Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah instrumentálního charakteru světa a práce
Kreisinger, Jonáš ; Růžička, Jiří (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Tato práce se zabývá tím, jakým způsobem je instrumentální charakter světa podmíněn specifickou podobou práce v kapitalismu na základě diskuse historika a filosofa Moishe Postonea a představitele Frankfurtské školy Maxe Horkheimera. Postone kritizuje Horkheimera, protože používá transhistorický pojem práce, což neumožňuje vysvětlit, proč se svět v kapitalismu (modernitě) výrazně instrumentalizuje. Horkheimerova analýza však umožňuje vysvětlit, proč se mění instrumentální charakter světa v průběhu kapitalismu, což je naopak prvek, který Postoneově teorii chybí. Ukazuje se, že jakkoliv je práce v kapitalismu zdrojem instrumentalizace světa, samotná instrumentalizace je spíše otázkou toho, jak se svět jeví. To, jak se svět jeví, je v marxistické tradici pojímáno pojmem ideologie, či u samotného Marxe zejména pojmem zbožního fetišismu. Integrující funkce ideologie se tak ocitá na této úrovni reality s dezintegrující funkcí instrumentalizace.
Motivace a stimulace dobrovolníků v multidisciplinárním týmu
Dudová, Eva ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Tato práce je zaměřena na řízení a koordinaci dobrovolníků v organizacích s multidisciplinárním týmem pracujících s lidmi bez domova a výzvám, kterým jak pracovníci organizací, tak dobrovolníci čelí. Výsledky ve výzkumné části zaměřující se na motivaci dobrovolníků a stimulaci ze strany organizací vycházejí z akčního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky organizací, jejich dobrovolníky a dobrovolníky projektu Labre, který představuje vstupní popis problematiky v praxi, k němuž respondenti odkazují. Jako problematické vnímají pracovníci pečující o dobrovolníky i dobrovolníci samotní začlenění do organizace, nesupervidovanou činnost, nestimulující podmínky, nepravidelný kontakt i apatii ze strany cílové skupiny. Systematické řízení koordinátorem dobrovolníků je pro organizace finančně náročné a sami pracovníci se o dobrovolníky starají v rámci dalších kompetencí, což jim komplikuje systematické vedení. Na základě výsledků v empirické části je založeno doporučení pro pracovníky organizací pro práci s dobrovolníky. Doporučení staví na pečlivém uvážení využití dobrovolnické práce, zdůrazňování výsledků dobrovolnické práce, vytvoření bezbariérových přístupů dobrovolníků do týmu, pravidelnosti, nehmotných formách odměňování a formalizaci spolupráce. Pro zavedení...
Improvizace Wyntona Kellyho na albu Someday my Prince will come
Valenta, Ondřej ; KŘIŠŤAN, Vít (vedoucí práce) ; RŮŽIČKA, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá improvizací a stylem hry post-bopového amerického pianisty s jamajskými kořeny, Wyntona Kellyho, konkrétně na jeho albu Someday My Prince Will Come z roku 1961. První, teoretická část rozebírá Wyntonovy hudební začátky, sólové projekty a zčásti i projekty, na kterých se podílel jako spoluhráč. Kromě toho pojednává hlouběji přímo o albu Someday My Prince Will Come, o jeho natáčení, spoluhráčích a celkového zasazení do kontextu té doby. Teoretická část se také velmi obecně a stručně dotýká fenoménu improvizace jako takové. Jádro práce tvoří část praktická, a sice rozbor Kellyho hry na základě melodicko-harmonicko-rytmické analýzy, práce s časem, práce s frází, s melodickými ozdobami, využitím bluesu, to vše doprovázené konkrétními notovými ukázkami získanými transkripcí jeho sól a částí skladeb. Práce si klade za cíl především inspirovat hudebníky hrou jednoho z nejnadanějších pianistů, co se frázování a melodického hraní týče.
