Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přirozené stárnutí a raná stadia precipitace ve sitinách Al-Mg-Si
Lamač, Marcel ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Moderní hliníkové slitiny 60xx jsou bohaté na křemík a hořčík, díky čemuž jsou snadno obráběny, svářeny a srážkově vytvrzovány. Konkrétně pak srážkově vytvrzená slitina Al-Mg-Si s názvem řady 6061, které se v této práci budeme věnovat, je nejobecněji průmyslově využívanou hliníkovou slitinou. Smyslem této práce je shrnout dosavadní literaturu a pochopit procesy přirozeného a umě- lého stárnutí využitím metod pozitronové anihilační spektroskopie a koincidenční spektroskopie Dopplerovského rozšíření anihilačního píku. Cílem je přesná ana- lýza precipitačních procesů, které nastávají v důsledku přirozeného nebo umělého stárnutí slitiny. Ačkoliv je umělé stárnutí hliníkových slitin dobře prozkoumanou oblastí, pochopení a popis klíčových mechanismů ovlivňujících přirozené stárnutí především v raných stádiích precipitace se doposud nepodařilo dostatečně vy- světlit. Pro pochopení a ověření hypotéz shlukování do klastrů v různých stádiích používáme moderní metody pozitronové anihilační spektroskopie. 1
Mikrostruktura a teplotní stabilita ultra jemnozrnných Mg-Zn-Y slitin
Vlasák, Tomáš ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Cílem této diplomové práce je prozkoumat mikrostrukturu a teplotní stabilitu ultra jemnozrnných hořčíkových slitin. Práce nejprve shrnuje metody využívající plastickou deformaci k dosažení ultra jemnozrnné struktury, které jsou určeny ke zpracování kovů. Poté jsou popsány experimentální metody použité v experimentální části, zahrnující testování mikrotvrdosti, rastrovací elektronovou mikroskopii a pozitronovou anihilací spektroskopii. Dále je zařazeno stručné shrnutí předchozího výzkumu slitin MgZnY zpevněných kvazikrystalickou fází a slitiny Mg22Gd. Nakonec je diskutováno zkoumání slitin MgZnY s různým poměrem obsahu Zn/Y a slitiny Mg22Gd. Výsledky naznačují, že přítomnost fází ve slitinách MgZnY závisí na poměru obsahu Zn/Y, tvrdost těchto slitin závisí na obsahu Zn, a že rychlé vychladnutí slitin MgZnY vyžíhaných na 500 řC vede k významnému zvětšení objemové frakce kvazikrystalické ikosahedrální fáze. V druhé polovině experimentální části je zkoumáno teplotní chování slitiny Mg22Gd. Navíc je prozkoumána tvorba částic GdH2, jež je přisouzena reakci vodíku rozloženého z vodní páry s gadoliniem v oblastech bohatých na gadolinium. Nakonec bylo pozorováno a prostudováno značné vytvrzení slitiny Mg22Gd zpracované metodou HPT.
Gas electron multiplier based photon detection for Cherenkov imaging applications
Krištof, Michal ; Finger, Michael (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
V práci se zabýváme popisem metod užívaných k detekci fotonů v Ring Imaging Cherenkov detektorech a základním principem jejich fungování. Předkládáme popis základních principů funkce plynových detektorů a zabýváme se vývojem nového systému detekce fotonů pro detektor RICH-1 na experimentu COMPASS založeného na Thick GEM detektorech, popisujeme jak detailně nejnovější testy oněch detektorů, tak spletitou cestu vývoje detektorů založených na ThGEM technologii. Hodnotíme výkonnost detektorů na bázi ThGEM technologie v porovnání s jinými metodami užívanými k detekci fotonů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Particle Identification using Ring Cherenkov Detector Technology at Compass Experiment
Roskot, Michal ; Finger, Michael (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Diplomová práce je věnována vývoji detektoru pro identifikaci částic COMPASS RICH-1, který se nachází ve výzkumném centru Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). K identifikaci částic je užito Čerenkovovo záření, jehož fyzikální podstata je společně s principy detekce v práci popsána. Současným cílem vývoje detektoru je výměna mnoha drátových komor (MWPC) v periferních částech detekční plochy za nově vyvíjené fotonové detektory založené na Micro-Megas a THGEM technologii tak, aby byla zaručena jedno- fotonová detekce. Pro tyto účely byl vytvořen zkušební detektor. Výsledky testování tohoto detektoru jsou v práci představeny.
