Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Životní styl, trendy ve stravování a sociální pozice: meze a možnosti aplikace modelu Pierra Bourdieu na dílčí výzkum životního stylu a stravovacích návyků v České republice
Hypšová, Veronika ; Soukup, Petr (vedoucí práce) ; Ptáčková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem životního stylu a stravování, konkrétně jak jsou ovlivněny umístěním jedince v sociálním prostoru. Teoretická východiska poskytl koncept Pierra Bourdieu, sekundárně také práce dalších sociologů a antropologů. Výzkumným nástrojem je samovyplňovací strukturovaný dotazník, výzkum proběhl CASI metodou skrze oline panel. Výzkum je analyzován skrze jednotlivé sociální skupiny dané zaprvé vytvořenou typologií, dále základními sociodemografickými charakteristikami. Analýza prokázala, že mezi některými skupinami existují statisticky významné rozdíly, z toho důvodu se dá hovořit o rozdílech v životním stylu a preferenci potravin na základě umístění jedince v sociálním prostoru.
Změny v preferencích heterozygotnosti MHC genů v průběhu menstruačního cykluu
Ptáčková, Kateřina ; Havlíček, Jan (vedoucí práce) ; Janotová, Kateřina (oponent)
4 Abstrakt Produkty genů hlavního histokompatibilního systému (MHC) hrají klíčovou roli v imunitním systému obratlovců. Předchozí studie u různých druhů obratlovců ukazují, že heterozygotnost v rámci MHC genů přináší lepší obranyschopnost organismu a že heterozygoti jsou preferováni jako partneři. Lidské studie jsou v tomto ohledu ambivalentní, což může být dáno efektem některých modulujících faktorů jako je například reprodukční stav. Zajímalo nás proto, zda dochází ke změnám v hodnocení atraktivity tváře, pachu a hlasu v průběhu menstruačního cyklu. Výzkumu se zúčastnilo 51 mužů a vzorky hodnotilo 52 žen, z nichž 23 užívalo hormonální antikoncepci a 29 přirozeně cyklovalo. Typizovány byly alely -A, -B a -DR. Všechny pachové stimuly, fotografie tváře a hlasové nahrávky mužů byly hodnoceny opakovaně, kdy ženy byly pozvány tak, aby jedno hodnocení probíhalo ve folikulární a jedno v luteální fázi cyklu. Hodnocení probíhalo na sedmibodové škále. K analýze dat byla využita ANOVA s opakovanými měřeními. Změny v souvislosti s fází cyklu i heterozygotností se projevily nejvíce na hodnocení hlasových nahrávek. Hlas homozygotů byl hodnocen lépe než hlas heterozygotů, a to především ve folikulární fázi, kdy byl navíc hodnocen jako atraktivnější než během luteální fáze cyklu. Podobný posun k vyššímu hodnocení ve...
Nesezdaná soužití: trendy a struktury
Ptáčková, Kateřina ; Bartoňová, Dagmar (oponent) ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem předkládané práce je studium trendů a struktur nesezdaných soužití v evropských státech a na základě podrobnějších analýz dostupných dat se pokusit zařadit Českou republiku k zemím s podobnými trendy a strukturami nesezdaných soužití. Jako zdroje informací a dat byla využita zahraniční odborná literatura a dále mezinárodní výběrová šetření, sčítání lidu nebo populační registry jednotlivých zemí. Práce se zabývá také rodinnou politikou vybraných evropských států a právními předpisy, které upravují vztahy v nesezdaných soužitích a mezi nimi a okolím, protože to všechno se podílí na vytváření podmínek, v nichž se páry rozhodují, zda vstoupit do manželství či nikoliv. Nesezdaná soužití jsou však jevem natolik komplexním a složitým, že není možné dojít k jednoznačnému výsledku. Nízký podíl těchto svazků v celé populaci a vysoký podíl rozvedených osob žijících v kohabitaci řadí Českou republiku ke státům střední a východní Evropy, avšak struktury podle nejvyššího dosaženého vzdělání a dalších ukazatelů jsou v těchto státech velmi odlišné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI...analýza veřejné diskuse dopravní politika Prahy 6
Ptáčková, Kateřina ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Illner, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se za využití nástrojů analýzy diskursu snaží ukázat, jaká je stávající podoba diskuse o dopravní politice v Praze, jakými zdroji je tato diskuse formována a které diskursy ji především utvářejí. Dílčí diskusi dopravní politiky městské části Prahy 6 využívá nejen k analýze vlastní dopravní diskuse, ale také jako vhodného příkladu ke studiu utváření (komunální) veřejné diskuse jako takové. Práce se soustředí na dvě hlavní skupiny kolektivních aktérů veřejného rozhodování - volené zástupce veřejnosti, v tomto případě zastupitele dotčených městských částí a hlavního města Prahy a nevolené zástupce, zástupce neziskových organizací a občanských sdružení, která v dané oblasti působí. Sleduje, jaké koalice a opozice mezi sebou tito aktéři utvářejí a jaké zdroje pak využívají na podporu svých řešení. Diskurs chápe především ve foucaultovském pojetí jako praktiky formující objekty o nichž ne/hovoří. Za konstitutivní vlastnost diskursu považuje jeho utlačivou sílu, jíž vykonává vůči svým objektům. S odvoláním na Fairclougha a ostatní autory, hlásící se k metodě kritické diskursivní analýzy, se soustředí také na rozdílné role konkrétních aktérů a jejich manipulační prostory uvnitř veřejné diskuse. Kromě vlastní dopravní tématiky se práce věnuje především analýze diskursu demokracie, který...
Financování a účetnictví neziskových organizacích v konkrétních podmínkách Nadace Mezinárodní potřeby
Ptáčková, Kateřina ; Takáčová, Hana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zachycuje problematiku soukromých neziskových organizací, zejména nadací. Pojednává o postavení a funkci těchto subjektů v národním hospodářství. Charakterizuje hospodaření, právní úpravu účetnictví a specifika financování nadací. V druhé polovině práce jsou získané poznatky aplikovány do reálného prostředí. V konkrétních podmínkách Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY je představena činnost nadace a popsán její systém fungování. Zmíněn je i Nadační investiční fond, jako jeden ze zdrojů příjmů. Největší pozornost je věnována analýze hospodaření Nadace.

Viz též: podobná jména autorů
3 PTÁČKOVÁ, Kristýna
2 Ptáčková, Klára
1 Ptáčková, Kristina
3 Ptáčková, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.