Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Potenciální role dovozu LNG pro region střední Evropy
Procházka, Václav ; Čajka, Radek (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je analýza potenciálu LNG k zajištění energetické bezpečnosti v regionu zemí střední Evropy, a zároveň jeho využití jako alternativního paliva v zemích Visegrádské skupiny. Stále rostoucí dostupnost této komodity spolu s odhadovaným navýšením jejích dodávek na základě expanze exportních kapacit různých zemí, představuje velkou příležitost právě pro země střední Evropy, a to hlavně z důvodu zajištění jejich energetické bezpečnosti. Rostoucí dostupnost dodávek LNG je totiž konkurencí pro již existující potrubní dodávky zemního plynu z Ruska. Diplomová práce se také zabývá rolí LNG jakožto alternativního paliva pro říční a kamionovou dopravu v zemích Visegrádské skupiny, a opatřeními, která musí dané země pro realizaci tohoto kroku podniknout v rámci jejich dopravního sektoru.
Znalosti studentů středních zdravotnických škol v Jihočeském kraji v oblasti poskytování první pomoci
PROCHÁZKA, Václav
Práce je zaměřena na znalosti žáků maturitních ročníků oboru Zdravotnický asistent v oblasti první pomoci, kterou jako předmět absolvovali v rámci středoškolského vzdělání. Teoretickou část práce můžeme rozdělit do dvou segmentů. První pojednává o samotné první pomoci. Zde se rozebírají pravidla poskytování první pomoci, právní odpovědnosti a v neposlední řadě tato část popisuje nejčastější zdravotní komplikace, vyžadující neodkladné řešení. U každé je i popsán postup samotné první pomoci. Druhá část popisuje, jakým způsobem by měla být první pomoc vyučována a to jak v měřítku celé společnosti, tak i v rámci studia oboru Zdravotnický asistent. Nechybí zde ani problematika spojena se vzděláváním samotných lektorů první pomoci. Dále tato část obsahuje návrh nové koncepce, která by dle jejích autorů měla přinést významný pokrok do vzdělávání v oblasti první pomoci. V praktické části této bakalářské práce je proveden rozbor otázek dotazníku, který byl zadán žákům maturitních ročníků oboru Zdravotnický asistent středních zdravotnických škol v Jihočeském kraji. Tyto dotazníky byly předloženy studentům s cílem zmapovat úroveň teoretických znalostí první pomoci u studentů čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách v Jihočeském kraji. Dalším stanoveným cílem bylo odhalit nedostatky ve znalostech první pomoci u studentů čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách v Jihočeském kraji. Výsledky by měly posloužit vedení středních zdravotnických škol Jihočeského kraje, jako informativní zpětná vazba, která vypovídá o úrovni znalosti jejich žáků. Výzkum mimo jiné ukázal, že teoretické znalosti žáků maturitních ročníků oboru Zdravotnický asistent dosahují adekvátní úrovně, korelující s platnými učebními osnovami. Řada studentů má však ve svých znalostech významné nedostatky a to především v oblasti základní neodkladné resuscitace.
Fosfáty a akcesorické oxidy ve vybraných granitoidech a pararulách moldanubické oblasti v jihovýchodních a jižních Čechách
Procházka, Václav ; Matějka, Dobroslav (vedoucí práce) ; Štemprok, Miroslav (oponent) ; Petrík, Igor (oponent)
Shrnutí Práce se zabývá především granity melechovského masívu a granity i metamorfity v jeho jižním okolí. Přináší hlavně informace o nejvýznamnějších akcesorických minerálech a do různé míry doplňuje poznatky o geochemii a petrologii příslušných hornin. Největší pozornost je zaměřena na apatit, monazit a oxidy Fe-Ti. Fluorapatit (dále jen "apatit") je běžný ve všech granitoidech i pararulách. V metamorfitech a málo frakcionovaných granitech (typ Lipnice a Pavlov) je značně homogenní a jen výjimečně jeví známky koroze. Ve frakcionovanějších granitech byl s využitím katodoluminiscence dokumentován komplikovaný vývoj apatitu. Katodoluminiscenci ovlivňují především příměsi Fe, Mn, Y a REE, jak je popsáno v literatuře, ale také účinek ozáření, který se neprojevuje v optickém ani elektronovém mikroskopu, a nerovnosti povrchu. Obsahy Na, Fe, Mn, Y a REE jsou vyšší uvnitř nealterovaných krystalů. Ze stanovení stopových prvků v apatitu bodovými analýzami (ICP-MS-LA) v granitech melechovského masívu vyplývá, že primární nealterovaný apatit se odlišuje od alterovaného nebo pozdního apatitu také vyšším U a nižším Sr, hlubší negativní europiovou anomálií a výraznějším tetrádovým efektem typu M. Tato skutečnost umožňuje vysvětlit, proč analýzy separovaného apatitu rozpuštěného ve zředěné kyselině vykazují jen méně...
