Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průzkum kompetencí žáků podle PISA v souvislosti s badatelsky orientovanou výukou
Pražienka, Miroslav ; Čtrnáctová, Hana (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA v Praze - Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Albertov 3, 128 40 Praha 2, Česká republika Průzkum kompetencí žáků podle PISA v souvoslosti s badatelsky orientovanou výukou Mgr. Miroslav Pražienka prazienkam@gymlovo.cz Zpracované téma testování žáků a moderní metody výuky přírodovědných předmětů propojuje dva z trendů v českých a potažmo i evropských školách. V současné přípravě budoucích učitelů, ale též v celoživotním vzdělávání pedagogických pracovníků jsou propagovány metody moderní výuky, proto se tato práce se zaměřuje na badatelsky orientovanou výuku. V teoretické části je badatelská metoda popsána z teoretického hlediska, propojena s mezinárodním testováním PISA a integrována v praktické části i do samotného testování žáků. Pro potřeby této rigorózní práce byly po důkladné rešerši materiálů a metody PISA vypracovány testové úlohy pro experimentální část práce, ve kterých jsou zapojeny i prvky badatelské. Testování proběhlo nejdříve pilotně, potom byl testovací materiál upraven a připraven pro skutečné testování. Testování v ostrém režimu proběhlo celkem na 4 školách (na ZŠ v okrese Praha - západ, pražském gymnáziu a regionálním gymnáziu v Lovosicích), ve kterém se ze čtyř tříd zúčastnilo celkem 101 patnáctiletých žáků. Výsledky testování byly...
Využívání a efektivita aktivizačních metod v chemickém vzdělávání
Pražienka, Miroslav ; Šulcová, Renata (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA v Praze - Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Albertov 3, 128 40 Praha 2, Česká republika Využívání a efektivita aktivizačních metod v chemickém vzdělávání Bc. Miroslav Pražienka mprazienka@seznam.cz Provedený pedagogický průzkum reflektuje požadavky moderní pedagogiky a didaktiky - učitel by měl mít nový přístup k výuce, jednak po technické stránce, jednak v oblasti metod. V současné přípravě budoucích učitelů, ale též v celoživotním dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou preferovány počítače, moderní elektronika (a vše co je s nimi spojeno) a takové metody, kde se žák aktivně účastní výuky a není jen pasivním "příjemcem". Pro účely mé diplomové práce byla proto vytvořena široká škála didaktických pomůcek (PowerPointové prezentace, pracovní listy, výukové didaktické hry, demonstrační pokusy, testy, včetně metodik a manuálů), pomocí kterých byli žáci vyučováni. Před a po výuce jim byl zadán test znalostí a schopností, který byl poté vyhodnocen. Rovněž byli otestováni žáci z jiné základní školy a výsledky byly porovnány. Na počátku průzkumu byly stanoveny dvě hypotézy (znalosti a dovednosti žáků klesají postupně s narůstajícím časem od vyučovaného tématu a po delší době od probraného tématu budou mít žáci lepší výsledky při použití aktivizačních...
Srovnávací průzkum dovedností žáků v chemii na ZŠ (nižším gymnáziu)
Pražienka, Miroslav ; Kloučková, Jitka (oponent) ; Šulcová, Renata (vedoucí práce)
SHRNUTÍ Miroslav Pražienka, bakalářská práce: Srovnávací průzkum dovedností žáků na ZŠ (nižším gymnáziu) Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky chemie Moderní pedagogické vědy a didaktika apelují na nový přístup k výuce, jednak po technické stránce, jednak v oblasti metod. V přípravě budoucích učitelů, ale též v celoživotním dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou preferovány počítače (a vše co je s nimi spojeno) a takové metody, kde se žák aktivně účastní výuky a není jen pasivním "přijímačem". Ve svém průzkumu jsem vyslyšel tyto požadavky a postavil jsem je do kontrastu s "klasickou" metodou výuky. Byly připraveny didaktické pomůcky (PowerPointové prezentace, pracovní listy, výukové didaktické hry, demonstrační pokusy, testy, včetně metodik a manuálů), pomocí kterých byli žáci vyučováni. Nakonec jim byl zadán test znalostí, který byl vyhodnocen. Třebaže výsledky tohoto jednoduchého průzkumu z různých důvodů jednoznačně nepotvrzují výraznou převahu jedné či druhé metody v oblasti efektivity výuky, ani nemohou mít statisticky vypovídající hodnotu pro velmi malý zkoumaný vzorek a též jiná další zkreslení mnoha dalšími faktory, průzkum jasně ukazuje, že výuka pomocí moderní techniky a aktivizačních metod je mnohem atraktivnější jak pro žáky, tak pro...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.