Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sexuální segregace ryb čeledi Cyprinidae ve VN Římov
Žák, Jakub ; Prchalová, Marie (vedoucí práce) ; Čech, Martin (oponent)
Sexuální segregace, tedy odlišné využívání prostoru každého z pohlaví je rozšířený fenomén živočišné říše. V důsledku segregace dochází k odlišení potravy, habitatu či rizika predace mezi pohlavími. Mimo mořské prostředí není u ryb téměř vůbec prostudována a to ani u druhů s tak širokým areálem rozšíření jako jsou cejn velký (Abramis brama), ouklej obecná (Alburnus alburnus) a plotice obecná (Rutilus rutilus). Tato práce zkoumala sexuální segregaci u zmiňovaných třech druhů ryb a to jak na úrovni předpokladů pro sexuální segregaci jako je odlišná velikost pohlaví a věková struktura, tak i samotnou sexuální segregaci na úrovni potravních rozdílů mezi pohlavími či odlišným využíváním habitatů v prostoru VN Římov. K tomu bylo využito tenatních odlovů v epilimnionu na čtyřech lokalitách v podélném gradientu nádrže. Vzorkování proběhlo vždy v srpnu mezi lety 2009 - 2016. Bylo potvrzeno, že z hlediska životních historií se samice oukleje obecné a plotice obecné dožívají vyššího průměrného věku a jsou větší než samci. U cejna velkého nebyl prokázán věkový rozdíl mezi pohlavími, ale velikostní pohlavní dimorfismus směrem k větším samicím byl splněn. Analýza potravy naznačila, že samci cejna velkého by mohli mít odlišnou potravní niku než samice, jelikož je v jejich potravě vyšší zastoupení detritu, malých...
Psychosociální důsledky válečných konfliktů.
Prchalová, Marie ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Mašát, Vladimír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na analýzu a popis psychosociálních důsledků válečných konfliktů se zvláštním zřetelem na konflikty interního charakteru, které v současnosti ve světě převládají. Důraz je kladen na nejrizikovější skupiny, jakými jsou děti, ženy, uprchlíci, vysídlenci a vojáci. Hlavními prameny byly cizojazyčné publikace tištěné i prameny v elektronické podobě, část informací pochází z rozhovorů provedených v modelové zemi. Velká část práce je věnována problematice ozbrojeného konfliktu v Kolumbii, který způsobuje druhé největší vysídlení = displacement na světě. Autorka se pokusila určit a schématicky vyjádřit příčiny a korelace důsledků u všech studovaných skupin obyvatel. Společným charakteristickým prvkem všech postižených v konfliktu je jejich expozice nehumánnímu zacházení. Je zde nastíněna i podpora ze stran mezinárodních organizací, které se významně podílejí na prevenci i zmírnění nejzávažnějších psychosociálních důsledků.
Význam jednotlivých habitatů pro ryby v přehradních nádržích
Šmejkal, Marek ; Vašek, Mojmír (oponent) ; Prchalová, Marie (vedoucí práce)
Rozmístění ryb v našich přehradních nádržích není rovnoměrné. Na podélné ose nádrže (přítok - hráz) ryby zpravidla vyhledávají horní část nádrže, kde je zároveň nejvyšší koncentrace živin. Směrem k hrázi početnost i biomasa klesá. Na hloubkové ose nádrže se většina ryb vyskytuje nad termoklinou, kde je nejvyšší teplota a množství rozpuštěného kyslíku. Společenstvo ryb se také vyvíjí v čase. Nejdříve dominují říční druhy, které jsou postupně nahrazovány generalistickými druhy. V hrubším členění se v přehradní nádrži rozlišují habitaty pelagické a bentické. V přehradních nádržích se setkáme jak s druhy, které obývají převážně pelagické habitaty (ouklej, bolen), tak i s druhy, které dominují v bentických habitatech (okoun, ježdík). Většina druhů se však vyskytuje v obou typech habitatů (cejn, plotice, candát, sumec, cejnek). Migrace mezi habitaty se vyskytuje v denním i sezónním měřítku. V denním se setkáváme s denní horizontální migrací, při které ryby střídají habitat pelagiálu a litorálu. Denní vertikální migrace nejsou na přehradních nádržích tak výrazné a dochází při nich k přesunu ryb mezi jednotlivými hloubkami. Motivací pro denní migrace je lepší potravní nabídka, nižší predační tlak a optimální teplota vody pro růst. Sezónní migrace zahrnuje třecí migraci a zimní migraci, při kterých významná část...
Zhodnocení hospodaření vybrané obce
Prchalová, Marie ; Homolka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Monika, Monika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Uherčice v letech 2011-2014. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti veřejné správy a jejich orgánů. Také je zaměřena na rozpočet obcí na základě příjmů a výdajů. Praktická část se zabývá vyhodnocením hospodaření obce Uherčice. Na základě závěrečných účtů obce Uherčice v 2011-2014 je provedena podrobná analýza příjmů a výdajů rozpočtu obce. Podle zjištěných informací, je sestaven návrh na zvýšení příjmů a zlepšení hospodaření obce.
Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů
Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Peterka, Jiří ; Prchalová, Marie ; Vašek, Mojmír ; Frouzová, Jaroslava ; Jůza, Tomáš ; Muška, Milan ; Tušer, Michal ; Draštík, Vladislav ; Ricard, Daniel ; Sajdlová, Zuzana ; Šmejkal, Marek ; Vejřík, Lukáš ; Matěna, Josef ; Borovec, Jakub ; Kubečka, Jan
V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné poukázat na ekosystémy v nevyhovujícím stavu a zjednat nápravu. Příspěvek popisuje dílčí kroky vývoje CZ-FBI od použité filozofie, přes jednotlivé fáze jeho vývoje a představování odborné a laické veřejnosti, až po recentní stav. CZ-FBI je součástí certifikované metodiky Ministerstva životního prostředí ČR a nyní probíhá srovnání s dalšími metodikami hodnocení v rámci geografické interkalibrační skupiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 PRCHALOVÁ, Marie
1 PRCHALOVÁ, Michaela
2 PRCHALOVÁ, Monika
1 Prchalová, Markéta
2 Prchalová, Martina
2 Prchalová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.