Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv pasivního cyklického pohybu dolních končetin na změny krevního tlaku a tepové frekvence
Ptáček, Jiří ; Kříž, Jiří (vedoucí práce) ; Hlinková, Zuzana (oponent)
Bibliografická identifikace: PTÁČEK, Jiří. Vliv pasivního pohybu dolních končetin na krevní tlak a tepovou frekvenci u spinálních pacientů. Praha 2018, 70s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 2. Lékařská fakulta. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Vedoucí práce doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Jméno a příjmení autora: Bc. Jiří Ptáček Název diplomové práce: Vliv pasivního pohybu dolních končetin na krevní tlak a tepovou frekvenci u spinálních pacientů Pracoviště: Klinika rehabilitace Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Rok obhajoby diplomové práce: 2018 Abstrakt: Pacienti s míšní lézí (SCI) jsou kvůli trvalému neurologickému deficitu ohroženi komplikacemi z imobility jako jsou ICHS, obezita a metabolický syndrom, což zvyšuje jejich morbiditu a mortalitu. Protektivní vliv na kardiovaskulární aparát pacientů s SCI by podle recentních studií mohl mít cyklický pasivní pohyb (PC). Cílem této práce bylo ověřit, zda PC vyvolá změnu tepové frekvence (TF) a krevního tlaku (TK) u pacientů s SCI a zda tato reakce závisí na výšce léze, a tedy na intaktní sympatické inervaci (hranicí byla zvolena výška léze nad a pod Th6). Studie se zúčastnilo 17 pacientů SJ FN Motol, 10 s míšní lézí nad Th6, 7 s míšní lézí pod úrovní Th6. U pacientů byly sledovány hodnoty TF a TK před, při a po 15minutovém PC...
Ověřování skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů
Koníček, Petr ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Kaláb, Tomáš ; Chura, Jan ; Souček, Kamil ; Waclawik, Petr
Napěťová pole jsou jedním ze základních faktorů, které rozhodným způsobem, spolu s mechanickými a přetvárnými vlastnostmi hornin, výrazně ovlivňují chování horského masivu. Poznání napěťových polí je přínosem pro projektování a zdárnou realizaci geotechnických podzemních projektů (např. pro posouzení stability podzemních prostor, chování navržených výztuží podzemních objektů, pro časoprostorové situování podzemních objektů) zvláště v netriviálních geomechanických podmínkách jak z hlediska přírodních faktorů ovlivňujících napěťová pole (např. strukturní a geologická stavba horninového masivu, tektonická napětí, trhliny a diskontinuity v horninovém masivu), tak rovněž z hlediska antropogenních faktorů (geomechanická konfigurace podzemních prostor a dynamika jejich změn). V geotechnické praxi v našich (ČR) podmínkách bývají většinou využívány jen výpočty napěťového pole vycházející především z teoretického chování hornin a předpokládaného svislého geostatického tlaku v dané hloubce. Vývoj případných postupujících deformací napěťového pole je pak odvozován od vývoje antropogenních zásahů do relativně homogenního masivu. Ve skutečnosti je však napětí ovlivňováno i blízkými geologickými strukturami. Data získaná z výzkumu velikosti, směrů a změn napětí v horském masivu jsou zásadním přínosem v oblasti matematického modelování, kde mohou být použita jako vstupní parametry, pro získání přesnějšího obrazu o chování horského masivu a podzemních objektů v předmětných oblastech.
Závěrečná zpráva projektu PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je vybudováno jako testovací lokalita pro ověření metodik studia a zhodnocení vlastností a chování horninového masívu, který je typově blízký vybraným kandidátním lokalitám (tj. je tvořen krystalinickými horninami s vysokou pevností a puklinovou propustností), a který je situován v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v České republice. Lokalita PVP Bukov se nachází na území Kraje Vysočina, na katastrálním území obce Bukov, přibližně 3 km jv. od Dolní Rožínky. Samotné podzemní výzkumné pracoviště je situováno přibližně 300 metrů od jámy Bukov-1, a to na 12. patře této jámy v hloubce přibližně 550 – 600 metrů pod zemským povrchem. Z hlediska regionálně geologického je PVP Bukov lokalizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíže jeho kontaktu se svrateckým krystalinikem. Horninový masiv je tvořen poměrně monotónním sledem migmatitizovaných biotitických rul až stromatitických migmatitů, amfibolicko-biotitických až biotiticko-amfibolických rul a amfibolitů s občasnými drobnými vložkami aplitů, pegmatitů nebo vápenato-silikátových hornin (erlánů). V rámci komplexní geotechnické charakterizace prostorů PVP Bukov byl Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě (ÚGN) v letech 2013 – 2017 realizován komplex laboratorních a terénních prací, jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin, odebraných z boků důlních děl, z vrtů a z povrchových lokalit; stanovení napěťového stavu a přetvárného chování horninového masívu metodami hydraulického štěpení stěn vrtů, Goodman Jack a CCBO, resp. CCBM; stanovení kvality horninového masívu dle vybraných indexových geomechanických klasifikací; periodická dlouhodobá tenzometrická a konvergenční měření a posouzení vlivu technické a důlně indukované seismicity na zájmový horninový masív. Realizovaný soubor výzkumných prací by měl poskytnout dostatečně ucelený soubor geotechnických a geomechanických poznatků, nezbytných pro následnou realizaci rozsáhlých výzkumných experimentů zaměřených na dlouhodobou bezpečnost a technickou proveditelnost budoucího národního hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Závěrečná zpráva - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v OPJ Dolu ČSM-SEVER
Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Ptáček, Jiří ; Staš, Lubomír
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu V/2016 (Waclawik et al. 2016). Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř.
