Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD ve škole i mimo ni
Horký, Hynek ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Zaměření diplomové práce s názvem "Možnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD ve škole a mimo ni" vychází z autorovy profese učitele na střední škole a z jeho osobních zkušenostní se studenty s ADHD. Cílem práce je představit zmíněný syndrom v kontextu vzdělávání žáků a studentů, přičemž text je zaměřen na dospívající a dospělé s touto poruchou. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je představena etiologie poruchy a její symptomatologie ve svých proměnách od dětství přes dospívání až po dospělost. Dále jsou uvedeny možnosti diagnostiky a léčby, vždy se zaměřením na to, jakou roli může hrát škola a učitel v těchto procesech. Další kapitoly jsou pak již zaměřeny přímo na možnosti vzdělávání žáků a studentů s ADHD a jejich zakotvení v legislativě, opět od předškolního věku až po dospělost. Ve druhé části práce je popsána výzkumná studie, provedená mezi studenty s ADHD a jejich učiteli na dvou typech středních škol, a to na střední odborné škole a na odborných učilištích, prostřednictvím dotazníků a polostrukturovaných interview. Cílem výzkumu bylo udělat sondu do světa studentů s ADHD a jejich učitelů a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje syndrom vzdělávání těchto studentů, jak ovlivňuje práci učitelů a vztah mezi studentem a učitelem, potažmo studentem a jeho spolužáky. Po stanovení...
Reflexe změn v prožívání u adolescentních chlapců
Rejsková, Kateřina ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Voldřich, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá obdobím dospívání u chlapců. Hlavním cílem práce je rozšíření poznatků o chlapcích v kontextu naší společnosti a doby. Konkrétně pak zjistit, jak chlapci prožívají své dospívání a změny s ním související. Akcent je kladen na psychosociální změny a identitní otázky v dospívání. Práce se také zaměřuje na to, jakým způsobem a s kým chlapci o těchto změnách komunikují. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky týkající se adolescence, které respektují bio-psycho-sociální model osobnosti. Další kapitola je věnovaná identitě a vlivným teoriím. Poslední kapitola diskutuje aktuální témata související s dospíváním u chlapců, a to rizikové chování spojené s užíváním návykových látek a dále pak téma nových technologií a jejich vliv na život adolescentů. V empirické části je představen hlavní metodologický rámec práce, který je založen na kvalitativní analýze semistrukturovaných rozhovorů a doplňkové metodě Nedokončených vět, které byly realizovány se sedmi chlapci ve věku 14-16 let. Pro zpracování byla použita metoda zakotvené teorie. Následně jsou pak data vzešlá z výzkumu analyzována a interpretována. Chlapci své dospívání chápou jako plynutí, na první pohled si změny s ním spojené moc nepřipouštějí, nicméně vnitřně se jimi poměrně intenzivně zabývají. Změny se u nich...
Stimulace raného dětského vývoje pomocí metody "Estimulacion temprana"
Maryšková, Tereza ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Ve své práci jsem se zaměřila na preventivní skupinový program Estimulación temprana, který je určen pro děti od 0 do 3 let a jejich rodiče. Je představeno 6 případových studií, pomocí kterých je tento program analyzován. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že program působí na děti skrze aktivity na hrubou a jemnou motoriku, kognitivní, řečový a sociální vývoj. Z kazuistik lze konstatovat, že u sledovaných jedinců nedošlo ke zhoršení, naopak došlo k posunu sledovanému Brunet-Lezinovou škálou. Aktivity zohledňují vývojovou úroveň skupin, do nichž jsou děti rozřazovány dle věku, avšak individuální úroveň konkrétních jedinců reflektují jen v malé míře. Ze studie dále vyplývá, že Estimulación temprana vede rodiče k lepší orientaci ve výchově, k cílené péči o dítě i mimo lekce programu a pomáhá jim také s účelnými způsoby stimulace. Ze subjektivního pohledu rodičů spočívá přínos Estimulación temprana především v možnosti sdílení zkušeností, odreagování se, v navazování přátelských vztahů a ve změnách výchovného vedení. Výsledky této práce přináší kvalitativní rozbor u nás ne zcela známého programu Estimulación temprana, jehož specifičnost spočívá v orientaci na celek dětského vývoje, čímž se vyjímá mezi mnohými jinými intervenčními programy. KLÍČOVÁ SLOVA: raný věk, dětský vývoj, stimulace, výchova,...
