Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení starosty v systému orgánů obce
Švorba, Jakub ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení starosty v systému orgánů obce. Hlavním cílem je vypracování komplexní analýzy o právech a povinnostech starosty vůči ostatním orgánům obce. Z této analýzy starosta vychází jako spíše slabý článek místní samosprávy, což je v rozporu s rozšířeným názorem o všemocném starostovi. I přes důraz na popis současného stavu je v úvodní části práce zpracován historický vývoj postavení starosty a ostatních orgánů obce. Dále je v práci vymezena činnosti jednotlivých orgánů i funkce obce jako takové. Ve stěžejní části práce je nejprve rozebrán pojem a funkce starosty obce bez ohledu na ostatní obecní orgány. Teprve v následujících podkapitolách je zpracováno postavení starosty vůči jednotlivým orgánům a jejich vzájemná provázanost. Na toto postavení je zde pohlíženo nejen z pohledu právního, ale jsou zde popisovány i neprávní aspekty tohoto vztahu. V souladu s vytyčeným cílem je v práci rozebrána řada aktuálních otázek jako je způsob volby starosty nebo požadavky na jeho osobu či povinnosti vyplívající ze zákona o střetu zájmů. Pro tyto otázky je zde navrženo řešení de lege ferenda. Zvláště pro praxi může být zajímavá část týkající se odpovědnosti starosty a s tím související snaha o vzdělávání starostů ze strany Svazu měst a obcí či Sdružení místních samospráv....
Obecně závazné vyhlášky obcí
Kuchař, Karel ; Vedral, Josef (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
[Obecně závazné vyhlášky obcí] Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o obecně závazných vyhláškách obcí. Obecně závazná vyhláška je právní předpis, který je v souladu s ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy vydáván zastupitelstvem obce. Jedná se o významný a můžeme říci i jedinečný projev práva obcí na samosprávu, které je obcím rovněž zaručeno na ústavní úrovni. Po první kapitole, ve které jsou definovány nezbytné pojmy pro další text, následuje kapitola věnující se ústavním a zákonným základům k vydání obecně závazných vyhlášek. V této kapitole je rovněž popsán první nález Ústavního soudu týkající se obecně závazných vyhlášek a je zde nastíněna diskuse, která po je vydání proběhla. Na tuto kapitolu je pak navázáno v páté kapitole práce, které se blíže věnuje vývoji judikatury Ústavního soudu a popisuje její další vývoj. Zejména je pozornost soustředěna na nález Pl. ÚS 45/06 a na změnu právního názoru Ústavního soudu s tímto nálezem související. Třetí kapitola práce se věnuje některým vybraným tématům souvisejícím s vydáváním obecně závazných vyhlášek. V jejím úvodu je pak krátké zamyšlení nad vhodností a potřebností regulace pomocí obecně závazných vyhlášek. Čtvrtá kapitola je zaměřena na dozor a činnost dozorčího orgán, kterým je Ministerstvo vnitra ČR. V této kapitole je rovněž zmíněn největší problém...
Vyvlastňování staveb a pozemků
Leová, Nikola ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Vyvlastňování staveb a pozemků Abstrakt Předkládaná diplomová práce má za cíl uceleně rozebrat institut vyvlastnění staveb a pozemků, jak je upraven zejména zákonem o vyvlastnění. Vyvlastnění jako tradiční institut českého práva je považováno za nejzávažnější zásah do vlastnického práva a v jeho důsledku dochází k odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě. Diplomová práce začíná obecným pojednáním o vyvlastnění, zejména ústavním zakotvením tohoto institutu a s tím souvisejícím vlastnickým právem a jeho ochranou. Jsou popsány základní zákonné předpisy, které upravují vyvlastnění. Součástí této části práce je také definice pojmu vyvlastnění, rozbor předmětu vyvlastnění a subjektů vyvlastnění. Druhá kapitola pojednává o jednotlivých podmínkách vyvlastnění, které musí být kumulativně splněny, aby mohlo dojít k vyvlastnění. Podmínkami podle zákona o vyvlastnění jsou mimo jiné veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění, subsidiarita a přiměřenost vyvlastnění a soulad s cíli a úkoly územního plánování. Další podmínka, kterou je účel vyvlastnění stanovený zvláštní zákonem, je předmětem třetí kapitoly práce, která se zabývá jednotlivými zvláštními zákony a účely vyvlastnění v nich obsaženými. Náhrada za vyvlastnění, která je zcela zásadní podmínkou...