Vliv stárnutí na změny extracelulární matrix a vlastnosti extracelulárního prostoru v mozku
Kamenická, Monika ; Vargová, Lýdia (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Stárnutí je proces, který způsobuje závažné změny v nervové tkáni například ve velikosti mozku, v gliální architektuře, ale i v extracelulární matrix. Mozek se zmenšuje s rostoucím věkem a na všech úrovních dochází ke změnám od molekul až po morfologii. Extracelulární prostor (ECS) je mezibuněčné prostředí důležité především v komunikaci mezi buňkami založené na difúzi. Extracelulární difúze je omezena velikostí ECS, která je popsána objemovou frakcí ECS a tortuozitou, odrážející množství difuzních bariér. Změny difúzních parametrů ECS při stárnutí jsme měřili pomocí iontoforetické metody v reálném čase ve čtyřech oblastech mozku (koxtex - Cx, hippokampus - Hp, inferior colliculus - IC a corpus trapezoideum - TB). Dále jsme studovali, jak tyto změny ovlivňuje změna složení extracelulární matrix při deficitu spojovacího proteinu Bral2, nebo zda a jak modifikuje stárnutí vývoj a regulační mechanizmy cytotoxického edému. Naše výsledky ukazují, že stárnutí vyvolává typický pokles extracelulárního objemu v Cx a Hp, ne však v TB a IC, kde intaktní perineurální sítě působí pravděpodobně jako ochranný štít před degenerativními změnami při stárnutí, avšak i malá změna jejich složení, např. při deficitu Bral2 může tuto ochrannou funkci narušit. Dále jsme ukázali, že stárnutí výrazně ovlivňuje regulační...
Vliv opioidů na účinek cytostatik na astrocytární buněčné liniie C6 a CCF-STTG1
Honc, Ondřej ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Morfin a z něj odvozené opioidy patří často, i přes jeho četné nežádoucí účinky, mezi jedinou účinnou možnost léčby bolesti spojených s onkologickým onemocněním. Vliv opioidů na účinnost cytostatik in vitro byl předmětem řady prací, výsledky si však často protiřečí, což je zřejmě dáno velikou variabilitou pokusných modelů a experimentálních přístupů. Nejnovější studie naznačují, že důsledky aktivace opioidní signalizace v astrocytech vykazují určité odlišnosti od jiných buněčných typů. Multiformní glioblastomy, nádory odvozené od astrocytů, patří mezi jedny s nejhorší prognózou, z veliké části kvůli časté rezistenci k cytostatikům. V této práci jsme se zaměřili na vliv opioidů morfinu, metadonu a DADLE na účinnost cytostatik temozolomidu, doxorubicinu a vincristinu na buněčné linie C6 a CCF-STTG1 odvozené od glioblastomu. Zkoumali jsme rovněž vliv zmíněných opioidů na hladinu oxidativního buněčného stresu a pomocí scavengeru volných radikálů N-acetyl cysteinu jsme ověřili roli oxidativního stresu v buněčných mechanismech aktivovaných působením uvedených opioidů na účinnost cytostatik. Zaměřili jsme se také na přítomnost opioidních receptorů a receptoru TLR4 ve zkoumaných buněčných liniích. Získané výsledky ukázaly významný vliv morfinu a metadonu na hladinu oxidativního stresu v buněčné linii C6,...
Harmonický systém Barryho Harrise
Jochmann, Tomáš ; KŘIŠŤAN, Vít (vedoucí práce) ; RŮŽIČKA, Jiří (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je objasnit způsob, jakým klavírista a profesor Barry Harris přistupuje k harmonii. Na příkladech jeho interpretací skladeb se pokusím srozumitelně vysvětlit, jak vytváří akordy a harmonické postupy, které používá v improvizaci. Hlavním zdrojem pro mou bakalářskou práci jsou především osobní návštěvy jeho workshopů a dále studium nahrávek a videoškol.
