Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
v českém jazyce: Rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva měla tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní snaha státu naopak projevem autoritářství. Tento argument se podařilo historicky ukotvit analýzou právních předpisů odpovídajících časově obdobím nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky nashromážděného sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem bylo poskytnout práci rozměr, který by zajistil její dlouhodobější užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších instancí a komentářová a odborná literatura....
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her
Fialová, Barbora ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her Abstrakt Obce, jakožto základní územní samosprávná společenství občanů, disponují v rámci realizace svého ústavně zaručeného práva na samosprávu řadou oprávnění. Jedním z těchto oprávnění je i právo autonomní normotvorby, tzn. právo vydávat vlastní právní předpisy, kterými jsou v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky jsou tedy právními předpisy obcí, jejichž hlavním účelem je dle ustanovení § 10 zákona o obcích regulace místních záležitostí formou stanovování povinností. Oprávnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je zakotveno přímo v Ústavě a blíže konkretizováno v zákoně o obcích. Zmocňovací ustanovení pro vydávání obecně závazných vyhlášek je však obsaženo v celé řadě zvláštních právních předpisů, kromě jiných i v zákoně o hazardních hrách. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách jsou obce oprávněny formou obecně závazné vyhlášky časově i místně omezit, případně zcela zakázat, provozování některých zákonem stanovených druhů hazardních her. Cílem rigorózní práce na téma "Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her" bylo komplexně shrnout problematiku regulace hazardních her formou obecně závazné vyhlášky a na základě vlastních praktických zkušeností z působení na odboru veřejné správy, dozoru...
Právo na informace obchodních korporací
Novotný, Jan ; Korbel, František (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Právo na informace obchodních korporací Práce se zabývá obchodními korporacemi jako povinnými subjekty práva na informace a konfliktem o poskytování informací o jejich činnosti. Od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se ústavní právo na informace dynamicky rozvíjí především díky judikatuře. Stručná zákonná předloha a minimum dodatečných legislativních zásahů v této oblasti daly prostor soudcovskému dotváření práva, které je v kontinentálním právním systému nebývalé. Judikatura posledních měsíců však naznačuje, že extenzivní výklad povinných subjektů práva na informace dosáhl svého vrcholu a další rozšiřování působnosti zákona se zastavilo. V některých aspektech definice povinných subjektů jsme dokonce svědky omezování dosavadního širokého výkladu. Přesto se jedná o odvětví práva, které je stále živým svým ústavněprávním konfliktem. Judikaturní i legislativní vývoj celé oblasti ještě zdaleka není u konce a mnoho informací důležitých pro svobodné rozhodování občanů v demokratické společnosti i pro samotnou efektivitu této společnosti zůstává za neprostupnou clonou. Hlavní premisou této práce je pravý opak: konkurující práva by měla v mnoha případech obchodních korporací, kde jediný vlastnický podíl drží subjekty veřejné správy, ustoupit právu na...
Postavení, organizace a činnost České advokátní komory
Kruliš, Jan ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
- Postavení, organizace a činnost České advokátní komory Předmětem diplomové práce "Postavení, organizace a činnost České advokátní komory" je podat komplexní výklad o povaze České advokátní komory a aspektech jejího postavení v systému veřejné správy, podrobně představit organizaci České advokátní komory včetně postavení a pravomocí jednotlivých jejích orgánů a v neposlední řadě také přiblížit náplň její hlavní činnosti. Diplomová práce se člení na úvod, čtyři kapitoly a závěr. První kapitola diplomové práce pojednává o povaze a postavení České advokátní komory jako organizace profesní samosprávy v systému veřejné správy zahrnující v prvé části obecný výklad o veřejné správě a jejím členění a o samosprávě se zaměřením na profesní samosprávu. V druhé části pak přibližuje veškeré aspekty tohoto postavení, a to konkrétně zákonné zřízení a právní úpravu, předmět správy, působnost a odpovědnost, povahu právních předpisů, členy, nezávislost a financování České advokátní komory. Druhá kapitola diplomové práce se zabývá organizační strukturou České advokátní komory a rolemi jednotlivých jejích orgánů. Výklad o organizační struktuře zahrnuje popis strukturní organizace obligatorních a fakultativních orgánů České advokátní komory a funkci Kanceláře České advokátní komory. Zbylá část druhé kapitoly nastiňuje...
Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
Hubatová-Vacková, Jana ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem. Věnuje se zejména jednotlivým ustanovením zákona č. 82/1998 Sb., přičemž klade důraz na bohatou soudní judikaturu, která se za dobu účinnosti tohoto právního předpisu nashromáždila. Text je rozdělen do jedenácti základních kapitol. První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmu odpovědnosti jako takového, přibližuje historický vývoj odpovědnosti státu a územních samosprávných celků za škodu, kterou způsobily, a hodnotí její povahu. Druhá kapitola navazuje na předcházející kapitolu vymezením dalších nutných podmínek, které musí být splněny, aby mohl být nárok na náhradu, ať už majetkové či nemajetkové újmy, úspěšně uplatněn. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola představují dva základní způsoby vzniku újmy. Třetí kapitola vymezuje podmínky, jež musí nastat, aby bylo možno rozhodnutí označit za nezákonné. Jádrem čtvrté kapitoly je problematika nesprávného úředního postupu, jehož široké rozpětí je v páté kapitole ilustrováno na příkladech ze soudní praxe. Část textu je věnována otázce vyloučení odpovědnosti, kde jsou předně analyzovány důvody, v jakých nelze odpovědnost státu či územně samosprávných celků dovozovat. Šestá kapitola se zaměřuje na kontroverzní a diskutované téma...
Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Právní úprava zbraní a střeliva Abstrakt v českém jazyce: Při psaní rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva si autor kladl tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní tendence státu naopak projevem autoritářských tendencí. Tento argument se podařilo historicky ověřit analýzou právních předpisů odpovídajících časově etapám nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem práce bylo poskytnout hlubší analýzu výsledků, které debata přinesla. V unijním rozměru se jedná o směrnici, jíž se mění předchozí směrnice o nabývání a držení zbraní. Jak výchozí stav, tak legislativní prostředky, odůvodnění i očekávané...
Objektivita a vyváženost v mediích - správněprávní aspekty
Villarroel, Nelson ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
110 Abstrakt Název diplomové práce: Objektivita a vyváženost v médiích - správněprávní aspekty Tato práce se zabývá správněprávními aspekty objektivity a vyváženosti jakožto speciálních požadavků na mediální obsah. V první kapitole je nejprve definován pojem médií. Dále jsou analyzovány jednotlivé mediální zákony a z nich pak odvozeny základní typy médií, které české právo zná a reguluje. Zvláštní pozornost je věnována tzv. médiím veřejné služby (zejména Českému rozhlasu a České televizi - podkapitola 1.4). Druhá kapitola se věnuje pojmům objektivity a vyváženosti. Nejprve jsou definovány z pohledu mediální teorie (podkapitola 2.1). Dále jsou analýzou mediálních zákonů identifikovány relevantní právní instituty, které se objektivity a vyváženosti týkají, a je poskytnut jejich výklad. Podrobnější výklad včetně kritického zhodnocení je věnován těm institutům, které jsou správněprávního charakteru (podkapitola 2.2). V závěru druhé kapitoly je zdůrazněn lidskoprávní rozměr celé problematiky. Třetí kapitola se věnuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, což je orgán ukládající pokuty za porušení zásad objektivity a vyváženosti v televizním a rozhlasovém vysílání. Rozebrána je především její pravomoc, působnost a prvky její nezávislosti. Podkapitoly 3.3 a 3.4 pak rozebírají systém kontroly a ukládání sankcí...
