Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dlouhodobá přírodní koroze skel barvených uranem
Procházka, Radek ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Zeman, Josef (oponent) ; Helebrant, Aleš (oponent)
klíčová slova: koroze skla, zvětrávání skla, přírodní alterace skla, přírodní analog, uran, experimentální loužení Historická skla barvená uranem byla vyráběna v řadě českých skláren přibližně mezi lety 1830 a 1945. Obsah uranu v těchto sklech se pohybuje v řádu desetin procenta. Materiál představuje vhodný analog tzv. nukleárních skel sloužících k imobilizaci radioaktivního odpadu. Vzhledem ke složitosti procesů předpokládaných v podzemním úložišti v době kdy se odpadní skla dostanou do kontaktu s vodou má materiál velkou vypovídací hodnotu pro posouzení dlouhodobé stability skla v přírodních podmínkách se zaměřením na chování uranu. V předložené práci jsou studovány změny historických uranem barvených skel vystavených až 150 let působení přírodních roztoků v exogenních podmínkách. Během této doby došlo na povrchu vzorků ke korozi. U draselných skel bylo při povrchu zjištěno preferenční vyloužení alkálií a vznik hydratované difúzní zóny o mocnosti až 0,6 mm. V této korodované části bylo pozorováno srážení novotvořeného kalcitu (CaCO3) patrně v důsledku zvýšeného pH. Oproti původnímu sklu byla ve vyloužené zóně potvrzena stabilní, v některých případech zvýšená koncentrace uranu. Ačkoli došlo k vyloužení až 17,5 % K2O a nahrazení prakticky veškerého draslíku ionty H3O+ z roztoku, uran zůstal ve...
Signální dráhy a geny regulující zrání oocytů prasete
Blaha, Milan ; Procházka, Radek (vedoucí práce) ; Krylov, Vladimír (oponent) ; Petr, Jaroslav (oponent)
Znovuzahájení meiózy a expanzi kumulu indukované gonadotropiny v preovulačních folikulech předchází exprese genů amfiregulin (AREG) a epiregulin (EREG), které patří do rodiny epidermálního růstového faktoru (EGF), v buňkách stěnové granulózy i kumulu. V podmínkách in vitro jsou tyto peptidy produkovány i kumulárními buňkami při stimulaci folikuly stimulujícím hormonem (FSH). FSH i peptidy podobné EGF stimulují znovuzahájení meiózy a expanzi kumulu v podmínkách in vitro aktivací široké signální sítě v kumulárních buňkách. Za účelem definovat signální dráhy, které řídí FSH- a AREG-indukovanou expanzi kumulu a znovuzahájení meiózy, byly prasečí komplexy oocyt-kumulus (COC) kultivovány se specifickými inhibitory proteinkináz. Výsledky dokumentují, že pro znovuzahájení meiózy indukované FSH (nikoliv AREG) jsou důležité PKA a MAPK14. Aktivita EGFR a MAPK3/1 je důležitá u obou způsobů stimulace. Za účelem charakterizovat efekty FSH a EGF-like peptidů na genovou expresi v kumulárních buňkách byly analyzovány transkriptomy těchto buněk pomocí mikročipů. FSH i AREG+EREG zvýšily expresi genů spojených s regulací proliferace, srážením krve a remodelací extracelulární matrix. FSH (na rozdíl od AREG+EREG) také zvýšil expresi genů kódujících klíčové transkripční faktory spojené s plodností samic. Produkce...
Možnosti využití ADS-B pro řízení provozu v CTR a po ploše
Šíblová, Kamila ; Procházka, Radek (oponent) ; Vosecký, Slavomír (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o systému ADS-B a jeho možném využití na Letišti Václava Havla Praha. V úvodu práce je popsána historie vedoucí k zavedení tohoto systému a následně systém ADS-B objasněn. V práci je uveden také časový harmonogram zavedení systému. Následně je uvedena aplikace na daném letiště s ověřování integrity, funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti.
Bezpečnost provozu stavebních strojů
Procházka, Radek ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem hlavních bezpečnostních rizik v provozu stavebních strojů s ohledem na charakter práce jednotlivých konstrukčních skupin. Je zde obsažen také přehled rizik související s technologií stavebních prací. Práce je rozdělena do čtyř částí a je vypracována na základě získaných poznatků ve formě technické zprávy pro vzdělávání pracovníku se stavebními stroji v oblasti bezpečnosti práce. V první části se zabývám obecným přehledem bezpečnosti práce v oblasti stavebních strojů z hlediska platných zákonů České republiky. Ve druhé části jsou obsažena hlavní rizika a bezpečnost z hlediska jednotlivých skupin zemních strojů dle platných norem. Ve třetí části zpracovávám analýzu hlavních rizik v oblasti provozu stavebních strojů a bezpečnosti práce. Ve čtvrté části sepisuji všechny důležité poznatky a sestavuji návrh metodické příručky pro vzdělávání obsluhy zemních strojů z hlediska bezpečnosti práce.

Viz též: podobná jména autorů
1 Procházka, Radim
2 Procházka, Richard
1 Procházka, Robert
1 Procházka, Rostislav
2 Procházka, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.