National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. 1. část: Cíle projektu, vlastnosti látek
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Čupr, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Rieder, Mark ; Holoubek, Ivan
Je uveden popis jednotlivých POPs : DDT a jeho metabolity (DDTs), polychlorované cyklodieny (aldrin, dieldrin, endrin a isodrin), hexachlorcyklohexany (HCHs), hexachlorbenzen (HCB), polychlorované bifenyly (PCBs), polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs), polycklické aromatické uhlovidíky (PAHs), heptachlor, toxaphen, mirex, chlordan.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Kontaminace složek životního prostředí
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Hofman, JAkub ; Provazník, Karel ; Sáňka, Milan ; Vácha, Radim ; Zbíral, Jiří ; Čupr, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Kohoutek, Jiří ; Novák, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Holoubek, Ivan
Výskyt POPs je sledován v jednotlivých složkác ŽP (atmosféra, hydrosféra, půda, biomonitoring) a dále v krmivech, surovinách a pomocných látkách k jejich výrobě, v kalech z ČOV. Jsou popsány existující informační systémy pro monitorování jednotlivých složek a výsledky projektů, které se monitorování zabývaly.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Výroba, použití, nespotřebované zásoby, odpady, hot spots, kontaminovaná místa, emisní inventura
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Kohoutek, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Adamec, Vladimír ; Machálek, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Čupr, Pavel ; Petira, Oldřich ; Matoušek, Jiří ; Matoušek, Milan ; Holoubek, Ivan
Analýza oblastí pro hodnocení chemických látek v rámci implementace Stockholmské úmluvy zahrnuje legislativu, výrobu, import/export, použití, zásoby a kontaminovaná místa. V rámci těchto oblastí je zkoumáno zacházení s jednotlivými skupinami POPs látek.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Legislativa. limity
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Ruprich, Jiří ; Drápal, Jiří ; Sáňka, Milan ; Kužílek, Vladimír ; Rieder, Mark ; Machálek, Pavel ; Novák, Jiří ; Holoubek, Ivan
Přehled právních předpisů, které upravují nakládání s persitentními organickými látkami a jejich monitorování ve složkách životního prostředí. Jsou uvedeny nezbytné změny, které bude nutné v české legislativě provést, aby byla v souladu s předpisy Evropské unie.
Zaměření výzkumných a rozvojových činností ve vodním: Monitorování hydrosféry pro potřeby vodního hospodářství a ochrany životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Rieder, Mark ; Hladný, Josef ; Plainer, Jaroslav
Projekt se zaměřuje na nastavení procesů nezbytných k zajištění objektivního monitorování hydrosféry v ČR. Byly připraveny návrhy pro rozvoj monitoringu hydrosféry v ČR. Jsou popsány obecné cíle sledování hydrosféry.

See also: similar author names
1 Rieder, Marek
1 Rieder, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.