Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soukromoprávní aspekty ochrany ochranných známek
Beňasová, Kateřina ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce Soukromoprávní aspekty ochrany ochranných známek Abstrakt Tato rigorózní práce se věnuje právu na označení ve formě ochranných známek. Historicky se známkové právo vždy řadilo spíše na stranu práva veřejného, nicméně novodobé vnímání v něm spatřuje stále se rozvíjející soukromoprávní prvek. Právě soukromoprávním aspektům známkového práva, konkrétně soukromoprávním aspektům ochrany ochranných známek se tato rigorózní práce blíže věnuje. Jejím cílem je podání komplexního přehledu způsobů ochrany ochranných známek ze soukromoprávního pohledu. Relevantní úprava je spatřována především ve výlučných soukromých právech vlastníka ochranné známky a jejich obraně. Vlastník ochranné známky svá práva může bránit hned v několika směrech. Tím prvotním uvedeným v kapitole druhé je způsob ochrany proti zápisu konfliktního označení do rejstříku ochranných známek, a to skrze podání námitky v rámci námitkového řízení probíhajícího před Úřadem průmyslového vlastnictví. Skrze tyto důvody vlastník starší ochranné známky chrání svoji známku především před zápisem pozdějšího označení, které by bylo na újmu rozlišovací způsobilosti jeho známky nebo které by z ní nepoctivě těžilo, do rejstříku ochranných známek. Pokud již došlo k zápisu...
Etnografická studie stravy a stravování v Domově pro seniory
Žůrková, Jaroslava ; Novotná, Hedvika (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou stravování v domově pro seniory v Praze, na kterou nahlíží ze sociokulturního hlediska. Hlavním cílem je proniknout do světa stravy a stravování seniorů žijících v totální instituci, která se vyznačuje specifickými rysy zasahujícími do práv a osobních svobod jejích klientů. Domov pro seniory je zavázán k dodržování legislativních nařízení zákona o sociálních službách a interních směrnic domova pro seniory, přičemž soulad legislativních nařízení a aspektů stravování, mezi které patří způsob stolování, konzumace pokrmů, prostředí, ve kterém konzumace pokrmů probíhá, ale i aktéři participující na přípravě a podávání pokrmů, je vyjednáván v rámci setkání stravovací komise. Vztahy mezi výše uvedenými vrstvami zachycuje etnografická studie, která podává celkový obraz stravovacího procesu se svými specifiky. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že se stravovací proces stává individualizovanou činností na mnoha úrovních, díky čemuž klienti mohou autonomně rozhodovat o jeho průběhu. Přesto jsou personálu i klientům známy limity, které naopak individualizaci brání. Klíčová slova: strava - pokrm - stravování - senior - totální instituce - etnografická studie - individualizace
Specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s.
Petrušková, Gabriela ; Furmaníková, Lada (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá specifiky vzájemné spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s. Práce je rozdělená na teoretickou a aplikační část. Teoretická část se věnuje tématům kultury v obecném pojetí, kulturou organizace a kulturou neslyšících. Práce také pojednává o diverzity managementu a o komunikaci v organizačním řízení se zaměřením na komunikaci v interkulturním týmu a popisu komunikačních systému neslyšících. V závěru se teoretická část práce zaměřuje na tým a týmovou spolupráci, na konflikty a jejich řešení v kontextu diverzity managementu. Cílem aplikační části bylo analyzovat situace, ve kterých dochází k nedorozuměním mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci organizace, a popsat specifika této spolupráce. V závěru práce jsou zjištění diskutována a podána doporučení pro organizaci, která by měla směřovat k tomu, aby k nedorozuměním do budoucna nedocházelo. Klíčová slova: kultura organizace, interkulturní komunikace, neslyšící, český znakový jazyk, diverzita, tým, konflikty.
