Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Souhra nominačních tendencí v jazyce masových médií. Případ analytických adjektiv
Vačkov, Veselin ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Uhlířová, Ludmila (oponent)
Disertační práce se věnuje výzkumu a teoretickému popisu celé škály nově vznikajících komplexních jmenných slovních tvarů a slovních spojení, jejichž nárůst přerůstající v sériovost je jedním z nejviditelnějších projevů dynamiky slovanských jazyků během posledních několika desetiletí. V centru pozornosti jsou tzv. analytická adjektiva, jež definujeme jako invariantní lexikální jednotky převážně cizího původu, jejichž slovnědruhové zařazení a přívlastkovou syntaktickou funkci nemanifestuje morfém, nýbrž slovosled. Odmítáme tezi, že se jedná o první složky kompozit, a zároveň zkoumáme celou řadu přechodových jevů a procesů. V širším plánu tato práce zkoumá jevy, jež testují hranici morfologie a syntaxe, slova a slovního spojení. Hlavním závěrem je, že se zvláště v případě bulharštiny konstituuje samostatná kategorie analytických adjektiv tím, že se z původně okrajového lexikálního jevu stal jev produktivní, gramatikalizovaný díky intenzivnímu přejímání lexikálních jednotek a konstrukcí (především z angličtiny) a jejich replikaci. Synchronní srovnání bulharštiny a češtiny umožňuje sledovat, jak dva geneticky příbuzné jazyky řeší své nominační potřeby v podobných jazykových situacích někdy stejně a někdy odlišně. Hledání příčin podobností a rozdílů vede k poznání jejich hlubších systémových a...
Abreviace v současné bulharštině ve srovnání s češtinou
Kalajdžievová, Natalie ; Rangelová, Albena (vedoucí práce) ; Košková, Mária (oponent) ; Nisheva Nikolova, Bozhana (oponent)
ABREVIACE V SOUČASNÉ BULHARŠTINĚ VE SROVNÁNÍ S ČEŠTINOU Disertační práce se zaměřuje na konfrontační studium abreviace v bulharštině ve srovnání s češtinou a na popis zkratek jako specifických jazykových znaků. Přihlédnuto je k aktuálním jazykovým tendencím a změnám v oblasti abreviace v souvislostech s jazykovou typologií. Práce se věnuje gramatické, stylistické a sémantické charakteristice abreviatur, přičemž podstatná část konfrontačního popisu je věnována abreviaturám grafickým a iniciálovým, které tvoří centrální část dílčího systému abreviačních útvarů. Z konfrontačního hlediska je také popsána schopnost zkratek sloužit jako slovotvorný základ pro slova odvozená. Do disertační práce jsou zahrnuty také výsledky sociolingvistické sondy provedené dotazníkovou metodou, ve které respondenti hodnotili zkratky internacionálního charakteru a slova obsahující zkrácené základy zapojené do azbukou psaného textu.
Language practice of Bulgarian speakers in Czech linguistic environment
Dabova, Vesela ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Tisheva, Yovka (oponent)
v češtině Tato práce se skládá z pěti kapitol: z teoretické části, v níž je konkretizováno teoretické východisko práce (zejm. pojmy spjaté s bilingvismem a jazykovým kontaktem), z metodologické části, v níž se specifikují cíle a metody terénní práce (stanovení cílové skupiny, předmět zkoumání, kvalitativní a kvantitativní metody, technická stránka výzkumu), z historické části pojednávající o vzniku a životě bulharské menšiny v České republice, dále ze sociolingvistické části, která nabízí analýzu sociolingvistických vlivů češtiny na bulharský jazyk, a z jazykové části, v níž je obsažena analýza interferencí z hlediska jazykové struktury. Cílem této práce je sociolingvistická a jazyková analýza řečového chování rodilých mluvčích bulharštiny v českém jazykovém prostředí, která by ukázala,, jaký vliv má cizí jazyk - čeština (E2) na mateřský jazyk - bulharštinu (E1) v promluvách, vedených v jazyce E1; jaké faktory způsobují vznik vlivu a jak se tento vliv projevuje v promluvách bilingvních mluvčích . Vliv E2 na E1 zkoumáme zpočátku ze sociolingvistického hlediska s přihlédnutím ke všem sociolingvistickým faktorům, které se promítají do promluv jednotlivců. Po této analýze následuje jazyková analýza a konkrétní strukturní rozbor interferovaných jednotek. Pro účely studie byly zpracovány...
