Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elizabeth Bishop: The Map of Her Life and Work
Nováková, Lucie ; Veselá, Pavla (vedoucí práce) ; Quinn, Justin (oponent)
Bakalářská práce si klade zdánlivě jednoduchý cíl, a tím je čtení vybraných básní Elizabeth Bishopové skrze optiku dvou vztahů, které byly v jejím životě nejvíce formativní. Jedná se o vztah s modernistickou básnířkou Marianne Moorovou a Bishopovým současníkem Robertem Lowellem. První část práce je věnovaná vztahu s Marianne Mooreovou, kterou Bishopová potkala při svých studiích na Vassar College a která ji provázela životem až do své smrti v roce 1972. Od statusu učitelka-žačka se básnířky posunuly na rovinu vzájemně se respektujících přítelkyň. Bakalářská práce představuje jejich vztah pomocí vybraných pasáží z dopisů a rozhovorů a pro lepší ilustraci si na pomoc bere dvě básně: "Roosters" a "Invitation to Miss Marianne Moore". První báseň ukazuje, jakým způsobem se Bishopová vymanila z vlivu Moore a také předkládá tento důležitý krok jako spojnici k druhé části bakalářské práce. Druhá báseň představuje jakési usmíření a urovnání jejich přátelství a také milník, který značící konec paradigmatu učitelka - žačka a který nastoluje novou fázi jejich vztahu. Ve druhé části se seznamujeme s Robertem Lowellem, který je tou již zmíněnou spojnicí mezi první a druhou kapitolou, jelikož to byl právě on, který pomohl Bishopové přijmout nový způsob její tvorby, a který tak svým způsobem umožnil napsání...
American Postwar Pilgrimage: The Beats in Paris
Kirlan, Margarita ; Delbos, Stephan (vedoucí práce) ; Quinn, Justin (oponent)
The main objective of this thesis is to study the high point of the Beat Generation's production in Paris between 1957 and 1960 and to determine why it encouraged their major contribution to literature, art and criticism worldwide in the last quarter of the 20th century and today. Though most were born and educated in the United States, many of the most important Beat writers journeyed across the world in search of artistic recognition and determined to perform literary experiments they had failed to execute back home. This thesis will provide an overview of the Beat pilgrimage to Paris, a city which has been coined "an arbiter of cultural value in the postwar era." The thesis also attempts to examine the1 ways the Beats' time in Paris was invaluable for their influence on literature beyond American borders and how their writing was shaped by the oeuvres of such French writers as Rimbaud, Proust, Gide, Apollinaire, St.-John Perse, Céline, Cocteau, Genet, Michaux and others. This thesis2 will survey the intersection between French and American culture and the influence of both on Beat authors and the list of works to be analysed includes but is not limited to Allen Ginsberg's Howl and Other Poems (1956), and "Kaddish" (1959); William S. Burroughs's Naked Lunch (1959), The Soft Machine; Jack...
Persephone the Wanderer:" Myth in Contemporary Women's American Poetry
Kecsöová, Dominika ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Delbos, Stephan (oponent)
Tato práce zkoumá vztah starověkých řeckých mýtů a poezie současných básnířek v USA. Vzhledem k tomu, že mýty nemají žádnou jednotnou nebo autoritativní verzi, jsou otevřené re- interpretaci a mají povahu palimpsestu; mýty obecně slouží jako meta-vyprávění a jsou charakteristické neustálým přepisováním v různých kontextech. Práce analyzuje díla čtyř současných amerických básnířek: Louise Glück, Rita Dove, Jorie Graham a A.E.Stallings. Tyto básnířky vytvářejí alternativní verze mýtu o Persefoně; pro Glück, Dove, Graham a Stallings, a pro mnoho dalších básnířek, tento mýtus představuje šanci vypořádat se s dědictvím klasické éry a s tématy lásky, smrti a vztahů matky a dcery. Dva hlavní zdroje mýtu, které představují dvě poněkud odlišné verze zaměřující se na konkrétní aspekty mýtu, "Homerická hymna k Demeter" a Ovidovy Metamorfózy, potvrzují potenciál přepracování mýtu o Persefoně. Každá ze čtyř básnířek přistupuje k mýtu trochu jinak, zatímco všechny pracují se základními motivy v něm obsaženými, jako je napětí mezi životem a smrtí, nebo vztah matka-dcera a dcera-milenec. Cílem diplomové práce je popsat rozdíly a podobnosti mezi těmito čtyřmi básnířkami a popsat trvalý vliv mýtu o Persefoně na současnou poezii. Interpretace tohoto mýtu se tak stává zásadní: Louise Glück představuje mýtus jako...
