Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace přístupu k detekci sentinelové uzliny u karcinomu endometria
Valha, Petr ; Kučera, Eduard (vedoucí práce) ; Rob, Lukáš (oponent) ; Sláma, Jiří (oponent)
Název disertační práce: "Optimalizace přístupu k detekci sentinelové uzliny u karcinomu endometria" Design práce: prospektivní experimentální studie Cíl práce: Ověřit použitelnost in vivo sentinelového mapování (SLN) u pacientek s karcinome m endometria (EC) a ověřit modifikovanou metodu subserózní aplikace detekční látky, pate ntní modři. Látka je aplikována subserózně k uteriním hranám mezi ligamentum teres uteri a ligamentum ovarii proprium a subserózně v blízkosti cévních uteriních svazků v isthmické čá sti dělohy. Sledovaným parametrem byla detekční schopnost laparotomickým versus laparo skopickým přístupem a aplikace SLN ultramikrostagingu. Dalším sledovaným prvkem byl vý skyt nodulární adenomyózy (NA) v děložních preparátech s EC. Hledali jsme souvislost mezi nálezem adenomyózy a zařazením do stádia karcinomu s hlubokou myometrální invazí. Nál ezy byly porovnány s naší retrospektivní prací týkající se maligních změn v adenomyóze u že n s EC. Metoda: Soubor obsahoval celkem třicetjedna pacientek, rozdělených do dvou skupin. Skupina A s intermediálním a high risk endometroidním karcinomem stádia I podstoupila stagingovou laparotomii s peroperační detekcí sentinelové uzliny (SLN). Po detekci SLN byla dokončena adekvátní radikalita včetně pánevní a paraaortální lymfadenektomie. Získané SLN byly...
Ovlivnění imunologických parametrů po radikálních operacích a experimentální konsolidační léčbě karcinomu ovarií.
Brtnický, Tomáš ; Rob, Lukáš (vedoucí práce) ; Zikán, Michal (oponent) ; Jurga, Ľudovít (oponent)
Incidence ovariálního karcinomu je v ČR jednou z nejvyšších v EU. Pětileté přežití všech stádií je přibližně 40%. Mortalita je i přes intenzivní snahu o časnější diagnostiku a moderní terapii celosvětově stále vysoká. Po ukončení chemoterapie se dosahuje kompletní klinické odpovědi u časných stadií (stadium I. a II.) v téměř 100 %, ale ve 20 až 40 % nelze bohužel zcela eliminovat všechny nádorové buňky rezistentní na chemoterapii a téměř u třetiny žen se objeví recidiva onemocnění. U pozdních stádií (stadium III. a IV.) se dosahuje ve více než 70 % případů kompletní klinické remise, ale do 2 let recidivuje z této skupiny více než 50 % žen. Recidiva onemocnění je důsledkem aktivace chemorezistentních klonů maligních buněk. Tato populace buněk, které nejsou detekovatelné běžnými vyšetřovacím metodami, je označována jako minimální reziduální nemoc. Problematika byla rozdělena do třech oblastí. V první jsme monitorovali množství T-regulačních lymfocytů v periferní krvi u pacientek s ovariálním karcinomem. V druhé jsme sledovali dynamiku imunitního infiltrátu v závislosti na stádiu onemocnění. Ve třetí jsme testovali různé typy cytostatik v jejich schopnosti indukovat tumor- specifickou imunitní odpověď. U řady zhoubných nádorů bylo prokázáno, že jsou zmnožené regulační CD4+CD25+ T lymfocyty v nádorové...
