Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komparace přístupu G. W. Bushe a B. Obamy k protiteroristické strategii v Afghánistánu
Mikšovská, Kristýna ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Tato bakalářská práce si jako svůj cíl stanovuje srovnání protiteroristické strategie prezidentů George W. Bushe a Baracka Obamy. Text se primárně zaměřuje na období let 2001 - 2015. Začátek období je stanoven především z důvodu události největších teroristických útoků v USA 11. 9. 2001, které formovaly nové koncepty, strategie a legislativu v boji proti terorismu. K těmto útokům se přihlásila extremistická skupina Al-Káida, která operuje zejména na území Afghánistánu, z tohoto důvodu se práce zaměří právě na tuto organizaci, daný stát a přilehlou oblast. Příklady protiteroristické strategie jsou studovány na Al-Káidě také proto, že organizace byla bezpečnostní hrozbou pro obě administrativy po celé zkoumané období. V závěru se práce snaží objasnit rozdíly protiteroristických strategií a potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou v úvodu. Klíčová slova protiteroristická strategie, prezident, Bush, Obama, Afghánistán, bezpečnost, hrozba, Al-Káida
Americká zahraniční politika a kolumbijský mírový proces
Svoboda, Ondřej ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Tato práce analyzuje americkou zahraniční politiku vzhledem ke Kolumbii v letech 2000- 2017. Základem této politiky je strategie nazvaná Plan Colombia, jejímž prvotním cílem bylo zamezit obchodu s drogami. Postupem času se ale Plan Colombia částečně přeměnil na program obnovy a budování státu. V této práci se ptám, zda americká zahraniční politika přispěla ke stabilizaci Kolumbie a vytvoření podmínek nezbytných pro zdárné vedení a ukončení mírového procesu s guerillou FARC. Tato práce je rozdělena do několika sekcí. Nejprve analyzuji situaci, v jaké se Kolumbie nacházela na přelomu tisíciletí a vysvětluji motivaci kolumbijské i americké strany pro schválení Planu Colombia. Dále uvádím historické souvislosti a události nutné pro pochopení toho, jak se situace v Kolumbii měnila. V další části se věnuji podrobnějšímu rozboru programů podpořených v rámci Planu Colombia a také politickým a ekonomickým trendům v Kolumbii. K tomuto účelu používám průzkumů veřejného mínění Latinobarómetro a indexu Fragile State Index. V závěru práce vysvětluji, proč je Plan Colombia úspěšnou politikou a zároveň, proč byl úspěch v Kolumbii vůbec možný.
Plán Kolumbie v kontextu americké War on Drugs a War on Terror
Kvačková, Karolína ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Plánem Kolumbie, iniciativou Spojených států na pomoc Kolumbii na boj proti pašerákům drog. Nicméně v průběhu let se z něj stala iniciativa zasahující i proti ozbrojeným skupinám jako FARC, ELN nebo AUC. Hlavním cílem je dokázat, že Plán Kolumbie je součástí politiky War on Drugs a zároveň politiky War on Terror. Tato hypotéza je podpořena třemi argumenty. Prvním je americká legislativa, která se změnila a byl tak pozměněn i cíl Plánu Kolumbie samotného. Druhým argumentem je financování Plánu a jeho jasná afilace k více vojenskému rozpočtu než nevojenskému. Třetím je očividná neefektivnost eradikace a malá podpora alternativních zdrojů, které jsou pro protidrogové plány velmi důležité. Protiargumentem slouží fakt, že War on Drugs se v průběhu 90. let militarizovala i bez vlivu atmosféry po 11. zářím 2001, a Plán Kolumbie tedy není nutně plodem War on Terror. V bakalářské práci jsou tyto argumenty jednotlivě popsány a základě nich také soudím, že se má hypotéza z velké části potvrdila. Musíme ale vzít v potaz, že Plán Kolumbie běžící do roku 2001 do tohoto závěru nezapadá. A to protože se o politice War on Terror dá hovoři až na konci 2001, tedy až po naplánování a prvotní investici.