Jazykové aspekty hanlivého humoru Haškova Švejka v porovnání s jeho bulharským překladem
Dichev, Bogdan ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent)
Diplomová práce se sestává z úvodní části, čtyř kapitol a závěru. Úvodní část představuje román Jaroslava Haška a osobnost jeho překladatele do bulharského jazyka - profesora Svetomira Ivančeva. První kapitola představuje obecné metodologické a teoretické otázky. Pozastavuje se nad nezřídka negativní čtenářskou recepcí Haškova románu v souvislosti s jednou jeho specifikou - přítomností slangových a vulgárních slov; probírá možné rozdělení vulgarismů z hlediska humorného efektu na inertní a funkční; přihlíží k ideji o normativní zakotvenosti a oprávněnosti hanlivých slov v románu z hlediska jeho tématické orientace; nabízí stručný nárys Hašková humoru, stanoví teoretická směrování a pracovní terminologický aparát, zmiňuje se o možných vztazích mezi humorem a necenzurními slovy na principu komické inkongruence; určuje potíže překladu v diachronním plánu vzhledem k vývoji jazykové situace a k možným potřebám jeho aktualizace; seznamuje s metodami excerpce vulgární slovní zásoby a s terminologickým pojmovým repertoárem K. J. Obrátila a nastiňuje tématické oblasti a sémantická centra pro třídění vulgarismů. Druhá kapitola se soustřeďuje na statistický přehled, analýzu a klasifikaci obecných, oprávněných hanlivých slov v Haškově románu a doprovází rozbor každé lexikální jednotky krátkými komentáři. Uvedeny jsou...
Slovesné přepony v bulharsko-českém kontextu
Vosmíková, Nikol ; Rangelová, Albena (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je podat ucelený obraz bulharských slovesných předpon v porovnání s češtinou metodou synchronního popisu. Cílem je prezentovat vlastní typologii předpon vycházející z lexikálně sémantické charakteristiky každé z uvedených předpon v součinnosti s lexikálně-sémantickým základem neprefigovaného slovesa. Hlavní pozornost je věnována postižení rozdílných významů analyzovaných prefixů v obou srovnávaných jazycích.
Štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa - témata kognitivní lingvistiky jako součást výuky na základních školách a gymnáziích
Palkovská, Lenka ; Machová, Svatava (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Nebeská, Iva (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku postižení pojmů štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa za přispění kognitivní analýzy a výzkumu, ktarý proběhl na víceletém gymnáziu. Toto téma je zasazeno do obecných teoretických východisek kognitivní lingvistiky a mapuje, do jaké míry se poznatky této jazykovědné discipliny objevují ve výuce na 2. a 3. stupni vzdělávání. Zároveň práce naznačuje možné způsoby tohoto propojení vědy a školské praxe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nové lexikální jednotky cizího původu v češtině, ruštině a bulharštině - srovnání
Sixtová, Hedvika ; Rangelová, Albena (vedoucí práce) ; Chlupáčová, Kamila (oponent) ; Košková, Mária (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na oblast neologie a jazykových kontaktů. Sleduje a analyzuje způsob morfologicko-slovotvorné adaptace lexikálních jednotek cizího původu v jazycích přijímajících. V první fázi po přejetí představuje morfologickoslovotvorná adaptace zformování základního tvaru lexikální jednotky pro daný jazyk přijímající. V druhé fázi pokračující adaptace znamená začleňování lexikální jednotky do domácí slovotvorby. Pracujeme s materiálem posledních 20. let z českého, ruského a bulharského jazyka a to zejména se substantivy a na dalším místě s adjektivy a slovesy. Snažili jsme se neomezovat na pouhou registraci jednotlivých nových slov cizího původu, ale sledovat i obecnější zákonitosti jejich asimilace v přijímajících jazycích a způsobů, jak může mít příliv výpůjček vliv i na strukturní vlastnosti přijímajícího jazyka. Dostáváme se tak do problematiky, která může mít i obecnější teoretickou platnost. Výrazným příkladem jsou takové případy jako jevy, shrnuté podle Kostomarova pod názvem izafet. Práce tak v rámci studia synchronní dynamiky přispívá k pohledu na inovační procesy, které jsou podmíněny mezijazykovými kontakty.
