Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv vědeckého řízení na formování teorie a praxe řízení v meziválečném Československu
Kynclová, Veronika ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Práce pojednává o teorii a praxi řízení zaměstnanců v meziválečném Československu a jeho provázanosti s americkým vědeckým řízením. Cílem práce je poskytnout souhrnný pohled na jeho jednotlivé aspekty a kriticky poukázat na úspěchy a nedostatky na základě studia dobových dokumentů. Téma je zasazeno do kontextu historických souvislostí, přiblížena je výchozí hospodářská situace. Představeni jsou zástupci teorie (Stanislav Špaček, Václav Verunáč) i praxe řízení (Franz Hummelberger, Karel Loevenstein, Tomáš Baťa) první československé republiky. V práci je popsán vznik a účel Masarykovy Akademie Práce a organizování Prvního mezinárodního kongresu vědeckého řízení v Praze. Klíčová slova: vědecké řízení, první republika, Stanislav Špaček, Václav Verunáč, PIMCO, Masarykova Akademie Práce, laboretismus
Průzkum názorů učitelů na další vzdělávání ve vztahu k návrhu kariérního řádu
Straková, Michaela ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Práce je zaměřena na oblast vztahu učitelů k dalšímu vzdělávání ve spojitosti se současným návrhem kariérního řádu. Na základě informací z odborné literatury je v práci uveden přehled vývoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR po roce 1990 a z dostupných zdrojů je vymezen jeho současný stav. Práce se nadále zabývá kariérním systémem pro pedagogické pracovníky s důrazem na znění vybraných návrhů, včetně aktuálního. Prostřednictvím výsledků z empirického šetření, které bylo realizováno na vybraných dvou základních a dvou středních školách, jsou pak představeny názory učitelů těchto škol na sledovaná témata. Vyhodnocená data z empirického šetření jsou také v závěru práce srovnána s teoretickými předpoklady, které jsou v práci uvedeny. Klíčová slova: další vzdělávání pedagogických pracovníků, DVPP, kariéra, řád, kariérní řád, MŠMT, učitelé, koncept, průzkum, názor, celoživotní učení
Role vzdělavatele ve Freireho díle
Šefčíková, Štěpánka ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení role vzdělavatele v díle Paula Freireho. Práce rozebírá Freireho myšlenku, že vzdělávání nemůže být pouze jednostranný přenos znalostí, ale musí se jednat o akt uvědomění a schopnosti převzít kontrolu nad vlastním životem. Dále se zaměřuje na vysvětlení Freireho metody alfabetizace, snaží se interpretovat myšlenky knihy Pedagogika utlačovaných a Freirem originálně rozvinutou metodu dialogu. Autorův přístup je srovnán s vybranými pohledy západních myslitelů vyjadřujících se ke smyslu vzdělávání (např. kritická teorie společnosti a pragmatismus). Práce je doplněna o seznam institutů, které rozvíjejí Freireho práci.
Úloha liniových vedoucích pracovníků v systému interní komunikace v organizaci
Purnochová, Lucie ; Háša, Stanislav (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace v kontextu fungování pracovní organizace. Vysvětluje rozdělení komunikace na externí a interní. Pozornost je více zaměřena na interní komunikaci, její formy a prostředky. Dále jsou identifikovány funkce a role liniového vedoucího pracovníka v hierarchii organizace a také specifika jeho působení v oblasti interní komunikace. Současně zdůrazňuje úlohu liniového vedoucího pracovníka při využívání prostředků ústní formální komunikace v organizaci, kterými jsou porada oddělení, celofiremní konference a telekonference. Empirické šetření této práce se zaměřuje na úlohu liniového vedoucího pracovníka při poradách, celofiremní konferenci a telekonferenci v konkrétní obchodní společnosti. Polostrukturované rozhovory s liniovými vedoucími pracovníky a dotazníkové šetření s podřízenými pracovníky poskytují náhled a hodnocení úlohy liniového vedoucího pracovníka při zmíněných formálních setkáních v této společnosti.
Využití internetu pro získávání talentů
Bárta, Tomáš ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce předkládá aktuální poznatky k problematice využití internetu pro získávání talentů. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry organizace tyto poznatky v praxi akcentují. Za tímto účelem je v první kapitole předložena kompilace odborných zdrojů z oblasti řízení talentů. Cílem je definovat pojem talent a zasadit koncepci řízení talentů do celkové personální práce v organizaci. Ve druhé kapitole je předložena kompilace odborných zdrojů z oblasti získávání zaměstnanců se zaměřením na případná specifika získávání talentovaných jedinců. Ve třetí kapitole jsou představeny aktuální poznatky z oblasti získávání zaměstnanců a talentů prostřednictvím internetu. V další části práce jsou všechny předložené poznatky podrobeny konfrontaci s praxí tří konkrétních organizací a to pomocí analýzy jejich online dokumentů určených pro získávání zaměstnanců a talentů. Na základě této analýzy se prokazuje, že zkoumané organizace aktuální trendy a poznatky do značné míry akcentují. Klíčová slova: řízení talentů, získávání zaměstnanců, internet, e-recruitment, kariérní stránky, pracovní portál, sociální síť, social recruitng.
