertikální struktury moci na území Ruské federace, respektive Ukrajiny. Na základě odborných textů jsou objasněny základní funkční rozdíly mezi unitárním státem a federací, které jsou poté aplikovány na dva konkrétní případy. V práci je popsán vývoj ruského federalizmu a formování vertikálního systému na Ukrajině. Na základě přijatých zákonů a politických kroků je poté zkoumán rozdíl mezi ústavními normami a reálným fungováním v praxi. Zatímco v Rusku můžeme pozorovat, především od nástupu Vladimíra Putina, stále silnější centralizační tendence, Ukrajina je od roku 2014 v procesu decentralizační reformy. Představena, jako diskutovaná možnost budoucího vývoje Ukrajiny, je v práci také federalizace země.
Simplified decision-making or concealed strategy? A test of Peter Coleman's Attractor Landscape Model using a comparative case study of the Israel-Palestine peace process 2007-2011.
Pepper, James Daniel ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Peter Coleman's (2011) Attractor Landscape Model (ALM) is a promising new framework for analysing and tackling intractable conflicts: conflicts that are highly destructive and highly resistant to conflict resolution. However, this thesis suggests that Coleman's ALM may be based on unreliable assumptions about homogenous group psychology. The aim is to test the reliability of the ALM from this perspective, and to suggest ways to successfully operationalise the ALM. The reliability of the ALM is tested using the case study of professional negotiators in the Israel- Palestine Track-I peace process 2007-2011. 12 interviews are conducted with negotiators from four key actors: the EU, the US, Israel and the Negotiation Support Unit (NSU). The transcripts of these interviews are coded for patterns of 'behaving' and 'thinking', and tested against five hypotheses derived from negotiation theories and the Conceptual Integrative Complexity Scoring Manual (Baker- Brown et al., 1992). It is concluded that the case study of the Israel-Palestine Track-I peace process 2007-2011 generally provides support for the attractor landscape model. However, negotiators from the NSU stood out as a significant exception. This suggests that future studies using the ALM should investigate potentially significant differences in...
Postavení strany Jednotné Rusko v politickém systému Ruské federace
Vondráčková, Dominika ; Příhoda, David (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Na přelomu tisíciletí se začaly zásadně měnit politické poměry v Rusku. Výrazně se snížil počet politických stran a v roce 2001 vzniklo Jednotné Rusko, které se brzy stalo nejsilnější stranou. Od tohoto období probíhá centralizace politického systému a celkově se poměry v zemi mění - pro menší strany je těžší dostat se do parlamentu, média jsou ještě méně svobodná a neziskovým organizacím s určitými politickými názory je znemožňována činnost. V tomto prostředí působí Jednotné Rusko - proprezidentská strana, která nepůsobí jako platforma pro politickou diskuzi, nýbrž jako nástroj Kremlu, který je vstupní branou k místu ve společnosti, kde se soustřeďují elity všeho druhu, prostředky a moc. V úvodní, teoretické části, text hovoří o soutěživých a nesoutěživých stranických systémech, a zařazuje současný stranický systém Ruské federace mezi stranické systémy s pragmatickou hegemonickou stranou. Dále text následuje vývoj a změny stranického systému a reforem od roku 1999 do současnosti. Poté se soustřeďuje na ideologickou rovinu Ruska v mezinárodním prostředí a na ideologickou rétoriku Jednotného Ruska - i přes deklarovanou ideologii ukazuje, že Jednotné Rusko neuznává zakořeněné hodnoty, ale pouze kopíruje momentální politiku Kremlu.
Imigrační politika a pracovní migrace v Ruské federaci: případ Petrohradu
Mayorova, Natalia ; Haišmanová, Lucie (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku legální a nelegální pracovní migrace v Ruské federaci, a to jak na federální, tak i na lokální úrovni - v Petrohradu. Práce má dva hlavní cíle. Zaprvé se zaměřuje na úroveň federální, kde se snaží zmapovat současné migrační trendy v Ruské federaci s důrazem na migraci pracovní, její legislativní úpravy a práva a postavení pracovních migrantů v ruské společnosti. Zkoumá se zde vývoj migrační politiky Ruské federace od rozpadu Sovětského svazu do současnosti vůči konkrétní skupině lidí a autorka se pokouší o její kritickou analýzu a zhodnocení efektivity a přiměřenosti přijímaných opatření. Bylo zvoleno několik doplňujících otázek na zodpovězení, které by měly napomoci první cíl naplnit. Druhým cílem je sledování vývoje a současné situace v druhém největším městě Ruské federace - v Petrohradu. Jedná se o případovou studii, kde je také kladen důraz na pracovní migraci a na to, jakým způsobem ovlivňují novely migračních zákonů na federální úrovni situaci v regionech. Podstatnou část práce tvoří analýza integrační politiky Ruské federace vůči pracovním migrantům a problémům, se kterými se pracovní migranti na území Ruské federace potýkají.
Problematika Kosova a Krymu z pohledu mezinárodního práva
Fejfar, Jakub ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Landovský, Jakub (oponent)
Práce se zabývá mezinárodně právními aspekty secese a práva na sebeurčení národů. Tato problematika bude blíže představena na případech Kosova a Krymu. Cílem práce je tak objasnit problematiku Kosova a Krymu za využití terminologie mezinárodního práva. V práci se pak pokusíme nalézt odpověď na dvě výzkumné otázky, a to, zdali je možné aplikovat závěry posudku MSD ve věci nezávislosti Kosova na případ Krymu? Dále pak jestli došlo ruským počínáním na Krymu k porušení mezinárodního práva? Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první jsou představeny používané pojmy mezinárodního práva. V druhé kapitole je pak teoreticky vymezen pojem secese a vývoj zásady práva na sebeurčení do dnešní podoby. Třetí kapitola je pak zaměřena na Kosovo. Největší pozornost bude věnována vyhlášení nezávislosti z roku 2008 a zejména pak posudku Mezinárodního soudního dvora z roku 2010. Ve čtvrté kapitole se pak zaměříme na mezinárodně právní otázky událostí na Krymu. Stěžejní část bude představovat především zhodnocení důsledků vyhlášení nezávislosti Krymu a jeho následnému včlenění do Ruské federace. V závěru pak budou oba případy porovnány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.