Marketing v porodnictví
Taberyová, Markéta ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Šedivý, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá marketingem v porodnictví. Jejím cílem je popsat, jak marketing v porodnicích funguje, jaké jsou požadavky klientek porodnic a co je pro n nejd ležit jší v rámci pé e b hem porodu a po n m. V teoretické ásti se práce zabývá historickým kontextem pé e v porodnicích, právními aspekty této pé e a také sou asnými trendy, které ur ují požadavky klientek. Dále teoretická ást popisuje specifika marketingu v porodnictví, podrobn p edstavuje jednotlivé oblasti marketingu na podklad marketingového mixu 4C a rozpracovává zejména témata komunikace a konvenience v porodnicích. Empirická ást se v nuje jak porodnicím, tak jejich klientkám. Je zde popsán marketing p ti porodnic. Data byla získána na základ strukturovaných rozhovor , informací z internetových stránek porodnic a zkušeností klientek v t chto porodnicích. V rámci výzkumu bylo také provedeno dotazníkové šet ení mezi klientkami porodnic a deset hloubkových strukturovaných rozhovor , na jejichž podklad jsou formulovány požadavky klientek porodnic a hlavní nedostatky v rámci pé e. Z výzkumu vyplývá, že pro klientky porodnic je nejd ležit jší napln ní jejich požadavk . P i výb ru je nejpodstatn jší vzdálenost porodnice a zkušenosti ostatních matek. Za hlavní nedostatek v rámci pé e považují klientky nedostate nou komunikaci....
Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání
Bačkorová, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Diplomová práce mapuje přístupy k veřejnému zdraví v České republice a porovnává je s přístupy v Norsku. Teoretická část se věnuje výkladu nejdůležitějších pojmů v oblasti zdraví, veřejného zdraví, zdravotní politiky a prevence a nahlíží na jejich pojetí a různorodou interpretaci v rovině odborného diskurzu. V empirické části je provedena komparativní analýza vývoje a aktuálního stavu zdravotnických systémů obou zemí, zdravotního stavu jejich populace, obecné srovnání přístupů k prevenci a zdravotní politice, a také rozbor konkrétního příkladu v podobě boje s rizikovým faktorem kouření. Cílem práce není pouhé srovnání přístupů k veřejnému zdraví v obou zemích, ale také snaha o porozumění komplexním vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. Na základě této analýzy jsou identifikovány příklady dobré praxe a formulována doporučení, která mohou sloužit jako podnět k dalšímu výzkumu nebo podklad k tvorbě nových zdravotních politik, preventivních programů a kampaní. klíčová slova: zdraví, veřejné zdraví, prevence, zdravotní politika, zdravotnický systém, zdravotní gramotnost, komparativní analýza
Přínos adaptačních kurzů z pohledu absolventů gymnázia
Růžička, Michal ; Kalkusová, Lucie (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název: Přínos adaptačních kurzů z pohledu absolventů gymnázia Cíle: Cílem práce je zjistit přínos adaptačních kurzů a pohled jejich absolventů s odstupem devíti let. Metody: Jedná se o případovou studii vybrané třídy pražského Gymnázia Jana Nerudy. Výzkumný soubor tvořilo dvanáct absolventů ve věku 20 - 21 let, kteří se zúčastnili adaptačního kurzu v Mozolově v říjnu 2010. Výzkum byl proveden formou polostrukturovaných rozhovorů, data byla vyhodnocena základními statistickými metodami a výsledky vyjádřeny v tabulkách pomocí četností odpovědí. Výsledky: Analýzou rozhovorů jsme zjistili, že adaptační kurz měl zásadní význam pro vytváření sociálních vazeb v třídním kolektivu. Nastavené vazby se dále prohlubovaly po celou dobu studia, jak uvedlo deset respondentů. Deset respondentů také uvedlo, že si na kurzu vyzkoušeli některé nové aktivity, nicméně po skončení kurzu se některým z nich nadále věnují pouze tři. Ústřední vzpomínkou na adaptační kurz byl pro oslovené první sociální moment. Závěr: Adaptační kurz má význam pro prohloubení přátelských vazeb a usnadnění prvního kontaktu se žáky a učitelským sborem. Adaptační kurz nepřispěl k probuzení zájmu o vykonávání vyzkoušených aktivit v přírodě po jeho skončení. Klíčová slova: seznamovací kurz, dramaturgie, Gymnázium Jana Nerudy, období adolescence,...
Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky
Rohlena, Jan ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie (dále jen "ochranná známka EU") a české národní ochranné známky (dále jen "ochranná známka ČR") představují specifickou oblast známkového práva. Právní základ v této oblasti představuje na úrovni práva Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a na úrovni právního řádu České republiky zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velmi podstatnou úlohu však hraje také rozhodovací činnost příslušných úřadů, tedy Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, a především judikatura Soudního dvora Evropské unie a příslušných soudů České republiky. Velmi relevantní je pro tuto práci rovněž judikatura Soudního dvora Evropské unie ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Důvodem je jednak skutečnost, že shora uvedená směrnice byla do českého právního řádu transponovaná citovaným zákonem č. 441/2003...
Zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu
Houžvičková Zvelebilová, Růžena ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Trpišovský, Milan (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zpětné vazby v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Mým cílem bylo ozřejmit a porozumět zpětnovazebnímu procesu mezi podřízeným a nadřízeným, konkrétně mezi všeobecnými sestrami / ošetřovateli a staničními sestrami. Jako vedlejší záměr jsem si stanovila odhalit potenciální oblasti rozvoje manažerských kompetencí a navrhnout případná řešení, která by přispěla k efektivnímu řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části začínám s vymezením pojmu zpětné vazby a dále představuji témata: zpětná vazba v sociální komunikaci, zpětná vazba v procesu řízení pracovního výkonu a výkonnou motivaci. V empirické části prezentuji výzkum s použitím kvalitativní metodologie, kde umožňuji čtenáři nahlédnout do uvedené problematiky z pohledu podřízených (všeobecných sester / ošetřovatelů) a nadřízených (staničních sester). Klíčová slova: zpětná vazba, sociální komunikace, pracovní výkon, nelékařský zdravotnický personál, všeobecná sestra, ošetřovatel, zdravotnictví, ošetřovatelství, výkonová motivace.
Domácí hospicová péče - možnost využití australských standardů při příjmu pacienta
Adámková, Naděžda ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Lejsal, Matěj (oponent)
Domácí hospicová péče - možnost využití australských standardů při příjmu pacienta Diplomová práce se zabývá problematikou domácí hospicové péče dostupné v podmínkách České republiky. Cílem této práce je předložit čtenáři ucelený přehled informací o domácí hospicové péči v konkrétní organizaci. Zorientovat se v problematice. Přinést informace o systému a využití v praxi. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část seznamuje s tématem hospicové a paliativní péče. Mapuje historický vývoj vzniku hospicové myšlenky až po současný stav lůžkových a domácích hospiců. Vymezuje pojmy použité v empirické části práce. Druhou část tvoří výzkumná část, která se zaměřuje na zkoumání průběhu příjmu pacienta do domácí hospicové péče. V dané problematice nejdříve analyzuje výchozí stav příjmu pacienta v organizaci poskytující péči o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminální fázi života. Na základě zjištěného stavu a tříměsíční implementace vybraných australských standardů reflektuje zkušenosti týmu. Závěr práce obsahuje doporučení, ze kterých mohou čerpat i jiné týmy domácí hospicové péče inspiraci ke zlepšení systému práce a tím i kvality poskytovaných služeb. Práce je určena dospělé populaci. Klíčová slova: Domácí hospic. Paliativní péče. Příjem pacienta. Standardy. Implementace australských...
The ARCLib Project: an Open-Source Solution for Long-Term Preservation
Růžička, Michal
The talk informs about the Czech ARCLib project. One of the main goals of the project is the development of an open-source solution for a bit-level and logical preservation of digital documents, respecting the national and international standards as well as the needs of all types of libraries in the Czech Republic. The mission of the ARCLib project lies, among others, in creating a solution that will allow institutions to implement all of the OAIS functional modules and entities, considering institutions’ information model. The architecture is planned as open and modular and the final product will be able to ingest, validate and store data from a majority of software products used for creating, disseminating and archiving libraries’ digital and digitised data in the Czech Republic.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 Ružička, Michal
10 RŮŽIČKA, Michal
6 Růžička, M.
7 Růžička, Marek
25 Růžička, Martin
1 Růžička, Michael
1 Růžička, Milan
2 Růžička, Miloslav
4 Růžička, Miloš
10 Růžička, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.