Právní rámec pro činnost tzv. alternativních škol v České republice
Kaczor, Jan ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
220 Právní rámec pro činnost tzv. alternativních škol v České republice Abstrakt Práce se zabývá právními aspekty činnosti tzv. alternativních škol při poskytování základního a středního vzdělávání v České republice. Začíná vysvětlením, co to vůbec alternativní školy jsou, čím se mohou lišit od škol standardních a udává jejich příklady. Posléze se zabývá obecnými právními podmínkami jejich existence. Ty nejprve vymezuje z hlediska mezinárodního a ústavního práva. Zkoumá prvky práva na vzdělání zakotveného v mezinárodních normativních katalozích lidských práv a Listině základních práv a svobod, mezi nimiž se nachází i povinnost státu respektovat při stanovování pravidel vzdělávání přesvědčení rodičů o výchově a vzdělávání svých dětí a právo jednotlivců i organizací zakládat a provozovat nestátní vzdělávací instituce. Na základě toho dovozuje, že je nepřípustné kvantitativně omezovat činnost soukromých škol, a vymezuje se vůči aktuální správní praxi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále práce vymezuje obecné podmínky existence alternativních škol z hlediska současné zákonné úpravy, jíž je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a na ní navázané podzákonné úpravy. Dochází při tom mj. ke zjištění, že poskytování vzdělávání ve...
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky
Novotná, Kristýna ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky Abstrakt Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia uděluje Ministerstvo vnitra státním příslušníkům třetích zemí, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než 1 rok. Základním právním předpisem, upravujícím dlouhodobý pobyt je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který transponuje směrnice Evropské unie, na nichž je tento pobyt založen. Jako důležité zdroje nelze opomínat ani judikaturu českých správních soudů, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Nejdříve se práce věnuje pojmu cizinec, aby bylo jasně stanoveno, pro jakou kategorii cizinců je dlouhodobý pobyt určen a jaká oblast práva se jím zabývá. Následně je rozebrána směrnice 2004/114/ES, která je základem platné a účinné úpravy studijního pobytu, a směrnice 2016/801, která bude transponovaná do českého právního řádu chystanou novelou zákona č. 326/1999 Sb., která je v době odevzdání práce ve stadiu vládního návrhu a čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně. Při pojednávání o směrnicích jsou shrnuty i rozsudky Soudního dvora Evropské unie, kterými vyložil nejasná ustanovení směrnice. Dlouhodobý pobyt za účelem studia je založen právě na směrnicové úpravě, ty proto patří společně s...
Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
v českém jazyce: Rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva měla tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní snaha státu naopak projevem autoritářství. Tento argument se podařilo historicky ukotvit analýzou právních předpisů odpovídajících časově obdobím nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky nashromážděného sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem bylo poskytnout práci rozměr, který by zajistil její dlouhodobější užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších instancí a komentářová a odborná literatura....
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her
Fialová, Barbora ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her Abstrakt Obce, jakožto základní územní samosprávná společenství občanů, disponují v rámci realizace svého ústavně zaručeného práva na samosprávu řadou oprávnění. Jedním z těchto oprávnění je i právo autonomní normotvorby, tzn. právo vydávat vlastní právní předpisy, kterými jsou v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky jsou tedy právními předpisy obcí, jejichž hlavním účelem je dle ustanovení § 10 zákona o obcích regulace místních záležitostí formou stanovování povinností. Oprávnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je zakotveno přímo v Ústavě a blíže konkretizováno v zákoně o obcích. Zmocňovací ustanovení pro vydávání obecně závazných vyhlášek je však obsaženo v celé řadě zvláštních právních předpisů, kromě jiných i v zákoně o hazardních hrách. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách jsou obce oprávněny formou obecně závazné vyhlášky časově i místně omezit, případně zcela zakázat, provozování některých zákonem stanovených druhů hazardních her. Cílem rigorózní práce na téma "Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her" bylo komplexně shrnout problematiku regulace hazardních her formou obecně závazné vyhlášky a na základě vlastních praktických zkušeností z působení na odboru veřejné správy, dozoru...