Stopové prvky v karbonátech české křídové pánve.
Štěpánková, Anna ; Procházka, Václav (vedoucí práce) ; Štaffen, Zdeněk (oponent)
Předložená práce je zaměřena na výzkum distribuce stopových prvků v karbonátových sedimentech i fosíliích České křídové pánve. Za účelem získání co nejvíce informací o složení původního karbonátu a prostředí jeho vzniku byly stopové prvky analyzovány především v podílech rozpustných ve zředěné kyselině. Práce se též zabývá porovnáním obsahu prvků v rozpustném podílu a nerozpustném zbytku, resp. celkové hornině. Ze získaných dat vyplývá, že ve složení původního karbonátového podílu zřejmě neexistovaly systematické rozdíly mezi různými oblastmi ani obdobími (cenoman až svrchní turon). Příměsi Sr, Mg a Mn v karbonátu byly ovlivněny diagenezí, ale obsahy a vzájemné poměry vzácných zemin jsou ve všech karbonátech velmi podobné a vyznačují se negativní cerovou anomálií. Ta může být zakryta zvýšeným obsahem klastické příměsi, v rozpustných podílech spíše kontaminací sekundárním fosfátem. Rozpustné podíly pískovců bohatých limonitem a chudých kalcitem mají naopak cerovou anomálii pozitivní, což svědčí o sorbci CeIV (v neupřesněné formě) na limonit.
Bezpečnost a hygiena práce ve výstavbě
Procházka, Václav ; Krischková, Radka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je představit problematiku hygieny a bezpečnosti práce ve stavebnictví. V teoretické části je v první části vysvětlena problematika bezpečnosti práce a ve druhé části problematika hygieny práce. Praktická část práce se zabývá zmapováním situace ve stavebnictví a plánem BOZP.
Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem
Procházka, Václav ; Havel, Jiří (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
V této práci zkoumáme rychlost 6 metod výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem, což je elementární operace při sledování paprsku. Zkoumáme jak jejich implementace softwarové v C++ a SSE, pro výpočty po jednom paprsku i po svazcích 4 paprsků, tak lehkým nástinem jejich implementaci hardwarovou. Metody jsou podrobeny testům s náhodně generovanými i reálnými scénami a z těchto testů nejlépe vyšla pro jednopaprskouvou implementaci metoda Havel Herout (SSE4), pro svazkovou pak metoda Shevtsovova (SSE), přičemž Shevtsovova metoda je z těchto dvou vhodnější pro hardwarovou implementaci.
Návrh dílčí části informačního systému
Procházka, Václav ; Kolesa, Jaroslav (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tématem této práce je návrh dílčí části informačního systému podniku. Obsahuje analýzu současného stavu informačního systému a elektronického obchodu, který je s ním propojen. Výsledkem této práce je návrh řešení pro zlepšení funkčnosti a rentability elektronického obchodu, využitím webových propagačních služeb e-marketingu a SEO optimalizace, ale i jiných nástrojů.
Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné
Procházka, Václav ; Hrstka, Miroslav (oponent) ; Vespalcová, Milena (vedoucí práce)
Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke slazení komerčních výrobků. Vzhledem k jejich potenciálním vlastnostem je výhodné mít vhodnou metodu pro jejich sledování. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je založena na principu rozdělování analytu mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze pomocí vysokotlakého čerpadla a vhodně vybrané stacionární fáze kolony. Analyty potom vycházejí z kolony v různých retenčních časech. Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného HPLC systému pro stanovení hlavních steviolglykosidů a jejich analýzou v komerčních výrobcích. V teoretické části práce je nejprve popsán původ, základní vlastnosti, botanický popis, pěstování, účinky rostliny Stévie sladké na lidské zdraví a její využití v potravinářském průmyslu. Jsou zde i stručně charakterizovány sladivé látky obsažené v rostlině, tzv. steviolglykosidy. Poté jsou uvedeny teoretické základy vysokoúčinné kapalinové chromatografie, instrumentace HPLC a její konkrétní aplikace na steviolglykosidy se základními chromatografickými parametry. Cílem první experimentální části bylo pomocí HPLC zkoumat optimální podmínky pro časově a separačně efektivní chromatografickou analýzu a vybrat tak vhodný chromatografický systém pro stanovení steviolových glykosidů. V druhé experimentální části bylo vybranou chromatografickou metodou porovnáván a stanoven obsah hlavních steviolglykosidů (steviosid, rebaudiosid A) v devíti vybraných produktech komerčně dostupných v České republice (ČR), ve kterých byl výskyt steviosidu nebo rebaudiosidu A buď potvrzen nebo vyvrácen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 PROCHÁZKA, Vlastimil
18 PROCHÁZKA, Václav
3 Procházka, Vladimír
3 Procházka, Vojtěch
5 Procházka, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.