Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza a popis pracovních míst v malé organizaci
Bartovská, Kamila ; Reichel, Jiří (oponent) ; Kocianová, Renata (vedoucí práce)
Práce se zabývá jedním z klícových personálních procesu - analýzou pracovních míst a tvorbou popisu pracovních míst, významem tohoto personálního procesu a jeho vazbami na další personální procesy. Na analýzu a popis pracovních míst navazuje diagnostika potreby redesignu pracovních míst. Analýza pracovních míst a popis pracovních míst jsou nahlíženy optikou malé organizace, práce je primárne zamerena na postupy a metody, které muže malá organizace využít. Proces analýzy pracovních míst je krok za krokem aplikován na konkrétní malou organizaci a prizpusoben jejím potrebám. Práce potvrzuje, že rízení lidských zdroju je v malé organizaci stejne potrebné jako v organizaci vetší a že pri výberu vhodných metod a postupu nemusí jít o casove a financne nárocnou cinnost. Zároven zduraznuje potrebnost uceleného rízení lidských zdroju v malé organizaci
Výchova a vzdělávání osob s poruchami autistického spektra
Vocelová, Anna ; Reichel, Jiří (oponent) ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce)
Diplomová práce "Výchova a vzdělávání osob s poruchami autistického spektra" se zabývá nejen diagnostikou jednotlivých autistických poruch, ale také výchovnými a vzdělávacími přístupy, začleněním autistických osob do běžné společnosti, možností jejich uplatnění apod. Mezi poruchy autistického spektra řadíme dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom a dětskou dezintegrační poruchu. Všechny patří mezi pervazivní vývojové poruchy, které bývají obvykle zpozorovány v prvních třech letech života. Časné vyšetření je velice důležité pro to, aby dítě nebylo chybně diagnostikováno jako mentálně retardované. Vědci dokázali, že velká část lidí s autismem není retardovaná, ale není schopna vystihnout v testech inteligence své odpovědi natolik přesně, aby mohlo být IQ určeno objektivně. Děti i dospělí s autismem mají obvykle potíže v oblasti verbální i neverbální komunikace, v sociálních vztazích, ve volnočasových a herních aktivitách. Adekvátní usměrňování v oblasti chování a poznávání může dítěti pomoci získat sociální a komunikační dovednosti, lze jej naučit sebeobsluze. Jen malé množství autistických osob žije v dospělosti zcela nezávisle na okolí. Ti, kterým se to podaří, jsou ovšem poměrně vysoce funkční. Většina lidí s touto diagnózou po celý život vykazuje hlavní symptom autismu -...
Pracovní prostředí
Fialová, Michaela ; Reichel, Jiří (oponent) ; Kocianová, Renata (vedoucí práce)
Pracoviště je jedno z míst, kde člověk stráví velkou část svého času a je proto nutné věnovat mu dostatečnou pozornost a péči, která spočívá v optimalizaci pracovní podmínek, které ovlivňují činnost pracovníků a vytváření příjemné atmosféry na pracovišti. Pokud je tato péče o pracovní prostředí komplexní, zahrnuje v sobě kromě faktorů sociálně-psychologických i podmínky samotného pracovního místa, které se souhrnně nazývají fyzikálními faktory. Tyto faktory jsou zastoupeny téměř na všech typech pracovišť (ať už ve větší nebo menší míře) a mohou velmi výrazně ovlivňovat pracovní pohodu zaměstnanců, celkovou atmosféru pracoviště a v závěru i pracovní výkony jednotlivých pracovníků. Fyzikální podmínky práce, které jsou tématem této práce, tvoří kromě hluku, osvětlení, barevné úpravy pracoviště a mikroklimatických podmínek i rozvržení pracovního místa a užití ergonomicky vhodných nástrojů a pracovních pomůcek. Ke každé ze zmiňovaných veličin existují doporučené limity a nezřídka jsou ošetřeny i hygienickými normami a legislativou.
