Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The European Union and the adoption of the Stabilization and Association Agreement with Kosovo: the role of material interests and shared ideas
Procházka, Karel ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Práce se zabývá zkoumáním základních motivů, které stojí za uzavřením dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem dne 27. října 2015. Pro určení role věcných zájmů a sdílených myšlenek v procesu uzavírání dohody o stabilizaci a přidružení práce uplatňuje racionalismus a konstruktivismus, klíčové teorie mezinárodních vztahů. Pro testování teorií a jejich příslušných hypotéz určujících úlohu příslušných pojmů, výzkum využívá metodu případové studie s využitím přístupu kongruenční analýzy. Závěrem lze konstatovat, že racionální náhled z perspektivy EU potvrzuje existenci materiálního zájmu o uzavření dohody o stabilizaci a přidružení, představující bezpečnost, moc a hospodářské přínosy. Analýza konstruktivistického přístupu z perspektivy Kosova vyvozuje pouze omezenou roli identity a norem, zatímco zdůrazňuje, že tyto konstruktivistické koncepce spíše bránily dosažení dohody o stabilizaci a přidružení, přičemž zastíraly skutečnou úlohu hmotného zájmu.
Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions
Delisavva, Foteini ; Procházka, Karel (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent) ; Pánek, Jiří (oponent)
Název: Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích Abstrakt Doktorská disertace je věnována studiu asociace elektricky nabitých polymerů (polyelektrolytů a kopolymerů obsahujících polyelektrolytové sekvence) ve vodných roztocích. Byly studovány interakce mezi polymerními bloky a opačně nabitými surfaktanty ve vodných roztocích, struktura a vlastnosti vznikajících nanočástic pomocí řady experimentálních metod. Bylo zjištěno, že spontánní tvorba, rozpustnost a stabilita komplexních nanočástic závisí nejen na elektrostatických interakcích, ale také na hydrofobních efektech. Další faktory, jako teplota, pH a koncentrace solí rovněž ovlivňují asociační proces. Větší část dizertace je věnována studiu interakce polyelektrolytů s opačně nabitými surfaktanty typu "gemini", které obsahují dvě nabité hydrofilní skupiny spojené krátkou spojkou a dva hydrofobní alifatické řetězce. Toto je relativně nová tématika - daleko méně studovaná než interakce a asociace polymerů s konvenčními surfaktanty, obsahujícími pouze jednu nabitou skupinu a jeden hydrofobní řetězec. Prostudování a lepší pochopení principů asociace "gemini" surfaktantů s polymery poskytuje informace, které by měly umožnit vývoj nových aplikačně zajímavých systémů pro použití v medicíně a nanotechnologiích. Studium...
Různé formy síry ve výživě řepky ozimé
Procházka, Karel
Tato diplomová práce hodnotila formou dvouletého maloparcelkového polního pokusu vliv hnojení různými formami síry na obsah vodorozpustné síry v půdě, výnos a olejnatost semen řepky ozimé. Pokus probíhal na polní pokusné stanici Školního zemědělského podniku v Žabčicích u Brna v letech 2012/2013 a 2013/2014. Do pokusu byly zařazeny tyto varianty: 1. Nehnojeno, 2. LAD + LAD, 3. DASA + DAM 390, 4. DASA + DASA, 5. WIGOR + LAD, 6. WIGOR + DASA. Hnojivo DASA obsahuje síru v síranové formě a hnojivo WIGOR v elementární formě. U všech hnojených variant kromě nehnojené byly použity stejné celkové dávky dusíku v množství 195 kg/ha rozdělených do regeneračního, I. produkčního a II. produkčního hnojení. U varianty 5 a 6 bylo na podzim v hnojivu WIGOR S aplikováno 60 kg elementární síry. Síranová forma síry aplikovaná u variant 3, 4 a 6. Aplikace hnojiv s obsahem síry se pozitivně projevila na obsahu vodorozpustné síry v půdě. Hnojení sírou nemělo vliv na poměry jednotlivých živin v sušině řepky a nemělo ani statisticky průkazný vliv na výnos. U olejnatosti semen řepky byla zaznamenána statistická průkaznost, kde nehnojená varianta měla vyšší obsah oleje než hnojené varianty.
