Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Frekvence změn v normálních a obrácených polaritách geomagnetického pole
Olšanská, Irena ; Kletetschka, Günther (vedoucí práce) ; Pruner, Petr (oponent)
Práce sestává z rešeršní a praktické části. Rešeršní část práce si klade za cíl shrnout některé základní poznatky o magnetickém poli Země a umožnit tak lepší porozumnění problematice inverzí jeho polarity. Zahrnuje historii zkoumání geomagnetického pole, klíčové teorie, fyzikální veličiny, magnetické vlastnosti minerálů a nastiňuje poznatky paleomagnetismu Praktická část část se věnuje analýze inverzí geomagnetického pole. Zaměřuje se se na inverze za posledních 157,53 milionů let (Gee a Kent, 2007) a porovnává doby trvání normálních a reverzních polarit a obou typů dohromady. Jako metodu jsem pro tento cíl použila statistických metod (gaussovo rozdělení a četnost). Použité metody ukázaly, že průměrná délka doby mezi inverzemi je pro normální 124 000, pro reverzní 450 000 a pro oba typy 287 000 let. V posledních 80 milionech let se objevuje trend zkracování intervalů. Na základě srovnání četnosti period jsem došla k následujícím výsledkům. Oba typy nejčastěji trvají kolem 350 000 let. Kratší periody než 350 000 let se vyskytují spíše jen u normálních polarit, oproti tomu delší periody se vyskytují u obou typů polarit s podobnou četností.
Paleomagnetický záznam lávových proudů bazaltu z Nelsonova ostrova v Antarktidě
Haislová, Radka ; Kletetschka, Günther (vedoucí práce) ; Pruner, Petr (oponent)
Paleomagnetismus je geofyzikální metoda, sloužící k určení dřívější orientace magnetického pole Země na základě měření remanentní magnetizace hornin. V kombinaci s radiometrickým datováním umožňuje paleomagnetismus studovat časový vývoj zemského magnetického pole nebo rekonstruovat dřívější polohy litosférických desek. Tato bakalářská práce se věnuje paleomagnetickému záznamu lávových proudů bazaltu z Nelsonova ostrova v Antarktidě a shrnuje geologické informace, které z něj lze získat. Rešeršní práce je uvedena představením teorie magnetismu s důrazem na paleomagnetismus a přehled magnetických minerálů, které se mohou vyskytovat v bazaltu a zaznamenávat informace o charakteru magnetického pole v geologické minulosti. Následuje představení radiometrických datovacích metod, pomocí kterých lze určit absolutní stáří utuhnutí magmatických hornin (lávy). Důraz je kladen na K- Ar a Ar-Ar datovací metodu. V regionální části práce jsou shrnuty hlavní poznatky o Antarktidě, Nelsonově ostrově a jeho okolí. Dále jsou popsány laboratorní přístroje k měření vektoru magnetizace orientovaných horninových vzorků, jako je rotační a kryogenní magnetometr. Práce je zakončena diskuzí a použitou literaturou.
Paleomagnetizmus a magnetomineralogie hornin Českého masívu a tethydní oblasti
Schnabl, Petr ; Pruner, Petr (vedoucí práce) ; Hrouda, František (oponent) ; Petrovský, Eduard (oponent)
Mgr. Petr Schnabl - Disertace Paleomagnetismus a magnetomineralogie hornin Českého masivu a tethydní oblasti Abstrakt Disertační práce pojednává o paleomagnetických a horninově magnetických vlastnostech vápenců, bazaltů a alterovaných diabázů různého fanerozoického stáří. Hlavním smyslem práce je za podpory horninově magnetických metod dešifrovat historii magnetického pole Země od siluru po současnost. V jičínském vulkanickém poli jsou na základě kombinace paleomagnetismu a K/Ar datování definována dvě souvrství, konkrétně trosecké a kozákovské. Trosecké souvrství (24,6?/18,3 - 15,7 Ma) je tvořeno solitérními strombolskými vulkanity. Souvrství kozákovské (5,2 - 4,6 Ma) jsou efuzivní produkty jediného vulkánu a jeho přívodní dráha. Na bruntálsku byly stejnou metodikou dokázány dvě pleistocénní fáze vulkanické aktivity (2,6 - 2,1 Ma a 1,8 - 1,1 Ma) a jedna fáze pliocenní (4,3 - 3,3 Ma). Magnetostratigrafická korelace se ukázala jako velice zásadní pro přesnou definici hranice J/K, kterou by případně odsouhlasila mezinárodní stratigrafická komise. Důvodem je zejména vymírání plankonických Crassicolarií v rámci magnetozóny M19, které jsou nahrazovány modernějšími kalpionelami. Mimo to je zde také hranice mezi amonitovými zónami Jacobi a Durangites. Silurské a devonské paleomagnetické směry remanentní...
