Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odpovědnost za přestupky
Hojková, Eva ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tématem této práce je odpovědnost za přestupky se zaměřením na zánik odpovědnosti za přestupky. S nabytím účinnosti nové právní úpravy přestupkového práva - tedy zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vyvstala otázka, jak dalece tato nová právní úprava tvoří komplexní a jednotnou úpravu odpovědnosti za přestupky. Cílem práce pak je zhodnocení nové právní úpravy a porovnání s úpravou minulou, a to se zaměřením na zánik odpovědnosti za přestupky. V druhé kapitole této práce je věnován prostor vývoji a historickému pojetí odpovědnosti za přestupky se zaměřením na postup přijímání nové právní úpravy správního trestání. Kapitola je zakončena prameny právní úpravy přestupkového práva. Třetí kapitola je věnována základům odpovědnosti za přestupky, ve které čtenář nalezne rozbor formálních znaků a materiálního znaku přestupku, pojednání o nové právní úpravě odpovědnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících a o okolnostech vylučujících protiprávnost. Tato kapitola tvoří základ pro kapitolu čtvrtou, která se věnuje hlavnímu tématu práce - zániku odpovědnosti za přestupky. Ve čtvrté kapitole se práce zabývá jednotlivými důvody zániku odpovědnosti za přestupky, které jeden po druhém představuji a analyzuji problémy spojené s původní a s novou právní...
Vývoj a problematika věcné a místní příslušnosti v řízeních o přestupcích
Budil, Petr ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Cílem této práce je poskytnout výklad k vývoji věcné a místní příslušnosti v řízení o přestupcích, kterou řadíme do oboru správního trestání, její problematiky, a to od jejího vzniku až k budoucí právní úpravě. Tento výklad zahrnuje hlubší analýzu dané problematiky. Hlavním zdrojem práce byly právní předpisy a odborná literatura. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole je zpracován vývoj věcné a místní příslušnosti v 18. a 19. století se zaměřením na vznik přestupků, rozlišení přestupků na soudní a správní. Zánik soudních přestupků. Dále přesun věcné příslušnosti u "soudních" přestupků od správních orgánů k soudům a vymezení tří orgánů příslušných k projednání správních přestupků. Druhá kapitola se věnuje vývoji věcné a místní příslušnosti od 20. století. Její snahou je zachycení neúspěšných legislativních návrhů v oblasti správního trestání, judikatury Nejvyššího správního soudu a popsání nových vývojových tendencí v oblasti věcné příslušnosti, kterými byla především snaha, aby přestupky projednával na místo více orgánů, orgán pouze jeden a z toho plynoucí negativa, především nízkou odbornost těchto orgánů a obcházení tohoto pravidla, jež měla za následek vznik nových druhů správních deliktů, kterým ovšem do dnešní doby chybí ucelená právní úprava. Třetí kapitola poskytuje...
Summary hearing of administrative delicts
Lepáček, Jaroslav ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Zhrnutie Táto diplomová práca sa zaoberá skrátenými formami priestupkového konania, ktoré literatúra označuje ako zvláštne druhy správneho konania. Jedná sa o blokové a príkazné konanie. Tieto tradičné inštitúty správneho práva trestného, boli obsiahnuté už v právnej úprave rakúsko-uhorskej (v podobnej forme) a neskôr aj v právnej úprave prijatej v období Česko-Slovenska. Jedným z hlavných účelov právnej úpravy blokového konania je snaha postihnúť páchateľa priestupku ihneď po spáchaní priestupku a administratívne tak odľahčiť správny orgán, ktorý je ohľadom takéhoto priestupku príslušný viesť neskrátené priestupkové konanie. Naproti tomu je účelom príkazného konania zjednodušenie procesu prejednávania priestupkov a to v prípadoch, kedy nie sú pochybnosti o tom, že sa priestupku dopustil konkrétny páchateľ. Za týmto účelom neprebieha v blokovom ani v príkaznom konaní dokazovanie skutkových a právnych otázok. Súčasná právna úprava blokového a príkazného konania je obsiahnutá v priestupkovom zákone. Na blokové a príkazné konanie sa ale tiež subsidiárne aplikuje správny poriadok. Taktiež sú v rade zvláštnych zákonov obsiahnuté jednotlivé skutkové podstaty priestupkov, ktorých sa môžu páchatelia dopustiť svojim protiprávnym jednaním a ktoré je možné prejednať prostredníctvom blokového a príkazného konania....
