Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a realizace UHF RFID tagu pro snímání hladiny kapaliny
Pařízek, Tomáš ; Polívka, Milan (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
The project deals with a theoretical design of passive ultra-high frequency radio identification (UHF RFID) tag for the measurement of liquid levels. Liquid level has an influence on the input impedance of an RFID tag antenna. The changes of input impedance have been used to distinguish individual liquid levels. Furthermore, this project presents optimization methods for the highest efficiency of an UHF RFID tag in Matlab and it aims to design a suitable antenna within CST MICROWAVE STUDIO.
Vícepásmové vyšívané antény
Fraj, Lukáš ; Olivová, Jana (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá již navrženou vyšívanou dipólovou vícepásmovou anténou. Pomocí programu ANSYS HFSS jsou vytvořeny numerické modely antény, operující v pásmech GSM 900 MHz, PCS 1900 MHz a WLAN 2450 MHz. V práci je porovnána simulace antény ve volném prostoru a v blízkosti lidského těla, interpretovaného numerickým modelem. Následně je optimalizována anténa na 900 MHz, vyrobena a změřena. Všechny dosažené výsledky jsou porovnány s předlohou.
Samolepicí antény pro komunikaci po lidském těle
Punar, Jan ; Fiala, Pavel (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na planární antény pro komunikaci po lidském těle (on body). Práce vychází z konceptu samolepicí antény, který byl publikován v [1]. Práce obsahuje výsledky simulací navržené antény a následné porovnání s výsledky uváděnými v [1]. Práce se dále zabývá přepočtem antén pro pracovní frekvenci 5,8 GHz pro substrát Arlon 25N a následným přepočtem antény na tenký substrát FR4. Práce se dále zabývá anténami nejen pro komunikaci on body, ale také pro komunikaci mezi lidským tělem a vzdálenou jednotkou (off body). V neposlední řadě práce obsahuje výsledky měření referenční antény na substrátu Arlon 25N.
Vícevrstvá textilní anténní řada
Hermány, Roman ; Tobola, Pavel (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří možných způsobů napájení sériové flíčkové řady a následnou optimalizací vybrané z nich. Anténní řada je koncipována jako vícevrstvá struktura vytvořená na 3D textilním substrátu. Cílem práce je nalézt nejlepší možnou konfiguraci anténní řady pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu. První koncept – řada buzená blízkým mikropáskem – se ukázal v případě více sériových elementů jako nefunkční. Druhý koncept – řada buzená aperturami – je nevhodný pro použití v těsné blízkosti elektricky vodivého pláště letadla. Třetí koncept – řada buzená vlnovodem integrovaným do textilu – se jeví jako nejlepší možné řešení. Z tohoto důvodu byla optimalizována s ohledem na výrobní proces. Simulovaná impedanční šířka pásma takto navržené tříprvkové antény je 890 MHz, zisk ve směru hlavního laloku je 11,8 dBi.
Modelování mozku krysy
Kuřátko, David ; Koudelka, Vlastimil (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a úpravami několika numerických modelů mozku krysy, které jsou následně použity v elektromagnetickém software CST Studio Suite 2014. V první části práce jsou do modelu vloženy budící zdroje, jejichž typ závisí na použitém přístupu. Tyto zdroje produkují na povrchu modelu krysího mozku signály, které jsou následně analyzovány. Experimentální část práce se zaobírá třemi odlišnými postupy vaření agarového želé, ze kterého bylo vytvořeno pět deskových kondenzátorů, které následně posloužily pro měření elektrických vlastností fantomu. Závěr této diplomové práce je věnován porovnání výsledků simulační a experimentální části, s následným rozborem odchylek výsledků a jejich možných příčin.
Internetová učebnice: metoda konečných diferencí v časové oblasti
Martinů, Michal ; Olivová, Jana (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
V bakalářské práci jsem se zaměřil na vytvoření programu pro demonstraci principů metody konečných diferencí v časové oblasti. Principy metody jsou demonstrovány skriptem pro programové prostředí Matlab. Skript je doplněn standardním uživatelským rozhraním Windows. Programátorský a uživatelský popis skriptu má formu internetových stránek. Mým úkolem bylo vytvořit část intenetové učebnice se všemy vrstvami a zaručit kompatibilitu se stávající verzí. Jak v českém, tak i anglickém jazyku.
Způsoby testování desek plošných spojů
Průša, Tomáš ; Urbanec, Tomáš (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem testeru pro základové desky používající modul počítače typu PC pod názvem CM-iTC a rozborem jeho vstupních/výstupních pinů. Jsou zde uvedeny kombinace vstupů/výstupů testovaných desek a modulu se zaměřením na možné chyby a jejich specifikace. Jsou uvedeny návrhy na řešení, jak tyto chyby zjistit.
Pictorial Possible Worlds
Špelda, Petr ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Raida, Zbyněk (oponent) ; Conway, Maura (oponent)
Předkládaný text navrhuje model, který je určen k sestavovaní konceptuálních teorií vztahujících se k obrazové, tj. vizuální, formě reprezentace empirických jevů. Tohoto cíle je dosaženo spojením výpočetního přístupu k poznávacím procesům s filosofickými nástroji analytické tradice. Vlastní model, který se svým složením pokouší napodobit strukturu reality, je sestaven z následujících částí: (i) metafyzického stupně, který vychází z Armstrongovy kombinatorické teorie modality, (ii) epistemologického stupně, který postuluje emergentní jevy, jejichž existenci zaručuje výpočetní nezjednodušitelnost navrhovaného poznávacího procesu a (iii) sémanticko konceptuálního stupně, jehož cílem je navrhnout mechanismus, který umožní konceptualizaci stochastických jevů při využití intezionálně/extenzionálního pohledu na význam. Výsledný model je posléze využit ke konceptualizaci a analýze případu alternativního společenského, politického a ekonomického řádu, který vyobrazuje vizuální propaganda tzv. Islámského státu.
Perforated Dielectrics and Higher-Order Mode Dielectric Resonator Antennas
Mrnka, Michal ; Bonefačić, Davor (oponent) ; Mrozowski, Michal (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
The thesis deals with the excitation of higher-order modes in the rectangular and cylindrical dielectric resonator antennas for gain enhancement purpose. The properties and limitations of the antenna elements are studied numerically. Mutual coupling between the higher-order mode dielectric resonators is examined and the results prove the elements to be suitable for antenna array applications. For perforated dielectrics, an analytical model of effective permittivity that respects its anisotropic properties is proposed. The model is based on the Maxwell Garnett approximation of inhomogeneous media. Surface waves on perforated substrates are then studied and the validity of the analytical model is verified also in this case. The dielectric resonator antennas embedded in perforated substrates are studied and certain degradations in antenna properties are pointed out.
Čtyřprvková anténní řada pracující se čtvrtinou módu
Janoušek, Jiří ; Fiala, Pavel (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou modelu kruhově polarizované čtyřprvkové anténní řady pracující se čtvrtinou módu. Řeší také komplexní strukturu mikropáskové budicí sítě. Cílem práce bylo vytvořit fyzický funkční model této antény a změřit jeho vlastnosti ve volném prostoru a blízkosti lidského těla. Teoretická část práce se zabývá výpočty parametrů dané antény. Praktická část poté řeší modelování a simulace v programu ANSYS HFSS. Fyzický model práce nebyl realizován a byly zjištěny nedostatky v prezentovaném modelu budicí sítě. K těmto nedostatkům byly navrženy možné způsoby řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.