National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
ON THE ENERGY RELEASE RATE OF THE CRACK EMANATING FROM THE INCLUSION INTERPHASE
Profant, T. ; Hrstka, M. ; Klusák, Jan ; Kersner, Z.
The problem of the crack emanating from the interphase region of the circular inclusion is investigated. The problem combines an application of dislocation distribution technique for a crack modelling and the method of boundary integral equations to approximate the loading along the boundary of the domain containing an inclusion. The topological derivative method provides the combination of both approaches and results to the evaluation of the energy release rate of the arbitrary oriented microcrack emanating from the inclusion and matrix interphase. The fundamental solution intended to the boundary integral method such as the continuously distributed dislocation technique is based on the application of Muschelishvili complex potentials in the form of the Laurent series. The coefficients of the series are evaluated from the compatibility conditions along the interfaces of inclusion, interface and matrix.
ON THE ENERGY RELEASE RATE OF THE CRACK EMANATING FROM THE INCLUSION INTERPHASE
Profant, T. ; Hrstka, M. ; Klusák, Jan ; Kersner, Z.
The problem of the crack emanating from the interphase region of the circular inclusion is investigated. The problem combines an application of dislocation distribution technique for a crack modelling and the method of boundary integral equations to approximate the loading along the boundary of the domain containing an inclusion. The topological derivative method provides the combination of both approaches and results to the evaluation of the energy release rate of the arbitrary oriented microcrack emanating from the inclusion and matrix interphase. The fundamental solution intended to the boundary integral method such as the continuously distributed dislocation technique is based on the application of Muschelishvili complex potentials in the form of the Laurent series. The coefficients of the series are evaluated from the compatibility conditions along the interfaces of inclusion, interface and matrix.
Computational modelling of the layered piezoelectric composites and analysis of their electro-mechanical response upon harmonic vibrations
Machů, Zdeněk ; Profant, Tomáš (referee) ; Ševeček, Oldřich (advisor)
V současnosti je velmi aktuálním tématem generování elektrické energie z alternativních zdrojů, zejména z vibrací. Zařízení, která přeměňují mechanickou energii na elektrickou, využívají často ke své činnosti piezoelektrický jev. Pro optimální nastavení takového elektromechanického měniče pro danou aplikaci je třeba mít k dispozici výpočtový model, který bude schopný postihnout všechny klíčové aspekty jeho provozu. Tato práce se tedy zabývá vytvořením takovéhoto nástroje, který je schopen komplexně popsat elektromechanickou odezvu studovaného piezoelektrického měniče energie v podobě vetknutého, vícevrstvého keramického nosníku s piezoelektrickými vrstvami. Uvažovaná vícevrstvá konstrukce je během své činnosti vystavena kinematickému buzení a je rovněž zatížena tepelnou zbytkovou napjatostí vznikající při její výrobě. Vytvořený výpočtový model využívá klasickou laminátovou teorii k určení statické elektromechanické odezvy dané konstrukce. Elektromechanická odezva při kmitání uvažované konstrukce v ustáleném stavu je získána s využitím Hamiltonova variačního principu a teorie kmitání prutů. Vytvořený výpočtový model je dále schopen odhadnout zdánlivou lomovou houževnatost dané vícevrstvé konstrukce pomocí metody váhových funkcí. Výstupy vytvořeného výpočtového modelu jsou ověřeny s využitím numerických simulací na bázi MKP a dostupných experimentálních výsledků. V diplomové práci je následně vytvořený výpočtový model aplikován při hledání optimálního rozložení jednotlivých vrstev konkrétního vícevrstvého nosníku s cílem maximalizovat jeho elektrický výkon a odolnost vůči šíření povrchových trhlin, resp. vzniku křehkého lomu. Tohoto cíle je dosaženo pomocí vhodného rozložení tepelných zbytkových napětí v jednotlivých vrstvách uvažované konstrukce (řízeného použitými materiály a tloušťkami jednotlivých vrstev).
Napjatostně deformační analýza mostu ve Starém Městě u Frýdku-Místku
Janík, Rostislav ; Profant, Tomáš (referee) ; Fuis, Vladimír (advisor)
The bachelor thesis analyses stress and strain of real railway bridge. Construction of bridge is modelled as plane bar system. The fisrt part of the thesis deals with a research, which includes obtaining information from theory, which is necessary for the right solution of the task. Next part dedicates to analytic solution of statically determinate and indeterminate variation of structure for load by own weight and also for load during passage of the train. In the next part are the results of analytic solution verified by numerical solution in program ANSYS. In the last part is evaluated the risk of buckling for all variations of the load.