Low temperature polarized target for spin structure studies of nucleons at COMPASS
Pešek, Michael ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Název práce: Nízkoteplotní polarizovaný terč pro studium spinové struktury nukleonů v experimentu COMPASS Autor: Bc. Michael Pešek Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc. Abstrakt: V předložené práci je vyložen koncept hlubokého nepružného rozptylu leptonů na nukleonech v kontextu studia spinové struktury nukleonů. Jsou diskutovány nepolarizovaný a polarizovaný případ a je zaveden koncept TMDs (Partonové distribuční funkce závislé na příčné hybnosti). Je popsána možnost meření TMDs za pomoci Semi-inkluzivního hlubokého nepružného rozptylu (SIDIS) společně s příslušnými výsledky získanými na experimentu COMPASS. Je krátce zmíněn budoucí polarizovaný Drell-Yan program na experimentu COMPASS a jeho důležitost vzhledem k testu universality, tj. změny znaménka T-lichých TMDs jsou-li měřeny v Drell-Yan procesu a v SIDIS procesu. Je zdůrazněna důležitost polarizovaného terče pro studium spinové struktury a je vyložen teoretický základ dynamické jaderné polarizace pomocí Solid efektu a konceptu spinové teploty. V detailech je popsán experiment COMPASS s důrazem na polarizovaný terč. Konečně je popsána a provedena procedura kalibrace v tepelné rovnováze a jsou prezentovány její výsledky. Výsledky měření jaderné polarizace za roky 2010 a 2011 jsou prezentovány...
Racionalita jednání dlužníků
Procházka, Ivan ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou předlužování spotřebitelů. Zkoumá příčiny na straně dlužníků samotných. Na základě sekundární analýzy proběhlých výzkumů v oblasti finanční gramotnosti, spotřebního chování, statistických dat, ale i vlastního kvalitativního výzkumu formou případové studie hledá odpověď na otázku, proč se dlužník dlužníkem stává, do jaké míry lze na zadlužování a předlužování nahlížet jako na racionální jednání, ale také jestli je jednání dlužníků provázeno racionálním zdůvodňováním jinak neracionálního jednání. Dochází k závěru, že jednání dlužníků nelze považovat za zcela racionální. Aplikovaná politika pak v problematice předlužení bere v potaz iracionální předpoklady jednání dlužníků jen okrajově a nereflektuje tak jednu z jeho hlavních příčin.
Racionalita jednání dlužníků
Procházka, Ivan ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou předlužování spotřebitelů. Zkoumá příčiny na straně dlužníků samotných. Na základě sekundární analýzy proběhlých výzkumů v oblasti finanční gramotnosti, spotřebního chování, statistických dat, ale i vlastního kvalitativního výzkumu formou případové studie hledá odpověď na otázku, proč se dlužník dlužníkem stává, do jaké míry lze na zadlužování a předlužování nahlížet jako na racionální jednání, ale také jestli je jednání dlužníků provázeno racionálním zdůvodňováním jinak neracionálního jednání. Dochází k závěru, že jednání dlužníků nelze považovat za zcela racionální. Aplikovaná politika pak v problematice předlužení bere v potaz iracionální předpoklady jednání dlužníků jen okrajově a nereflektuje tak jednu z jeho hlavních příčin.