Dialogické metody ve vzdělávání dospělých
Pecháčková, Iva ; Reichel, Jiří (oponent) ; Beneš, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce zachycuje možnosti a meze využití vybraných dialogických metod ve vzdělávání dospělých. První kapitola se zabývá obsahem a etymologií pojmů dialog, diskuse, debata a metoda. Druhá kapitola zařazuje dialogické metody v rámci didaktiky dospělých, jmenuje obecné teoretické důvody pro jejich existenci a zmiňuje několik velmi běžných technik. Třetí až pátá kapitola postupně představuje tři komplexní systémy metod založené na dialogu; sokratovské rozhovory v tradici Nelson-Heckmann, akademické debatování a metodu Open Space. Příslušná kapitola vždy nastíní původ a filosofický základ dané metodiky, poté popíše její průběh a na závěr se zabývá možnostmi jejího využití v běžné praxi vzdělávání dospělých. Šestá kapitola je komparací systémů z předchozích tří kapitol. V sedmé kapitole se nachází popis a analýza teorie dialogického vzdělávání americké andragožky Jane Vella a několik ilustračních příkladů její aplikace v praxi.
Sociální adaptace pracovníků v organizacích
Pudilová, Veronika ; Reichel, Jiří (oponent) ; Kocianová, Renata (vedoucí práce)
Bakalářská práce shrnuje poznatky o procesu sociální adaptace, který probíhá v rámci procesu adaptace po nástupu nových pracovníků do organizace. Popisuje faktory, které ovlivňují průběh adaptace jedinců na organizační prostředí, pracovní skupinu a firemní kulturu. Dále se zabývá pojmem adaptace a sociální adaptace, jejich přesným vymezením a dělením. Následně popisuje konkrétní průběh procesu adaptace a sociální adaptace a jejich přípravu, uvádí poznatky týkající se kontroly a vyhodnocování procesů adaptace. Nakonec pojednává o důsledcích sociální adaptace. Výsledkem práce je identifikace těch složek adaptačního procesu, které patří do oblasti sociální adaptace a popis možností jejich realizace v praxi. Sociální adaptace zahrnuje zaškolení pracovníků v oblasti firemní kultury, přidělení vyškoleného mentora, který se o pracovníka stará během pracovní adaptace a kvalifikovaně prováděná hodnocení procesu adaptace. Sociální adaptaci tvoří i celková organizační a odborná kvalita procesu adaptace. Její velká část probíhá v neformální rovině, v každodenním kontaktu se spolupracovníky.
Hodnocení zaměstnanců
Krausová, Petra ; Reichel, Jiří (oponent) ; Kocianová, Renata (vedoucí práce)
Hodnocení zam stnanc je jednou z klí ových inností v dnešní moderní personalistice. Napomáhá organizaci získat informace a podklady o pracovních výkonech, jednání a pracovních schopnostech zam stnanc . Prost ednictvím hodnocení pracovníci získávají zp tnou vazbu o svých pracovních výkonech. Zp tná vazba pomáhá odhalit silné a slabé stránky jednotlivc a poskytuje zam stnanc m p edstavu o tom, jak je vnímána jejich snaha o pln ní firemních cíl . Proto je hodnocení zam stnanc d ležité pro organizaci i pro pracovníky I p es mohutný rozvoj podnikatelské sféry je v pozici hodnoceného zam stnance stále ješt v tšina z nás, a proto bychom se m li nau it takováto hodnocení p ijímat, ale i používat systémy hodnocení v praxi. Proto jsem se rozhodla, že svoji bakalá skou práci zam ím práv na toto téma, jelikož i p es asto negativní postoje, p ispívá hodnocení zam stnanc v první ad k rozvoji jednotlivých pracovník a tím i k rozvoji celé organizace. Na základ odborné literatury nejprve teoreticky p edstavuji hodnocení zam stnanc , které vychází ze specifických pot eb organizace, týká se r zných oblastí a cíl , stanovují se kritéria hodnocení a jsou využívány r zné metody. Hodnocení zam stnanc je uskute ováno v r zných systémech. V další ásti popisuji systém hodnocení zam stnanc v praxi a s využitím teoretických poznatk...
