Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení výkonnosti podniku
Černá, Simona ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné literatury. Další část práce se věnuje představení vybraného podniku a následně je provedena finanční a strategická analýza. Výstupy z těchto analýz se stávají podklady pro poslední část práce. Tato část se zabývá jednotlivými kroky implementace modelu Balanced Scorecard do vybraného podniku s cílem zvýšit výkonnost podniku.
Určování hodnoty podniku
Salvetová, Kateřina ; Karas, Michal (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
Hodnocení výkonnosti podniku
Pernicová, Lucie ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je provedena strategická a finanční analýza, jejíž výsledky jsou porovnány s dvěma blízkými konkurenty a oborovými průměry. V závěru práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení.
Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku
Páleníková, Tereza ; Hanušová, Helena (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku MR STEEL GROUP, s.r.o., na základě analýz účetních výkazů za sledované období 2012 – 2016. Ke zjištění ekonomické výkonnosti podniku jsem si vybrala finanční analýzu. Práce obsahuje textovou část a vypracovanou analytickou část, ve které je také představena společnost a návrhy na její zlepšení ekonomické situace. Dále srovnání s konkurentem obdobné velikosti.
Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování
Koubek, Ondřej ; Režňáková, Mária (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím metod operativního controllingu, které popisuje v teoretické části práce. V analytické části jsou tyto metody použity ke srovnání plánované ekonomiky jednotlivých nákladních vozidel přepravní firmy v roce 2017 s jejich skutečnou výkonností v daném roce. Zjištěné odchylky jsou dále analyzovány za účelem identifikace jejich původu a formulování nápravných opatření k jejich odstranění. V návrhové části jsou pak tyto poznatky využity k vytvoření plánu pro rok 2018, který zohledňuje zjištěné skutečnosti a navrhovaná opatření k odstranění závažných nedostatků z předchozího roku. Část plánu pro rok 2018 je konfrontována se skutečnými daty naměřenými podnikem v tomto období za účelem posouzení přesnosti plánu, identifikace odchylek od plánu a jejich příčin.
Návrh finančního plánu vybraného podniku
Buršová, Eva ; Šild,, Marek (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou společnost. První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny strategická s finanční analýza společnosti na základě, kterých je pak navržen finanční plán ve dvou variantách. Následuje zhodnocení plánu a návrh doporučení.
Metodický nástroj k hodnocení výhodnosti výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektů
Doležal, Martin ; Póč, David (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním metodického nástroje pro hodnocení výhodnosti realizace výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektu a jeho následné aplikaci na konkrétní projekt. V úvodní části jsou shrnuty základní teoretické poznatky financování projektů formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. V následné části je poté popsán zpracovaný metodický nástroj pro porovnání hodnoty za peníze projektu dle odlišných metod realizace. V poslední části diplomové práce je pak tento metodický nástroj aplikován na konkrétní projekt, kdy je zpracována také základní studie proveditelnosti.
Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí
Štěpánková, Jana ; Faltýnek, Jiří (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je problematika oceňování podniku za účelem změny právní formy. Součástí práce je analýza podniku, podnikatelského prostředí a zhodnocení přínosů a rizik změny právní formy. V praktické části řeším ocenění společnosti pomocí výnosové a substanční metody. Pro ocenění byla použita metoda kapitalizovaného čistého výnosu a metoda účetní hodnoty vlastního kapitálu na principu historických cen.
Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí
Karasová, Pavlína ; Havlíčková, Jana (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je problematika tržního oceňování podniků. Teoretická část obsahuje základní pohledy a přístupy pro oceňování podniků. Představuje většinu používaných (i méně používaných) metod pro oceňování a doporučení pro jejich užití. Praktická část se již zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků.
Identifikace synergií při fúzích strojírenských podniků
Pěta, Jan ; Hrvolová, Božena (oponent) ; Sedláček, Jaroslav (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Disertační práce pojednává o přístupech k určení hodnoty synergií společností realizujících fúzi ve strojírenském průmyslu v České republice. Toto téma bylo zvoleno z důvodu vysokého počtu uskutečňovaných fúzí a nedosažení plánovaných efektů. Důsledkem takovéto transakce tak není očekávaný růst hodnoty pro vlastníky. V teoretické části práce jsou fúze vymezeny z právního hlediska a dále je zde popsán historický vývoj ve zkoumané oblasti. Na základě výsledků předchozích výzkumů byla provedena systematizace motivů spojování podniků. Nejčastějším důvodem jsou plánované ekonomické přínosy v podobě úspor nákladů nebo růstu tržeb. Další oblastí popsanou v této části jsou postupy hodnocení efektivnosti fúzí, které byly použity v předešlých výzkumech. Identifikovány byly dva přístupy, první vychází z ukazatelů finanční analýzy, druhý z diskontovaného cash flow. Hlavním cílem disertační práce je navrhnout úpravy postupu stanovení hodnoty společností realizujících fúze tak, aby bylo možné předem predikovat vznik synergie. K tomu byla použita data podniků působících v oboru strojírenství za roky 2004 – 2011. V rámci výzkumu faktorů byly použity statistické testy významnosti a závislosti; k predikci synergie byly použity metody klasifikačních a regresních stromů a metoda lineárního regresního modelu. Nejprve byly transakce rozděleny podle ukazatelů tržeb a provozního výsledku hospodaření na ty, kdy byla realizována úspěšná fúze, a na ty, kdy byla realizována neúspěšná fúze. Na základě tohoto rozdělení byly identifikovány statisticky významné rozdíly v ukazatelích finanční analýzy mezi podniky realizujícími úspěšné a neúspěšné transakce. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny u ukazatelů mzdových nákladů k tržbám, odpisů k tržbám a obrátkovosti aktiv. Všechny zkoumané společnosti (kupované, kupující a nově vzniklé) byly oceněny metodou diskontovaného kapitálového cash flow. Na základě tohoto ocenění byly identifikované faktory, které ovlivňují hodnotu dosažené synergie již před realizací fúze. Jako statisticky významné byly určeny ukazatele rentability aktiv, krátkodobého finančního majetku k aktivům, cash flow k aktivům a cash flow k nákladovým úrokům. Tyto ukazatele byly následně použity k tvorbě predikčních modelů. První model predikuje, zda bude dosaženo synergií, a druhý pak predikuje, jaká bude hodnota uvedených synergií. Druhý model byl následně zakomponován do modelu ocenění společností před realizací fúze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.