MEZIPROSTOR (MORFOLOGIE NEVIDĚNÉHO)
Stehlíková, Iveta ; Ptáček, Jiří (oponent) ; Vítková,, Lenka (vedoucí práce)
Nosnou myšlenkou mé diplomové práce je pohled do neviditelného světa mikroskopických objektů. Jejich formy a struktury nejsou využívány jako takové, ale jsou jim odebírány a z nich vytvářeny formy nové. S velkou mírou nadsázky, absurdnosti a ilustrativnosti vytvářím nové dimenze světa, který nelze okem ani přístrojem zahlédnout. S využitím kombinace prostorové a současně plošné malby poukazuji na paradox existence prostoru, jak ho lidská bytost vnímá.
STRUKTURY
Rabochová, Agáta ; Ptáček, Jiří (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je cyklus obrazů. Vycházím ze studia malířského pojetí drapérie v malbě. Drapérie doprovází historii výtvarného umění téměř od samého počátku. Zajímám se o různé přístupy, ať už drapérie podporuje malbu v její narativnosti či heroičnosti, nebo se stává hlavním námětem obrazu. Mým záměrem je namalovat sérii obrazů, která bude na historické pojetí navazovat a zároveň je doplňovat.
Dílčí zpráva IV/2016 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER
Waclawik, Petr ; Ptáček, Jiří ; Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Koníček, Petr ; Souček, Kamil ; Staš, Lubomír
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu III/2015 (Waclawik et al. 2015) předanou odběrateli v dubnu tohoto roku. Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Studie vlivu dobývání chodbicováním ve sloji 40 v OPJ Jan–Karel lokality ČSA, Důlní závod 1 na vtažné jámy Jan a č. 2 a na výdušnou jámu ČSA-3, povrch a povrchové objekty
Ptáček, Jiří ; Kajzar, Vlastimil ; Koníček, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Waclawik, Petr ; Jiránková, E.
Předložená metoda chodbicování řeší možnost aplikace technologie dobývání uhelných slojí metodou chodbicování razicími kombajny, nově ve dvou variantách. V první budou chodbice i mezichodbice s určitým časovým zpožděním zaplaveny popílkovou směsí. Podle druhé varianty budou raženy pouze základní chodbice prvního systému o šířce 6,8 m. Ty nebudou zaplavovány. Účelem studie je rovněž doplnění výpočtů možného a očekávaného vlivu chodbicování na povrch a povrchové objekty a dále rovněž očekávaného vlivu na jámové stvoly jam v ochranném pilíři Jan-Karel.
Moja Bakalarska Práca
Moravanský, Tomáš ; Nadaud, Pierre (oponent) ; Ptáček, Jiří (vedoucí práce)
Videomeaning je druhá zo série obrazových kompozícií. Stavia na prepájaní slov a ich významov, vzájomne kreujúcich jeden rámec. V danej žánrovej verzii sú výstupom štyri postavy v jednej situácii, v jednom priestore, kde každá z nich môže fungovať ako samostatná jednotka s imanentným pozadím i ako ukážka, výsek akéhosi fiktívneho univerza, ktoré vo svojej tvorbe dlhodobo budujem. Predstavte si viac poschodový dom a na každom poschodí viacero miestností. Monochromatické priestory v celom objekte, kde sú farba a atmosféra určované svetlom a zvukom pri každej miestnosti inak. Ide o jednu z miestností, z poschodia, ktorého témou je Videomeaning. Miestnosť obývajú v tomto prípade štyri postavy, každá žije vlastným životom. Jednotlivé postavy majú pri sebe popis, bielu kartičku, na ktorej je vysvetlený ich význam v najjednoduchšej možnej forme. Sú to len ďalší obyvatelia domu. Na tomto poschodí je ich význam, mať význam. Vysvetlený význam. Prvý plán. Meno, pôvod, funkciu a materiál. Niektorým charakterom patrí samostatný priestor, iný môžu byť naopak vo väčšom počte a kladie sa dôraz skôr na kompozičný pôžitok. Skutočne každý funguje samostatne, pokiaľ nejde o jeden akt s viacerými postavami pre jeden význam. Pre tento moment som vybral príklad štyroch figúr, ktoré fungujú v oboch prípadoch.
Projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER - Dobývka II
Waclawik, Petr ; Koníček, Petr ; Ptáček, Jiří
Jedná se o projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sleje č. 30 (634) v rámci zkušebního provozu nové metody chodba - pilíř v ochranném pilíři jam Dolu ČSM, lokalita Sever

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 PTÁČEK, Jan
3 Ptáček, J.
3 Ptáček, Jakub
10 Ptáček, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.