Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví
Píza, Jan ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Oblast právní ochrany průmyslového vlastnictví si prošla od konce 19. století velice turbulentním obdobím, když musela reagovat především na rychlý rozvoj mezinárodního obchodu, ale i na rostoucí význam výzkumu a technologického pokroku. Ty si vyžádaly vytvoření mezinárodních systémů ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a přijetí mnoha multilaterálních mezinárodních úmluv, které usilují o zajištění minimálních standardů ochrany a sjednocení základních principů a hmotněprávních i procesněprávních pravidel. Podstatně se tak zjednodušila jak pozice žadatelů o ochranu ve více zemích, tak i vlastníků při správě takových eventuálně udělených práv. Tato práce usiluje o poskytnutí komplexního pohledu na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví, čemuž odpovídá i členění jednotlivých kapitol. Po úvodním vysvětlení konceptu průmyslového vlastnictví a objasnění důležitosti jeho právní regulace následuje pojednání o historickém kontextu a vývoji vedoucím k postupné internacionalizaci této oblasti. V navazujících kapitolách je pak vyhrazen prostor pro nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, které komplexně upravují oblast ochrany průmyslového vlastnictví, a to Pařížskou unijní úmluvu a Dohodu TRIPS. V této souvislosti je pak následně objasněna role WIPO, WTO a EU, jakožto stěžejních organizací...
Zapojení uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování v Karlovarském kraji
Pisár, Robert ; Tollarová, Blanka (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje popisu aktuálního stavu komunitního plánování sociálních služeb a střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji. Práce současně zachycuje historický kontext, který vedl k tomu, že se v České republice začala používat metoda komunitního plánování. V diplomové práci jsou na příkladech ze zahraničí i z České republiky ukázány konkrétní problémy, se kterými se při plánování potýkají zejména jeho organizátoři. Autor svůj výzkum opřel o analýzu rozhovorů s koordinátory plánování v Karlovarském kraji. Z pohledu koordinátorů popisuje, jakou podobu mají procesy plánování sociálních služeb v kraji. Autor se věnuje také tomu, jakou roli v plánování mají uživatelé sociálních služeb, jak organizátoři plánování v kraji komunikují s uživateli sociálních služeb a jak vyhodnocují se zástupci uživatelů dosažené výsledky. Druhým zdrojem informací o průběhu plánování sociálních služeb byly veřejně dostupné zdroje, především webové stránky jednotlivých měst a kraje. Cíle této práce jsou popsat, jak vypadá plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji, a zjistit, kdo jsou jeho hlavní aktivní aktéři. Závěr práce autor věnuje shrnutí poznatků jak z teoretické části práce, tak z její praktické části, včetně návrhů opatření, která by dle jeho názoru mohla situaci v...
Patentový systém v České republice
Lebedová, Radana ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Resumé Předkládaná diplomová práce pojednává o právní úpravě patentového práva v České republice. Cílem této práce je prozkoumat stávající právní úpravu zejména s ohledem na získání patentové ochrany a řízení navazujících a poukázat na možné nejasnosti a zvláštnosti tohoto řízení dané zvláštní povahou řízení ve vztahu k řízení dle správního řádu. Vzhledem ke vzájemné provázanosti hmotněprávní a procesněprávní patentové úpravy se práce zabývá i vybranými otázkami hmotněprávními. Práce je krom úvodu a závěru členěna do šesti kapitol. Kapitoly jsou pomyslně rozděleny do dvou tematických celků, kdy prvá až třetí kapitola se zabývá úvodem do problematiky patentového práva a čtvrtá až šestá kapitola představuje vlastní jádro práce. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti patentového práva a práva duševního vlastnictví jako takového. Nejprve se věnuje pojmu duševní vlastnictví a na něj navazujícímu průmyslovému vlastnictví, které jsou většinově vysvětlovány výčtem předmětů spadajících do okruhu té či oné ochrany. Dále se již zaměřuje na pojmy, jako jsou patentové právo, patent a konečně i vlastním označením vynález. Druhá kapitola je věnována vývoji patentového práva, kde zevrubně popisuje počátky patentového práva ve světě, především se však i s ohledem na vlastní téma práce zaměřuje na...
