Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku
Doležal, Jakub ; REJLEK, Vladimír (vedoucí práce) ; ROUČEK, Jaroslav (oponent)
Magisterská práce Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku, se věnuje těmto třem významným hudebním osobnostem 20. století. Práce v první kapitole pojednává o rozvoji francouzské skladatelské a trumpetové školy začátku tohoto století. Dále se věnuje, v každé kapitole zvlášť, jedné ze tří osobností. Vždy je uveden životopis se zaměřením na přínos pro rozvoj repertoáru pro trubku a rozbor jedné ze skladeb autora.
Významní trumpetisté přelomu 19. a 20. století
Dabrowski, Tomáš ; REJLEK, Vladimír (vedoucí práce) ; ROUČEK, Jaroslav (oponent)
V této bakalářské práci je zaznamenáno několik významných trumpetistů přelomu 19. a 20. století. První kapitola je věnována stavbě nástroje, na který se v té době hrálo. Podrobně se tato práce v dalších kapitolách zabývá oblastí Ruska, Německa a USA a je zaměřena na trumpetisty, kteří migrovali mezi těmito zeměmi.
Oskar Böhme a jeho koncert e moll op. 18 pro trubku
Vasilová, Martina ; REJLEK, Vladimír (vedoucí práce) ; ROUČEK, Jaroslav (oponent)
Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila problematiku koncertu Oskara Böhmeho a jeho zapomenutý život. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, ve kterých se zabývám rodinou Oskara Böhmeho a jeho studiem, které je zajímavé pro dnešní generaci trumpetistů. Dále se zabývám jeho skladatelským odkazem, méně známými díly, ale i stěžejními kompozicemi. Ve čtvrté kapitole se věnuji obtížnosti trubkového koncertu a faktem, proč se premiérovaný Böhmův Koncert na cornet á pistons hrál od jisté doby více na B trubku v tónině f moll. V poslední kapitole ujasňuji provedení Böhmeho koncertu v naší době, tzn. znovuobjevení koncertu dnešní generací trumpetistů.
Ikonoklasmus doby husitské
Rejlek, Vladimír ; Kubín, Petr (oponent) ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce)
Několik desetiletí husitských Čech patří k těm obdobím národních dějin v jejichž interpretaci historiografií lze vysledovat zásadní polarisaci názorů odvozenou zejména v dřívějších dobách od subjektivního konfesního nebo filosofického zaměření pisatelů. Táborské oddíly putující pod znamením kalicha tak mohly zároveň býti loupežnými rotami řemeslných vrahů stejně jako pro jiného národními bojovníky za ideály pravdy a víry čelící invasi sil feudální reakce. Apologetickému rázu některých spisků odpovídal i pečlivý výběr fakt opírající se jednak o relativně nepříliš četnou, ale novými nálezy a edicemi se postupně rozšiřující pramennou základnu, jednak o práce Wácslava Wladiwoje Tomka, Františka Palackého a později i Josefa Pekaře považované obecně za klasické. V tomto sporu o smysl husitských dějin se opakovaně setkáváme s argumentací o brutalitě husitů, kteří likvidovali nejen své angažované politické odpůrce, ale vyvražďovali i ženy a děti, vypalovali kostely a kláštery a jejich ničení se nezastavilo ani před uměleckými díly. Dovolávat se zde mohli i svědectví Palackého, který ve svých Dějinách národa českého napsal: "zástupové rozjitření obořili se nejprve outokem na ty kláštery a kostely, kterýchžto kněží nejvíce byli v nenávisti vpadli. Vypáčivše dveře jejich násilím, potřískali v nich všecky ke službám...
Výuka hry na trombon pro začátečníky
Kárník, Václav ; SUŠICKÝ, Jiří (vedoucí práce) ; REJLEK, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce Výuka hry na trombon pro začátečníky pojednává o výuce, praktické metodice, literatuře a motivaci žáků ve hře na trombon pro začínající hráče. Zaměřuje se hlavně na konkrétní postupy, jako jsou předpoklady pro hru na trombon, výběr nátrubku, držení nástroje, nátisk, nasazení a dýchání. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o samotných počátcích studia hry na trombon. Druhá kapitola se zabývá metodickými postupy, kde je pojednáno o nátiskových a dechových cvičeních, rozvoji techniky, způsoby hry legáta a o vyučovacích hodinách. Třetí kapitola je věnována trombonové literatuře pro začátečníky a čtvrtá kapitola je o motivaci žáků a možnostech, jakým způsobem žáky ke hře na trombon inspirovat.
