Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
La Lozana andaluza a literární kánon
Holub, Jiří ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Bellón Aguilera, José Luis (oponent) ; Prokop, Josef (oponent)
Tématem disertační práce je významné prozaické dílo španělské literatury 16. století Retrato de la Lozana andaluza Francisca Delicada. Bylo anonymně vydáno kolem roku 1530 v Benátkách a poté na tři sta let upadlo v zapomnění. Jeho jediný známý exemplář byl objeven až v polovině 19. století ve Vídni. V průběhu následujících sto padesáti let se z literární kuriozity postupně stalo uznávané dílo španělského literárního kánonu. Přesto bádání o La Lozana andaluza stále vykazuje bílá místa a nevyřešené otázky a zároveň se vyznačuje konfliktní povahou a absencí všeobecně přijímaného konsenzu. V úvodu práce je stav současného bádání shrnut a zhodnocen a je nastíněna obecná problematika literárního kánonu a jeho zkoumání prostřednictvím konceptu filologického pole. Cílem první části práce je uvést všechny ověřené ediční údaje a zaměřit se na ty aspekty díla, které byly více méně opomíjeny. Jedná se o typografii a ikonografii původního tisku, narativní strukturu a přehled a povahu obecných významotvorných principů. Zvlášť jsou analyzovány Delicadova ozvláštňující práce s jazykem, specifické strukturní využití a tematizace předjímání budoucnosti a novátorské metafikční strategie. Na konci této části práce jsou představeny ostatní Delicadovy texty a všechny pozitivní údaje, které o jeho životě máme k...
Reception of Czech literature in Spain considering the mediating role of German
Vavroušová, Petra ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Prokop, Josef (oponent) ; Martino Alba, Pilar (oponent)
Cílem dizertační práce je popsat recepci české literatury ve Španělsku v letech 1900-2015 s důrazem na němčinu jako zprostředkující jazyk překladu mezi češtinou a španělštinou a začlenit tak české bádání v této oblasti do širšího mezinárodního kontextu zkoumání role jednotlivých jazyků a kultur ve vícejazyčných společenstvích. Práce navazuje na otázky dílčím způsobem zpracovávané v předchozím výzkumu (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). Teoretická část nejprve krátce představuje historický kontext obou zemí, komentuje jejich vzájemné vztahy v průběhu 20. století, popisuje nakladatelský sektor a fungování oficiální cenzury. Dále detailně zkoumá fenomén nepřímých překladů a přináší nejrůznější pohledy, jak je studovat, přičemž vyzdvihuje nejen význam paratextuálního materiálu, tj. paratextů (Genette 1982, 1987) a metatextů (Popovič 1975, 1983), ale i vliv cenzury a převládající ideologie (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Z metodologického hlediska se práce inspiruje jak českou a slovenskou translatologií (Levý, Popovič) tak i španělským projektem TRACE (Rabadán, Merino). Empirická část zkoumá získaný materiál. Jako metodologické nástroje pro analýzu cenzorských zpráv získaných z archivu AGA, recenzí, peritexů, rozhovorů (či korespondence) nám poslouží kritická analýza diskurzu,...
Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol Calandreta
Vacula, Richard ; Zavadil, Bohumil (vedoucí práce) ; Valeš, Miroslav (oponent) ; Prokop, Josef (oponent)
Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol Calandreta Richard Vacula (Abstrakt) Práce se zaměřuje na roli bilingvních škol Calandretas v procesu udržení a revitalizace regionálního jazyka ve francouzském regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vychází z empirického výzkumu, provedeného formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů v místě dvou existujících provensálských Calandret, v Gapu a Orange. Do výzkumu byl zahrnut vzorek lokální populace a respondentů z prostředí Calandret. Sledováno bylo jazykové chování, postoje vůči regionalistickému školství a obraz dané školy a jazyka. Výsledky naznačují, že veřejnost je nakloněna výuce základů jazyka, méně však již bilingvní výuce a že potenciál sledovaných škol spočívá spíše v aplikovaných pedagogických metodách. I na půdě škol lze sledovat silný tlak francouzštiny, v běžných komunikačních situacích je pak užívání okcitánštiny výjimečné, regionální jazyk je výrazně konotován se školním prostředím a vázán na specifické kontexty. Vliv Calandret na skutečnou revitalizaci jazyka je tak třeba hodnotit jako omezený, byť ne zcela nulový.
Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality?
Prokop, Josef ; Toul, Jiří (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se zabýváme úlohou technické kontroly v podniku. V první části popisujeme nástroje statistického řízení procesů s důrazem na vývojové, bodové, regulační diagramy, Ishikawův diagram, histogramy a Paretovu analýzu. Ve druhé části analyzujeme postavení a povinnosti technické kontroly v podniku. Je odhadován možný vývoj v oblasti technické kontroly.

Viz též: podobná jména autorů
11 PROKOP, Jan
3 PROKOP, Jiří
2 Prokop, Jakub
11 Prokop, Jan
2 Prokop, Jaroslav
3 Prokop, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.