Sankcionování kartelových dohod v českém a evropském právu
Knotková, Denisa ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Pítrová, Lenka (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat, jaké následky české a evropské právní předpisy s protiprávním jednáním účasti na kartelu spojují a to zejména ve světle početných novel právních předpisů. Diplomová práce je rozdělena do patnácti kapitol. V první kapitole je rozebrána legální definice kartelu a jeho skutková podstata. Druhá kapitola navazuje výkladem o druzích zakázaných dohod a legálních výjimkách z tohoto zákazu. V třetí kapitole je nastíněn historický vývoj regulace a výzvy moderního digitálního trhu, který ztěžuje efektivnost aplikace soutěžního práva. Ve čtvrté kapitole jsou představeny účely, kvůli kterým je soutěžní právo aplikováno, jelikož panují pochyby o tom, co by mělo být hlavním záměrem regulace hospodářské soutěže. Pátá kapitola zvažuje formy, jaké mají instituce, které dozorují hospodářskou soutěž a jak jejich uspořádání ovlivňuje způsob, jakým je soutěžní právo aplikováno. Následující kapitoly upravují druhy právní odpovědnosti a procesní aspekty soutěžního práva. Šestá kapitola se věnuje odpovědnosti obecně. Sedmá kapitola poukazuje na problémy v souvislosti s odhalováním kartelových dohod, zaměřuje se zejména na program leniency a nový program pro whistleblowery, které pracují s osobami, které znají podrobnosti protiprávního jednání soutěžitelů, jsou tedy nedocenitelným...
Sankce za přestupky a ochranná opatření
Moravec, Ondřej ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou sankce za přestupky a ochranná opatření. Práce se zabývá především jednotlivými druhy sankcí a ochranných opatření, které lze za spáchaný přestupek uložit, věnuje se též okolnostem, které je nutno zohlednit při jejich ukládání. Cílem této práce je komplexně postihnout současnou úpravu sankcí a ochranných opatření u přestupků. Důraz je také kladen na zmínění různých právních i praktických problémů a nedostatečně řešených otázek, které oblast sankcionování přestupků provázejí. Dílčí části práce, zejména její závěr, neopomíjejí ani reformu správního trestání a budoucí právní úpravu této významné činnosti orgánů veřejné správy. První kapitola diplomové práce je zaměřena na sankce za přestupky. Úvodní část této kapitoly je spíše teoretická a věnuje se definování některých základních pojmů v oblasti správního trestání. V této části je rovněž vymezen pojem sankce a správní trest, v závěru následuje pasáž o účelu správních trestů, jakož i o katalogu sankcí, včetně stručného náhledu do minulých úprav. Obsahem druhé části prvé kapitoly je rozbor jednotlivých druhů sankcí podle platného zákona o přestupcích i podle jiných zákonů. Je zde postupně popsáno napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci a zákaz pobytu. Třetí část postihuje problematiku ukládání sankcí, věnuje se tak...
Sankce a ochranná opatření za přestupky
Geuss, Hana ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Úkolem práce je poskytnout přehled sankcí a ochranných opatření, které je mož- né uložit za přestupky podle českého zákona o přestupcích, a pokusit se zodpově- dět některé otázky ohledně nejasností stávající úpravy. Vzhledem ke skutečnosti, že byl v době psaní práce schválen nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který s účinností od 1. července 2017 nahradí stávající zákon o přestupcích, popisuje práce novinky v oblasti sankcí za přestupky, které nová úprava přinese. Práce nabízí srovnání se zahraniční úpravou sankcionování přestupků, zejména s cí- lem zjistit, zda by některé prvky nebylo vhodné využít v úpravě české. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole se zabývá obecným úvodem do problematiky sankcí, vysvětluje pojem sankce ve správním trestání a její účel, specifika sankcí ve správním trestání. Součástí první kapitoly je i historický exkurz do sankcionování přestupků na území ČR. Druhá kapitola podrobně rozebírá jed- notlivé sankce a nastiňuje problémy jejich úpravy. Třetí kapitola se obdobným způ- sobem věnuje ochranným opatřením. Čtvrtá kapitola vymezuje základní zásady pro ukládání sankcí. Dále se věnuje správnímu uvážení při rozhodování správního orgánu a ukládání sankcí ve specific- kých případech, a to při souběhu přestupků a při ukládání sankcí mladistvým....