Přelomová 70. a 80. léta ve hře na tubu
Patcelt, Miroslav ; MALIMÁNEK, Karel (vedoucí práce) ; REJLEK, Vladimír (oponent)
Tématem této magisterské práce je Přelomová 70. A 80. léta ve hře na tubu. Práci rozděluji do čtyř kapitol a jejich podkapitol. V první kapitole píši o významných tubistech 70. A 80. Let. První kapitolu a její podkapitoly považuji za stěžejní část této bakalářské práce. Ve druhé kapitole představuji nejvýznamnější autory a jejich skladby, které byly pro vývoj hry na tubu velmi důležité. Třetí kapitola je věnována Mezinárodní Tubové Asociaci, která vznikla v této době a pro pokrok ve stylu hry na tubu, byla velmi důležitá. Poslední čtvrtá kapitola je věnována rozhovoru s Jimem Selfem a Pavlem Trnkou.
Sto zvířat, legenda českého Ska, čtvrt s toletí na scéně
Klazar, Tomáš ; ROUČEK, Jaroslav (vedoucí práce) ; REJLEK, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá dvaceti pětiletou existencí kapely Sto zvířat, která jako jedna z nejvýraznějších skupin porevoluční hudební scény úspěšně funguje i v současnosti. Autor se snaží nalézt odpovědi na otázku, proč právě tato kapela vydržela na výsluní tak dlouho. Práce popisuje příčiny vzniku Sto zvířat, definuje žánr ska, přináší kompletní biografii a diskografii skupiny a snaží se představit i další hudební aktivity současných členů souboru.
Pavel Větrovec interpret a pedagog
Mandous, Lubomír ; REJLEK, Vladimír (vedoucí práce) ; ROUČEK, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce zpracovává průběh muzikantské kariéry známého pianisty, skladatele a pedagoga, Pavla Větrovce. Je založena především na osobních rozhovorech s touto významnou osobností české, respektive československé hudební scény, a její text je doplněn bohatou fotografickou přílohou. Práce zachycuje Větrovcův hudební vývoj od raného dětství až do současnosti, kdy však své pracovní aktivity oproti dřívějším dobám značně omezuje. Samotný text je rozčleněn do celkem šesti chronologicky seřazených podkapitol. Na první Větrovcovy zkušenosti s orchestrální hrou i tvůrčí činností navazuje vojenská služba a první stálé zaměstnání v Domě kultury v Ústí nad Labem. Následuje velký kariérní posun, a sice stěhování do Prahy a angažmá v divadle Semafor. Po tvrdých začátcích na pražské hudební scéně získává Pavel Větrovec cenné kontakty, zapojuje se do řady hudebních projektů a postupně navazuje spolupráci s celou řadou osobností tuzemské hudební scény. Opomenuto není ani jeho pedagogické působení na Pražské konzervatoři.
Současní přední trumpetoví interpreti
Doležal, Jakub ; REJLEK, Vladimír (vedoucí práce) ; ROUČEK, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce Současní přední trumpetoví interpreti je věnována hlavním osobnostem současné trumpetové scény napříč klasickou hudbou, jazzem a orchestrálním hraním. Pojednává hlavně o životopisech, dosavadních úspěších vybraných hráčů a jejich současném vystupování. U každého interpreta jsou také uvedeny značky a typy nástrojů, na které hraje, pokud to je možné, tak i druhy nátrubků. Jsou zde uvedeni zástupci jak starší, tak mladší nastupující generace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První pojednává o osobnostech, které se věnují téměř výhradně sólové interpretaci klasické hudby. Druhá kapitola se zabývá významnými interprety současné jazzové scény. V další části práce jsou pak uvedeny nejvýznamnější osobnosti věnující se jazzu i klasické hudbě a závěrečná kapitola je věnována významným orchestrálním sólistům.
Janáčkova filharmonie Ostrava a její tru mpetová skupina
Soukup, Jiří ; REJLEK, Vladimír (vedoucí práce) ; ROUČEK, Jaroslav (oponent)
Tato práce je rozdělená na dvě kapitoly, které jsou následně rozděleny na podkapitoly. První kapitola se věnuje kompletnímu historickému vývoji Janáčkovy filharmonie Ostrava, od počátku hudební kultury Ostravska na přelomu 20. st. až po současnost filharmonie. Tato kapitola obsahuje také přehled šéfdirigentů Janáčkovy filharmonie a stručnou historii Janáčkova máje. Druhá kapitola obsahuje kompletní přehled všech trumpetistů, kteří působili nebo působí v Janáčkově filharmonii Ostrava a jejich životopisy. V této kapitole je přidaná krátká podkapitola věnující se nástrojům trumpetové skupiny, způsobu financování a nakupování nástrojů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.