Význam a možnosti detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria
Hrehorčák, Martin ; Rob, Lukáš (vedoucí práce) ; Roztočil, Aleš (oponent) ; Špaček, Jiří (oponent) ; Masák, Ladislav (oponent)
STRUKTUROVANÝ SOUHRN Název práce: Význam a možnosti detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria Autor: MUDR. Martin Hrehorčák Cíl studie: Zhodnocení výsledků tří různých protokolů detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria a posouzení jejich efektivity a použitelnosti pro praxi. Typ studie: Prospektivní observační klinická studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko - Porodnická klinika, UK 2LF a FN Motol, Praha Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 141 žen s histologicky potvrzeným adenokarcinomem endometria. 10 žen bylo ze studie vyloučeno pro duplicitu s jiným nádorem, extrauterinní šíření anebo neendometoidní typ nádoru. Byly srovnávány tři různé protokoly pro detekci sentinelové uzliny. Aplikovali jsme Tc99 hysteroskopicky, peritumorosně u 22 žen. Subserosně peritumorosně jsme aplikovali kombinaci radiokoidu a patentní modři u 66 žen. Subserosně difusně z osmi vpichů jsme a aplikovali tuto kombinaci u 43 žen. Výsledky: Celkem bylo u 131 žen odstraněno 2220 lymfatických uzlin, což představuje průměrně 16.9 na pacientku. Celkem bylo detekováno 215 sentinelových uzlin u 91 ze 131 pacientek (2.36 na pacientku). Bylo také zjištěno, že distribuce sentinelových uzlin u karcinomu endometria je odlišná od karcinomu hrdla děložního. Celkový detection rate byl 69.46%. V oblasti zevních...
Vliv snížení radikality onkochirurgické léčby karcinomu děložního hrdla na snížení morbidity urogenitálního traktu
Chmel, Roman ; Rob, Lukáš (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Mlynček, Miloš (oponent) ; Roztočil, Aleš (oponent)
Karcinom děložního hrdla představuje v České republice čtvrtou nejčastější gynekologickou malignitu. V roce 2008 dosahovala incidence karcinomu děložního hrdla 19,2/100 000 (1021 žen) s úmrtností 6/100 000 žen. Radioterapie i chirurgická léčba časného stádia karcinomu děložního hrdla má srovnatelné výsledky, ale radikální operace zůstává preferovanou modalitou, a to zejména u mladých žen. Velmi úspěšná léčitelnost časných stádií tohoto onemocnění (88-97 %) na podkladě individualizované terapie vede v současnosti k akcentaci zvyšování kvality života léčených žen. S léčbou spojená morbidita souvisí zejména s radikalitou operace. Dominantním cílem předkládané práce byla prospektivní detekce předoperačního a pooperačního stavu kontroly mikce a kontinence moči u 142 hodnocených žen, které podstoupily "nervy šetřící" abdominální radikální hysterektomii - typ C1, méně radikální operaci - pánevní laparoskopickou lymfadenektomii a laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii typ A a méně radikální fertilitu zachovávající operaci - pánevní laparoskopickou lymfadenektomii a simplexní trachelektomii. Pooperační morbidita souvisí jak s pánevní lymfadenektomií, tak i s resekcí parametrií a horní části pochvy s poraněním nervus hypogastricus a plexus hypogastricus inferior. Funkce dolního močového traktu byla před i...
Význam peroperační a pooperační detekce sentinelových lymfatických uzlin pro léčebnou strategii karcinomu děložního hrdla a vulvy
Pluta, Marek ; Rob, Lukáš (vedoucí práce) ; Rokyta, Richard (oponent) ; Cibula, David (oponent) ; Feyereisl, Jaroslav (oponent)
Zhoubné nádory vulvy jsou relativně méně častým onemocněním, vyžadující individualizovaný přístup k léčbě. Kompletní inquinofemorální lymfadenektomie byla do dnešní doby stále standardním postupem, zatížený poměrně vysokou krátkodobou i dlouhodobou morbiditou. Anatomický vztah mezi vulvou a regionálním lymfatickým systémem, kterým je inguinofemorální oblast je základem o který se opírá současná strategie méně radikálních výkonů do kterých spadá i koncept identifikace a detekce sentinelových uzlin. Techniku aplikace, časování a techniku identifikace jsme publikovali v našem i zahraničním písemnictví [46] (příloha č. 9). Výsledky naší práce byly mezi 10 publikacemi, ze kterých vychází Sydney konsenzus 2008 ISSN vytvořený expertní skupinou. Tento konsenzus doporučuje u spinocelulárních karcinomů do 4 cm stadia I a II , zařadit do standardů léčby pouze detekci sentinelové uzliny jako alternativu standardní inguinofemorální lymfadenektomie. Podmínkou je, aby byl výkon prováděn v onkogynekologických centrech mající zkušenosti s identifikací sentinelových uzlin [52;54]. Zásadním originálním poznatkem, který přinesla naše práce o in vivo mapování byly poznatky o topografii a lokalizaci sentinelových uzlin. Pokud superficiální oblast inguiny rozdělíme na třetiny, v zevní třetině jsme nedetekovali sentinelovou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.