Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etický kodex a pedagogika
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Empirická část práce je zaměřena na výzkum. Výzkumná část se opírá o sběr dat pomocí...
Etický kodex a edukace
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Zhodnocení empirické části: Respondenti prokazují znalost aktuálně platných zákonných...
Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos.
Matějek, Jaromír ; Rethmann, Albert-Peter (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent) ; Prokop, Jiří Maxmilián (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou interpretace "dříve projevených přání pacientů". Identifikuje kontexty, ve kterých se ona interpretace odehrává a ukazuje, jaký význam tyto kontexty pro interpretaci pacientova textu mají. Jejich zásadním znakem je na pacientově vůli nezávislá dynamika, proměnlivost a možnost jejich neočekávaného vývoje. To činí z pacientova textu rizikový nástroj.
Vzdělání a jeho atributy z pohledu mladých Vietnamců
Bednárová, Lenka ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
DIPLOMOVÁ PRÁCE Vzdělává í a jeho atri ut z pohledu ladý h Viet a ů Education and its perception: Point of view of young Vietnamese Zpracovala: Lenka Bednárová Vedou í prá e: do . PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. Studij í progra : Učitelství všeo e ě vzděláva í h před ětů pro ZŠ a SŠ Studijní obor: Pedagogika - Výchova ke zdraví Datum odevzdání: 19. 4. 2018 ABSTRAKT Škol í h úspě hů viet a ský h žáků se dostal do povědo í i české veřej osti, jeji h příči u ůže e sledovat dvojí, a to vliv igrač ího pro esu a předává í hod ot i kultur í h vzor ů viet a ské společ osti. Předkláda á prá e si klade za íl popsat v í á í vzdělá í a vzděláva ího s sté u z pohledu ladý h Viet a ů v Če há h i ve Viet a u. Te t je s ste ati k rozděle a část teoreti kou a e piri kou. V první z nich se za ěřuje a důležitost kultur í h deter i a tů jedi e, vzdělá í a vý hov , včet ě o razu d eš í západ í společ osti. Zároveň posk t e tato část přehled i for a í o viet a ském vzděláva í s sté u, ta í ide vzděla osti a igra i Viet a ů do ČR. E piri ká část se vě uje představe í kvalitativ ího výzku u v pedagogi e a šetře í, které probíhalo s informanty v České repu li e i Viet a ské so ialisti ké repu li e. Cílovou skupinou se v o ou z í ě ý h ze í h stali ladí Viet a i ve věku od os á ti do tři eti let. Získa á data od o ou ílový h skupi la...
Vzdělávací systém České republiky a Španělského království
Vondrouš, Jan ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce Vzdělávací systém České republiky a Španělského království Educational system of the Czech Republic and the Kingdom of Spain Bc. Jan Vondrouš Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro střední školy (N PG-VZ) Studijní obor: Pedagogika - Výchova ke zdraví Praha 2017 Odevzdáním této diplomové práce na téma Vzdělávací systém České republiky a Španělského království potvrzuji, že jsem ji vypracoval pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne 1. 12. 2017 Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování doc. PhDr. Jiřímu Prokopovi, Ph.D. za jeho cenné rady a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Rovněž bych chtěl poděkovat Mgr. Eleně Socas Plasencia za vstřícnost a pomoc při získání potřebných informací a podkladů. NÁZEV: Vzdělávací systém České republiky a Španělského království AUTOR: Bc. Jan Vondrouš KATEDRA (ÚSTAV) Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. ABSTRAKT: Cílem práce je zaměřit se na porovnání vzdělávacích systémů dvou evropských států s rozdílným státním zřízením, historií i aktuální politicko-historickou situací....
Klima školní třídy
Holečková, Petra ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Prokop, Jiří (oponent)
V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na podstatu třídního klimatu, sociální vztahy ve třídě a sebehodnocení žáka v kontextu třídy. Praktická část obsahuje výzkum, jako porovnání třídního klimatu a vztahy mezi žáky a učiteli v konkrétních čtvrtých a pátých třídách základní školy při přechodu na druhý stupeň ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální vztahy ve třídě, žák, školní třída, psychosociální klima školní třídy, činitelé ovlivňující třídní klima.
Coordinator for drug addiction and other social and pathological phenomena prevention at primary school
Božik, Roman ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent) ; Zelinová, Milota (oponent)
Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole Koordinátor prevence drogových závislostí a jiných sociálně-patologických jevů v základní škole Abstrakt Dizertační práce je zaměřena na problematiku protidrogové prevence dětí a mládeže ve školním prostředí. Autor se věnuje působení učitelů - koordinátorů prevence (SR) / školních metodiků prevence (ČR) v rámci preventivních procesů, které jsou zaměřeny na drogové závislosti ve škole. Práce má komparativní charakter, protože mapuje působení učitelů ve speciální pozici ve dvou zemích, na Slovensku i v České republice. Autor pojmenovává základní úlohy a cíle působení těchto učitelů stejně jako jejich kolegů - učitelů, rodičů dětí a širokého okolí. Autor předkládá odborný diskurz k tomu, jaká je pozice koordinátora prevence drogových závislostí/ školního metodika prevence jako jednoho z článků prevence. Na základě těchto faktů se autor věnuje mapování situace na základních školách v rámci primární prevence a taktéž zjišťování přípravy a dalšího vzdělávání koordinátorů prevence/ školních metodiků prevence. Popisuje ideální obraz osobnosti koordinátora prevence/ školního metodika prevence, upozorňuje na rizika jeho práce a etickou stránku této pozice. Autor rovněž přehodnocuje konkrétní činnosti v náplni práce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 PROKOP, Jan
3 PROKOP, Jiří
2 Prokop, Jakub
11 Prokop, Jan
2 Prokop, Jaroslav
3 Prokop, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.