Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ošetřovatelská péče o pacienta s farmakorezistentní epilepsií
Růžičková, Jana ; Želízková, Marta (vedoucí práce) ; Nežádal, Tomáš (oponent)
Pojmem epilepsie označujeme skupinu chorob, které se projevují opakovaným výskytem nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Jednotlivý záchvat není dostatečným důvodem ke stanovení této diagnózy, ačkoliv víme, že většina osob, které ho prodělají, bude mít bez léčby další záchvat. Epilepsií trpí 0,5%- 1% obyvatelstva (tzn. každý stý až dvoustý člověk). Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice ošetřovatelské péče o pacienta s farmakorezistentní epilepsií. V klinické části jsem popsala etiopatogenezi epilepsie včetně možností diagnostiky a následné terapie. V ošetřovatelské části jsem se pak věnovala péči o pacientku s farmakorezistentní epilepsií, přijatou k invazivnímu video-EEG monitorování. Ve své práci jsem se snažila zdůraznit nutnost individuálního přístupu k pacientovi, řešení osobních problémů, záchvaty, medikace, případnou operaci a v neposlední řadě potřebu psychologické péče. Co však mají všichni pacienti s epilepsií společné, jsou problémy sociální, které se bez nadsázky týkají každého z nich od prvního záchvatu či stanovení jednoznačné diagnózy epilepsie. Cílem práce tak bylo rozšíření obzoru ošetřovatelskému personálu o specifika péče o pacienty s farmakorezistentní epilepsií. Jako zcela zásadní a také velmi pozitivní pak vidím působení a spolupráci celého multioborového...
Eye evolution and development: an insight from jellyfish and mouse
Růžičková, Jana
I. AIMS OF THE STUDY Vision is one of the most crucial senses in higher vertebrates and perhaps the most important sense for humans. The eye morphogenesis has been studied for a long time and especially in the last two decades to address the function of individual genes duing eye development became one of the most interesting topic. Although most of our knowledge about the genetic program underlying eye formation comes from vertebrates, valuable new information about eye evolution has recently been obtained by studies of cnidaria. Therefore elucidation of the biological role and function of eye components of jellyfish Tripedalia cystophora will enhance our knowledge of specific aspects of both eye evolution and development. Specific aims of my PhD thesis were as follows: 1. to describe a new crystallin gene in jellyfish Tripedalia cystophora with respect to the evolution of its regulatory sequences; 2. to characterize genes required for the assembly of camera-type eyes in jellyfish Tripedalia cystophora; 3. to study the role of Wnt/β-catenin during lens induction and formation by employing a new mouse tissue-specific Cre-line; 4. to investigate the functional properties of jellyfish PaxB by expressing it in the developing lens and retina of transgenic mice. 6
Evropská unie jako zahraničně-politická síla na sankční scéně: případ Barmy
Růžičková, Jana ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Hyniová, Andrea (oponent)
Evropská unie bývala v souvislosti se svou zahraniční politikou do roku 2003 označována za aktéra nedisponujícího v podstatě žádnou "tvrdou" silou a často jí bývala přisuzována označení jako "normativní síla", "civilní síla" atp. Skupina autorů v čele s Ianem Mannersem však začala v souvislosti s přijetím Evropské bezpečnostní strategie v prosinci 2003 tvrdit, že Unie své "měkké" charakteristiky pozbyla a posunula se blíže tradiční vojenské síle. Právě údajné militarizaci charakteru Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) po přelomu let 2003 a 2004 se tato práce věnuje, přičemž se soustředí na jednu specifickou oblast SZBP - totiž na politiku omezujících opatření neboli sankcí. Ta je jedinečná už samotným charakterem, neboť sankce představují ze své podstaty "tvrdý", donucovací nástroj zahraniční politiky, jenž Unie samostatně užívá již od 80. let. Nabízí se proto otázka, co o charakteru Unie stále častější užívání sankcí vypovídá a zdali politika omezujících opatření z principu nestojí v opozici proti bytí "měkkou" silou. Pomocí diskurzivní analýzy oficiálních unijních dokumentů a pomocí případové studie Barmy, která zde figuruje jako tzv. "typický případ", se tak práce snaží prokázat, kterému ze tří zvolených typů síly (tj. normativní, civilní a vojenské) charakter Unie jako aktéra na...