Právo na informace obchodních korporací
Novotný, Jan ; Korbel, František (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Právo na informace obchodních korporací Práce se zabývá obchodními korporacemi jako povinnými subjekty práva na informace a konfliktem o poskytování informací o jejich činnosti. Od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se ústavní právo na informace dynamicky rozvíjí především díky judikatuře. Stručná zákonná předloha a minimum dodatečných legislativních zásahů v této oblasti daly prostor soudcovskému dotváření práva, které je v kontinentálním právním systému nebývalé. Judikatura posledních měsíců však naznačuje, že extenzivní výklad povinných subjektů práva na informace dosáhl svého vrcholu a další rozšiřování působnosti zákona se zastavilo. V některých aspektech definice povinných subjektů jsme dokonce svědky omezování dosavadního širokého výkladu. Přesto se jedná o odvětví práva, které je stále živým svým ústavněprávním konfliktem. Judikaturní i legislativní vývoj celé oblasti ještě zdaleka není u konce a mnoho informací důležitých pro svobodné rozhodování občanů v demokratické společnosti i pro samotnou efektivitu této společnosti zůstává za neprostupnou clonou. Hlavní premisou této práce je pravý opak: konkurující práva by měla v mnoha případech obchodních korporací, kde jediný vlastnický podíl drží subjekty veřejné správy, ustoupit právu na...
Postavení, organizace a činnost České advokátní komory
Kruliš, Jan ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
- Postavení, organizace a činnost České advokátní komory Předmětem diplomové práce "Postavení, organizace a činnost České advokátní komory" je podat komplexní výklad o povaze České advokátní komory a aspektech jejího postavení v systému veřejné správy, podrobně představit organizaci České advokátní komory včetně postavení a pravomocí jednotlivých jejích orgánů a v neposlední řadě také přiblížit náplň její hlavní činnosti. Diplomová práce se člení na úvod, čtyři kapitoly a závěr. První kapitola diplomové práce pojednává o povaze a postavení České advokátní komory jako organizace profesní samosprávy v systému veřejné správy zahrnující v prvé části obecný výklad o veřejné správě a jejím členění a o samosprávě se zaměřením na profesní samosprávu. V druhé části pak přibližuje veškeré aspekty tohoto postavení, a to konkrétně zákonné zřízení a právní úpravu, předmět správy, působnost a odpovědnost, povahu právních předpisů, členy, nezávislost a financování České advokátní komory. Druhá kapitola diplomové práce se zabývá organizační strukturou České advokátní komory a rolemi jednotlivých jejích orgánů. Výklad o organizační struktuře zahrnuje popis strukturní organizace obligatorních a fakultativních orgánů České advokátní komory a funkci Kanceláře České advokátní komory. Zbylá část druhé kapitoly nastiňuje...
Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
Hubatová-Vacková, Jana ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem. Věnuje se zejména jednotlivým ustanovením zákona č. 82/1998 Sb., přičemž klade důraz na bohatou soudní judikaturu, která se za dobu účinnosti tohoto právního předpisu nashromáždila. Text je rozdělen do jedenácti základních kapitol. První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmu odpovědnosti jako takového, přibližuje historický vývoj odpovědnosti státu a územních samosprávných celků za škodu, kterou způsobily, a hodnotí její povahu. Druhá kapitola navazuje na předcházející kapitolu vymezením dalších nutných podmínek, které musí být splněny, aby mohl být nárok na náhradu, ať už majetkové či nemajetkové újmy, úspěšně uplatněn. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola představují dva základní způsoby vzniku újmy. Třetí kapitola vymezuje podmínky, jež musí nastat, aby bylo možno rozhodnutí označit za nezákonné. Jádrem čtvrté kapitoly je problematika nesprávného úředního postupu, jehož široké rozpětí je v páté kapitole ilustrováno na příkladech ze soudní praxe. Část textu je věnována otázce vyloučení odpovědnosti, kde jsou předně analyzovány důvody, v jakých nelze odpovědnost státu či územně samosprávných celků dovozovat. Šestá kapitola se zaměřuje na kontroverzní a diskutované téma...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 Rajchl, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.