Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P. ; Rohovec, Jan ; Baier, J. ; Vašíček, R.
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností.
Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
Lachman, V. ; Kovářová, R. ; Novák, P. ; Rohovec, Jan ; Vašíček, R. ; Frydrych, V. ; Patzelt, Z. ; Šigut, R. ; Vachudová, L. ; Durajová, M. ; Koděrová, K.
Projekt se zaměřuje na využití fluorescence při stopovacích zkouškách. Vychází z obecně známých fluorescenčních stopovačů, které nejsou radioaktivní a neovlivňují hydrologické vlastnosti prostředí. Výsledky projektu umožní přesnější hodnocení absorpčních charakteristik horninového prostředí s ohledem na úniky rizikových látek. Fluoreskující roztoky solí se dají využít pro průběžné sledování změn v prostředí bez ohrožení prostředí a negativního ovlivnění hydrochemických charakteristik. Výzkum v rámci projektu probíhá v ose : rešerse - laboratorní práce - terenní testy - matematický model. Hlavní řešitel projektu má v dané oblasti již registrovaný patent a užitný vzor jako výsledky předchozích projektů zaměřených na tvorbu zařízení a postupů pro průběžné monitorování a vyhodnocení fluorescenčních změn v kapalné fázi. Výzkum závislosti fluorescenční odezvy na migračních parametrech hornin je zaměřen v rámci projektu na puklinovou propustnost hornin. Volba fluorescenčního stopovače bude založena na podrobné literární rešerši. Zvolený okruh fluorescenčních stopovačů vhodných pro realisaci terenních prací bude laboratorně testován. Nejvhodnější vybrané stopovače budou následně využity v migračních testech na vybraných horninách s puklinovou propustností. Výzkumný polygon bude sestávat z vrtů malého průměru, zasahujících do puklinové sítě prostředí tak, aby pokrývaly sorbující a nesorbující část sítě puklin. Výsledky laboratorních měření a terenních experimentů budou matematicky zpracovány a převedeny do podoby matematického modelu.
Změny v chemickém složení povrchových vod na modelovém povodí Lesní potok v období jarního tání 2009
Navrátil, Tomáš ; Dobešová, Irena ; Rohovec, Jan ; Buchtová, Jana
Předmětem práce bylo vyhodnocení změn chemismu povrchových vod v průběhu jarního tání v experimentálním povodí Lesní potok nacházejícím se v NPR Voděradské bučiny. Při jarním tání došlo k poklesu pH, což společně s vysokým odtokem výrazně ovlivnilo koncentrace řady prvků v povrchové vodě. Jako indikátor podílu vod hlubšího oběhu v odtoku posloužila koncentrace Si a 18O-H2O. Koncentrace hlavního aniontu povrchových vod Lesního potoka, SO42-, v průběhu jarního tání kolísala v závislosti na měnícím se podílu odtávajícího sněhu, půdní vody, srážkových a podzemních vod. Při zvýšené penetraci svrchních organických půdních horizontů vodou z tajícího sněhu a došlo ke zvýšení koncentrací DOC. Koncentrace DOC řídily export Fe tot. Koncentrace Al s DOC nekorelovaly, protože určujícím faktorem je v tomto případě hodnota pH odtékající vody. Koncentrace NO3- se v průběhu jarního zvýšeného odtoku výrazně snižovaly a na konci této episodické události už byly v důsledku rychlého vymývání půdních horizontů koncentrace NO3- minimální.
Analýza specií rtuti v modelových vzorcích
Rohovec, Jan ; Hojdová, Maria ; Navrátil, Tomáš
Speciace rtuti v modelových vzorcích oxyhydroxidů železa, hliníku a ve vrstevnatých materiálech (montmorillonit) byla studována technikou ICP-EOS-TD. Získané TD křivky slouží k interpretaci dat získaných na přírodních vzorcích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.