Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané faktory ovlivňující formování důchodové politiky v České republice v letech 1990-2017
Česák, Vojtěch ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Rudolfová, Veronika (oponent)
1 Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vymezení faktorů, které významným způsobem ovlivňují koncipování důchodové reformy, a to v letech 1990 - 2017. Sledován je vývoj převládajících diskursů, které byly pro jednotlivá období signifikantní a rovněž role politických stran, a to jak z pohledu jednotlivých vlád, tak během jejich činnosti v rámci odborných komisí zaměřujících se na úpravy penzijního systému. Práce analyzuje volební programy politických stran a hnutí, které jsou následně konfrontovány s předloženými variantami na půdě I. Bezděkovy komise a Odborné komise pro důchodovou reformu. Analyzována je také role dalších vybraných aktérů, kteří se významným způsobem podíleli na tvorbě možných variant reformy. Práce nalézá odpovědi na stanovené hypotézy, které se zabývají otázkou zainteresovanosti politických stran a jejich případné konzistentnosti v oblasti důchodové reformy. Řešen je rovněž vliv uzavíraných koalic na odchylky od původně deklarovaných záměrů a ovlivňování možné podoby důchodové reformy ze strany odborných komisí. Jako teoretická východiska byly využity teorie diskursivního institucionalismu, teorie nastolování agend a teorie rámcování. V rámci metodologie autor uplatňuje především metodu analýzy sekundárních dat a rovněž metodu srovnávací analýzy. Sekundární data byla...
Liberální kritika a reformy sociálního státu na příkladu chilské penzijní reformy
Žídek, Bohumír ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
My master thesis explores classical liberal attitudes towards the Welfare State. It deals especially with concepts developed by the so-called new classical liberals (also called neoclassical liberals) represented by scholars of the Arizona School. I use their ideas to reconstruct free-market liberal theory of social justice, which is then applied to pension reforms in Chile and Sweden. The thesis also recollects critiques of public pension systems by public choice theory scholars, which are then used to explore a nature of the aforementioned pension reforms. In cases of both reforms, these theoretical frameworks are used to evaluate data obtained by a desk research. Relevant documents and also data of international organizations and national statistical offices were used. In its last part, the thesis evaluates primary data obtained by semi-standardized interviews with seven Czech classical liberals and explores their attitudes towards both the free market liberal theory of social justice and pension reforms in Chile and in Sweden. Abstrakt Diplomová práce zkoumá vztah klasického liberalismu k sociálnímu státu. Zabývá se zejména koncepty vyvinutými takzvanými novými klasickými liberály reprezentovanými především badateli arizonské školy. Jejich ideje využívám k rekonstrukci tržně liberální teorie...
Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení
Kolář, Šimon ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Diplomová práce "Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení" je zaměřena na sociální podnikání v České republice a možnosti, jakými lze sociální podniky podpořit tak, aby byly efektivnější v sociálním začleňování svých zaměstnanců. Vychází ze skutečnosti, že v České republice není sociální podnikání nijak legislativně upraveno a je tudíž obtížné ho nějakým způsobem ze strany státu podporovat. Cílem práce je navrhnout doporučení pro takovou případnou legislativu s ohledem na sociální začleňování skrze tyto podniky. Pro dosažení těchto cílů práce využívá design případové studie, v jejímž rámci autor navštívil čtyři stávající sociální podniky v České republice a s využitím zakotvené teorie popsal, jakým způsobem v současnosti fungují. V práci dále popisuje mechaniky skrze, které sociální podniky pomáhají sociálně vyloučeným osobám v návratu zpět do společnosti a, jakým způsobem lze tyto mechaniky prostřednictvím legislativy ovlivnit. Autor dále prostřednictvím teorie institucionalismu analyzuje současnou situaci aktérů a institucí s ohledem na možné přijetí zákona o sociálním podnikání v České republice a na základě zjištění překládá doporučení pro výslednou podobu této legislativy.
Sociální stát jako kulturní subsystém
Mouralová, Magdalena ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Odliv mladých lidí z města Šumperka - analýza příčin a návrh řešení problému
Strachotová, Eliška ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Diplomová práce je případovou studií odlivu mladých lidí z města Šumperka. Cílem práce je na základě výzkumu objasnit hlavní příčiny odlivu mladých lidí z města, zjistit do jaké míry se na procesu podílí suburbanizace, zhodnotit dosavadní politiky města k řešení problému a navrhnout možná další řešení. Výzkum se opírá o teoretické koncepty veřejně politického cyklu, který pomáhá určit, v jaké fázi se problém na úrovni města nachází, pracuje s teorií smršťování měst, teorií suburbanizace a v oblasti migrace vychází z push-pull teorie. Vlastní výzkum vychází z dat sociologického výzkumu a rozhovorů. Mezi závěry práce patří zjištění, že hlavními příčinami odlivu mladých lidí jsou nevyhovující nabídka práce pro vysokoškoláky a špatná nabídka bydlení. Na procesu smršťování města Šumperka se podílí i suburbanizace. Dosavadní politika města postrádá strategickou koncepci, která by se snažila s odlivem bojovat. Autorka v závěru navrhuje možná dílčí řešení problému, například vytvoření coworkingového centra nebo změnu strategie územního plánování města.
