Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky
Rohlena, Jan ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní ochranné známky Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie (dále jen "ochranná známka EU") a české národní ochranné známky (dále jen "ochranná známka ČR") představují specifickou oblast známkového práva. Právní základ v této oblasti představuje na úrovni práva Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a na úrovni právního řádu České republiky zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velmi podstatnou úlohu však hraje také rozhodovací činnost příslušných úřadů, tedy Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, a především judikatura Soudního dvora Evropské unie a příslušných soudů České republiky. Velmi relevantní je pro tuto práci rovněž judikatura Soudního dvora Evropské unie ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Důvodem je jednak skutečnost, že shora uvedená směrnice byla do českého právního řádu transponovaná citovaným zákonem č. 441/2003...
Zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu
Houžvičková Zvelebilová, Růžena ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Trpišovský, Milan (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zpětné vazby v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Mým cílem bylo ozřejmit a porozumět zpětnovazebnímu procesu mezi podřízeným a nadřízeným, konkrétně mezi všeobecnými sestrami / ošetřovateli a staničními sestrami. Jako vedlejší záměr jsem si stanovila odhalit potenciální oblasti rozvoje manažerských kompetencí a navrhnout případná řešení, která by přispěla k efektivnímu řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části začínám s vymezením pojmu zpětné vazby a dále představuji témata: zpětná vazba v sociální komunikaci, zpětná vazba v procesu řízení pracovního výkonu a výkonnou motivaci. V empirické části prezentuji výzkum s použitím kvalitativní metodologie, kde umožňuji čtenáři nahlédnout do uvedené problematiky z pohledu podřízených (všeobecných sester / ošetřovatelů) a nadřízených (staničních sester). Klíčová slova: zpětná vazba, sociální komunikace, pracovní výkon, nelékařský zdravotnický personál, všeobecná sestra, ošetřovatel, zdravotnictví, ošetřovatelství, výkonová motivace.
Domácí hospicová péče - možnost využití australských standardů při příjmu pacienta
Adámková, Naděžda ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Lejsal, Matěj (oponent)
Domácí hospicová péče - možnost využití australských standardů při příjmu pacienta Diplomová práce se zabývá problematikou domácí hospicové péče dostupné v podmínkách České republiky. Cílem této práce je předložit čtenáři ucelený přehled informací o domácí hospicové péči v konkrétní organizaci. Zorientovat se v problematice. Přinést informace o systému a využití v praxi. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část seznamuje s tématem hospicové a paliativní péče. Mapuje historický vývoj vzniku hospicové myšlenky až po současný stav lůžkových a domácích hospiců. Vymezuje pojmy použité v empirické části práce. Druhou část tvoří výzkumná část, která se zaměřuje na zkoumání průběhu příjmu pacienta do domácí hospicové péče. V dané problematice nejdříve analyzuje výchozí stav příjmu pacienta v organizaci poskytující péči o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminální fázi života. Na základě zjištěného stavu a tříměsíční implementace vybraných australských standardů reflektuje zkušenosti týmu. Závěr práce obsahuje doporučení, ze kterých mohou čerpat i jiné týmy domácí hospicové péče inspiraci ke zlepšení systému práce a tím i kvality poskytovaných služeb. Práce je určena dospělé populaci. Klíčová slova: Domácí hospic. Paliativní péče. Příjem pacienta. Standardy. Implementace australských...