Partnerské vztahy na pracovišti
Haratická, Markéta ; Reichel, Jiří (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou partnerských vztahů v práci, věnuje se takovým vztahům, kdy se na stejném pracovišti potkávají přítel s přítelkyní nebo manželé. Jejím cílem je zjistit, jak lidé v tomto případě reflektují prolínaní své pracovní a soukromé sféry. V práci je nejprve věnován prostor důležitým pojmům a teoriím. Autorka rozebírá především mezilidské a partnerské vztahy, ukazuje, jak je k nim v literatuře přistupováno a jaký mají vztahy vliv na fungování organizace. Zmiňuje přitom související výzkumy ze zahraničí i z České republiky. Součástí bakalářské práce je i vlastní výzkum, který autorka provedla. Na základě 16 rozhovorů s respondenty, kteří jsou v partnerském vztahu a zároveň spolu pracují, přichází autorka se sumarizací jejich představ o vztahu s někým z práce, popisuje jeho specifika z pohledu samotných aktérů, a zároveň poznamenává, že se zdají takové vztahy být méně problematickými, než jak bývá prezentováno v odborné literatuře.
Vzdělávání manažerů a možnosti inovací v krátkodobých kurzech pro nižší management
Lochmannová, Barbora ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na vzdělávání nižšího managementu v krátkodobých kurzech. V teoretické části se zaměřuje na definici nižšího managementu a jeho specifické postavení v organizační struktuře a na kompetence, které jsou pro ně důležité. Další část teoretické práce je věnována vzdělávání a tvorbě vzdělávací aktivity včetně způsobů hodnocení. V empirické části jsou představeny dva manažerské kurzy pro nejnižší manažery ve společnosti McDonald's ČR a SR. Na základě poznatků z teoretické části práce jsou pro kurzy navrhnuta možná zlepšení a také změna v koncepci kurzů. Součástí empirické části je i vyhodnocení zpětné vazby, kterou účastníci po skončení kurzu vyplňují, ale systematicky se nezpracovává. Klíčová slova: Liniový manažeři, vzdělávání, kompetence, hodnocení vzdělávací aktivity
Identifikace s organizační kulturou jako faktor pracovní spokojenosti
Nováková, Andrea ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
3 Abstrakt Práce se zabývá identifikací pracovníka s organizační kulturou jako faktorem ovlivňujícím pracovní spokojenost. Zaměřuje se na pojetí organizační kultury, její obsah, strukturu, vznik, determinanty, význam a na konkrétní typologie organizačních kultur. Dále se věnuje pojetí identifikace pracovníka, kde důraz je kladen především na faktory, které tuto identifikaci ovlivňují a její typické projevy, a následně se věnuje pojetí pracovní spokojenosti, přičemž pozornost je zaměřena zejména na faktory, které ji ovlivňují. Souvislosti a vzájemné vztahy mezi těmito třemi koncepty jsou popsány z teoretického hlediska a analyzovány v rámci empirického šetření, realizovaného ve specifickém prostředí studentské neziskové organizace. Klíčová slova: organizační kultura, identifikace pracovníka, pracovní spokojenost
Analýza úrovně finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji
Šedivá, Kamila ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností a finančním vzdělávání seniorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je řešeno stáří a stárnutí, současná demografická situace v České republice i její možný budoucí vývoj. Kapitola je zaměřena také na změny, které přináší stáří a sociální a ekonomické důsledky stárnutí. Druhá kapitola je věnována edukaci seniorů, jejím specifikům a vybraným institucím, které zajišťují vzdělávání seniorů. Třetí kapitola je věnována finanční gramotnosti. Kapitola obsahuje mimo definici a vymezení finanční gramotnosti také dokumenty na mezinárodní i národní úrovni, které se věnují této problematice a výsledky výzkumů, které se zabývaly finanční gramotností občanů České republiky. Dále popisuje problematiku finanční gramotnosti seniorů a projekty, které jsou věnované její podpoře právě u této skupiny občanů. Empirická část je věnována šetření úrovně finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji. Cílem práce je analyzovat finanční gramotnost seniorů v Karlovarském kraji a přiblížit možnosti a aspekty vzdělávání seniorů v této oblasti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.