Podnikové vzdělávání v oblasti komunikativnosti a kooperativnosti (návrh výzkumu - základní teoretická východiska)
Nováková, Martina ; Kopecký, Martin (oponent) ; Reichel, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje návrh výzkumu podnikového vzdělávání zaměstnanců v oblasti komunikace a kooperace. Předkládá základní teoretická východiska kvantitativního výzkumu v daném prostoru. Nejdříve vymezuje základní pojmy: podnikové vzdělávání, klíčové kompetence, komunikace a kooperace. Dále formuluje výzkumný problém jako otázku po vztahu přístupu podniků ke vzdělávání zaměstnanců v komunikativnosti a kooperativnosti k jejich základním charakteristikám. V hypotézách vyslovuje předpoklad, že větší podniky přikládají větší význam vzdělávání zaměstnanců v uvedené oblasti, více do této sféry investují, a zajišťují vzdělávání ve větší míře interně, než podniky menší. Též je očekáván vztah kvality vyhodnocování výsledků vzdělávání podnikem k ochotě podniku k tomuto vzdělávání. V práci je dále navržen způsob výběru vzorku podniků a dotazník jako technika sběru dat včetně zvolených znaků, otázek a kategorií. Poté je načrtnut možný postup při analýze dat. Závěr práce shrnuje její výsledky, k nimž autorka dospěla v jejím průběhu, a obsahuje doporučení pro případnou realizaci navrhovaného výzkumu.
Výzkum pracovní spokojenosti
Hovorková, Pavla ; Kopecký, Martin (oponent) ; Reichel, Jiří (vedoucí práce)
Cílem mé práce bylo shrnout problematiku pracovní spokojenosti a realizovat v této oblasti výzkum. Proto je práce rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a část empirickou. Teoretická část tvoří jakýsi základní náhled na problematiku. Její první část je věnována teoretickým východiskům pracovní spokojenosti, druhá část je pak zaměřena na základy metodologie. Empirická část mé práce popisuje realizaci výzkumného šetření, jehož předmětem je pracovní spokojenost telefonních operátorů jisté společnosti. Výsledky výzkumu jsou pak prezentovány a následně vyhodnoceny a shrnuty. Přes veškeré nedostatky věřím, že má práce je určitým přínosem a že splnila cíl, který byl pro ni stanoven.
Migrace, vzdělávání a integrace cizinců na území České republiky
Hubená, Jaroslava ; Reichel, Jiří (oponent) ; Kopecký, Martin (vedoucí práce)
Cizí kultury - pestrá paleta umění, jazyků, zvyků a rituálů a hlavně milionů lidských příběhů, které mě zajímaly odjakživa. Tuto práci jsem pojala jako příležitost ujasnit si informace týkající se imigrantů na našem území a jejich možností integrace do české společnosti pomocí vzdělávání. První část práce se věnuje fenoménu migrace, vysvětlení pojmu multikulturalismus a nastínění legálního rámce integrace ve světě a České republice. Druhá část představuje síť nestátních neziskových institucí, které s cizinci v oblasti vzdělávání pracují. Po zvážení dostupných informací jsem jejich vzdělávací aktivity rozdělila do čtyř kategorií, které jsou zde blíže představené. Třetí část shrnuje několik zásadních pojmů z interkulturní psychologie, které mají, dle mého názoru, zásadní vliv na integraci cizinců do společnosti. Poslední čtvrtá část představuje oblast empirických mezikulturních studií.
Problémy dalšího vzdělávání ozbrojených složek pracujících s mladistvými delikventy
Ryska, Vítězslav ; Šerák, Michal (oponent) ; Reichel, Jiří (vedoucí práce)
Práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR je specifickou službou společnosti - chrání tuto společnost před nebezpečnými jedinci. Přitom výkon profese se realizuje v obtížném sociálněpatologickém prostředí, a je spojen s poměrně vysokými nároky na znalost právních předpisů, jejich dodržování a vyžadování jejich plnění. Zaměstnanci se musí často vyrovnat se zátěžovými a stresujícími situacemi a to nejen v kontextu s přímým stykem s osobami ve výkonu vazby nebo trestu, ale také v kontextu se stykem se svými nadřízenými, kteří jim svým přístupem zpravidla činnost nezjednodušují, ale poměrně často komplikují, což bývá ale doménou nejen Vězeňské služby, ale ozbrojených složek vůbec. Pro příslušníka je pak prioritní záležitostí tyto zátěžové situace neprodleně a správně řešit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.