Ochranná známka Společenství - důvody odmítnutí ochrany
Pokorná, Kateřina ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je rozbor absolutních a relativních důvodů zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství. Práce pojednává o základních principech ochranné známky Společenství včetně popisu registrace ochranné známky. Práce dále pojednává obecně o jednotlivých absolutních a relativních důvodech zamítnutí přihlášky a rozebírá rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se jednotlivých důvodů.
Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA
Jiříčková, Sandra ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Smyslem rigorózní práce na téma "Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA" je přinést souhrnné poznatky na poli ochrany práv duševního vlastnictví v kontextu ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k ochranným známkám a nekalé soutěže, která je přes jedno století uznávaná na základě revize Pařížské úmluvy jako součást průmyslově právní ochrany neboli ochrany práv duševního vlastnictví, a to ve světle národní úpravy, úpravy Společenství a právní úpravy Spojených států amerických.
Specifika patentového práva ve farmaceutickém průmyslu
Kolářová, Karolína ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou vybrané instituty a odchylky patentového práva ve farmaceutickém průmyslu. Cílem práce je tyto odchylky a instituty blíže analyzovat a kriticky zhodnotit. Přestože téma vyžaduje jistý přesah do jiných vědních oborů, důraz je kladen především na právní aspekt institutů. Práce vychází z české právní úpravy, nicméně v mnoha kapitolách téma zasazuje do evropského či mezinárodního kontextu. Představena je také rozhodovací činnost cizích soudů či Evropského patentového úřadu. Úvodem se práce věnuje vymezení klíčových pojmů patentového práva a představuje stručný přehled právní úpravy jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni. V další části práce je nastíněna oblast farmaceutického průmyslu, jeho celosvětový historický vývoj a specifické názvosloví užívané v této oblasti. Obsažena je také kapitola zaměřující se na oblast biotechnologie. Navazuje stěžejní část práce, ve které jsou nejprve vymezena obecná kritéria patentovatelnosti, a následně pojednává o otázce patentovatelnosti biotechnologických vynálezů. Blíže je analyzován přístup k otázce patentovatelnosti genetických modifikací a procesů klonování a dále podmínky patentovatelnosti genů na evropské úrovni ve srovnání k úpravě Spojených států amerických. Závěrem této kapitoly práce nabízí zhodnocení platné...
Právní ochrana designu se zaměřením na módní průmysl
Tomášková, Lucie ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vymezení všech možností právní ochrany designu v souvislosti s módním průmyslem a módním designem. Práce vymezuje pojem design, jeho základní druhy, charakteristické znaky a zvláštní vlastnosti. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku a širšího vymezení věci v právním smyslu na hmotnou a nehmotnou se další část práce zabývá designem jako nehmotným statkem, jako věcí v právním smyslu a jeho kategorizací. Z oblasti forem právních ochran se práce věnuje zejména ochraně prostřednictvím autorského práva, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a nekalé soutěži. Zároveň porovnává i vztah autorskoprávní ochrany designu a ochrany prostřednictvím průmyslového vzoru a průmyslové vzory s ochrannými známkami. Prostor je věnován veřejnoprávním a soukromoprávním prostředkům ochrany, které návrhář může využít, pokud došlo k zásahu do jeho práv. Kromě vymezení forem a prostředků právní ochrany, které jsou dostupné v České republice, je cílem práce též popis možností návrháře na poli mezinárodním a unijním. Z hlediska Evropské unie práce zahrnuje zapsaný a nezapsaný průmyslový vzor, z hlediska mezinárodního zmiňuje všechny mezinárodní dohody důležité pro průmyslové vzory a autorské právo ve spojení s ochranou designu. Dále se zaměřuje i na Úřad průmyslového vlastnictví, jeho roli,...