Analýza vybraných sborových skladeb Jakuba Jana Ryby
Křivková, Ludmila ; Stříteská, Leona (vedoucí práce) ; Procházka, Karel Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem Analýza vybraných sborových skladeb Jakuba Jana Ryby se zabývá především jeho duchovní tvorbou. V úvodní kapitole je stručně popsána Rybova cesta k hudbě a skladatelské činnosti, text se přitom opírá také o vlastní životopis Rybův, který byl vydán v roce 2005 pod názvem Můj život a hudba. Diplomová práce pojednává o dochovaném autografickém seznamu jeho tvorby z roku 1801, dále pak o autografickém fragmentu incipitového katalogu skladeb z let 1774 až 1796, kde je mimo jiné incipit České mše vánoční ,,Hej, mistře!" s datací 1795. Oba seznamy byly porovnány se dvěma elektronickými databázemi hudebních děl: s katalogem hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby a notovým incipitovým katalogem Národní knihovny České republiky. Diplomová práce tyto elektronické databáze dále porovnává s tematickým katalogem, který je součástí monografie Jakub Jan Ryba, vydané v roce 1963. Předmětem zájmu jsou také počty autografů i opisů a tisky děl Jakuba Jana Ryby od počátku 19. století až do dnešní doby. Vzhledem k výsledkům bádání musíme prohlásit, že bylo prokázáno, že do dnešní doby se z Rybova díla zachovala jen část, neboť sám Ryba již v roce 1801 uvádí 1083 skladeb duchovních i světských, ale tematický katalog, vytvořený Janem Němečkem, uvádí pouze 559 incipitů...
Co- and self-assembly of amphiphilic block copolymers
Uchman, Mariusz Marcin ; Procházka, Karel (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent) ; Gradzielski, Michael (oponent)
Souhrn Dizertační Práce Summary of the PhD Thesis SOUHRN DIZERTAČNÍ PRÁCE Předložená práce shrnuje dva přístupy vedoucí ke vzniku nových nanostruktur ve vodných roztocích. Zatímco amfifilní blokové kopolymery a terpolymery typu AB a ABC tvoří ve vodě samovolně asociované nanostruktury, v některých systémech dochází ke vzniku společně asociovaných struktur až po přídavku dalších, často nízkomolekulárních látek, jako například kademnatých solí nebo borových klastrů. V rámci prvního přístupu byla studována samovolná asociace dvojblokového kopolymeru polystyren-block-poly((sulfamát-karboxylát)isopren) a trojblokového terpolymeru poly((sulfamát- karboxylát)isopren)-block-polystyren-block-poly(ethylen oxid), které byly připraveny S. Pispasem a G. Mountrichasem z Ústavu teoretické a fyzikální chemie při Národní výzkumné nadaci Řecké republiky (Athény, Řecko) pomocí živé aniontové polymerace a následné funkcionalizace postpolymerizační reakcí s chlorosulfonylisokyanátem. Výsledkem jsou blokové kopolymery s vysoce nekompatibilními bloky, přičemž polyelektrolytový blok obsahuje v jedné monomerní jednotce skupiny s jak silným tak slabým elektrolytovým chováním. Struktura nanočástic tvořených PS-PISC a PISC-PS-PEO byla studována v pufrech o pH v rozmezí 1 až 10 pomocí statického a dynamického rozptylu světla (SLS a...
Truth between syntax and semantics
Procházka, Karel ; Peregrin, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kolman, Vojtěch (oponent) ; Awodey, Steve (oponent)
Sir s m c lem t eto pr ace je vyjasnit vztah mezi syntax a s emantikou, zejm ena pokud jde o jazyky s p resn e speci kovanou strukturou. Hlavn ot azky, kter ymi se zab yv ame, jsou: Co cin s emantick y pojem s emantick ym? Co zp usobuje, ze je pouh a s emantick a anal yza takov eho pojmu nedostate cn a? Co je t m rozhoduj c m krokem, kter y mus me u cinit, abychom pronikli k v yznamov e str ance jazyka? T emito ot azkami se nezab yv ame p r mo, ale prost rednictv m anal yzy typick eho s emantick eho pojmu, a sice pravdivosti. Na s hlavn ot azkou tedy je: Jak e pojmov e prost redky jsou nezbytn e pro uspokojivou de nici pravdivosti? Ke zkoum an pojmu pravdivosti a jednotliv ych zp usob u, jak jej lze de- novat, jsme si vybrali t ri konkr etn syst emy: kumulativn verzi Russellovy rozv etven e teorie typ u, Zermelovu druho r adovou teorii mno zin a Carnapovu logickou syntax. Ka zd y syst em je podroben d ukladn emu studiu. P redkl adan a pr ace je tedy souborem t r v ce m en e samostatn ych studi , je z popisuj mo znosti explicitn de nice pravdivosti a nezbytn eho pojmov eho z azem . Poznamenejme, ze na s m c lem nen historicky v ern a prezentace uveden ych syst em u, n ybr z snaha o dal s rozvinut toho cenn eho, co nab zej , ve sv etle sou casn ych poznatk u. Obecn ym z av erem, k n emu z dosp ejeme na z...
