Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku
Průchová, Michaela ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Má práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii, přičemž největší důraz je kladen na Českou republiku. Hlavním cílem mé práce je zhodnotit a navrhnout vhodná opatření, která by přispěla ke snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v České republice. Nejdůležitější metody využívané v mé práci jsou vědecký popis a indukce. Hojně jsem využívala také statistická data, která jsou vázána jak k českému, tak k evropskému trhu práce. Bakalářská práce je členěna do třech kapitol, přičemž první z nich je věnována úvodu do problematiky a specifikům rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností. Druhá kapitola se zabývá nezaměstnaností mladých lidí v Evropské unii, příčiny a dopady nezaměstnanosti a vývojem v členských státech. Poslední kapitola je primárně zaměřena na nezaměstnanost mladých lidí v České republice, její vývoj a opatření proti nezaměstnanosti. V závěru práce konstatuji, že opatření zaváděná jak Evropskou unií, tak Českou republikou mají na situaci mladých lidí na trhu práce v Česku kladný vliv. Nelze však s jistotou říci, která opatření jsou nejpřínosnější, neboť vždy záleží také na vnějších vlivech a celkovém stavu ekonomiky. Avšak celkově jsem vyhodnotila jako přínosná ta opatření, která přispívají k rozvoji osobnosti a dovedností a k využití potenciálu mladých lidí. Toho může být dosaženo především pomocí vzdělávacích kurzů, poradenství, či formou stáží a odborných praxí. Jako doporučení do budoucna uvádím prohlubování současných snah o podporu skupin lidí, které jsou na trhu práce znevýhodněny, přičemž se zaměřit především na vzdělávání, poskytování pracovních zkušeností a zvyšování kvalifikace.
Entry of Czech company on Chinese bio and nanotechnogy market
Ostrihoň, Adam ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Cieľom tejto práce je identifikovať najvhodnejšiu metódu vstupu pre českú firmu na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a zhodnotiť sektor bio a nanotechnológii v Číne. Cieľ práce bude dosiahnutý pomocou analýzy, syntézy a zberu dát z dostupných zdrojov vrátane informácii poskytnutých od členov bio a nanotechnologickej firmy Nafigate, ktorá sa sama na čínsky trh rozhodla vstúpiť v roku 2011. Práca sa delí na tri kapitoly. Prvá kapitola práce definuje bio a nanotechnológie a zaoberá sa ich vývojom vo svete a v Číne. Druhá kapitola sa venuje analýze čínskeho trhu a podmienkam vstupu zahraničnej spoločnosti. Tretia kapitola opisuje skúsenosti firmy Nafigate so vstupom na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a v závere kapitoly nájdeme odporúčania pre vstup na tento trh.
Společná zemědělská politika EU a její vliv na agrární sektor ČR
Dalecký, Jan ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem Společné zemědělské politiky EU na agrární sektor České republiky. Cílem diplomové práce je zjistit, zda vstup ČR do EU a zavedení SZP mělo pozitivní či negativní důsledky na český agrární sektor. První kapitola práce je věnována vzniku, cílům a principům fungování SZP. Následuje část, kde jsou diskutovány jednotlivé reformy a změny SZP, které následně ovlivnily ČR. V poslední části první kapitoly je popsáno financování Společné zemědělské politiky od svého vzniku až po současnost. Druhá kapitola je věnována zemědělství v ČR. Analyzuje jeho podobu po roce 1989, následuje předvstupní vývoj zemědělství a kapitola je zakončena situací v zemědělství ČR po vstupu do EU. Třetí a poslední kapitola je věnována konkrétním podporám, které ČR z EU čerpá. Podpory jsou rozčleněny na přímé platby a rozvoj venkova. Zbytek kapitoly se věnuje zhodnocení vlivu SZP na zahraniční agrární obchod a výhodám, popř. nevýhodám, které vstup do EU přinesl.
Příjmové nerovnosti v Hongkongu
Lédrová, Kristýna ; Stuchlíková, Zuzana (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Diplomová práce se zabývá příjmovými nerovnostmi v Hongkongu. Za cíl si klade pojednat o podobě administrativního uspořádání (model "jedna země, dva systémy), aktuálních sociálních problémů a na jejich základě popsat příjmové nerovnosti v oblasti. Vedlejším cílem je potvrzení či popření negativní korelace příjmových nerovností a ekonomického růstu por případ Hongkongu. Práce popisuje taktéž celosvětové a regionální trendy těchto problémů a v kontextu je mezi sebou porovnává.