Evaluation of Fracture Mechanical Parameters for Bi-Piezo-Material Notch
Hrstka, Miroslav ; Materna, Aleš (referee) ; Náhlík, Luboš (referee) ; Profant, Tomáš (advisor)
Předkládaná dizertační práce se zabývá stanovením hlavních členů Williamsova asymptotického rozvoje popisujícího rovinné elektro-elastické pole v okolí piezoelektrických bi-materiálových vrubů a trhlin na rozhraní za použití rozšířeného Lechnického-Eshelbyho-Strohova formalismu v návaznosti na čistě anizotropní pružnost. Je ukázáno, že rozšířený Lechnického-Eshelbyho-Strohův formalismus představuje spolu s moderními programovacími koncepty v jazyku Python efektivní a také praktický nástroj pro lomovou analýzu piezoelektrických bi-materiálů. Teoretická část práce popisuje aspekty anizotropní pružnosti a její návaznost na piezoelektrické materiály. Základní rovnice zaměřené na speciální typy monoklinických materiálů, které umožňují oddělení rovinného a anti-rovinného problému, jsou vyjádřeny pomocí komplexních potenciálů. V praktické části práce je sestaven problém vlastního hodnot pro bi-materiálový vrub, na jehož základě jsou stanoveny exponenty singularity a pomocí dvoustavového -integrálu také zobecněné faktory intenzity napětí. Veškeré vztahy a numerické procedury jsou následně rozšířeny na problém piezoelektrických bi-materiálových vrubů a podrobně prozkoumány v uvedených příkladech. Zvláštní pozornost je věnována přechodu asymptotického řešení téměř zavřených vrubů a trhlin na rozhraní. Vliv směru polarizace na asymptotické řešení je také zkoumán. Přesnost stanovení zobecněných faktorů intenzity napětí je testována srovnáním asymptotického řešení a řešení získaného pomocí metody konečných prvků s velmi jemnou sítí konečných prvků. Na závěr je formalismus modifikován pro nepiezoelektrické materiály.
Optimization of sliding gate profiles
Gajdůšek, Tomáš ; Profant, Tomáš (referee) ; Fuis, Vladimír (advisor)
This thesis deals with stress and strain analysis of real self-supporting sliding gate produced by company Technopark CZ. s.r.o. In the first part of work is analyzed theory, which is used for calculations. In computational part is created model of self-supporting sliding gate and then analytically solves deformations and stresses in this model. The analytical solution is verified by the numerical solution in Ansys. At the end of the thesis are evaluated the knowledge and created the optimal dimensioning of the profiles.
Problems of the complex potentials of the isotropic elasticity
Kubíček, Radek ; Hrstka, Miroslav (referee) ; Profant, Tomáš (advisor)
The presented diploma thesis concerns linear fracture mechanics and deals with determination of the stress intensity factor of the finite crack, which is located in the vicinity of the bimaterial interface, solved by the distributed dislocation technique and theory of complex potencials. The work is possible to devide into three parts. The first part includes basic concepts of the linear fracture mechanics and is also dedicated to the mechanics of composite materials. The second part deals with the determination of the stress intensity factor from solving singular integral equation formulated by Bueckner's principle and the distributed dislocation technique. The third part includes the specific configuration of the crack with respect to the bimaterial interface and the solution, which is compared with results obtained from the FE analysis.
A study of the stress distribution near the sharp notch tip
Svoboda, Petr ; Majer, Zdeněk (referee) ; Profant, Tomáš (advisor)
The presented diploma thesis deals with the problem of determining the stress singularity exponent of the V-notch. This task can be divided into two parts. The first deals with the theoretical background, that means the basic relations of mechanics and the basic concepts of fracture mechanics. The second part deals with the elaboration of the Williams method and the creation of a program for calculating the stress singularity exponent.
An application of the boundary element method to some elasticity problem
Tesařová, Anežka ; Hlavička, Rudolf (referee) ; Profant, Tomáš (advisor)
This thesis is concerned with the Boundary element method. This is one of the numerical methods used to solve some problems of the mechanics, which are described by partial diffrential equations. The goal of this thesis is to formulate the Boundary element method for the plane problem and then apply the gained knowledge to a particular case.
Elasticity problems in Python language
Tichoň, Dušan ; Žák, Stanislav (referee) ; Profant, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis deals with the programming language Python. Its aim is acquaintance of NumPy, SymPy and Matplotlib libraries and their later application. Also it shows the great computing potential of programming language in creating exercises which will be used and presented for educational purposes.

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Profant, T.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.