The ARCLib Project: an Open-Source Solution for Long-Term Preservation
Růžička, Michal
The talk informs about the Czech ARCLib project. One of the main goals of the project is the development of an open-source solution for a bit-level and logical preservation of digital documents, respecting the national and international standards as well as the needs of all types of libraries in the Czech Republic. The mission of the ARCLib project lies, among others, in creating a solution that will allow institutions to implement all of the OAIS functional modules and entities, considering institutions’ information model. The architecture is planned as open and modular and the final product will be able to ingest, validate and store data from a majority of software products used for creating, disseminating and archiving libraries’ digital and digitised data in the Czech Republic.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Právní aspekty přijetí jednotné evropské měny v České republice
Růžička, Michal ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Shrnutí Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie je zavázána přijmout jednotnou evropskou měnu v nejbližším možném termínu. S tímto závazkem je spjato množství úkolů, které musí předcházet samotnému přijetí eura. Mezi tyto hlavní úkoly patří splnění konvergenčních kritérií a kritérií právních. Cílem mé diplomové práce je definovat hlavní aspekty související s přizpůsobováním českého právního prostředí požadavkům evropského práva, které musí předcházet zavedení eura a připravit tak vhodné prostředí pro jeho bezproblémové fungování. Práce se skládá z pěti kapitol, přičemž každá z nich rozebírá rozdílné aspekty zavedení jednotné evropské měny. První kapitola je úvodní a nastiňuje hlavní problematické okruhy, kterými se ve své práci zabývám. Druhá kapitola přináší obecné aspekty zavedení jednotné evropské měny, zejména přibližuje ve zkratce historii vzniku hospodářské a měnové unie, dále definuje právní a ekonomické podmínky nutné pro přijetí eura. Na závěr této kapitoly je zařazeno stručné zhodnocení fungování tohoto unikátního konceptu. Třetí kapitola se v úvodu zaměřuje na vyhodnocení plnění právních a ekonomických kritérií ve vztahu k České republice. Dále se soustřeďuje na změny v národním právním řádu, které budou muset být provedeny v souvislosti s přijetím jednotné evropské měny. V této...
Universal communication unit
Ružička, Michal ; Mlýnek, Petr (oponent) ; Sláčik, Ján (vedoucí práce)
This bachelor thesis is going to deal with communication over the power network. Aim of this project is to clarify this issue and consequently to use the acquired knowledge for desingning own communication unit. The basic parameters of power network which influence this type of communication are being described in this thesis. The concept of universal communication unit is created. Pheripheral solutions are chosen for this concept and the given device will be made of them. The custom communication unit is created on this basis. The funkcionality of this unit is tested in the work.
Hospodářskosoutěžní omezení práv duševního vlastnictví
Kubeša, Tomáš ; Růžička, Michal (oponent)
1 Disertační práce Hospodářskosoutěžní omezení práv duševního vlastnictví Abstrakt Tomáš Kubeša 2015/2016 2 1. Charakteristika tématu Právo duševního vlastnictví a soutěžní právo jsou vzájemně, ze své podstaty, v poněkud protichůdném postavení. Právo duševního vlastnictví směřuje k poskytnutí jisté míry ochrany postavení subjektů, kterým svědčí1. Právo soutěžní naproti tomu je principiálně namířeno právě proti situaci, kdy jsou některé subjekty či soutěžitelé bez dostatečného důvodu zvýhodňováni na rozdíl od jiných2. Jedním z klíčových pojmů soutěžního práva a cílů, ke kterému směřuje, je ochrana tzv. level playing field3, které naopak ochrana či prosazování práv duševního vlastnictví může významně narušit. Mohou tak vznikat situace, ve kterých korektní aplikace platného práva v rámci jednoho právního odvětví vede k porušení právních norem jiného právního odvětví. Na tomto základě vzniká v právním řádu pnutí, které je pro zachování konsistence právního řádu nezbytné překonat. Upřesnění vzájemného postavení obou právních odvětví je tématem, jehož zpracování postrádá v českém právním prostředí z historického pohledu svou hloubku. Vzhledem k dynamickému vývoji obou odvětví zejména v evropském a světovém kontextu je navíc nezbytné pohled na vzájemný vztah obou odvětví neustále aktualizovat. Současně platné a...
Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví
Píza, Jan ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Oblast právní ochrany průmyslového vlastnictví si prošla od konce 19. století velice turbulentním obdobím, když musela reagovat především na rychlý rozvoj mezinárodního obchodu, ale i na rostoucí význam výzkumu a technologického pokroku. Ty si vyžádaly vytvoření mezinárodních systémů ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a přijetí mnoha multilaterálních mezinárodních úmluv, které usilují o zajištění minimálních standardů ochrany a sjednocení základních principů a hmotněprávních i procesněprávních pravidel. Podstatně se tak zjednodušila jak pozice žadatelů o ochranu ve více zemích, tak i vlastníků při správě takových eventuálně udělených práv. Tato práce usiluje o poskytnutí komplexního pohledu na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví, čemuž odpovídá i členění jednotlivých kapitol. Po úvodním vysvětlení konceptu průmyslového vlastnictví a objasnění důležitosti jeho právní regulace následuje pojednání o historickém kontextu a vývoji vedoucím k postupné internacionalizaci této oblasti. V navazujících kapitolách je pak vyhrazen prostor pro nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, které komplexně upravují oblast ochrany průmyslového vlastnictví, a to Pařížskou unijní úmluvu a Dohodu TRIPS. V této souvislosti je pak následně objasněna role WIPO, WTO a EU, jakožto stěžejních organizací...
Zapojení uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování v Karlovarském kraji
Pisár, Robert ; Tollarová, Blanka (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje popisu aktuálního stavu komunitního plánování sociálních služeb a střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji. Práce současně zachycuje historický kontext, který vedl k tomu, že se v České republice začala používat metoda komunitního plánování. V diplomové práci jsou na příkladech ze zahraničí i z České republiky ukázány konkrétní problémy, se kterými se při plánování potýkají zejména jeho organizátoři. Autor svůj výzkum opřel o analýzu rozhovorů s koordinátory plánování v Karlovarském kraji. Z pohledu koordinátorů popisuje, jakou podobu mají procesy plánování sociálních služeb v kraji. Autor se věnuje také tomu, jakou roli v plánování mají uživatelé sociálních služeb, jak organizátoři plánování v kraji komunikují s uživateli sociálních služeb a jak vyhodnocují se zástupci uživatelů dosažené výsledky. Druhým zdrojem informací o průběhu plánování sociálních služeb byly veřejně dostupné zdroje, především webové stránky jednotlivých měst a kraje. Cíle této práce jsou popsat, jak vypadá plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji, a zjistit, kdo jsou jeho hlavní aktivní aktéři. Závěr práce autor věnuje shrnutí poznatků jak z teoretické části práce, tak z její praktické části, včetně návrhů opatření, která by dle jeho názoru mohla situaci v...
Patentový systém v České republice
Lebedová, Radana ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Resumé Předkládaná diplomová práce pojednává o právní úpravě patentového práva v České republice. Cílem této práce je prozkoumat stávající právní úpravu zejména s ohledem na získání patentové ochrany a řízení navazujících a poukázat na možné nejasnosti a zvláštnosti tohoto řízení dané zvláštní povahou řízení ve vztahu k řízení dle správního řádu. Vzhledem ke vzájemné provázanosti hmotněprávní a procesněprávní patentové úpravy se práce zabývá i vybranými otázkami hmotněprávními. Práce je krom úvodu a závěru členěna do šesti kapitol. Kapitoly jsou pomyslně rozděleny do dvou tematických celků, kdy prvá až třetí kapitola se zabývá úvodem do problematiky patentového práva a čtvrtá až šestá kapitola představuje vlastní jádro práce. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti patentového práva a práva duševního vlastnictví jako takového. Nejprve se věnuje pojmu duševní vlastnictví a na něj navazujícímu průmyslovému vlastnictví, které jsou většinově vysvětlovány výčtem předmětů spadajících do okruhu té či oné ochrany. Dále se již zaměřuje na pojmy, jako jsou patentové právo, patent a konečně i vlastním označením vynález. Druhá kapitola je věnována vývoji patentového práva, kde zevrubně popisuje počátky patentového práva ve světě, především se však i s ohledem na vlastní téma práce zaměřuje na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 Ružička, Michal
9 RŮŽIČKA, Michal
6 Růžička, M.
7 Růžička, Marek
24 Růžička, Martin
1 Růžička, Michael
1 Růžička, Milan
2 Růžička, Miloslav
4 Růžička, Miloš
10 Růžička, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.