Behind Enemy Lines: The New American Poetry and the Cold War Anthology Wars
Delbos, Stephan ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Veselá, Pavla (oponent) ; Harris, Kaplan (oponent)
Za nepřátelskou linií: Nová americká poezie a války antologií během studené války Nová americká poezie, antologie poezie vydaná Donaldem Allenem a publikovaná vydavatelstvím Grove Press v roce 1960, je možná jednou z nejvlivnějších antologií amerických básní v historii. Nejenže přinesla některým z nejslavnějších básníků 20. století mezinárodní význam, ale také vytvořila redakční model, který řada významných budoucích antologů může následovat. Pomohla také vytvořit obraz americké poezie rozdělené mezi soutěžní tábory básníků volného verše a formálních básníků, nebo vzpurných a akademických básníků. Tyto bojové linie byly nakresleny při vydávání této antologie. Současně Allenova antologie etablovala Spojené státy jako centrum a zdroj inovativní anglofonní poezie, přestože tato poezie byla během poválečného období psaná v mnoha anglicky mluvících zemích. Původ a dědictví této významné antologie jsou komplexní a mají hluboký význam pro způsob, jakým o dnešní básni přemýšlíme. Vzhledem k těmto skutečnostem nastal správný čas pro kritickou reexaminaci Nové americké poezie, s využitím nedávno objevených informací o studené válce, stejně jako o nových způsobech přemýšlení o národní a nadnárodní literatuře posledních dvou desetiletích. Má diplomová práce zkoumá americkou poezii vydanou během poválečné doby...
Emersonianism, American Nationalism, and Nature in the Poetry of Robert Frost
Schröderová, Simona ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Robbins, David Lee (oponent)
Cílem této práce je analyzovat tři dominantní aspekty poezie Roberta Frosta: za prvé jeho vztah s emersonismem, dále s americkým nacionalismem, a nakonec s přírodou. Mimo formu a důraz na rytmus a metrum jsou tyto tři aspekty do velké míry charakteristické pro Frostovu poezii, opakujíce se v celé řadě jeho básní. Analýza těchto aspektů poskytuje obsáhlý náhled na básníkovo dílo a osvětluje jeho jedinečný styl, rozpoznatelný svou hrou s představivostí, často opomíjenou nejednoznačností a dokonce obskuritou. Analýza bude provedena na základě detailního čtení Frostových básní, dostupných kritických zdrojů a skrze srovnání s autory, kteří se zabývají stejnými tématy a jejichž práce ovlivnila Frostovo dílo. U emersonismu bude Frostovo dílo srovnáno s Emersonovými esejemi a díly Thoreaua a Whitmana. Tito tři autoři měli na Frosta zásadní vliv. Zejména jejich koncepty individualismu, samostatnosti a života ve společnosti lze vysledovat v některých z Frostových nejznámějších básních jako je 'The Road Not Taken' či 'Mending Wall'. Frostovo pojetí těchto konceptů je však komplexnější, než se všeobecně považuje. Jeho práce s těmito tématy přináší především nejednoznačné výsledky. Vzhledem k tomu, že je individualismus koncept, který na půdě Spojených státu často splývá s nacionalismem, je to téma, kterým se...
Swans and Contradictions in the Poetry of W. B. Yeats
Červený, Lukáš ; Theinová, Daniela (vedoucí práce) ; Quinn, Justin (oponent)
Sbírka Williama Butlera Yeatse The Wild Swans at Coole z roku 1919 znamenala pro jeho poezii přerod: z raných písní ukotvených v romantismu básník přešel ke stylu ovlivněnému modernismem. A ačkoliv je dobré podívat se na Yeatsovo dílo právě prostřednictvím postoje k těmto dvěma literárním směrům, je třeba mít na paměti, že tyto postoje zůstaly problematické. Stylistická mnohoznačnost je patrná v titulní básni sbírky. Jejím ústředním paradoxem je básníkovo zpodobnění labutí: obsahuje jak prvky romantismu, tak prvky modernismu, a uniká proto jasnému zařazení. Labutě zde navíc nevystupují jen jako básnické symboly a složitější emblémy, ale též jako hmotné bytosti. Podobně protichůdný je i Yeatsův přístup v pozdější básni "Leda and the Swan" ze sbírky The Tower (1918). V básni o řecké báji je zvíře předmětem symbolického i tělesného popisu. Labuť se stává nádherným, ale strašlivým násilníkem, což nás mimo jiné přivádí ke vztahu Yeatse k ženám. Tento vztah je naplno rozehrán v poslední básni, kterou se detailně zabývám, "Coole and Ballylee, 1931". Zde Yeats tematizuje nejen svůj život, ale zároveň své dílo a vztah k labutím coby zrcadlu neodvratitelného zcizení. První a druhá kapitola mapují vlivy obou literárních směrů na Yeatsovo dílo. Jeho vlastní názory na romantismus a modernismus pomáhají odkrýt,...