Sebehodnocení čtení
Bezecná, Andrea ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou vývoje čtenářských dovedností a jeho vztahem k sebepojetí jedince. Teoretická část popisuje vývoj čtenářské gramotnosti z hlediska jazyka, protože vývoj čtení úzce závisí na jazyku, ve kterém se jedinec učí číst a popisuje vývoj čtenářské gramotnosti také z hlediska proměnných, vyskytujících se v jedinci a jeho okolí. Dále se v této části práce zaměřujeme na vývoj sebepojetí a sebehodnocení a v závěru popisujeme specifika sebehodnocení čtení. V praktické části zpracováváme data, která vznikla v rámci Výzkumného projektu Grantové agentury České republiky, který byl realizován v letech 2013 až 2015 členy pracovní skupiny katedry psychologie a dalších odborníků z katedry primární pedagogiky a katedry českého jazyka na Pedagogické fakultě UK v Praze. Používáme výsledky Dotazníků sebehodnocení čtení žáků 3. a 4. ročníků, jejichž výkon v těchto dotaznících srovnáváme prostřednictvím kvantitativních metod s jejich reálnými výkony v několika gramotnostních testech, zaměřených na dvě základní složky čtení - porozumění a dekódování. V závěru praktické části pak uvádíme příklady kazuistik žáka s vysokým a nízkým sebehodnocením ve čtení. KLÍČOVÁ SLOVA sebehodnocení čtení, čtenářská gramotnost, diagnostika čtenářských dovedností, sebepojetí, jednoduchý model čtení
Děti se syndromem ADHD v předškolním věku
Hotová, Jana ; Valentová, Lidmila (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Děti se syndromem ADHD v předškolním věku Tato bakalářská práce řeší výchovu a výchovné postupy s dětmi v mateřské škole, které mají syndrom ADHD. Cílem této práce bylo vypracování pedagogické podpůrné intervence a její realizace v prostředí mateřské školy. Zaměřila jsem na realizaci a naplnění cílů vytyčených v bakalářské práci. Intervencí napomoci normalizaci chování dětí s ADHD v běžném provozu MŠ a jejich začlenění do kolektivu. Dále pak intervencí zlepšit interpersonální vztahy a zlepšit kvalitu práce pedagoga v zařízení, které nedisponuje asistentem pedagoga nebo pomocným personálem. V práci jsem vyžila výzkumných metod - případové studie a pozorování. Na základě vyhodnocených údajů byla vypracována krátká pedagogická poradenská intervence, která byla realizována a analyzována v závěru bakalářské práce. Autor: Jana Hotová
Představy mladých dospělých o partnerských vztazích a manželství
Rezková, Anna ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
Diplomová práce předkládá studii představ mladých dospělých lidí o partnerských vztazích a manželství. Teoretická část vymezuje problematiku vývojového období mladé dospělosti, partnerských vztahů a manželství. Empirická část práce obsahuje popis metodologického designu výzkumu a prezentaci společně s interpretací výsledků, které jsou diskutovány v kontextu teoretických konceptů představených v části teoretické. Cílem práce je analýza představ jedinců ve vývojovém období mladé dospělosti o partnerství a manželství. Studie poskytuje analýzu kritérií výběru partnera, charakteristik vážného partnerského vztahu a předpokladů dobrého a dlouhodobého fungování partnerských vztahů. Bylo zjištěno, že mladí dospělí mají ambivalentní postoj k manželství a nesezdanému soužití, uvědomují si výhody i nevýhody obou typů partnerského soužití. V případě založení rodiny většina mladých dospělých preferuje manželství. KLÍČOVÁ SLOVA: mladá dospělost, partnerské vztahy, manželství, strategie řešení konfliktů
Environmentální aspekty čtenářství a čtenářský self-koncept
Rusnáková, Kristýna ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá otázkou dětského čtenářství a environmentálních faktorů, jež vznik a průběh tohoto procesu podmiňují a provází. Práce mapuje význam determinantů vnějšího prostředí v oblasti porozumění čtenému, v utváření žákových postojů ke čtení, jeho motivaci a čtenářských návyků. Teoretická část se věnuje otázkám dětského čtenářství jako důležité složky v procesu osvojování si čtenářských dovedností, dále charakterizuje čtenářské sebepojetí a možnosti podpory čtenářství v rodinném a školním prostředí. Těžištěm práce jsou jednotlivé faktory formující čtenářství dětí, z nichž nejdůležitější postavení zaujímá rodina a škola. Práce neopomíjí také prostředí knihoven a stále více do utváření čtenářských návyků a postojů prostupující média (televize, počítač, internet). V empirické části je provedena kvalitativní obsahová analýza dotazníků získaných od rodičů a žáků 4 tříd. Cílem tohoto výzkumu je zmapovat, jak se výkony v porozumění čtenému odráží v hodnocení vlastních čtenářských dovedností žáků 4. tříd. Dále se práce zabývá tím, jak se rodinné prostředí promítá do výkonů v porozumění čtenému a do vlastního hodnocení čtenářských dovedností žáka. Klíčová slova Čtenářská gramotnost, čtenářské návyky, environmentální vlivy, porozumění čtenému, čtenářský self-koncept.
