Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Procházka, Jan, ; Beneš, Milan, (vedoucí práce)
Tracking and tracing technology on the tobacco market
Rosová, Lýdia ; Rathouský, Bedřich (vedoucí práce) ; Procházka, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje nasazení technologie tracking a tracing na trhu s tabákovými výrobky. Povinnost úplné vysledovatelnosti všech jednotkových balení na trhu Evropské unie totiž vyplývá ze zákona na základě směrnice 2014/40/EU. Důvodem je boj proti černému trhu. Práce analyzuje současné technologie trackingu a tracingu, objasňuje důležité body směrnice a mapuje specifika tabákového trhu. Těžiskem práce je doporučení konkrétní technologie pro tento účel se sumarizací nevyhnutných vlastností a požadavků systému. Detailně je rovněž popsaná technologie Codentify, která má potenciál splnit podmínky směrnice.
Nástroj pro tvorbu spustitelných procesů Flowly
Procházka, Jan ; Svatoš, Oleg (vedoucí práce) ; Dzurenko, Miroslav (oponent)
Flowly je nástroj určený pro iBPMS balíky, jak tyto inteligentní balíky pro procesní řízení nazývá Gartner. Jedná se o technologie, pomocí nichž je možné vytvářet a spouštět procesy. Vývoj procesů pro tyto platformy prochází standardním IT dodávkovým cyklem, i pro triviální a rutinní procesy. Cílem práce je vytvoření nástroje pro tvorbu spustitelných byznys procesů postaveném na procesní platformě IBM Business Process Manager. Nástroj umožní vytváření spustitelných procesů uživatelům bez programovacích či hlubokých technických znalostí. Procesy jsou vytvářeny pomocí konfigurátoru, ve kterém je možné proces zakreslit, vytvořit datový model, notifikace a SLA a využít další funkcionality. Vytvořený nástroj slouží k řízení toku práce, workflow nástroje jsou podmnožinou iBPMS balíků. Cíle práce je dosaženo zjištěním obecných funkcionalit workflow nástrojů, které položily základ funkčnosti, které Flowly obsahuje. Dále je pak podrobně popsán vznik nástroje, od úvodní analýzy a návrhu až po technické detaily implementace a uživatelské dokumentace k němu. Přínosy vzniklého nástroje spočívají v jednoduchosti tvorby procesů v rámci iBPMS, zvýšené agilitě podniku, kdy se vytvoření a nasazení nového procesu posouvá do řádu dnů a masivnímu snížení nákladů na rutinní procesy a agendy díky sníženému zapojení IT.
The role of transcriptional factor Tcf7l1 and Wnt/β-catenin signaling pathway during differentiation of the head ectoderm.
Mašek, Jan ; Kozmík, Zbyněk (vedoucí práce) ; Černý, Robert (oponent) ; Procházka, Jan (oponent)
Jedním z klíčových momentů v evoluci obratlovců bylo bezpochyby rozrůznění funkcí hlavového ektodermu. Genové regulační sítě využívané během tohoto procesu, jsou tvořeny množstvím genů jejichž exprese je spouštěna, a dále modulována pomocí signalizačních drah Wnt, FGF a BMP. K tomu je třeba přičíst i vliv signalizace Wnt/β-kateninu a jejích antagonistů přítomných v rostrální části hlavového ektodermu, kteří jsou klíčoví pro regionalizaci tkání v rámci anterio-posteriorní osy embrya. Kombinace těchto faktorů umožnila diverzifikaci anteriorního ektodermu na anteriorní neurální val (ANV) a rostrální preplakodální oblast (PPO), zatímco v posteriornějším ektodermu vznikají působením signální dráhy Wnt buňky neurální lišty (NL) a posteriorní PPO. Přestože byl vliv signalizační dráhy Wnt/β-katenin detailně studován v kontextu vývoje ANV, PPO a NL u nesavčích modelových organizmů, její vliv na vývoj těchto tkání u savců je stále nejasný. Navíc bylo současných poznatků u savců dosaženo pomocí experimentálních zásahů na úrovni β-kateninu, v důsledku čehož zůstává úloha transkripčních faktorů z rodiny Tcf/Lef v těchto procesech takřka neznámá. Z těchto důvodů jsme se rozhodli sudovat transkripční represor Tcf7l1, který je členem rodiny Tcf/Lef a vyznačuje se schopností potlačovat genovou expresi i za...
The Role of China in the United Nations' Peacekeeping Operations
Procházka, Jan ; Klimeš, Ondřej (vedoucí práce) ; Hudeček, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá Čínou a její rolí v mírových operacích Organizace spojených národů. Cílem je ukázat proměny role s ohledem jak na čínské ideologické politiky a principy, tak na její zájmy a schopnosti. Zvláštní pozornost bude věnována důležitým zvratům v čínském přístupu a jejich příčinám, které budou ukázány na vybraných mírových operacích.
