Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 187 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náhradní péče o dítě v České republice
Trnková, Lucie ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Radvanová, Senta (oponent)
Práce se zabývá problematikou náhradní péče o dítě v České republice a předkládá rozbor její právní úpravy obsažené jak v předpisech soukromého práva, tak v předpisech veřejnoprávních. Pojem náhradní péče o dítě v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, jež společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Systém náhradní péče se dělí na individuální péči rodinného typu a péči kolektivní zajišťovanou v ústavních zařízeních. Práce sleduje historický vývoj forem náhradní péče, rozebírá jejich aktuální právní úpravu včetně té procesní a hodnotí provázanost a vzájemnou souladnost jednotlivých právních předpisů. Cílem práce je analyzovat fungování systému náhradní péče a vymezit práva a povinnosti subjektů, které jím v různých rolích procházejí s důrazem na to, jak je zajišťováno naplňování práv nezletilého dítěte a sledován jeho nejlepší zájem. K tématu práce je vzhledem k jeho obsahu přistupováno víceoborově, neboť interdisciplinární spolupráce jednotlivých osob vystupujících jménem státu ve sledovaných právních vztazích náhradní péče, je v zájmu dítěte zcela nezbytná. Klíčová slova dítě, náhradní péče, osvojení, pěstounská péče, ústavní výchova, poručenství, opatrovnictví
Intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče
Strouhová, Vladimíra ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
: Tématem rigorózní práce je intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče. Na daný problém je nazíráno nejenom z hlediska soukromoprávního, ale celou prací prostupuje snaha analyzovat značně složitou a neustále se vyvíjející problematiku z pohledu veřejnoprávního v souvislostech se zásahy a pravomocemi státu a jeho příslušných orgánů s ohledem na existenci veřejného zájmu společnosti spočívajícím v ochraně práv ohrožených dětí vyrůstajících v nevhodném rodinném prostředí či bez tohoto prostředí v ústavních zařízeních. Pozornost je věnována právní úpravě náhradní rodinné péče předchozí i současné ve světle Nového občanského zákoníku, judikatury vyšších soudů včetně Evropského soudu pro lidská práva a mezinárodních smluv s ohledem na právo na rodinný život. Práci doplňuje pojednání o psychologických aspektech náhradní rodinné péče a zahraniční exkurs srovnávající právní úpravu vybraných tří zemí Evropské unie a to Anglie, Slovenska a Bulharska. Cílem práce je poukázat na aktuální problémy, na nutnost celostního přístupu všech zúčastněných subjektů, na roztříštěnost a nesystémovost exekutivy i z pohledu praxe.
Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí
Spoustová, Ivana ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Radvanová, Senta (oponent) ; Voňková, Jiřina (oponent)
Disertační práce "Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí" je zaměřena především na soudní řízení péče o nezletilé děti tam, kde jsou rodinné vztahy zatíženy domácím násilím. Snaží se vysvětlit, proč je nutné, aby v těchto případech soudy tuto skutečnost zohlednily a v rámci svých rozhodnutí přijímaly taková opatření, která poskytnou dostatečnou ochranu osobám ohroženým a současně zastaví násilné jednání. Podrobně popisuje domácí násilí jako nebezpečný celospolečenský jev, přináší informace o jeho jednotlivých podobách a formách, stručně se zmiňuje i o dalších vědních oborech, jejichž poznatky jsou důležité nejen pro postih pachatelů a ochranu obětí, ale i vytváření strategie účinné prevence. Zdůrazňuje negativní dopady na psychiku nezletilých dětí, které je nutno považovat ve všech případech domácího násilí za jeho oběti, tedy i tehdy, když násilné jednání nesměřuje bezprostředně vůči nim. Podává výklad současné právní úpravy s odkazem na nejdůležitější změny v legislativě v uplynulém desetiletí. V neposlední řadě pak navrhuje opatření de lege ferenda, jejichž realizace by mohla přispět k eliminaci tohoto nežádoucího fenoménu. Klíčová slova Domácí násilí, ohrožená osoba, oběť, násilná osoba, vykázání, intervenční centrum, práva dítěte, zájem dítěte, soudní řízení ve...
