Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala.
Analýza služeb poskytovaných klientům speciálně pedagogických center
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Bakalářská práce si klade za cíl reagovat na probíhající diskuzi o podobě standardů (obsahu) činností speciálně pedagogických center. V teoretické části budou rozebrány platné, legislativně zakotvené standardy vybraných činností (komplexní diagnostika; konzultace poskytované zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, školám a školským zařízením; kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením; vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení) a porovnány s návrhy, které byly předloženy Asociací pracovníků SPC. Praktická část práce se pokusí prostřednictvím expertních rozhovorů o zmapování hlavních problémů (problémových okruhů), souvisejících s naplňováním vybraných standardních činností tak, jak jsou vnímány terénem, tj. pracovníky jednotlivých SPC (konkrétně psychology). Výsledky výzkumu jsou uvedeny na konci praktické části.
Neologismy v současné angličtině
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Tato diplomová práce se zabývá neologismy v moderní angličtině, jejich výskytem a procesy, na základě kterých novotvary vznikají. Přestože z lexikologického hlediska existuje mnoho slovotvorných procesů, některé se v dnešní době při tvorbě nových slov vyskytují v menší míře než ostatní. Podobná situace nastává v případě výskytu novotvarů. I zde je třeba brát v úvahu mnoho odvětví lidské činnosti, kde mohou neologismy vznikat a kde je jejich výskyt omezený. Naopak existují obory, kde je tvorba nových slov naprosto běžný jev a jsou tím pádem velmi časté.

Viz též: podobná jména autorů
8 RŮŽIČKOVÁ, Anna
2 Růžičková, Adéla
3 Růžičková, Alena
1 Růžičková, Alexandra
1 Růžičková, Alice
2 Růžičková, Alžběta
1 Růžičková, Aneta
8 Růžičková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.