Rozvoj manažerských kompetencí
Růžičková, Jana ; Michalík, David (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
Rozvoj manažerů je ústředním tématem organizací a jejich HR oddělení. Pro efektivní fungování zaměstnanců, týmů a celé organizace je klíčový kvalitní manažer, který toto fungování usnadňuje. Tato diplomová práce se zaměřila na zmapování problematiky rozvoje manažerů s akcentem na tréninkové a další rozvojové aktivity. Empirická část práce se orientuje na 3 cílové skupiny participující na manažerském rozvoji. Kvalitativní část výzkumu se uskutečnila formou polostrukturovaných rozhovorů s lektory a HR manažery. Kvantitativní část výzkumu dotazuje manažery samotné. Manažerské dovednosti byly rozděleny do 4 oblastí - Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, Vedení lidí a Sebeřízení. Pro kvantitativní výzkum byl vytvořen Dotazník rozvoje manažerských dovedností. Testovaly se 3 hypotézy, první Pearsonovým korelačním koeficientem a další dvě t- testem pro 2 závislé výběry. Pracovala jsem s hladinou významnosti 0,05. U všech oblastí dovedností je patrný rozpor mezi názory lektorů, HR manažerů a manažerů samotných. Manažeři více zdůrazňují vliv pracovní praxe pro svůj rozvoj než odborníci na rozvoj jako takový. Sice také zmiňují pozitivní efekt praxe, zdá se však, že jsou ovlivněni svou profesí, která se orientuje na vzdělávací metody a rozvojové strategie. Dále jsem předpokládala nejčetnější výskyt...
Obraz Commonwealthu ve Velké Británii v letech 1991-2011
Růžičková, Jana ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Rovná, Lenka (oponent)
Bakalářská práce "Obraz Commonwealthu ve Velké Británii v letech 1991-2011" se zabývá mezinárodní organizací Commonwealth of Nations, jež se po druhé světové válce vyvinula z bývalého britského Impéria. Jedním z hlavních cílů práce je zrekonstruovat obraz této organizace v současné Velké Británii. Británie hrála při vzniku Commonwealthu klíčovou roli, avšak v průběhu 60. let 20. století se její postoje k organizaci začaly proměňovat a Británie se od ní začala tiše odvracet. Časově je práce vymezena od roku 1991, tedy od vydání stěžejního dokumentu Commonwealthu, tzv. Deklarace z Harare, po současnost. V první části práce je pomocí analýzy dokumentů a dalších, především primárních, zdrojů zrekonstruován obraz Commonwealthu u jednotlivých složek britské společnosti, tedy politiků, médií a veřejnosti, aby následně mohla práce odpovědět na klíčovou otázku, a to zdali tento obraz odpovídá realitě, a dokázala poukázat na oblasti, v nichž se obraz od reality odchyluje. Realita Commonwealthu je odvozována od jeho oficiálních dokumentů a odborné sekundární literatury. Práce se vedle rekonstrukce obrazu věnuje také obecnějším tématům, jako současná role Spojeného království v organizaci či debata o potenciálu Commonwealthu.
Hodnocení na 1. stupni ZŠ
Růžičková, Jana ; Linková, Marie (vedoucí práce) ; Kropáčková, Jana (oponent)
Diplomová práce zpracovává téma Hodnocení na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část pojednává o otázkách školního hodnocení celkově, přináší přehled o historickém vývoji školního hodnocení, ujasňuje pojem školního hodnocení - jeho podstatu, funkce, metody a formy, naznačuje modernizační trendy školního hodnocení, zvláště hodnocení slovní. Výzkum je realizován metodou dotazování žáků čtvrtých tříd základní školy, jejich učitelů a rodičů. Zjištěné názory těchto účastníků hodnocení jsou navzájem srovnávány.
Změna řízení ošetřovatelské péče v nemocnici Přerov
Růžičková, Jana ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Pešátová, Miroslava (oponent)
Ošetřovatelská péče je již dlouhou dobu nedílnou součástí léčby každého pacienta ve všech zdravotnických zařízeních. Na ošetřovatelské péči se podílí střední, nižší a pomocný zdravotnický personál. Jeho počet mnohonásobně převyšuje počet lékařů. Z tohoto důvodu je nutno věnovat velkou pozornost organizaci ošetřovatelské péče, která především v posledních dvaceti letech prodělává v naší republice své obrození a je kladen velký význam na její kvalitu. Magisterská práce prezentuje v teoretické části nejprve vývoj ošetřovatelství změny, které se v této oblasti udály od starověkého Egypta do dnešní doby. Následuje popisná část zabývající se problematikou organizační struktury a způsoby řízení personálu v jednotlivých typech uspořádání struktury organizace. Jelikož je s organizační strukturou neoddělitelně spjata také kultura, je část této práce věnována také této problematice. Stěžejním tématem teoretické části je změna a její zavádění a následně způsoby řízení. Z této oblasti jsou prezentovány dva způsoby zavedení změny, jeden popisuje Kurt Lewin a druhý vychází z pera Donnellyho a jeho spolupracovníků. Praktická část je psána formou případové studie a popisuje diagnostiku řízení ošetřovatelského personálu i ošetřovatelské péče v Nemocnici Přerov, p.o. Diagnostika byla provedena v období měsíce února 2006 a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 RŮŽIČKOVÁ, Jana
1 RŮŽIČKOVÁ, Jarmila
1 Růžičková, Jitka
4 Růžičková, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.