Porovnání zásahů americké zahraniční politiky do režimu v Nikaragui v 80.letech a po znovuzvolení Daniela Ortegy
Houšková, Petra ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Bakalářská práce se zabývá americkou zahraniční politikou vůči režimu v Nikaragui v 80. letech a v posledních jedenácti letech, tedy v době, kdy zemi vládne Daniel Ortega. Pro Spojené státy představuje Daniel Ortega nepohodlnou osobu a různými prostředky, které se během let vyvíjí, se snaží o jeho odstranění z čela země. Nástup Daniela Ortegy a jeho strany FSLN k moci v 80. letech vyvolal v Reaganově administrativě velké pozdvižení a usilovnou snahu ho z prezidentského křesla odstranit. Tato snaha vyústila až v aféru Írán-Contras, kdy vyšlo najevo, že americká administrativa nezákonně finančně podporovala a cvičila rebely, kteří jej měli svrhnout. Ve 21. století již Spojené státy začaly používat sofistikovanější prostředky a proti Ortegovi bojují spíše diplomatickou cestou a pomocí připravovaného zákona The Nica Act. I přestože se již nejedná o boj pomocí ilegálních prostředků, sklízejí Spojené státy stále za některé své praktiky kritiku za vměšování se do vnitřních záležitostí státu. Práce analyzuje a porovnává, jakými prostředky ovlivnila americká zahraniční politika režim v Nikaragui. Hlavními otázkami, které práce zodpovídá, je jakými prostředky americká zahraniční politika zasahovala a stále zasahuje v tomto středoamerickém státě a jak moc tyto prostředky splnily svůj účel. Také se zabývá...
Spolupráce USA se státy Blízkého východu v boji proti Islámskému státu
Koláč, Vojtěch ; Calda, Miloš (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Fenomén Islámského státu je od svého vzniku předmětem mnoha analýz, a i nadále, v roce 2018, se jedná o velmi aktuální, dynamickou problematiku s globálním rozměrem. Hlavním cílem bakalářské práce je na základě rešerše dostupné odborné literatury, tuzemských a zahraničních článků a analýzy zpracovaných strategických dokumentů zjistit, v čem spočíval přístup k poražení "IS" u čtyř velkých mocností, kromě USA, také v pojetí Ruska, Iránu a Turecka. Blízký východ je regionem, ve kterém se setkávají zájmy globálních aktérů s národními zájmy lokálních mocností. Tato práce si proto také klade za cíl definovat způsoby, jakými Islámský stát ovlivňuje a ovlivňoval strategické zájmy čtyř vybraných aktérů: Spojených států amerických, Ruska, Turecka a Íránu. Při vypracovávání práce jsou použity analytické a popisné metody. Z důvodu aktuálnosti problematiky je z velké části čerpáno z internetových zdrojů, v podobě odborných analýz a novinových článků, v menší míře i ze závěrečných prací a knižních publikací.
WTO as a Negotiation Forum between the USA and Brazil
Chmelíková, Julie ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Tato magisterská práce se zabývá urovnáváním obchodních spor mezi Brazílií a USA v rámci Sv tové obchodní organizace. Cílem této práce je vysv tlit d ležitost Mechanismu ešení spor (DSM) pro strategii brazilské obchodní politiky. D raz je kladen na dva konkrétní spory mezi USA a Brazílií s cílem analyzovat využití tohoto mechanismu. Tyto spory, které se týkají ochrany patent a subvencování bavlny, jsou analyzovány za pomoci metodologie p ípadové studie. Úvodní kapitola obsahuje mimo jiní kvantitativní výzkum vycházející z dat spor p i Sv tové obchodní organizaci. Tento výzkum ukazuje, že Brazílie je jedním z nejaktivn jších uživatel Mechanismu ešení spor a že iniciuje spory p evážn proti vysp lým zemím, kdy je USA nej ast jším ter em. V rámci této strategie Brazílie iniciuje spory, které mají p edpoklad systémových d sledk a které by tudíž mohly mít vliv na mezinárodní obchodní systém. Tyto dv výše zmín né p ípadové studie jsou p íkladem spor , které by potenciáln mohly mít systémový dopad. P ípadové studie dále odhalují spletitost spor z pohledu rostoucí d ležitosti nevládních organizací, konceptu odvetných opat ení i významu na asování a politického tlaku. Porozum ní dynamice urovnávání spor je užite né i pro pochopení ostatních spor p i Sv tové obchodní organizaci.
