Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Pospíchal, Jan ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Anotace: Bakalářská práce pojednává o sakrálním umění a patronátu vladycké, později hraběcí rodiny Dobřenských z Dobřenic na území dnešních východních Čech. Zaměřuje svou pozornost nejen na formální rozbor a popis větších či menších sakrálních staveb, ale sleduje rovněž osudy význačných členů rodiny Dobřenských a na jednotlivých příkladech nastíňuje smysl a hlubší pojetí vrcholně a pozdněbarokní chrámové výzdoby, tak jak byla zamýšlena jejími objednavateli. Hlavní pozornost je věnována kostelu sv. Klimenta v Dobřenicích se zvláštím zřetelem k jeho interiérové výzdobě a zodpovězení otázek týkajících se ikonografie a autorství oltářního obrazu sv. Klimenta, které je připisováno Ignáci Viktorinu Raabovi, oltáře sv. Jana Nepomuckého s pandánově umístěnou kazatelnou, jejichž sochařská výzdoba je připisována Ignáci Rohrbachovi a také na rozbor další sochařské výzdoby. V dalších kapitolách se práce zaměřuje i na ostatní památky spojené s rodem Dobřenských v místech, která v někdejších dobách spravovali: Nedělišti, Ouhrově či Uhelné Příbrami a rovněž na díla užitého umění. Klíčová slova: Dobřenští z Dobřenic, šlechta, baroko, rokoko, malířství, sochařství, architektura, oltář, Královéhradecká diecéze, Raab, Rohrbach, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, užité umění, sakrální stavby
Karel Škréta a jeho místo v české barokní grafice
Faltysová, Vítězslava ; Pučalík, Marek (vedoucí práce) ; Zlatohlávek, Martin (oponent)
Tématem práce je méně známá, přesto obsáhlá oblast Škrétova díla - rytiny zhotovené podle jeho kresebných návrhů. V prvních kapitolách představím barokní bohemikální grafiku, hlavní osobnosti a způsoby tvorby. Nadále ve své práci zmíním uměleckou činnost v daném oboru i mimo hranice Zemí koruny české, a to obzvláště se zaměřením na německou geopolitickou oblast. Na základě tohoto kontextu se již budu detailně věnovat opomíjené inventorské práci známého malíře Karla Škréty. Vedle Škréty je rozebíráno i dílo Martina Antonína Lublinského, který byl jako inventor nejžádanější na území Moravy, ani jeho věhlas (fragment) v tomto směru nesmí být opomíjen. Klíčová slova Škréta, baroko, grafika, bohemikální grafika
Carlo Innocenzo Carlone a malířská výzdoba Clam-Gallasova paláce v Praze
Ungrová, Eva ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zejména malířskou výzdobou Clam-Gallasova paláce v pražské Husově ulici, jejímž autorem je Carlo Innocenzo Carlone. Zvláště velká pozornost je věnována malbě na hlavním schodišti, jejímž námětem je Apollonův triumf. V úvodních kapitolách se seznámíme s historií stavby Clam-Gallasova paláce a jejími objednavateli. V následující části práce se věnuji popisu stavby, jejíž výzdoba je spjata s antickou mytologií a o níž se zasloužili mimo jiné Matyáš Bernard Braun či Santino Bossi. Hlavní náplní práce je ikonologicko-ikonografický rozbor maleb od Carla Innocenza Carloneho a jejich zařazení do širšího evropského kontextu.
MADONY BYZANTSKÉHO TYPU V ČESKÉ KNIŽNÍ MALBĚ 13. STOLETÍ, DESKOVÉ MALBĚ 14. STOLETÍ A JEJICH "DRUHÝ ŽIVOT" V BAROKU
Bala, Alice ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Předkládaná práce si klade za cíl sumarizovat dostupné informace k tématu byzantského typu Madony v umělecké produkci českých zemí. Zabývá se vývojem mariánského kultu od raného středověku, přes středověk vrcholný a poté ve stručnosti věnuje pozornost tomuto tématu v období baroka. Úvodní část je věnována prvním obrazům Panny Marie s dítětem v rámci iluminovaných rukopisů 13. století. Ve druhé části zpracovávám dostupné informace z oblasti deskové malby 14. století se zaměřením na deskové obrazy Madon s důrazem na jejich byzantizující východiska. Třetí část poukazuje v rámci silně rozvinuté barokní zbožnosti na jejich "druhý život". Klíčová slova Madona, Panna Marie, iluminované rukopisy, 13. století, desková malba, 14. století, mariánský kult, Byzantské vlivy, baroko, ikona
Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě
Vocelková, Alena ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě 
 Práce je zaměřena na špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století a jeho zařazení do kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Vychází z proseminárních a seminárních prací zaměřených na středověké špitálnictví a významově navazuje na bakalářskou práci autorky Špitál sv. Alžběty ve Wrocławi v širším kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Špitál sv. Ducha však vznikl oproti špitálu sv. Alžběty v pozdějším období, proto je diplomová práce zaměřena spíše na špitály vznikající ve vrcholném středověku, které si svůj hlavní rozvoj zažily během pozdního středověku. Ve druhé kapitole se práce bude věnovat rozboru sídelní topografie tohoto centra v rámci středověkého Krnova. V kapitolách 3.-6. bude autorka postupovat výjimečně z větší části na základě moderní a novodobé literatury, vzhledem buď k absenci literatury starší a nebo její nespolehlivosti. Středověká část špitálu sv. Ducha dnes existuje jen v základech a zbytcích zdiva, během 18. století byl špitál s kostelem přestavěn - barokně (kostel) a později klasicistně (špitál) a v této fázi se dochovaly budovy dodnes. Proto budou klíčovým zdrojem pro tyto kapitoly také archivní dokumenty a archeologické a stavebně-historické...
