Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Integrace druhé generace Vietnamců v Praze
Prušvicová, Alena ; Janská, Eva (vedoucí práce) ; Kocourek, Jiří (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zmapování 1,5. respektive druhé generace dětí Vietnamců a jejich integrace do české společnosti na příkladu žáků základní školy v Praze. V průběhu integrace dochází u dětí cizinců k mnohým změnám v důsledku působení majoritní společnosti, ale i vlastní etnické komunity či rodičů. Proto se diplomová práce nevěnuje pouze procesu integrace, ale také faktorům, které ji ovlivňují (ekonomická aktivita rodičů, blízkost vietnamské komunity, vzdělávání, jazyk aj.). Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá především analýzou literatury a výzkumy, které se již podobnými tématy zabývaly. Tyto zdroje poskytují důležité informace pro pozdější vyhodnocení údajů z praktické části. Praktická část je založena na vlastním dotazníkovém šetření a rozhovorech, přičemž respondenty jsou děti-cizinci a děti Češi, učitelé a ředitel ze základní školy Kunratice v Praze 4. Právě v pražském obvodu Prahy 4 je jedna z největších koncentrací dětí Vietnamců v Praze. Výzkum byl v neposlední řadě doplněn o rozhovor s představitelem tržnice Sapa. Klíčová slova Imigrace, integrace, 1,5. generace, 2. generace, Vietnamci.
Interdisciplinární pojetí tematického celku savci
Prušvicová, Alena ; Mourek, Jan (oponent) ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření interdisciplinárně pojaté výuky tematického celku savci a následně její komparace s výukou tradiční. V teoretické části je představen rozdíl mezi tradičně a interdisciplinárně pojatou výukou, dále je uveden historický pohled na danou problematiku a v neposlední řadě práce seznamuje s možnostmi, kterými interdisciplinární výuka může vzniknout. V kapitole Možnosti integrovaného kurikula je prezentovaná stručná charakteristika projektové výuky a její porovnání s výukou interdisciplinární. Praktická část se zabývá experimantální výukou ve dvou třídách u žáků na vyšším stupni gymnázia Postupická, přičemž jedna třída byla vyučována pouze na úrovni biologie bez mezipředmětových vztahů a naopak ta druhá interdisciplinárně. Efektivita výuky byla evaluována pomocí dotazníku a polořízeného rozhovoru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.