NATO Enlargement: Georgia's Prospects of the Membership
Tsereteli, Salome ; Anděl, Petr (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
NATO's enlargement policy has been opposed by Russia. The disagreements over Georgia's pro Ronald Asmus "a little war that shook the world". concept of 'NATO Georgia relations' within the theoretical framework of leading IR approaches in 'pillars' of NATO Georgia relations) each perceive the Atlantic Alliance's enlargement and approaches are best theorized separately since all three nations " ". The thesis contributes an alternative theoretical explanation behind Georgia's -
Analýza: Byl Barrack H. Obama větší mírotvorce než George W. Bush?
Kučera, Pavel ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Ve svojí práci se věnuji analýze teze, zda se Barrack H. Obama, mimo jiné držitel Nobelovy ceny za mír z roku 2009, během svého působení ve funkci amerického prezidenta více zasadil o mírovější politiku na Středním a Blízkém východě, než jeho předchůdce George W. Bush. Již ve svých předvolebních projevech se totiž Obama zavázal ukončit dlouhotrvající války v Afghánistánu či Iráku, rozpoutané právě za Bushe, a prosazovat mírovější politiku v tomto regionu. Ve svojí práci pak z dostupných zdrojů, ať už se jedná o odbornou literaturu či denní tisk, rozebírám, jak a v čem se lišila jejich zahraniční politika v daném regionu. Věnuji se též analýze toho, jak se oba prezidenti snažili vypořádat s hrozbou mezinárodního terorismu, zejména s ohledem na organizace jako Talibán, Al-Káida či Islámský stát, a jaké prostředky volili k jeho potírání či omezení jeho vlivu na území států jako jsou Irák, Afghánistán, Somálsko, Jemen či Pákistán. V samotném závěru práce se věnuji také srovnání toho, kolik si vojenské operace, vedené oběma prezidenty v tomto regionu, vyžádaly obětí mezi samotnými příslušníky amerických ozbrojených sil, jaké byly finanční náklady na tyto operace, ke kolika bombovým útoků drony došlo během prezidentství Bushe i Obamy, či kolik teroristů bylo během jejich funkčního období zabito. Klíčová...
The Potential of Czech Immigration Policy
Mulhall, D. Kieran ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Haišmanová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
"U.S.-Mexican Counterdrug Security Cooperation: The Merida Initiative a Possible Solution?"
Paulino Rosario, Leandra ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Anděl, Petr (oponent)
Mexiko a Spojené státy sdílejí téměř 3000 km dlouhou hranici a obchod s drogami hraje důležitou roli v jejich vzájemných vztazích. USA jako hlavní spotřebitel drog a Mexiko jako jejich hlavní dodavatel navzájem vyrovnávají nabídku a poptávku na trzích a politická, sociální i ekonomická úroveň obou zemí je významně ovlivňována obchodem s drogami. Během posledních deseti let utužily mexické drogové kartely kontrolu nad vstupem drog do Spojených států. Mexická politika vůči drogovým kartelům je tak pro USA v této oblasti čím dál zásadnější. V současné době oba státy uznávají společnou zodpovědnost v oblasti obchodu s drogami a pracují ruku v ruce s cílem omezit sílu kartelů, nicméně zůstává otevřenou otázkou, jestli je toto úsilí efektivní. Tato práce představuje analýzu vlivu USA na eskalaci boje proti nelegálnímu obchodu s drogami v Mexiku během Bushovy a Obamovy administrativy, a také analýzu účinnosti iniciativy Mérida jako programu boje proti obchodu s drogami. V této práci tvrdím, že iniciativa Mérida úspěšně zlepšila americko-mexické vztahy v oblasti společných protidrogových politik. Mexické drogové kartely nicméně stále mají navrch a zdá se, že objem trhu s drogami se významně nesnižuje. Program Mérida je třeba podrobovat kritickému pohledu a nutné provádět jeho důsledné hodnocení včetně evaluace...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.