Současný stav a vývoj platební bilance Německa
Sova, Ondřej ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem platební bilance Německa, se zaměřením na tři ekonomicky významná období: mezinárodní systém fixních kurzů, znovusjednocení spolkové republiky a příchod eura. Každá kapitola obsahuje nejprve obecný úvod do problematiky za použití ekonomické teorie. V druhé části je potom uveden detailní rozbor stavu jednotlivých účtů platební bilance, stejně tak jako její celkový vývoj ve sledovaném období ve vztahu k historickým reáliím. První kapitola pojednává o systému mezinárodních fixních měnových kurzů a jevů, které jej provázely. Tato kapitola je poněkud odlišná a zároveň slouží jako obecný teoretický úvod, jejím primárním cílem je objasnění některých relevantních ekonomických fenoménů, jejichž význam přesahuje i do zbylých kapitol. V druhé kapitole jsou nejprve objasněny hospodářské aspekty sjednocení s akcentem na problematiku platů a kapitálu, v navazující části je pak k těmto základům přidána zevrubná analýza ekonomického vývoje ve vztahu k zahraničí. V úvodu třetí kapitoly je popsán vývoj, který ke společné evropské měně vedl, stejně tak, jako makro i mikroekonomické aspekty jejího přijetí. Následuje rozbor vzniku společného měnového prostoru pomocí platební bilance.
The impact of privatization on performance of companies and public opinion: evidence from Turkey
Çuhadar, Ebru ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Privatizace byla vždy považována za zdroj lepších výkonnostních výsledků, lepší ziskovosti a eventuálně lepšího společenského bohatství. Tato diplomová práce se snaží ukázat na příkladu případu Turecka, že obecně přijímané přínosy privatizace nemusí být vždy dosaženy pod vlivem reálné politiky a ekonomických podmínek. Tato diplomová práce nejprve pečlivě zkoumá teorie privatizace a zkušenosti Turecka s ní. V rámci praktické části je pak provedena dvousegmentová analýza prostřednictvím veřejného průzkumu a výsledků hospodaření tří privatizovaných společností.
Brain drain v Rusku - vývoj, dopady a možná východiska
Safonova, Ekaterina ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit aktuální stav a příčiny odlivu mozků z Ruska, odvodit důsledky intelektuální emigrace pro ruskou ekonomiku a navrhnout možné cesty vyřešeni tohoto problému. Práce je rozdělena do 3 kapitol. V první kapitole jsou stanoveny základní pojmy, spojené s problematikou brain drain, poté je provedena empirická analýza emigrace z Ruska doplněna o vysvětlení příčin tohoto jevu. Třetí kapitola se dělí na tři části. První je zaměřena na dopady intelektuální emigrace na pracovní trh, ve druhé části jsou navrženy možné cesty vyřešení problému brain drain včetně analýzy migračních politik jiných zemi. Třetí část popisuje možná východiska odlivu mozku v Rusku a dále jsou uvedeny implementované návrhy pro snížení brain drain z Ruska.
Vybrané globální populační problémy
Liebich, Jan ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými globálními populačními problémy jako je natalita, mortalita a stárnutí populace a ověřuje hypotézu, zda dochází k prohlubování výše uvedených globálních populačních problémů.
Činnost EGAPu se zaměřením na český export do Ruské federace
Grygorenko, Anastasiya ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Záměrem této práce je vyhodnotit vzájemné obchodní vztahy mezi ČR a Ruskou federací se zaměřením na český export a jeho podporu na ruském trhu. Součástí bakalářské práce je analýza pojišťovací společnost EGAP podporující vývoz zboží a služeb do rizikových částí světa. Nejprve jsou v práci popsány ekonomiky obou zemí, jejich současný stav a postavení na světovém trhu. Další část práce je zaměřena na vývoj obchodních vztahů, vlastnosti, specifika a rizika českého exportu do Ruské federace. Zhodnocen je zde i vývoj nejčastěji vyvážených komodit. Třetí část pojednává o samotné společnosti EGAP, o její hlavní činnosti, nabízených službách, o projektech zdařilých i méně úspěšných. V závěru práce je zhodnoceno postavení na zahraničním trhu a vyhodnoceny obchodní výsledky společnosti.
Ekonomická migrace do zemí EU v kontextu procesu globalizace
Pustovalova, Anastasie ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Předmětem bakalářské práce je analýza vztahů mezi ekonomickou migrací a globalizací se zaměřením na konkrétní situaci Evropské unie. Teoretická část práce je věnována popisu trendů globalizace a jejich působení v současném světě. Zabývá se také momentální podobou migrace mezi členskými zeměmi i imigrací ze třetích zemí do EU jako celku. Zvláštní pozornost je věnována migrantským komunitám přítomným v členských zemích Evropské unie. Analytická část spojuje konkrétní procesy globalizace s jejich působením na ekonomickou migraci do zemí EU. Zabývá se tím, jaké skupiny migrantů jsou prostřednictvím globalizace podporovány k emigraci do EU a zejména jakým způsobem k tomu dochází.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.