Vývoj právní úpravy hazardních her
Plecháč, Ondřej ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Résumé Tato diplomová práce se zabývá analýzou historického vývoje právní úpravy hazardních her na území České republiky, a to od prvních zmínek o regulaci této oblasti v období středověku až do současnosti, přičemž primární (avšak nikoli výlučný) předmět mého výzkumu představují základní prameny herní regulace z odvětví správního práva. V práci identifikuji a zkoumám hlavní důvody a východiska pro zavádění jednotlivých institutů a změn do herního práva; v souvislosti s tím pak posuzuji míru restriktivnosti či liberálnosti jednotlivých předpisů jako celku, především zda lze v průběhu vývoje právní úpravy hazardních her spatřovat tendence úpravu spíše zpřísňovat nebo zmírňovat. To vše činím prostřednictvím výkladu právních norem za pomoci právní metodologie - v práci jsou užity metody subjektivně historického, teleologického a logického výkladu, přičemž tyto formy právní metodologie byly zvoleny i s ohledem na zdroje použité v této práci, mezi něž patří zejména právní předpisy a důvodové zprávy. Samotný obsah práce je členěn do tří chronologicky na sebe navazujících kapitol představujících hlavní období vývoje právní úpravy hazardních her. První kapitola se zabývá evolucí herního práva od jeho počátků v 13. století až do roku 1989; její jednotlivé podkapitoly pak toto dlouhé období přehledně rozdělují do...
Elektronický podpis ve správním řízení
Jandora, Tomáš ; Handrlica, Jakub (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
1 Resumé Jako téma diplomové práce jsem si vybral problematiku elektronického podpisu ve vztahu ke správnímu řízení. Oblast elektronické komunikace je nevěřitelně rozmanitá a velice dynamicky se rozvíjí. Z tohoto důvodu mi přišlo téma jako zajímavé a využitelné i do budoucnosti. Tomuto tématu se navíc mnoho odborných prací zatím nevěnovalo, a proto jsem nemusel řešit problém, že by nebylo originální. Vždy jsem měl pozitivní vztah k digitálním technologiím. Zároveň jsem měl štěstí, že jsem mohl být s informačními technologiemi seznamován vždy někým, kdo se sám vlastním přičiněním o danou problematiku zajímal mnohem dříve. Ať už se jednalo o zkušenější rodinné příslušníky, učitele na střední škole, kteří svou kapacitou dalece přesahovali meze této vzdělávací instituce, nebo trpělivé kolegy v práci. Jak je uvedeno na začátku, tato práce by nevznikla bez přičinění zejména mého otce, který se problematikou elektronického podepisování dlouhodobě zabývá a který mě na myšlenku výběru tohoto tématu přivedl. Cílem této práce bylo popsat možnosti uplatnění elektronického podepisování ve správním řízení, resp. v komunikaci s orgány veřejné moci. Pouhý popis současně platné legislativy by však nestačil, neboť celá oblast prochází z výše vysvětlených důvodů velkými změnami. Z tohoto důvodu se práce věnovala zmapování...
Exekuce správních rozhodnutí
Gebouský, Lukáš ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Resumé Diplomová práce se věnuje tématice exekuce správního rozhodnutí, které jsou primárně upraveny ve správním řádu. Práce se věnuje pojmu exekuční titul, přičemž chce definovat zejména náležitosti každého exekučního titulu. Práce se rovněž snaží zasadit správní exekuce do kontextu správního řízení, popsat jednotlivé kroky před zahájením správní exekuce a způsoby jak exekuci zahájit. V samotném průběhu exekuce práce zkoumá, jaké náležitosti musí mít exekuční příkaz, jakými způsoby lze exekuci provést a jak má správní orgán při exekuci pokračovat. Práce popisuje specifické body jednotlivých způsobů provádění exekuce a snaží se se najít charakteristické rysy každého typu exekuce a zjistit, jak lze každou takto specifikovanou exekuci provést a šetřit při tom právní předpisy a principy správního práva i jiných správních odvětví. Práce je z větší části soustředěná na exekuce na nepeněžité plnění, jakými jsou kupříkladu vyklizení, odebrání movité věci (společně s prohlídkami bytů a osob), převedení a dalšími. Exekucím na peněžité plnění se práce věnuje jen okrajově a zkoumá zejména hledisko věcně a místně příslušného exekučního správního orgánu. Práce se rovněž věnuje jednotlivým právům a povinnostem, které vznikají jednotlivým osobám při průběhu správní exekuce. Při popisu těchto práv a povinností se práce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 Rajchl, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.