Pěstounská péče jako forma náhradní rodiny s ohledem na reformu právní úpravy
Jarkovská, Barbara ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Tématem předkládané diplomové práce je institut pěstounské péče, který je v mnohých vyspělých zemích včetně České republiky nejrozšířenější formou náhradní rodinné péče. Pěstounská péče je řízená, kontrolovaná a financovaná státem. Jejím účelem je poskytnout náhradní domov dítěti, o které se jeho rodiče nechtějí, nemohou či nedokážou postarat. Na území České republiky prošla pěstounská péče zajímavým vývojem, jenž odrážel podmínky daného období, jakož i empirické a teoretické poznatky z této oblasti. V době komunistického režimu, kdy byla idealizována péče kolektivní, nebyla pěstounská péče využívána z důvodu zrušení právní úpravy této formy náhradní rodinné péče. V současnosti se jedná o institut, který je hojně využíván a státem značně podporován. Odborníci dlouhodobě poukazují na nezastupitelnost pěstounské péče v systému forem náhradní péče o děti, zejména s ohledem na její schopnost nápravy psychické deprivace u dětí. Na druhé straně odborníci varují před neblahými psychologickými důsledky péče ústavní. V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož v mezinárodních úmluvách, je proto zakotvena přednost náhradní rodinné péče před péčí ústavní. Diplomová práce vymezuje základní pojmy týkající se institutu pěstounské péče (právo na rodinný život, nejlepší zájem dítěte, náhradní péče o děti,...
Rodičovství jako právní problém
Hanuš, Daniel ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem diplomové práce je obsahově vymezit jednotlivé aspekty rodičovství tak, jak jsou aktuálně vnímány a upraveny v právním řádu České republiky. Téma je v práci reflektováno s ohledem na jeho historický právní vývoj včetně reflexe současné české právní úpravy. Zmiňována je také právní úprava z hlediska mezinárodního práva. Ta mnohdy představuje směr právní úpravy české. Hlavní myšlenkou tuzemské právní úpravy rodičovství je zájem dítěte a ochrana jeho základních lidských práv. Dítě je vnímáno jako specifický subjekt právních norem se všemi svými zvláštnostmi a zvýšenou potřebou právní ochrany a s ohledem na jeho postavení ve společnosti. Pro současnou společnost, která je pedocentrická, tedy na dítě zaměřená, jsou otázky spojené s právy dítěte a jeho statusovým postavením významné a je na místě řešit je ve vztahu k dítěti co možná nejpodrobněji a nejdůsledněji. Úvodní část práce je věnována historicko-právním aspektům, které jsou spojeny s problematikou rodičovství. Jsou diskutovány základní pojmy, jako je dítě, rodičovství a rodina. Základní obsahy a významy těchto pojmů jsou nazírány s ohledem na jejich interdisciplinární přesah. Jádrem práce, kterému je věnováno nejvíce pozornosti, je problematika mateřství. Tato problematika, která je často nesprávně vnímána jako jasná a jednotná, je těžištěm...
Právní postavení rodičů dítěte při jeho osvojení
Oliveriusová, Monika ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Záměrem práce je analýza účinné právní úpravy postavení rodičů dítěte při jeho osvojení a osvojení samotné s ohledem na aktuální otázky a úpravu v novém občanském zákoníku. Využívány jsou především metody analytická a kompara- tivní. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola pojednává o vymezení základních pojmů, s kterými je dále pracováno. Zařazuje též institut osvojení do širšího rámce náhradní rodinné péče. Druhá kapitola se zabývá právní úpravou osvojení. Je členěna do šesti podkapitol, se stěžejní třetí podkapitolou zabývající se podmínkami osvojení. Třetí a nejrozsáhlejší kapitola je podstatou práce. Je věnována analýze současné právní úpravy právního postavení rodičů dítěte při jeho osvojení. Pozornost je věnována i nové formulaci nezájmu rodiče ve vazbě na nový občanský zákoník. Součástí této kapitoly je i odborníky a veřejností čas- to diskutovaná problematika utajených porodů. Vzhledem k tradici tohoto institutu ve Francii, je učiněn vhled do francouzské právní úpravy. Čtvrtá kapito- la je věnována procesnímu postavení rodičů dítěte a to jak v řízení o osvojení, tak v řízení incidenčním. Podstatou kapitoly páté je úprava v novém občanském zá- koníku, který nabude účinnosti k 1. 1. 2014. Tato kapitola pojednává v první podkapitole o obecných otázkách s akcentací na rodinné právo a...
Právo jednotlivce znát svůj genetický původ
Nevšímalová, Hana ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Radvanová, Senta (oponent)
Resumé Je problematika genetického původu v dnešní době vůbec aktuální? Domnívám se, že ano, neboť právě dnes je v porovnání s minulostí několikanásobně více dětí, které vyrůstají v neúplných rodinách, ne zanedbatelný počet dětí je svými rodiči odkládán a stejně tak nelze opomíjet i oblast asistované reprodukce, která nabízí možnosti, o kterých se minulým generacím ani nesnilo. Je pravda, že v dnešní době již není neúplná rodina stigmatizována, ale přesto zůstává vědomí původu pro každého z nás velmi důležité. Úplná rodina nejen formálně, ale zejména fakticky fungující rodina tvořená matkou, otcem a jejich dětmi je základem společnosti. I přesto, že děti formálně mají oba rodiče, je důležité, aby zároveň znaly své rodiče biologické, pokud tito nejsou totožní s osobami, které o ně fakticky pečují. Tato skutečnost vystupuje do popředí zejména v souvislosti s problematikou osvojení, kdy jsou vazby s původní rodinou zpřetrhány a dítě získá rodiče "nové". V případě náhradní péče o dítě se faktický stav se stavem právním, resp. formálním do konfliktu zpravidla nedostává, neboť snahou všech zúčastněných by měl být co možná nejrychlejší návrat dětí do biologické rodiny a těmto dětem je jejich situace s ohledem na jejich dosažený věk objasněna. Vědomí toho, kdo jsem, je pro každého z nás velice důležité pro to,...