Snubní prsteny - jejich význam, symbolika a atraktivita pro současné manželství
Proroková, Amálie ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Doubek, David (oponent)
Tato diplomová práce přináší podněty do oblasti psychologie rodiny a partnerství. Hlavním tématem práce jsou snubní prsteny, na které je pohlíženo v psychologickém kontextu. Teoretická část otevírá témata, jako je historie, symbolika prstenů obecně a následně se zaměřuje konkrétně na snubní prsteny. Značná část je věnovaná také manželské a partnerské problematice, svatbě, díky které snubní prsten máme, a také užším psychologickým tématům, jako je efekt snubního prstenu, atraktivita snubního prstenu samotného nebo jeho nošení. V konečné části se práce zaměřuje na varianty zacházení se snubním prstenem. V empirické části byl prováděn sběr dat formou polostrukturovaných rozhovorů a následnou kvalitativní analýzou. Celkový počet zahrnuje třináct účastníků. Zastoupení respondentů ve variabilní životní situaci: ti, kteří jsou v manželství krátce, v dlouholetém manželském svazku, rozvedení či ovdovělí. Cílem práce bylo provést hloubkovou sondu do percepce významu a hodnoty snubního prstenu samotnými nositeli a hledání významných otázek, které se s tímto symbolickým fenoménem pojí. Práce se věnuje oblastem jako je atraktivita snubního prstenu, přikládání důležitost snubnímu prstenu i významům, které mohou lidé snubnímu prstenu dávat a z něhož se pak může odvíjet následné nošení/nenošení tohoto symbolu...
Jak prožívají menstruaci ženy z ženských kruhů a ženy mimo ně
Fousková, Natálie ; Valentová, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce zkoumá, jak ženy prožívají menstruaci. Porovnává mezi sebou prožívání menstruace u dvou skupin žen: první skupina žen absolvovala ženské kruhy, druhá nikoliv. Vedle prožívání menstruace práce mapuje také samotné ženské kruhy jako nový sociální fenomén. Data byla získána v rámci rozhovorů s deseti ženami a byla analyzována za použití metod zakotvené teorie. Menstruace je v práci pojímána skrze rovinu individuálního prožívání a skrze rovinu sociální normy. Ukázalo se, že tyto dvě roviny se vzájemně ovlivňují. Ženy do určité míry přejímají společenské uchopení menstruace, ale zároveň svým prožíváním a jednáním společenské uchopení vytvářejí. Ženy mají tedy potenciál měnit společenskou normu ohledně menstruace. Ženy mimo ženské kruhy přijímají společenskou normou - prožívají menstruaci pasivně. Vnímají jako danost, že se během menstruace necítí dobře, a nesnaží se to změnit. Ženy z ženských kruhů se vůči sociální normě vymezují - prožívají menstruaci aktivně. Během menstruace pracují se svým prožíváním, psychickým i fyzickým, a aktivně si přizpůsobují vnější podmínky, aby se cítily lépe. KLÍČOVÁ SLOVA: menstruace, prožívání, ženské kruhy, ženství, tabu, gender
Percepce dostatků a nedostatků u dětí s rizikem vzniku gramotnostních obtíží
Nováková, Josefína ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Tato bakalářská práce zpracovává sebraná data v rámci projektu ELDEL, a to konkrétně dotazník SDQ (Googman, 1999). Tento dotazník vypracoval dětský neurolog a psychiatr Robert Goodman, který rozšířil dříve vzniklý dotazník pro rodiče od Michaela Ruttera (Rutter scale for completion by parents - A scale). SDQ dotazník vyplňovali rodiče dětí s vývojovou dysfázií , rodinným rizikem dyslexie a typicky se vyvíjejících dětí . SDQ dotazník byl součástí baterie, kterou rodiče vyplňovali v rámci projektu ELDEL. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl ve vnímání rodičů svých dětí mezi jednotlivými skupinami. A to jak v jednotlivých škálách, které SDQ dotazník zahrnuje, tak i v celkovém skóru, či ve všech třech skupinách navzájem. Ve výzkumném vzorku, který tato bakalářská práce zpracovává, bylo celkem 133 dětí. Tyto děti byly rozděleny do 3 skupin podle informací získaných od rodičů. Po testování bylo zařazení dětí upravováno podle získaných skutečností. Pro vyhodnocení dat byla použita kvantitativní analýza, ve které se zjistilo, že existují statisticky významné rozdíly ve vnímání rodičů svých dětí ze zkoumaných skupin dětí s NVŘ, RR, TV v celkovém získaném skóru, ale i v jednotlivých škálách. Konkrétní výsledky jsou podrobně popsány v empirické části této práce....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.