Analýza vybraných sborových skladeb Jakuba Jana Ryby
Křivková, Ludmila ; Stříteská, Leona (vedoucí práce) ; Procházka, Karel Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem Analýza vybraných sborových skladeb Jakuba Jana Ryby se zabývá především jeho duchovní tvorbou. V úvodní kapitole je stručně popsána Rybova cesta k hudbě a skladatelské činnosti, text se přitom opírá také o vlastní životopis Rybův, který byl vydán v roce 2005 pod názvem Můj život a hudba. Diplomová práce pojednává o dochovaném autografickém seznamu jeho tvorby z roku 1801, dále pak o autografickém fragmentu incipitového katalogu skladeb z let 1774 až 1796, kde je mimo jiné incipit České mše vánoční ,,Hej, mistře!" s datací 1795. Oba seznamy byly porovnány se dvěma elektronickými databázemi hudebních děl: s katalogem hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby a notovým incipitovým katalogem Národní knihovny České republiky. Diplomová práce tyto elektronické databáze dále porovnává s tematickým katalogem, který je součástí monografie Jakub Jan Ryba, vydané v roce 1963. Předmětem zájmu jsou také počty autografů i opisů a tisky děl Jakuba Jana Ryby od počátku 19. století až do dnešní doby. Vzhledem k výsledkům bádání musíme prohlásit, že bylo prokázáno, že do dnešní doby se z Rybova díla zachovala jen část, neboť sám Ryba již v roce 1801 uvádí 1083 skladeb duchovních i světských, ale tematický katalog, vytvořený Janem Němečkem, uvádí pouze 559 incipitů...
Komparace systémů finacování sportu ve vybraných zemích Evropy
Bříza, Matouš ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Procházka, Jan (oponent)
Název: Komparace systémů finacování sportu ve vybraných zemích Evropy Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení současného systému financování sportu z veřejných zdrojů v ČR. Na základě této analýzy a analýzy systémů financování sportu z veřejných rozpočtů ve vybraných zemí EU navrhnout vhodná opatření vedoucí k vytvoření nového systému financování sportu, který bude stabilní, systematický, transparentní, efektivní, rozvojový a dlouhodobě udržitelný. Metody: V práci byla použita metoda analýzy a metoda komparace. Metoda analýzy byla aplikována při zkoumání současného systému financování v ČR a zvybraných zahraničních zemích. Metoda komparace byla následně použita při porovnávání zjištěných informací z jednotlivých systémů financování. Výsledky: Výsledky práce naznačují, že sportovní sektor je v České republice hluboce podfinancovaný, a to přesto, jaké ekonomické a společenské přínosy sebou sport přinásí. Za účelem vylepšení stávajícího systému jsou navržena dílčí opatření, směřující k dlouhodobé koncepci podpory sportu v ČR. Dílčí návrhy vycházejí z analýzy systému financování sportu v ČR a z následného porovnání s vybranými systémy vybraných zemí EU. Klíčová slova: Veřejné výdaje, financování sportu, institucionalizace, systém podpory
Využití sponzoringu FK Dukla Praha v marketingu sponzora
Bittengel, Günter ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
VYUŽITÍ SPONZORINGU FK DUKLA PRAHA V MARKETINGU SPONZORA Cíle: Cílem této práce je odhalit nedostatky plynoucí ze sponzorství. Výstupem práce jsou doporučení v oblasti marketingu a prezentace. Metody: Autor postupoval v práci metodou případové studie. Během poznávacích procesů využil autor analýzu dokumentů, interview se zástupcem marketingové agentury, marketingový audit a monitoring médií. Výsledky: Prací byly odhaleny nedostatky v prezentování partnerů klubu, zejména ze stran partnera. Dalším poznatkem bylo zjištění, že Gambrinus liga je nedostatečně medializovaná. Klíčová slova: partner, klub, sponzorské plnění, média, hospitality
Podnikatelský záměr možného využití sportovišť Psychiatrické léčebny Bohnice
Novák, Marek ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Podnikatelský záměr možného využití sportovišť Psychiatrické léčebny Bohnice Cíl: Práce se zabývá podnikatelským záměrem, jak komerčně využít sportoviště Psychiatrické léčebny Bohnice. Jejím cílem je připravit pro management léčebny potřebné informace pro manažerské rozhodnutí ke způsobu komerčního využívání sportovišť za účelem zvýšení příjmu z vedlejší činnosti. Otázkou pro management léčebny zůstává, jestli se tento podnikatelský záměr uskuteční v rámci vedlejší činnosti státní příspěvkové organizace nebo občanského sdružení, kde zřizovatelem je PLB. Metody: V diplomové práci jsou využity následující metody: popisná, komparativní, finanční a SWOT analýza, interview a anketa. Popisná analýza se zaměřuje na popis aktuálního stavu sportovišť, komparativní analýza se zabývá jejich konkurenceschopností, finanční analýza řeší různé finanční toky projektu, SWOT analýza stanový jaké jsou aktuální silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podnikatelského záměru. Pomocí interview je doladěn samotný podnikatelský záměr. Anketa slouží k jednoduchému průzkumu mezi pacienty léčebny. Výsledky: Na míru sestavený podnikatelský záměr pro potřeby managementu PLB včetně finanční analýzy. Klíčová slova: podnikatelský záměr, příspěvková organizace, občanské sdružení, vedlejší činnost, reklama, public...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
63 PROCHÁZKA, Jan
9 PROCHÁZKA, Josef
2 Procházka, J.
9 Procházka, Jakub
2 Procházka, Jan,
11 Procházka, Jaroslav
1 Procházka, Jindřich
28 Procházka, Jiří
2 Procházka, Jonáš
9 Procházka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.