Pěstounská péče v soukromém a veřejném právu
Sauerová, Štěpánka ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje institutu pěstounské péče. Pěstounská péče je v současné době velmi aktuálním tématem oblasti rodinného práva. Po letech teoretických úvah, diskuzí a příprav došlo v této oblasti k řadě významných změn, které byly do právní úpravy promítnuty novým občanským zákoníkem a novelou č. 401/2012 Sb., zákona o sociálně- právní ochraně dětí. Cílem těchto změn je snaha profesionalizovat pěstounskou péči, vytvořit z pěstounské péče alternativu k ústavní péči, zefektivnit její fungování, snížit rizika neúspěchu v praxi a zvýšit zájem veřejnosti o tuto formu náhradní péče. V popředí všech úvah stojí především nejlepší zájem a blaho dítěte. Důraz je kladen na právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a na poskytování pomoci rodině ohroženého dítěte. Diplomová práce je členěna do sedmnácti kapitol. První kapitola uvádí do problematiky náhradní péče a věnuje se jednotlivým jejím formám. Druhá kapitola představuje historický exkurz do jednotlivých fází vývoje pěstounské péče. Třetí kapitola je věnována vnitrostátním a mezinárodním pramenům právní úpravy pěstounské péče. Těžiště práce tvoří kapitoly čtyři až čtrnáct, které obsahují právní úpravu pěstounské péče de lege lata z hlediska práva soukromého i veřejného. Patnáctá kapitola obsahuje stručný výklad právní úpravy pěstounské péče ve Velké...
Mateřství a s ním spojená právní problematika
Juhaňáková, Petra ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Diplomová práce na téma Mateřství a s ním spojená právní problematika se skládá ze tří obsáhlých částí, v nichž jsou rozebrány aktuální otázky mateřství z pohledů různých oborů práva. Toto téma je zajímavé tím, že ačkoli se na první pohled zdá velmi jednoduchým, skrývá v sobě řadu závažných právních problémů. První část nazvaná Ochrana mateřství v právu obecně je věnována základním pojmům rodinného práva, jimiž je rodina a rodičovství. Přestože nikde nenalezneme definice těchto pojmů, je konstatováno, že jde nepochybně o instituty hodné nejvyšší právní ochrany. V kapitole první jsou vysvětleny základy ochrany rodiny, rodičovství a mateřství postupně z pohledu právního řádu České republiky a z pohledu práva mezinárodního a evropského. Zvláštní pasáž je věnována také ochraně těhotných žen v českém právním řádu i v právu evropském a mezinárodním, která může být vnímána jako speciální projev ochrany rodiny. Zbývající kapitoly jsou zaměřeny na rodičovství, na význam jeho určení z pohledu právního a jeho dalekosáhlé důsledky. Je zdůrazněno, že mateřství i otcovství zakládají absolutní statusové právní vztahy, jichž se nelze jednostranně vzdát. Takové účinky je s to vyvolat jedině souhlas rodiče s osvojením dítěte. Ve světle práv dítěte vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte je velký důraz kladen na...
Osvojení
Kliková, Jana Ela ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Cílem této rigorózní práce na téma osvojení je hlubší rozbor tohoto právního institutu včetně popisu jeho geneze v období od cca roku 1811 do současné doby, kdy vrcholí legislativní práce na novém občanském zákoníku. Těžiště práce spočívá v rozboru současné právní úpravy s vymezením některých zásadních problémů, které vznikají při její aplikaci. Vzhledem k historické blízkosti našeho právního řádu s právním řádem německým jsem se pokusila srovnat a vymezit hlavní rozdíly mezi naší právní úpravou institutu osvojení a jeho právní úpravou v Německu. Charakter právního institutu osvojení se od doby počátku 19. století změnil od pojetí chránícího především majetkové vztahy k současnému charakteru osvojení jako jedné z forem náhradní rodinné péče při zdůraznění zejména aspektů vycházejících ze základních lidských práv, které byly zejména ve druhé polovině 20. století zakotveny v mnoha mezinárodních úmluvách a které obsahuje i Listina základních práv a svobod. Při tvorbě této práce byla použita zejména metoda srovnání a analýzy, která vycházela z dostupné literatury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 187 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Radvanová, Sabina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.