Reflexe socialistické ideologie v české a bulharské publicistice
Poborský, Petr ; Rangelová, Albena (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je věnována studiu socialistické propagandy v československých a bulharských publicistických textech, slovnících a dalších materiálech 40. a 50. let 20. století. Porovnává jazyk tisku před uskutečněním socialistických revolucí 1944, resp. 1948 s jazykem, užívaným po těchto událostech. Zjištěné skutečnosti dále konfrontuje se soudobým ruským materiálem. Stanoví výčet nejtypičtějších dobových výrazových prostředků a studuje jejich funkci v publicistických i dalších textech (politické projevy, úvahy). Dokumentuje vliv ruštiny na češtinu a bulharštinu a všímá si souvislostí jazykových a dějinných událostí.
Bulharské neologismy v módě
Dobrevová, Nikol ; Rangelová, Albena (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Společenské a kulturní proměny, jež jsou pro země střední, východní a jihovýchodní Evropy typické na přelomu 80. a 90. let, přinesly výrazné změny a nová chápání prakticky do všech oblastí lidské činnosti. Nové období, jež bývá nazýváno transformací, případně v bulharském kontextu "přechodem", představuje do značné míry také přelom v tradičních chápáních jazykové situace. Je zjevné, že nové společenské podmínky budou v mnoha kontextech také znamenat pole působnosti pro nové lingvistické termíny a konkrétní slovní zásobu s nimi spojenou. V tomto smyslu je možno chápat jako neobyčejně specifickou oblast lidské činnosti módu a její reflexi v jazykové situaci. Ne jinak tomu bude i v prostředí bulharském. Na místě úvodu této předkládané práce lze s nadsázkou citovat myšlenku britského spisovatele Oscara Wilda, která o módě říká: "Móda je to, čím se fantastické stává na okamžik obecným." Zmiňovaný časový efekt se v plné platnosti dotýká také její jazykové reflexe. Móda a módní trendy s sebou jednoznačně nesou nové fenomény, jež musí být nezbytně také označeny módními pojmy - tedy terminologií, která v jazyce pohotově reaguje na všechny nejnovější jevy. Tentýž britský spisovatel v jiném citátu poukázal na onu časovost, proměnlivost a nestálost "módního života", neboť prohlásil, že "móda je tak netolerovatelná...
Projekt Bulharsko-české slovníkové databáze
Rangelova, Albena ; Sixtová, Hedvika ; Kalajdžievová, N.
Díky úspěšné spolupráci ÚJČ AV ČR, ÚBJ BAV a JÚLŠ SAV probíhá v OSLL od r. 2008 konfrontační studium češtiny s vybranými slovanskými jazyky (slovenština, slovinština a bulharština). Jedna z aktuálně budovaných databází je Bulharsko-česká slovníková databáze. Softwarové řešení využívá wiki technologii pro internetovou prezentaci popisu.V příspěvku jsou představeny základní koncepční rysy databáze, heslář a navržená mikrpostruktura hesla. Nastíněny jsou otevřené otázky popisu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Rangelova, Albena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.