Community trade mark and its relation to a national trade mark
Skácelová, Michaela ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Témou tejto diplomovej práce je ochranná známka Európskej únie a jej vzťah k národnej ochrannej známke. Tejto tematike sa venujú tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola obsahuje stručné zoznámenie s pojmom ochrannej známky a jej historický vývoj. Druhá kapitola prechádza k jadru veci a približuje samotnú ochrannú známku Európskej únie - náležitosti vyžadované Nariadením, proces registrácie a jej účinky. Ďalšia kapitola rozoberá vzťah medzi národnou ochrannou známkou a ochrannou známkou Európskej únie ako dvoch vedľa seba stojacich systémov, ktoré sa však vzájomne ovplyvňujú.
Komparativní studie zákonné úpravy ochranných známek v právním řádu České republiky a Čínské lidové republiky
Kučera, Matěj ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním právní úpravy ochranných známek v České republice a v Čínské lidové republice se zaměřením na úpravu obsaženou v příslušných zákonech o ochranných známkách a s nimi souvisejícími předpisy. Cílem této práce je poskytnout čtenáři pohled do přístupu české a čínské společnosti k oblasti ochranných známek tak, jak se vyvíjel s časem. Toto srovnání historických vývojů ochranných známek má zejména posloužit jako vodítko k pochopení, proč si jednotlivý právní systém zvolil tu kterou právní úpravu, a to i přes fakt, že obě země se hlásí ke kontinentálnímu systému práva. Dalším cílem této práce je představit čtenáři ucelený pohled do čínské právní úpravy ochranných známek s důrazem na ty aspekty, které jsou výrazně odlišné od české právní úpravy ochranných známek a zároveň představit specifika čínské a české právní úpravy ochranných známek, které bychom v té druhé jen těžko hledali. Tato práce je rozdělena do tří kapitol, kdy první se jen ve zkratce zabývá základními pojmy významnými pro tuto práci, kdy je zaměřena na ty, které jsou důležité pro srovnání obou právních úprav. Druhá kapitola podává komplexní výklad historického vývoje oblasti ochranných známek v jednotlivých zemích, kdy je kladen důraz na historický vývoj v Číně. Třetí a nejdelší kapitola se zabývá samotným...
Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU
Peřinová, Eva ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Rigorózní práce "Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU" podává ucelený výklad o dané problematice, přičemž je zaměřena zejména na analýzu judikatury Soudního dvora Evropské unie, která má zásadní vliv na rozhodovací praxi v České republice. V úvodní části práce pojednává o postavení ochranné známky Společenství v rámci českého a mezinárodního systému známkoprávní ochrany, obsahuje pojednání o soukromoprávních aspektech ochranné známky jako takové a zabývá se procesní stránkou věci. Dále se věnuje výkladu problematických pojmů včetně jiných interpretačních nejasností a tzv. příbuzným tématům, kdy se jedná se o porovnání s institutem známky "obecně známé" a o pojednání o "zvýšené rozlišovací způsobilosti" a "známkové řadě". Stěžejním pilířem předmětné práce je rozbor čl. 8 odst. 5 Nařízení (protějšek ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách) a jeho kumulativních podmínek pro úspěšné uplatnění ochranné známky s dobrým jménem. Zejména je zde obsažena analýza jednotlivých forem zásahů do práv z předmětné ochranné známky v podobě těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména a újmy na nich, a to ve světle rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, vše rovněž v procesněprávních souvislostech. Práce se v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 RŮŽIČKA, Michal
6 Růžička, M.
7 Růžička, Marek
24 Růžička, Martin
1 Růžička, Michael
1 Růžička, Milan
2 Růžička, Miloslav
4 Růžička, Miloš
10 Růžička, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.