Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Language practice of Bulgarian speakers in Czech linguistic environment
Dabova, Vesela ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Tisheva, Yovka (oponent)
v češtině Tato práce se skládá z pěti kapitol: z teoretické části, v níž je konkretizováno teoretické východisko práce (zejm. pojmy spjaté s bilingvismem a jazykovým kontaktem), z metodologické části, v níž se specifikují cíle a metody terénní práce (stanovení cílové skupiny, předmět zkoumání, kvalitativní a kvantitativní metody, technická stránka výzkumu), z historické části pojednávající o vzniku a životě bulharské menšiny v České republice, dále ze sociolingvistické části, která nabízí analýzu sociolingvistických vlivů češtiny na bulharský jazyk, a z jazykové části, v níž je obsažena analýza interferencí z hlediska jazykové struktury. Cílem této práce je sociolingvistická a jazyková analýza řečového chování rodilých mluvčích bulharštiny v českém jazykovém prostředí, která by ukázala,, jaký vliv má cizí jazyk - čeština (E2) na mateřský jazyk - bulharštinu (E1) v promluvách, vedených v jazyce E1; jaké faktory způsobují vznik vlivu a jak se tento vliv projevuje v promluvách bilingvních mluvčích . Vliv E2 na E1 zkoumáme zpočátku ze sociolingvistického hlediska s přihlédnutím ke všem sociolingvistickým faktorům, které se promítají do promluv jednotlivců. Po této analýze následuje jazyková analýza a konkrétní strukturní rozbor interferovaných jednotek. Pro účely studie byly zpracovány...
Jazykové aspekty hanlivého humoru Haškova Švejka v porovnání s jeho bulharským překladem
Dichev, Bogdan ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent)
Diplomová práce se sestává z úvodní části, čtyř kapitol a závěru. Úvodní část představuje román Jaroslava Haška a osobnost jeho překladatele do bulharského jazyka - profesora Svetomira Ivančeva. První kapitola představuje obecné metodologické a teoretické otázky. Pozastavuje se nad nezřídka negativní čtenářskou recepcí Haškova románu v souvislosti s jednou jeho specifikou - přítomností slangových a vulgárních slov; probírá možné rozdělení vulgarismů z hlediska humorného efektu na inertní a funkční; přihlíží k ideji o normativní zakotvenosti a oprávněnosti hanlivých slov v románu z hlediska jeho tématické orientace; nabízí stručný nárys Hašková humoru, stanoví teoretická směrování a pracovní terminologický aparát, zmiňuje se o možných vztazích mezi humorem a necenzurními slovy na principu komické inkongruence; určuje potíže překladu v diachronním plánu vzhledem k vývoji jazykové situace a k možným potřebám jeho aktualizace; seznamuje s metodami excerpce vulgární slovní zásoby a s terminologickým pojmovým repertoárem K. J. Obrátila a nastiňuje tématické oblasti a sémantická centra pro třídění vulgarismů. Druhá kapitola se soustřeďuje na statistický přehled, analýzu a klasifikaci obecných, oprávněných hanlivých slov v Haškově románu a doprovází rozbor každé lexikální jednotky krátkými komentáři. Uvedeny jsou...
Slovesné přepony v bulharsko-českém kontextu
Vosmíková, Nikol ; Rangelová, Albena (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je podat ucelený obraz bulharských slovesných předpon v porovnání s češtinou metodou synchronního popisu. Cílem je prezentovat vlastní typologii předpon vycházející z lexikálně sémantické charakteristiky každé z uvedených předpon v součinnosti s lexikálně-sémantickým základem neprefigovaného slovesa. Hlavní pozornost je věnována postižení rozdílných významů analyzovaných prefixů v obou srovnávaných jazycích.
Štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa - témata kognitivní lingvistiky jako součást výuky na základních školách a gymnáziích
Palkovská, Lenka ; Machová, Svatava (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Nebeská, Iva (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku postižení pojmů štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa za přispění kognitivní analýzy a výzkumu, ktarý proběhl na víceletém gymnáziu. Toto téma je zasazeno do obecných teoretických východisek kognitivní lingvistiky a mapuje, do jaké míry se poznatky této jazykovědné discipliny objevují ve výuce na 2. a 3. stupni vzdělávání. Zároveň práce naznačuje možné způsoby tohoto propojení vědy a školské praxe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nové lexikální jednotky cizího původu v češtině, ruštině a bulharštině - srovnání
Sixtová, Hedvika ; Rangelová, Albena (vedoucí práce) ; Chlupáčová, Kamila (oponent) ; Košková, Mária (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na oblast neologie a jazykových kontaktů. Sleduje a analyzuje způsob morfologicko-slovotvorné adaptace lexikálních jednotek cizího původu v jazycích přijímajících. V první fázi po přejetí představuje morfologickoslovotvorná adaptace zformování základního tvaru lexikální jednotky pro daný jazyk přijímající. V druhé fázi pokračující adaptace znamená začleňování lexikální jednotky do domácí slovotvorby. Pracujeme s materiálem posledních 20. let z českého, ruského a bulharského jazyka a to zejména se substantivy a na dalším místě s adjektivy a slovesy. Snažili jsme se neomezovat na pouhou registraci jednotlivých nových slov cizího původu, ale sledovat i obecnější zákonitosti jejich asimilace v přijímajících jazycích a způsobů, jak může mít příliv výpůjček vliv i na strukturní vlastnosti přijímajícího jazyka. Dostáváme se tak do problematiky, která může mít i obecnější teoretickou platnost. Výrazným příkladem jsou takové případy jako jevy, shrnuté podle Kostomarova pod názvem izafet. Práce tak v rámci studia synchronní dynamiky přispívá k pohledu na inovační procesy, které jsou podmíněny mezijazykovými kontakty.
Reflexe socialistické ideologie v české a bulharské publicistice
Poborský, Petr ; Rangelová, Albena (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je věnována studiu socialistické propagandy v československých a bulharských publicistických textech, slovnících a dalších materiálech 40. a 50. let 20. století. Porovnává jazyk tisku před uskutečněním socialistických revolucí 1944, resp. 1948 s jazykem, užívaným po těchto událostech. Zjištěné skutečnosti dále konfrontuje se soudobým ruským materiálem. Stanoví výčet nejtypičtějších dobových výrazových prostředků a studuje jejich funkci v publicistických i dalších textech (politické projevy, úvahy). Dokumentuje vliv ruštiny na češtinu a bulharštinu a všímá si souvislostí jazykových a dějinných událostí.
Bulharské neologismy v módě
Dobrevová, Nikol ; Rangelová, Albena (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Společenské a kulturní proměny, jež jsou pro země střední, východní a jihovýchodní Evropy typické na přelomu 80. a 90. let, přinesly výrazné změny a nová chápání prakticky do všech oblastí lidské činnosti. Nové období, jež bývá nazýváno transformací, případně v bulharském kontextu "přechodem", představuje do značné míry také přelom v tradičních chápáních jazykové situace. Je zjevné, že nové společenské podmínky budou v mnoha kontextech také znamenat pole působnosti pro nové lingvistické termíny a konkrétní slovní zásobu s nimi spojenou. V tomto smyslu je možno chápat jako neobyčejně specifickou oblast lidské činnosti módu a její reflexi v jazykové situaci. Ne jinak tomu bude i v prostředí bulharském. Na místě úvodu této předkládané práce lze s nadsázkou citovat myšlenku britského spisovatele Oscara Wilda, která o módě říká: "Móda je to, čím se fantastické stává na okamžik obecným." Zmiňovaný časový efekt se v plné platnosti dotýká také její jazykové reflexe. Móda a módní trendy s sebou jednoznačně nesou nové fenomény, jež musí být nezbytně také označeny módními pojmy - tedy terminologií, která v jazyce pohotově reaguje na všechny nejnovější jevy. Tentýž britský spisovatel v jiném citátu poukázal na onu časovost, proměnlivost a nestálost "módního života", neboť prohlásil, že "móda je tak netolerovatelná...
Projekt Bulharsko-české slovníkové databáze
Rangelova, Albena ; Sixtová, Hedvika ; Kalajdžievová, N.
Díky úspěšné spolupráci ÚJČ AV ČR, ÚBJ BAV a JÚLŠ SAV probíhá v OSLL od r. 2008 konfrontační studium češtiny s vybranými slovanskými jazyky (slovenština, slovinština a bulharština). Jedna z aktuálně budovaných databází je Bulharsko-česká slovníková databáze. Softwarové řešení využívá wiki technologii pro internetovou prezentaci popisu.V příspěvku jsou představeny základní koncepční rysy databáze, heslář a navržená mikrpostruktura hesla. Nastíněny jsou otevřené otázky popisu.
K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století
Rangelova, Albena
Vytváření materiálových, technických a personálních předpokladů pro lexikografickou práci s využitím moderních technologií; informace o lexikografické bibliografické databázi.
Nové nástroje pro českou lexikografii - DEB2
Pala, K. ; Horák, A. ; Rambousek, A. ; Rangelova, Albena
Představení nových nástrojů užívaných při zpracování České lexikální databáze jako hlavního zdroje pro přípravu nejrůznějších slovníků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Rangelova, Albena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.