Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců.
Potyszová, Kateřina ; Bártová, Klára (vedoucí práce) ; Štěrbová, Zuzana (oponent)
Žárlivost je evolu ní psychologií vysv tlována jako d sledek selek ních tlak , jejichž p sobením se vyvinuly ur ité psychické sklony, které m ly za cíl maximalizovat vlastní reproduk ní schopnost. Mezi n pat í i romantická žárlivost, která u muž zajiš uje jistotu otcovství a u žen udržení si partnerových zdroj . Výsledky edchozích studií, vycházejících z evolu ního p ístupu, poukazují na mezipohlavní rozdíly ve vnímání žárlivosti. Heterosexuální muži obecn vykazují úzkost spojenou spíše se sexuální nev rou a heterosexuální ženy spíše s nev rou emo ní. Studie zam ující se na žárlivost u homosexuál ukazují, že homosexuální muži mají tendenci vykazovat v tší míru úzkosti spojenou s emo ní nev rou (tj. jako heterosexuální ženy) a homosexuální ženy s nev rou sexuální (tj. jako heterosexuální muži). Zdá se, že typ žárlivosti (emo ní / sexuální) se odvíjí od biologického pohlaví partnera, na kterého je žárleno, nikoli od biologického pohlaví jedince, který žárlí. Cílem této práce bylo prozkoumat prožívání žárlivosti, zkušenosti s ní a názory na ni pomocí kvantitativní dotazníkové studie z perspektivy heterosexuálních, homosexuálních a bisexuální jedinc a dále prozkoumat, zda se liší sexuální/emo ní žárlivost v závislosti na pohlaví respondentova partnera. Studie se ú astnilo celkem 286 jedinc , 137 muž...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.