Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pictorial Possible Worlds
Špelda, Petr ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Raida, Zbyněk (oponent) ; Conway, Maura (oponent)
Předkládaný text navrhuje model, který je určen k sestavovaní konceptuálních teorií vztahujících se k obrazové, tj. vizuální, formě reprezentace empirických jevů. Tohoto cíle je dosaženo spojením výpočetního přístupu k poznávacím procesům s filosofickými nástroji analytické tradice. Vlastní model, který se svým složením pokouší napodobit strukturu reality, je sestaven z následujících částí: (i) metafyzického stupně, který vychází z Armstrongovy kombinatorické teorie modality, (ii) epistemologického stupně, který postuluje emergentní jevy, jejichž existenci zaručuje výpočetní nezjednodušitelnost navrhovaného poznávacího procesu a (iii) sémanticko konceptuálního stupně, jehož cílem je navrhnout mechanismus, který umožní konceptualizaci stochastických jevů při využití intezionálně/extenzionálního pohledu na význam. Výsledný model je posléze využit ke konceptualizaci a analýze případu alternativního společenského, politického a ekonomického řádu, který vyobrazuje vizuální propaganda tzv. Islámského státu.
Perforated Dielectrics and Higher-Order Mode Dielectric Resonator Antennas
Mrnka, Michal ; Bonefačić, Davor (oponent) ; Mrozowski, Michal (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
The thesis deals with the excitation of higher-order modes in the rectangular and cylindrical dielectric resonator antennas for gain enhancement purpose. The properties and limitations of the antenna elements are studied numerically. Mutual coupling between the higher-order mode dielectric resonators is examined and the results prove the elements to be suitable for antenna array applications. For perforated dielectrics, an analytical model of effective permittivity that respects its anisotropic properties is proposed. The model is based on the Maxwell Garnett approximation of inhomogeneous media. Surface waves on perforated substrates are then studied and the validity of the analytical model is verified also in this case. The dielectric resonator antennas embedded in perforated substrates are studied and certain degradations in antenna properties are pointed out.
Čtyřprvková anténní řada pracující se čtvrtinou módu
Janoušek, Jiří ; Fiala, Pavel (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou modelu kruhově polarizované čtyřprvkové anténní řady pracující se čtvrtinou módu. Řeší také komplexní strukturu mikropáskové budicí sítě. Cílem práce bylo vytvořit fyzický funkční model této antény a změřit jeho vlastnosti ve volném prostoru a blízkosti lidského těla. Teoretická část práce se zabývá výpočty parametrů dané antény. Praktická část poté řeší modelování a simulace v programu ANSYS HFSS. Fyzický model práce nebyl realizován a byly zjištěny nedostatky v prezentovaném modelu budicí sítě. K těmto nedostatkům byly navrženy možné způsoby řešení.
Zvyšování pracovního kmitočtu tištěných antén
Havlík, Vojtěch ; Láčík, Jaroslav (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény integrované do textilního substrátu. V této práci byly navrženy antény pracující v ISM pásmech 5,8 GHz a 24,125 GHz. Funkčnost antén byla ověřena simulací v programu CST Microwave Studio. Anténa pro pásmo 5,8 GHz je složena z vlnovodu integrovaného do textilu a koplanárního vlnovodu, který přizpůsobuje charakteristickou impedanci antény k 50 koaxiálnímu konektoru. Anténa pro pásmo 24,125 GHz je buzena proudovou sondou. Jako substrát je u obou antén použit 3D textil.
Lidský mozek a jeho modelování
Zelenka, Pavel ; Koudelka, Vlastimil (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem této semestrální práce je vytvořit počítačový model lidského mozku. Model je následně využit simulačním programem CST STUDIO SUITE 2015 pro zobrazení rozložení elektromagnetických vln. Výsledky simulací by měly sloužit k pochopení chování elektromagnetického pole v mozku. V praxi bude možné model použít k ověření metod lokalizace zdrojových proudů v mozku.
Flíčková anténa s fraktálním vzorem
Prouza, Jakub ; Pítra, Kamil (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím fraktálových motivů při návrhu mikropáskových antén. Důraz je kladen na posouzení jejich vlivu na vlastnosti konvenční flíčkové antény. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti fraktálové geometrie a planárních antén. V další části je pozornost zaměřena na první zkoumanou anténu spolu s metodami jejího návrhu. V závěrečné části je navržena další anténa využívající fraktálový motiv, která je následně realizována, dosažené výsledky jsou mezi sebou porovnány a je zhodnocen přínos fraktálového motivu na flíčkovou anténu.
Vícepásmové vyšívané antény
Fraj, Lukáš ; Olivová, Jana (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá již navrženou vyšívanou dipólovou vícepásmovou anténou. Pomocí programu ANSYS HFSS jsou vytvořeny numerické modely antény, operující v pásmech GSM 900 MHz, PCS 1900 MHz a WLAN 2450 MHz. V práci je porovnána simulace antény ve volném prostoru a v blízkosti lidského těla, interpretovaného numerickým modelem. Následně je optimalizována anténa na 900 MHz, vyrobena a změřena. Všechny dosažené výsledky jsou porovnány s předlohou.
Flíčkový reflektor s elektronickým řízením směrové charakteristiky
Bílek, Ondřej ; Závodný,, Vadim (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh, optimalizace, výroba a následné proměření vlastností reflektoru s elektronickým řízením směrové charakteristiky pro frekvenci 24,125 GHz pásma ISM. Změna směru hlavního laloku reflektoru je řešena pomocí skupiny varikapů řízených napětím. Vyrobený reflektor se skládá z matice dvou řad, z nichž každá obsahuje 3 buňky. K návrhu reflektoru byl použit plně vlnový simulační program CST Microwave Studio ve verzi 2015.
Textilní vlnovod
Pelikán, Michal ; Schejbal, Vladimír (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na výrobu vlnovodového filtru. Práce je rozdělena do 8 kapitol. V práci je shrnuta teorie možných provedené vlnovodového filtru, použité materiály, jejich vliv a rizika při výrobě. Následně jsou, pospány možné postupy realizace a vztahy nezbytné k návrhu filtru, jejich simulace i provedení v praxi. Na závěr jsou shrnuty, porovnány a popsány dosažené výsledky.
Malá prutová anténa
Pařízek, Tomáš ; Lukeš, Zbyněk (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce popisuje impedanční přizpůsobení elektricky velmi krátkých antén k reálné hodnotě 50 . Anténa je uvažována jako vstup emitorového sledovače, který představuje komplexní transformátor. Tento sledovač transformuje velkou vstupní imaginární impedanci, která je charakteristická pro elektricky velmi krátké antény na reálnou hodnotu impedance na výstupu. Impedance na výstupu byla vhodnými obvodovými prvky přizpůsobena v daném frekvenčním pásmu k hodnotě 50 .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.