Skladby na české a latinské neliturgické texty 18. století z chrámové sbírky ve Smečně
Procházka, Karel ; Kapsa, Václav (oponent) ; Slavický, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této magisterské práce je seznámení se zapomenutou vyspělou hudební kulturou města Smečna 18. století. Předmětem studia byla hudební sbírka kostela Nejsvětější Trojice ve Smečně se zaměřením na neliturgické skladby 18. století. Výsledky studia jsou rozděleny do tří kapitol. První zohledňuje vznik sbírky v kontextu historie kladenského regionu, města Smečna a kostela Nejsv. Trojice. Druhá se zabývá samotnou hudební sbírkou - složením, autorským profilem, dobovými proměnami, výjimečnými skladbami, díly smečenského kaplana patera Františka Mensiho a rozborem vybraných skladeb. Třetí část se věnuje současnému dění na kůru smečenského kostela, například obnoveným premiérám skladeb smečenského kůru nebo Smečenskému varhannímu festivalu na nejstarší varhany střední Evropy z roku 1587.
Intramolecular self-organised structures in amphiphilic (co)polymers
Košovan, Peter ; Procházka, Karel (vedoucí práce) ; Jungwirth, Pavel (oponent) ; Cifra, Peter (oponent)
61 Ë ÖÒÙØ Tato práce obsahuje výsledky simulačních sutdií, které se zabývají intramolekul- ární morfologií amfifilních polymerů. Pod pojmem amfifilní se rozumí takový poly- mer, který obsahuje dva nebo více typů monomerních jednotek s různou afinitou vůči rozpouštědlu. V rámci polymerní fyziky pak mluvíme o tzv. selektivním rozpuštědle, t.j. takovém, které je dobré pro jeden druh monomerních jednotek a špatné pro druhý. V tomto textu budeme mezi amfifilní polymery zahrnovat i polyelektrolyty, u kterých jsou podmínky dobrého rozpouštědla dosaženy nepřímo skrze repulzi nabitých monomerních jendotek. V našich studiích jsme se zabývali jak polyelektrolyty, tak neutrálními polymery, které měly lineární nebo větvenou strukturu. Špatně rozpustné monomerní jednotky mají tendenci kolabovat a tvořit kom- paktní globulární struktury. Proti této tendenci působí repulze pocházející od vyloučeného objemu dobře rozpustných monomerních jednotek. V rovnováze jsou tyto dvě tendence navzájem vykompenzovány, přičemž často vznikají tzv. struk- tury perlového náhrdelníku (anglicky pearl-necklace structures). Tyto struktury obsahují jak kolabované domény (perličky) tak i natažené (řetízky). Tento typ chování poprvé popsali Dobrynin a kol. [8]. Později byl vznik podobných struktur předpovězen různými autory pro celou škálu rozmanitých...
Testování počítačové gramotnosti
Procházka, Karel ; Očenášek, Vladimír (vedoucí práce) ; Kánská, Eva (oponent)
Téma bakalářská práce, jejíž název je "Testování počítačové gramotnosti", je zaměřeno na testování problematiky počítačové gramotnosti, a to přesněji v oblasti kancelářských balíčků Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a Access ve verzi 2013. Testování se týká studentů střední školy, ale vytvořené praktické úkoly mohou být dále využity pro zaměstnance v provozní firmě. V teoretické části je charakterizována počítačová gramotnost. Jak se získá, co je při testování potřeba a jakými metodami se prověřuje. Pozornost je věnována i tomu, jaký mají informační technologie vliv na společnost a také jaké programy vlády České republiky se vztahují do této oblasti. Praktická část se zabývá vytvářením praktických příkladů a zhodnocením cen při zakoupení certifikačních programů. Výstupem bakalářské práce jsou vytvořené praktické příklady, které obsahují práci s dokumenty, daty, tabulkami, se snímky a s tím spojené testování studentů, které vyhodnocuje jejich znalosti. Součástí testování je test, který ověřuje požadované vědomosti z oblasti kancelářských balíčků, hardwaru, softwaru a digitální gramotnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.