Reinhold Niebuhr, Christian Realism and the Poetry of W. H. Auden
Tůmová, Šárka ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Vít, Ladislav (oponent)
Pozdní názory W. H. Audena byly ovlivněny mnoha významnými osobnostmi, americký teolog Reinhold Niebuhr patří mezi nejvlivnějších z nich. Tato bakalářská práce zkoumá vliv přátelství mezi Reinholdem a Audenem na Audenův život a tvorbu a to zejména v období od konce čtyřicátých let do let šedesátých. Niebuhr Audenovi poskytl teoretický rámec pro mnohé z jeho pozdních myšlenek, čímž mu pomohl k nalezení smyslu v jeho básnickém povolání i k rozřešení jeho obecnějších ideových rozporů. Tato práce zkoumá tři hlavní oblasti v nichž je patrný Niebuhrův vliv na Audena: křesťanství, historii a politiku. Křesťanství, na které se zaměřuje první část této práce, slouží jako ideový rámec a poskytuje širší pozadí pro Audenovo a Niebuhrovo pojetí historie a politiky. Nejprve jsou přiblíženy Niebuhrovy teologické názory, se zaměřením na jeho pojetí křesťanského realismu a nauky o prvotním hříchu. Poté je představen Audenův přístup ke křesťanství, zejména ve vztahu k jeho krizi povolání a jejímu rozřešení. Nejdůležitější pasáží této části je porovnání těchto dvou pohledů s důrazem na Niebuhrův vliv na Audenovo náboženské smýšlení. Jejich blízké pojetí konceptu bezpodmínečnosti a prvotního hříchu se odráží v jejich porozumění pacifismu a liberalismu, které je dále rozvinuto v Niebuhrově chápání optimistické a...
Us and Them: Presenting America 1948-1956
Zezuláková Schormová, Františka ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Delbos, Stephan (oponent)
1 Abstrakt Tématem této diplomové práce je literatura Spojených států amerických v Československu mezi lety 1948 a 1956. Cílem bylo zjistit, jak byly Spojené státy reprezentovány skrze vybrané americké autory a jejich díla. První dvě kapitoly zkoumají vznik paralelního kánonu z historické a teoretické perspektivy. Třetí kapitola se věnuje Langstonu Hughesovi jako vybranému reprezentantovi americké poezie a ukazuje, jak byla jeho poezie použita k upoutání pozornosti k rasové diskriminaci v USA. Howard Fast, hvězda československé verze Ameriky, je tématem čtvrté kapitoly. Příklady jak Fasta, tak Hughese ukazují, že soudobí američtí autoři byli vybíráni proto, že poukazovali na rasové a společenské nerovnosti a potlačování politické opozice ve Spojených státech, a zároveň se sami identifikovali s takzvanou pokrokovou Amerikou. Čtením těchto autorů z východní strany železné opony lze přispět k současnému českému bádání, které se zabývá padesátými lety, a zároveň přidat nové úhly pohledu k probíhajícímu přezkoumávání amerických levicových autorů.
Mythical Method in T. S. Eliot's "The Waste Land"
Straková, Kateřina ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Vichnar, David (oponent)
Užitím mytické metody vytvořil T. S. Eliot vzorec archetypálních obrazů v básni Pustá země (1922). Tato práce se zaměřuje na rozličné interpretace Pusté země z hlediska archetypální kritiky. Eliotovi kritici často vykládali tuto báseň jako moderní kulturní artefakt, který vypovídá o rituálu smrti a znovuzrození. Prozkoumání přístupů k archetypálním obrazům, které jsou obsaženy v Eliotově tvorbě, umožňuje poznání hlavních tematických konceptů tohoto literárního díla, mezi které patří konkrétně nedostatek vitální energie a touha po obnově. Báseň obsahuje obrazy založené na archetypech ve svém symbolickém rámci a současně odhaluje prameny těchto variant na primární představy. Archetypální kritici považují vegetační mýty a Artušovskou legendu za hlavní zdroje tematické struktury Eliotovy básně. Archetypální analýza Eliotova díla převládala v období mezi padesátými a sedmdesátými lety dvacátého století. Kritici se zaměřili na myšlenku vytoužené obnovy produktivních sil, která byla v básni vyjádřena. Tento tematický koncept vychází z antropologického základu a navazuje na teorie Jamese G. Frazera. Eliot vytvořil a poprvé použil termín "mytická metoda" v eseji o Jamesi Joyceovi, Odysseus, řád a mýtus (1923). Kritici rozeznali tuto metodu jako jemu vlastní básnický styl. Mytická metoda transformuje...
Not Quite a Juggler of Identities: Joseph Brodsky's Translations within the American Literary Tradition
Tkacheva, Elena ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Roraback, Erik Sherman (oponent)
This thesis discusses the difficulties in bringing Joseph Brodsky's poetry in English. It also attempts to locate Brodsky's poetry in relation to the multilingual American literary tradition by considering the factors that resulted in Brodsky being exceptionally successful in English, and the negative criticism of his translations and the original English poems. This research explores translation by considering the linguistic, literary and cultural factors involved in the transition of the poems from Russia (and Russian) to America (and English). It raises a set of broader issues connected with questioning the authority of the native speaker, the nature of the American literary tradition, and defining a good translation. Yet, it also considers the particularities of the literary niche of the exiled writers, the extend and the approaches to the transformations of English done by the authors-representatives of ethnic minorities, the appropriateness of Brodsky's manipulations with English and the connotations of certain elements of prosody in English and Russian. The thesis approaches the subject by discussing the difficulties of poetry translation specifically in the context of the Russian poetry translated into English with the main focus placed on Brodsky. It provides the overview of the debate around...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.