Glutamate receptors in NG2-glial cells: gene profiling and functional changes after ischemic brain injury
Waloschková, Eliška ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Glutamát je hlavním excitačním neuropřenašečem v mozku savců a jeho přenos je zodpovědný za vyšší mozkové funkce, jako jsou učení, pamět či kognice. Účinek glutamátu je zprostředkován různými typy glutamátových receptorů, jejichž vlastnosti byly doposud studovány převážně v neuronech. Glutamátové receptory jsou ovšem exprimovány také v NG2 gliových buňkách, nicméně jejich role, jak ve zdravém tak i v poškozeném mozku, není zcela známá. Cílem této práce bylo objasnit složení a funkce těchto receptorů u NG2 gliových buněk za fyziologických podmínek a po fokální cerebrální ischemii. K tomuto účelu jsme použili transgenní myši, ve kterých jsou NG2 gliové buňky značeny pomocí fluorescenčního proteinu, což nám umožnilo jejich přesnou identifikaci. Analýza expresního profilu glutamátových receptorů v NG2 gliových buňkách byla provedena pomocí metody RT-qPCR na úrovni jedné buňky. Dále byla použita imunohistochemie a fluorescenční metoda zobrazování intracelulárních hladin vápenatých iontů (calcium imaging) pro detekci glutamátových receptorů na úrovni proteinu a charakterizaci jejich funkčních vlastností.
Ambivalence in Jung's Relationship to Christianity
Dobrodenková, Monika ; Halík, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Predmetom tejto diplomovej práce je zhrnúť a interpretovať Jungov vzťah ku kresťanstvu v jeho ambivalentných prejavoch. Najskôr je pojednaný samotný pojem ambivalencie, ktorý je v Jungovej dobe pomerne nový. Východiskom pojednania Jungovho vzťahu ku kresťanstvu sú jednak jeho teoretické úvahy, jednak vlastné spomienky, predovšetkým z detstva, kedy sa jeho vzťah ku kresťanstvu formoval. Tento materiál je následne zhodnotený na psychologickej a teologicko-filozofickej rovine. Ukazuje sa, že psychologické hodnotenie nemožno u Junga jasne odlíšiť od teoretického, nakoľko sa niektorí bádatelia domnievajú, že celá Jungova teória duševného vývoja človeka je implicitne motivovaná jeho psychologickou potrebou vyrovnať sa s traumatickým detstvom. V tomto ohľade sú preto Jungove spomienky preskúmavané z hľadiska rôznych psychologických a religionisticko-psychologických pozícií. Jungov ambivalentný vzťah ku kresťanstvu sa tu javí byť v priamej súvislosti s jeho ambivalentným vzťahom k rodičom. Na teologicko-filozofickej rovine je tematizované napätie medzi Jungovým vysokým hodnotením kresťanskej tradície, s jeho snahou túto tradíciu zároveň reformovať, a to často tak podstatným spôsobom, že by to bolo neraz pre autentických ortodoxných nositeľov tejto tradície neprípustné.
Srovnání nástrojů pro mapování bezdomovectví na místní a regionální úrovni
Růžička, Jiří ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Martinková, Věra Leona (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou sčítání a mapování potřeb bezdomovců. Srovnává v literatuře popsané nástroje pro měření bezdomovectví a ukazuje způsob provádění měření na území menších obcí. Teoretická část práce v úvodu diskutuje poznatky publikované v odborné literatuře týkající se fenoménu bezdomovectví, bezdomovců a služeb pro ně. Stěžejní úsek teoretické části je pak věnován pojednání o východiscích a způsobech měření bezdomovectví jak v České republice, tak v zahraničí. V práci jsou srovnávány různé nástroje pro měření bezdomovectví a jsou doplněny komentáři odrážejícími autorovy několikaleté zkušenosti s poskytováním služeb cílové skupině a s vlastním zapojením při provádění průzkumů. Empirická část práce se zabývá popisem procesu ověření uplatnitelnosti konkrétní metodiky pro sčítání a mapování potřeb bezdomovců v praxi. Jsou zde popisovány postupy, jak autor dospěl k závěrečným doporučením úprav zkoumané metodiky. V závěru je prezentována upravená metodika pro provedení sčítání a mapování potřeb bezdomovců, která je následně porovnána s metodikou užívanou pro sčítání bezdomovců ve Spojených státech amerických.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 Ružička, Jakub
26 RŮŽIČKA, Jan
16 Růžička, Jakub
26 Růžička, Jan
1 Růžička, Jaroslav
1 Růžička, Jiří,
4 Růžička, Josef
1 Růžička, Juraj
1 Růžička, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.