National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny. Proběhly analýzy modelových výstupů modelu ALADIN CLIMATE/CZ a ENSEMBLES a jejich porovnání s pozorováními. DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství. Na základě dat (simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ) bylo provedeno modelování vlivu změn klimatu na hydrologickou bilanci 250 povodí. Jsou diskutována adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství. DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy - provedení simulace povodňových událostí, vyhodnocení průtokových simulací, dlouhodobých řad i povodňových událostí, analýza očekávaných změn povodňového režimu, charakteristiky současných a budoucích hydrologických režimů DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství. DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů. Na CD-ROM jsou uvedeny všechny dostupné materiály vztahující se k projektu.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny. Proběhly analýzy modelových výstupů modelu ALADIN CLIMATE/CZ a ENSEMBLES a jejich porovnání s pozorováními. DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství. Na základě dat (simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ) bylo provedeno modelování vlivu změn klimatu na hydrologickou bilanci 250 povodí. Jsou diskutována adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství. DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy - provedení simulace povodňových událostí, vyhodnocení průtokových simulací, dlouhodobých řad i povodňových událostí, analýza očekávaných změn povodňového režimu, charakteristiky současných a budoucích hydrologických režimů DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství. DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů. V přílohách na CD-ROM jsou podrobné výsledky jednotlivých šetření.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan
Zpráva obsahuje zpřesnění a aktualizaci ragionálních scénářů vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2010-2039, 2040-2069 a 2070-2099, zpřesnění předpokládaných dopadů klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a podporu opatření na snižování rizik dopadů a formulace tezí relevantních sektorových adaptačních opatření. výsledky budou využity především při přípravě Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan ; Janouš, Dalibor ; Haberle, Jan ; Rožnovský, Jaroslav ; Řičicová, Pavla ; Kulasová, Bohuslava ; Daňhelka, Jan ; Novický, Oldřich ; Metelka, Ladislav
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny, DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství, DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy, DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství, DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů.
Národní program ČR na zmírnění dopadů změny klimatu‚ vědecké a technické aspekty vstupu do EU: National Greenhouse Gas Emission Inventory Report of the Czech Republic (Reported inventory 2003)
KONEKO marketing s.r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Havránek, Miroslav ; Bláha, Jan ; Neužil, Vladimír ; Vácha, Dušan ; Pretel, Jan ; Fott, Pavel
Národní inventarizační zpráva v anglickém jazyce. Introduction and general Issues. Trend in Total Emissions. Energy (CRF Sector 1). Industrial Process (CRF Sector 2). Solvent and Other Product Use (CRF Sector 3). Agriculture (CRF Sector 4). Land Use Change and Forestry (CRF Sector 5). Waste (CRF Sector 6). Recalculation. References.
Národní program ČR na zmírnění dopadů změny klimatu‚ vědecké a technické aspekty vstupu do EU: Podklady pro formulaci Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu a jeho vyhodnocování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Fott, Pavel ; Vácha, Dušan ; Pretel, Jan
Hlavními předměty výstupu dílčího projektu 02 za rok 2004 jsou zprávy: Povinnosti České republiky dle usnesení Konferencí stran Rámcové úmluvy a některých dokumentů Evropské unie, Plnění bodu II/1a Usnesení vlády č. 187/2004 z 3.3.2004 (Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR), Posouzení scénáře "business as usual" v aktualizovaných emisních projekcích, Monitorování emisí CO2 z individuálních zařízení.
Národní program ČR na zmírnění dopadů změny klimatu‚ vědecké a technické aspekty vstupu do EU: Národní inventarizace emisí skleníkových plynů a zajištění konzistence časových řad, příprava národního systému inventarizace skleníkových plynů v souladu s mezinárodnímu závazky
KONEKO marketing s.r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Markvart, M. ; Řeháček, V. ; Kolář, František ; Dufek, J. ; Cienciala, Emil ; Havránek, Miroslav ; Vácha, Dušan ; Pretel, Jan ; Neužil, Vladimír ; Bláha, Jan ; Fott, Pavel
Práce na projektu v roce 2005 probíhala ve dvou základních částech. První částí je vlastní inventarizace skleníkových plynů, jejímž výstupem jsou příslušné datové tabulky v jednotném tvaru Common Reporting Format (CRF), požadovaném Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, Kjótským protokolem a rozhodnutím Parlamentu a Rady EU č. 280/2004/EC. Druhá část je zaměřena na vybudování plně funkčního národního systému.
Národní program ČR na zmírnění dopadů změny klimatu‚ vědecké a technické aspekty vstupu do EU: Národní inventarizace emisí skleníkových plynů a zajištění konzistence časových řad
KONEKO marketing s.r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Heppnerová, Vladimíra ; Heppner, Petr ; Markvart, M. ; Havránek, Miroslav ; Řeháček, V. ; Kolář, František ; Hons, Pavel ; Machálek, Pavel ; Vácha, Dušan ; Pretel, Jan ; Neužil, Vladimír ; Bláha, Jan ; Fott, Pavel
Cílem dílčího projektu 01 je zajištění pravidelných národních inventarizací skleníkových plynů pro území ČR. Hlavními výstupy dílčího projektu DP 01 jsou: Národní zpráva ČR o inventarizaci emisí skleníkových plynů, Výsledky tabulky inventarizace skleníkových plynů za rok 1994 v jednom elektronickém formuláři požadovaném Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu "Common Reporting Format". Výsledkové tabulky inventarizace skleníkových plynů za rok 2001 v jednotném elektronickém formuláři požadovaném Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu "Common Reporting Format" (předběžné výsledky). Nejistoty při inventarizaci emisí skleníkových plynů. Stanovení emisí metanu z enterické fermentace skotu. Zpřesňování emisních faktorů metanu ze stacionárního spalování.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.