Obraz Davida Hoyera od Jana Kupeckého v Lipsku
Vopařilová, Magdaléna ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato práce je zaměřená na obraz portrétu Davida Hoyera od barokního umělce Jana Kupeckého umístěného v Museum der bildenden Künste v Lipsku. V práci se budu nejprve zabývat životem a dílem autora Jana Kupeckého. Hlavní pozornost pak bude věnována obrazu z roku 1711, na němž je zachycen saský malíř David Hoyer s lyrou. Pokusím se odhalit více informací o životě znázorněného, dále se pak zaměřím na typ vyobrazení a zmíním významná díla stejného charakteru zhotovené týmž autorem již před rokem 1711. Ukáži tak na konkrétním případě jednoho obrazu, jak se portrétní tvorba formovala nejen v životě Jana Kupeckého, ale i v kontextu střední Evropy.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Bábíčková, Jana ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. První část se bude hlavně věnovat kostelu, které podle literatury nahradil dnešní barokní chrám, ale podle archeologického průzkumu se zřejmě nacházel na jiném místě. Následovat bude popsání průběhu stavby, její architektonický rozbor a stručná zmínka o stavbách, které se kostelem inspirovaly. Největší část bude věnována vnitřní výzdobě kostela a podrobnému popisu jednotlivých částí výzdoby. Další kapitola přiblíží výstavbu ambitů, jejich malířskou výzdobu a další vybavení. Závěrečná kapitola bude věnována Paladiu země České, legendám s ním spojeným, jeho historii a poutím, které se ve Staré Boleslavi konaly. Klíčová slova kostel, Stará Boleslav, Palladium, baroko, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, poutě
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově v období baroka v letech 1648 - 1785
Dvořáková, Petra ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Cílem práce bylo vytvořit ucelený obrázek kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově v době baroka v letech 1648-1785. Úvodní část podává přehled pramenů a literatury zmiňující barokní úpravy karlovského kostela, obraz Panny Marie Karlovské a zdejší práce J. J. Šlanzovského. Pokračuji stručnou kapitolou o založení Nového Města pražského, na níž navazuji historií Karlova od založení kláštera do konce třicetileté války. Jako úvod k vlastní barokní etapě jsem vložila pasáž o barokní zbožnosti. Jádro práce týkající se barokních proměn kostela je členěno chronologicky s rozdělením do dvou základních celků, tj. úpravy exteriéru a interiéru. Rozsáhlejší kapitola je věnována rozvoji kultu milostného obrazu Panny Marie Karlovské, včetně charakteristiky typu Panny Marie v Naději. Mé pojednání uzavírá popis osudů kostela po jeho uzavření v roce 1785, včetně stručného přehledu interiérových změn v duchu neogotiky. Klíčová slova Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, augustiniáni, Karlov, Panna Marie Karlovská, Svaté schody, Betlémská jeskyně, baroko, oltář, socha, obraz
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Bábíčková, Jana ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. První část se bude hlavně věnovat kostelu, které podle literatury nahradil dnešní barokní chrám, ale podle archeologického průzkumu se zřejmě nacházel na jiném místě. Následovat bude popsání průběhu stavby, její architektonický rozbor a stručná zmínka o stavbách, které se kostelem inspirovaly. Největší část bude věnována vnitřní výzdobě kostela a podrobnému popisu jednotlivých částí výzdoby. Další kapitola přiblíží výstavbu ambitů, jejich malířskou výzdobu a další vybavení. Závěrečná kapitola bude věnována Paladiu země České, legendám s ním spojeným, jeho historii a poutím, které se ve Staré Boleslavi konaly. Klíčová slova kostel, Stará Boleslav, Palladium, baroko, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, poutě
Atypické zobrazování Nejsvětější Trojice na území Regni Hungariae ve středověku
Zemanová, Anna ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zvláštním typem zobrazení Nejsvětější Trojice. Středověcí umělci byli postaveni před nelehký úkol ztvárnit trojjediného Boha (tři různé osoby jedné podstaty) v obrazu tak, aby bylo naplněno trinitární dogma. S tímto těžkým úkolem se vyrovnávali různě. V první části se práce zabývá vývojem, ustálením až po konečné přijetí tzv. "Nicejsko-konstantinopolského vyznání víry". Zároveň je jakýmsi úvodem do problematiky tohoto křesťanského mystéria. Druhá část je zaměřená na vývoj jednotlivých ikonografických typů, známé analogie, trojiční symboliku aj. Na území dnešního Slovenska se nachází toto vyobrazení ve třech lokalitách (Žehra, Ochtiná, Rákoš), které budou představeny ve čtvrté kapitole. Zvláštní pozornost je navíc věnována unikátnímu vyobrazení rákošské Trojice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.