Sexuální a psychologické aspekty života mužských komerčních sexuálních pracovníků
Bar - Johnson, Michael ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Pastor, Zlatko (oponent) ; Procházka, Ivo (oponent)
Hlavní město České Republiky Praha je oblíbenou sexuální turistickou destinací pro muže, kteří vyhledávají sexuální služby mužů. Nabízení sexuálních služeb je zde pokládáno za trestný čin a v porovnání se zeměmi západní Evropy nabízejí mladí muži své sexuální služby za nízké ceny. Tento kvantitativní výzkum si klade za cíl identifikovat některé demografické a osobní charakteristiky těchto mladých mužů v sexuálním průmyslu. Na jaře 2011 eskorti přes internet (N=20) a muži nabízející sexuální služby v barech a klubech (N=20) vyplnili anonymně dotazník. Výsledky poukazují na to, že zatímco muži nabízející sexuální služby v klubech mají za sebou problémovou minulost a často nabízejí své služby v sexuálním průmyslu za účelem ekonomického přežití, je v Praze větší skupina sexuálních pracovníků - eskortů přes internet, kteří pocházejí ze zázemí typického pro průměrnou Českou mládež. Výsledky testů osobnosti ale zjistily, že se obě skupiny prokazují silnou asociální povahou v porovnání s běžnou Českou mládeží. Výsledky výzkumu o duševním zdraví (úzkost a deprese) poukazují na to, že práce muže jako sexuálního pracovníka sama o sobě nesouvisí s jeho zdravým psychickým stavem, pokud se neoznačí za homosexuála. Označení se za heterosexuála souvisí s vyšší mírou užívání návykových látek. U těch, kteří se...
Studium teplotní stability Mg-slitin zpevněných kvazikrystalickou fází
Vlasák, Tomáš ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá teplotní stabilitou ikosahedrální fáze v slitinách Mg-Zn-Y. Ke studiu tohoto jevu byly připraveny vzorky slitiny Mg-3.5Y-35Zn, které byly poté deformovány za dvou různých teplot zpracovány za zvýšených teplot metodou ECAP. Fáze ve studovaných vzorcích byly charakterizovány pomocí rastrovací elektronové mikroskopie a spektroskopie charakteristického Rentgenova záření (metody EDX). Zpevňující účinky ikosahedrální fáze byly zkoumány měřením Vickersovy tvrdosti vzorků. Teploty, při kterých dochází k precipitaci a rozpouštění fází, byly studovány diferenční skenovací kalorimetrií. Nakonec bylo prozkoumáno zotavování defektů s rostoucí teplotou měřením dob života pozitronů. Aby mohly být identifikovány chemické prvky obklopující dislokace, byla provedena koincidenční měření Dopplerovského rozšíření anihilačního píku. Získané výsledky jsou následující. Lamely ikosahedrální fáze jsou ve slitině Mg-3.5Y-35Zn stabilní až k teplotám 350 řC, za vyšších teplot se rozpouští v matrici. Zotavování dislokací v teplotním intervalu 140 řC až 260 řC vede k poklesu tvrdosti slitiny zpracované metodou ECAP. Koncentrace zinku a yttria nejsou zvýšené v blízkosti dislokací a hustota dislokací ve slitině vyžíhané na 300 řC poklesne pod 0,5 · 1013 m-2 .
Studies of Drell-Yan process with polarized target at COMPASS
Pešková, Markéta ; Finger, Michael (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Název práce: Studium procesu Drell-Yan v experimentu Compass s využitím polarizovaného terče Autor: Markéta Pešková Katedra / Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí bakalářské práce: M.Sc. Michael Finger, CSc. Abstrakt: Tato práce se snaží poskytnout úvod do studií spinové struktury nukleonu. Poznání struktury nukleonu se za posledních několik desetiletí prohloubilo, ale jeho spinová struktura je stále záhadou. Polarizovaný Drell-Yan proces je jedním z konceptů, které by mohly pomoci vyřešit otázku spinu nukleonu. Měřením spinových asymetrií v tomto procesu můžeme určit spinově závislé strukturní funkce nukleonu. Následující text obsahuje úvod do teorie semi-inklusivního hlubokého nepružného rozptylu a Drell-Yan procesu. Popisuje partonové distribuční funkce (PDF) a PDF související s příčným momentem hybnosti partonů (TMD). Dále je stručně popsán způsob, jak lze pomocí Drell- Yanova procesu nalézt TMD, což je cílem Drell-Yan programu na experimentu COMPASS s použitím transverzálně polarizovaného terče a pionového svazku v letech 2014 a 2015. Práce dále popisuje spektrometr COMPASS a systém sběru a zpracování dat. Předkládáme podmínky měření při testovacím runu Drell-Yan programu v roce 2009 a při pilotním runu v roce 2014. Z těchto dat jsme zanalyzovali produkci mionového páru a kinematické...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Procházka, I.
4 Procházka, Ivan
1 Procházka, Ivo
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.