Institut stížnosti podle správního řádu
Adamec, Martin ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Shrnutí - Institut stížnosti podle správního řádu Rigorózní práce se zabývá problematikou zvláštního druhu stížnosti, kterým je stížnost proti určitému chování či postupu ve veřejné správě. Autor této práce stížnost obecně definuje jako individuální podání stěžovatele směřující k dosažení nápravy jím spatřovaných nedostatků. Prvek individuálnosti tento typ podání odlišuje od petic, pro které je naopak charakteristický zájem společný. Na rozdíl od práva petičního je však právní úprava stížností velmi problematická a nejednotná. Jedná se o pozůstatek dlouhodobě neřešeného stavu, kdy byly stížnosti upraveny kontroverzní vládní vyhláškou z roku 1958, k jejíž vydání tehdejší vláda vůbec nebyla zmocněna a která měla zároveň představovat dočasné provizorium. I přes pozdější polemiky ohledně její platnosti a závaznosti byla zrušena až k 1. lednu 2006, a to relativně bez náhrady. Do této doby docházelo k úpravě stížností v řadě zvláštních zákonů, ale obecná úprava scházela. Změnu měl přinést současný správní řád, který sice v původním vládním návrhu s touto úpravou vůbec nepočítal, ale v rámci pozměňovacích návrhů se do jeho textu tato problematika dostala. Ačkoliv by mělo být smyslem každého kodexu sjednocovat právní úpravu, v případě stížností se tomu tak nestalo a současný stav je stále charakteristický svou...
Evidování správních deliktů
Růžičková, Zuzana ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá evidováním správních deliktů v České republice. Hlavní důraz je kladen na centrální evidenci přestupků, což je v našem právním řádu nový, dosud neznámý institut. Jeho zavedení bylo v nedávné době schváleno Parlamentem a i když příslušný zákon zatím nenabyl účinnosti, už stačil vzbudit značný mediální zájem, neboť si klade za cíl vypořádat se s přestupkovou recidivou. Cílem mé práce bylo nejprve shrnout existující stav v této oblasti, tj. analyzovat, jaké evidence správních deliktů máme, jaké informace v nich lze nalézt a k čemu informace o předchozím deliktním jednání osoby slouží. Dále se zaobírám teoretickými otázkami souvisejícími s evidencí přestupků, porovnávám klady a zápory tohoto centrálního systému a neopomínám ani debatovanou kriminalizaci přestupkové recidivy. Velká část práce je pak věnována centrální evidenci přestupků v podobě, jaké byla přijata Parlamentem, kde jsem se pokusila analyzovat její jednotlivé aspekty a poukázat na kritické oblasti. Práce obsahuje rovněž stručný přehled o správních deliktech obecně a vhled do právní úpravy evidence přestupků v zahraničí.
Řízení o přestupcích v prvním stupni
Nováková, Hana ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Tématem této diplomové práce je řízení o přestupcích v prvním stupni, přičemž hlavní důraz je kladen na postavení obviněného. Jelikož je v řízení o přestupku rozhodováno především o vině obviněného z přestupku, není myslitelné, aby probíhalo bez jeho účastenství. Je klíčovým subjektem, o jehož právech a povinnostech rozhoduje správní orgán obligatorně. Zvláštní právní úprava přestupkového řízení je obsažena v části třetí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, subsidiárně se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Tyto právní předpisy poskytují základní zákonný rámec pro správné konání přestupkového řízení. Je však nutné uplatnit i celou řadu právních principů, jejichž právní úprava je obsažena v předpisech ústavní úrovně či v předpisech mezinárodního práva veřejného. Klíčovou roli zaujímá Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod poskytující obviněnému z přestupku garance spravedlivého procesu, jehož nedílnou součástí je i nutnost respektování principu presumpce neviny a poskytnutí možnosti obviněnému využít soubor práv označovaných jako právo na obhajobu. Předložená práce podrobně analyzuje jednotlivá procesní práva obviněného společně s jejich zařazením do příslušné fáze přestupkového řízení, poukazuje na povinnosti správních orgánů vůči obviněnému, poskytuje praktické příklady...
Řízení o správních deliktech právnických osob
Hyldebrant, Pavel ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Mezi odbornou veřejností probíhala v minulých letech bouřlivá debata týkající se trestání právnických osob, která vyvrcholila přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tím však nebyla vyřešena veškerá problematika právní úpravy deliktů páchaných právnickými osobami. Stále aktuální, byť ne urgentní, zůstává otázka reformy správního trestání. Současné právní úpravě je vyčítána řada nedostatků, zejména její mezerovitost a nekomplexnost, kterou je až dosud nutno řešit aplikací těch právních norem, jejichž primární uplatnění leží jinde a které nepomýšlejí na všechny zvláštnosti správního trestání právnických osob. Přestože nejčastěji se diskutuje o hmotněprávní problematice, pozornost si zaslouží i otázky řízení o správních deliktech právnických osob. Svou práci jsem rozdělil do čtyř částí. První část stručně nastiňuje historický vývoj řízení o správních deliktech právnických osob. Druhá část podává stručný přehled současného stavu právní úpravy, zejména pramenů práva. Třetí část pojednává o obecných právních zásadách, kterými je řízení o správních deliktech právnických osob ovládáno, s důrazem na právo na spravedlivý proces zakotvené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Čtvrtá část se pak týká vlastního průběhu řízení o správním deliktu právnické osoby,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.