Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Molekulární mechanismy indukce apoptózy taxany u buněk nádoru prsu
Jelínek, Michael ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Brábek, Jan (oponent) ; Reiniš, Milan (oponent)
Taxany jsou cytostatika rutinně používaná k léčbě solidních nádorů prsu, vaječníků, prostaty, hlavy a krku a dalších typů nádorů. Rezistence nádorových buněk k účinkům taxanů představuje vážnou komplikaci v použití taxanů k léčbě nádorů. Tato rezistence může být mimo jiné spojena se sníženou mírou indukce apoptózy v nádorových buňkách a nebo také se zvýšenou hladinou transportérů, které transportují taxany ven z buňky. V této disertační práci jsme se pokusili: (1) Přispět k objasnění úlohy molekulárních mechanismů indukce apoptózy taxany v buňkách lidských nádorů prsu. Konkrétně to znamenalo přispět k objasnění úlohy iniciačních kaspáz 8, 9, a hlavně potom iniciační kaspázy 2. Dále přispět k objasnění úlohy exekučních kaspáz 3, 6 a 7 a vybraných proteinů rodiny Bcl-2. (2) Přispět k objasnění molekulárních mechanismů rezistence buněk lidských nádorů prsu k taxanům. Konkrétně to znamenalo popsat úlohu vybraných funkčních skupin struktury taxanů v navození a překonávání rezistence k taxanům a dále přispět k objasnění úlohy P-glykoproteinu (ABCB1 transportér) v rezistenci k jednotlivým taxanům. (1) Zjistili jsme, že apikální kaspázou v indukci apoptózy taxany v buňkách nádorů prsu s původem v mléčné žláze je kaspáza 2. V aktivaci kaspázy 2 v těchto buňkách nehraje zásadní úlohu protein p53 ani komplex...
Vývoj terapeutické vakcíny proti nádorům vyvolaným lidským papilomavirem 16 - vliv modifikace antigenu E7 na buněčnou imunitní odpověd
Macková, Jana ; Němečková, Šárka (vedoucí práce) ; Eckschlager, Tomáš (oponent) ; Reiniš, Milan (oponent)
Zúýěry Zkonstruovďijsme vakcínynesoucíantigenE7 viru I{PV-16 nabází toxoidu CyaAB.peranis. Z,avedhjsme mďody ELISPOT a aňeni MHC-I teEam€rem pro testování buněčnéimunitníodpovědiu myšíhomodelu Testovalijsme buněčnouimunitníodpověďpo imunizacirůmýmitypy vakcín nesoucímimodifikovanýantigenE7 viru HPV.I6: o Rekombinantníadenyltt cytJázrý toxoid CyaA336|E1 je schopen vyvolat u myšíE7 specifickou CD8* buněčnouimunitníďpověď a chránitje před růstemTC-l nádorů o Některé DNA vakcíny nesoucí gen w fúzovanýsdalším genem ine*ují u myšíprotinádorovoubuněčnouimunimíodpovčďlépenež samofuý gen E7 @NA vakcíny seřazenypodle velikosti indukované CTL odpovědi:E7GGG.GUS >E7GGGHSP, E7HSP>> CP-w>W) o FúzeE7 s hemaglutininemW vede k povrchovéexpresiE7, cožpo vakcinaci rekombinantnímvirem vakcfoiieW-E7.HA vede k indukci Th-2 polarizovanéhottpu imunihí odpovědia potlačeníprotinádorové odpovědib'pu Th-l o Koexprese n--|2 z dvojitě rekombinantniho viru vakcínie (W-tr-- 12-sig/E7 ILA\E) snižujeCD8* buněěnouimunifuíodpověď indukovanouSig/E7lLAMP o Imunizace dendritickjmi buňkami transdukovanými rYÝ zrryšuje účinnostvakcinacerW o Kombinovaná imunizacezvyšujeúčinnostvakcinace (CyaA336/E7+MVA-Sig/EZLAMP, DNA-Sig/E7GGG/LAMP+bWěěná vakcína)
Epigenetická regulace HLA genů II. třídy a jejich role u autoimunitních onemocnění
Čepek, Pavel ; Černá, Marie (vedoucí práce) ; Štechová, Kateřina (oponent) ; Reiniš, Milan (oponent)
(CZ) Diabetes mellitus 1. typu (T1D) patří mezi polygenní multifaktoriální autoimunitní onemocnění. S rozvojem diabetu je z genetického hlediska nejvíce asociována oblast HLA genů II. třídy, včetně genu HLA-DQA1, který je jeho součástí. Cílem této práce bylo identifikovat methylační profil promotorové části HLA-DQA1 a methylační profil korelovat s expresí jednotlivých alel HLA-DQA1. DNA methylace patří mezi epigenetickou modifikaci, která reguluje expresi genů a je o ní známo, že se mění v závislosti na působení vnějšího prostředí. Do této studie bylo celkem zahrnuto 61 diabetických pacientů a 39 zdravých kontrol. Od pacientů byla získána DNA, vystavena působení bisulfitu sodného a pomocí metody nested PCR byl amplifikován promotorový úsek HLA-DQA1. Amplifikovaný úsek byl sekvenován a poté byl analyzován methylační profil promotoru. Relativní exprese jednotlivých HLA-DQA1 alel byla změřena za využití kvantitativního PCR a porovnána oproti dvěma endogenním kontrolám (PPIA, HLA-DRA). Alela DQA1*02:01 měla u zdravých kontrol signifikantně vyšší expresi než u T1D pacientů (normalizace oproti PPIA, Pkor.=0,041; normalizace oproti DRA, Pkor.=0,052). Methylační profil mezi oběma skupinami byl velice podobný jak na úrovni celkové methylace, tak i na úrovni jednotlivých CpG dinukleotidů. Mezi nejvíce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.