The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian (Czech Republic): Sedimentology, magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometry stratigraphy
Vacek, František ; Bosák, Pavel (vedoucí práce) ; Pruner, Petr (oponent) ; Kukal, Zdeněk (oponent)
Ě$ an*Éš=.á.g- ;; ;g**Ě :š. ^q =* o rě ,5 ř +E ř .íu Éřiřš=gE š.*í,g#ř řĚFĚ$ EĚg ÍĚĚ* ÉĚĚĚEEĚtt;aĚaĚ; :=Ě H *ÉšEÉEE.gšc Ř.$ H;E*ÉE ĚE 3 ÉšřE 9ĚĚĚšĚE e ĚtÉÍm Ée gĚgggggggggggÉ*igggig'gggiEffgĚšgíggggágĚg;gg agEiiiEĚ$gEgšĚgE$íEEĚgiiÉEEáĚĚEšEgggEggE$ĚgĚáiEgggg- Ěf;Ěš*šiĚsu*uĚtiĚĚgĚĚ{EgEáiřišáĚ E š- áE q.F$€EE ÉĚtáEE;šBH*E iĚĚ*t*Egtr'ÉšEĚřE$š€*ř*g€šáEgE ř FB#ĚgFFšgĚB$ * EFíg*ĚĚEšĚĚ .6**i=c í;sš$**gš;g gg ge*ĚssgFÉai,, *i ,i=.i . .i ..9.i. ;Ěgg*gšggág ÉÉ*e*petÉ**'šš'Ě ĚĚ ŤÉsáá=$šgggs šř* iágffcgFĚÉg gĚ$šEššsEgĚ!ŠEgÉsg€É g$ěEg5g BE EĚĚ ĚEE$ Ěětaš$sĚsrsÉgĚĚÉĚĚĚíššEš$$ĚEÉĚĚg*ggEEuegš$ĚEĚgEN ťEĚÉesťE3:- Fšlffšs ffiffiffiEgg*ffi :$;eĚE$Éš'Fi *Ěs***t EE t.Ě-et' Ěe*s:uus.íE €ag fr Ěg"ĚštlĚĚ,egue ĚggtggggillgasÉgEggggĚtgtt:ggggEEĚEÉ=*ggĚggiE$gÉgE gĚiigigggglatggtgĚtlggggiĚĚgilálEĚĚĚgggggggEggĚgĚgg6 i:ĚitllEfoig!ĚiĚgšĚigugĚ*EáEĚí€ĚE*ĚeEĚĚEEĚEEEĚEEÉĚEĚ6 ;;ii::ÉĚgg$.itsáĚEÉEgt*EÉ€áĚEEfigĚĚ ÉitĚE?ĚsĚíÉEaĚĚaši;Ě iEEíiiáĚE šřĚEiřEigg ĚEEĚEiĚiEĚEĚ.l *gEĚEEE ÍEggEEiĚiĚĚEEĚEi ::: ;š;sgggtggg *gffiággii i|i:ii,i9. €šE5.Ěš.iiĚ9l :ii:i: :ii EEaE*€sEiIe Ě:e:F;eáí uĚĚgĚtgi:i *i;*igiii*= ;i;i;l :; E i.EĚ:i=sEš EáĚĚřĚgÉEEĚgřĚi g;EiĚĚiĚg gĚgĚiĚáĚĚš E Ě;EE*EEĚffaE ĚífiÉg,Ý ;$É$$$g$*g$65$$ Ěg$ĚgĚ$Ěp Íele*láal$ ; giggg5g{$alaat Et**tti Ě$g,Ě$sgggĚĚgg ggggggggg,pgiggggšgg EšggEgĚiEg*iĚggsšřgĚ*gg I I I I o
Magnetomineralogie devonských vápenců z lokality Branžovy : závěrečná zpráva
Čížková, Kristýna ; Elbra, Tiiu ; Pruner, Petr ; Schnabl, Petr
Devonské vápence z lokality Branžovy byly podrobeny měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě, postupnému sycení magnetickým polem a demagnetování střídavým polem za účelem zjištění magnetomineralogických vlastností. Ve vzorcích byly identifikovány minerály s vysokou i nízkou koercivitou. Podařilo se interpretovat kritické teploty některých magnetických minerálů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.