Když politika není pouze jedna: institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů
Hondlíková, Kristýna ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů od roku 1998 do současnosti, a to na pozadí interakcí a vztahů mezi klíčovými aktéry - Odborem rovnosti žen a mužů (Úřad vlády ČR), poradními orgány vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů (Úřad vlády ČR), Oddělením projektů rovnosti žen a mužů (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Odborem rodinné politiky a politiky stárnutí (Ministerstvo práce a sociálních věcí), ale i neziskovými organizacemi zaměřenými na rovnost žen a mužů. Teoretickou oporou práce je teorie state/market feminism a teoretické koncepty policy a vládnutí (governance). Výstupy z analýzy dokumentů a expertních rozhovorů ukazují, že institucionální a finanční zabezpečování politiky rovnosti je proces kontinuální, horizontální a fragmentovaný, který utváří charakterově odlišní aktéři. Ti realizují své politiky rovnosti rozdílně a fungují paralelně. Zároveň jsou však vzájemně závislí prostřednictvím různých zdrojů, čímž mezi nimi vznikají různé interakce (spolupráce i koakce) a vztahy (formální i neformální), ale i napětí a problémy. Ty nejčastěji vznikají při vyjednávání o finanční podpoře opatření a personálních kapacit věcných odborů. Zjednodušením vyjednávání jsou neformální osobní vztahy fungující napříč aktéry....
Změna nemocenského pojištění v ČR po roce 2009 - institucionální analýza
Vondráčková, Jana ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na změny v systému nemocenského pojištění v ČR od roku 2009. Cílem práce je na základě analýzy vývoje sociálního zabezpečení v kontextu neoliberálního kapitalismu a ekonomické globalizace reflektovat ideová a věcná východiska a legitimitu institucionální změny v oblasti nemocenského pojištění v souvislosti s přijetím zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zjištění socioekonomických důsledků těchto změn. Teoretickými východisky práce je institucionální změna, která proběhla v oblasti nemocenského pojištění a (ne)legitimita politiky v této oblasti v kontextu reforem veřejných financí. Mezi další teorie patří vztah hospodářské a sociální politiky, které spolu úzce souvisí a teorie sociálního státu, který se v posledních desetiletích stává předmětem intenzivních politických diskuzí v souvislosti s procesy stárnutí, globalizace a recese ekonomického vývoje. V empirické části práce je s využitím metody institucionální analýzy, kritické diskursivní analýzy a rozhovorů zkoumána oblast nemocenského pojištění v souvislosti s přijetím zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a následně jsou zkoumány socioekonomické důsledky přijatých změn na vybrané aktéry. Hlavní zjištěnou příčinou problému je to, že reformy v oblasti nemocenského pojištění jsou prováděny...
Participace a reprezentace Romů v Česku zejména při sociálním začleňování
Šimáček, Martin ; Drhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá participací a reprezentací Romů v Česku zejména při sociálním začleňování. Principy participace obecně nejsou v Česku při navrhování a implementaci veřejných politik dostatečně využívány. K určité změně dochází na lokální úrovni, v některých městech se postupně prosazují modely participace a reprezentace obyvatel vyloučených lokalit. Diplomová práce se proto metodami případové studie, sumativní evaluace a pozorování zabývá vybranou praxí, a to systému domovnictví v Kadani - Prunéřově, který sice řeší primárně otázku bydlení v sociálně vyloučené lokalitě, ale při plné participaci jejích obyvatel, vč. vytváření přirozené reprezentace, vedoucí ke zlepšování sociálních kompetencí lidí, jejich sebevědomí a ochoty zapojovat se do řešení vlastní neuspokojivé situace. Práce také shrnuje vývoj v utváření romské reprezentace na nejvyšší úrovni, a to od 90. let minulého století, a její neblahý vliv na rozvoj skutečné participace Romů v sociálním začleňování na všech úrovních veřejné správy. V určitém kontrastu se proto jeví situace v participaci a reprezentaci Romů na nejvyšší úrovni vlády v porovnání s lokální situací.
Artikulace veřejné politiky k eutanazii
Mertová, Simona ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
MERTOVÁ, Simona. Artikulace veřejné politiky k eutanazii. Praha, 2016. 156 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. Abstrakt Název diplomové práce zní "Artikulace veřejné politiky k eutanazii". Ve své práci se zaměřuji na problematiku eutanazie a její případné legalizace v České republice z pohledu veřejné politiky. Cílem práce je nalézt klíčové události a aktéry, kteří se vyjadřují k problematice eutanazie a její případné legalizace. Ve své práci využívám teorii advokačních koalic (The Advocacy Coalition Framework) a teorii nastolování agendy (The Agenda-Setting Theory), a usiluji o identifikaci základních hodnotových postojů a hlavních argumentů jednotlivých aktérů. Na základě podrobné analýzy klíčových aktérů a událostí chci zhodnotit situaci, která v současnosti panuje kolem problematiky legalizace eutanazie v České republice, a zamyslet se nad budoucím vývojem a možným přijetím zákona o eutanazii.
Proces přijímání zákona o dětské skupině: Případová studie intervence aktérů.
Jirků, Olga ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Práce se zabývá zavedením nového nástroje veřejné politiky - službou péče o dítě v dětské skupině, jeho vznikem, vývojem a důvodem jeho zavedení do praxe. Téma bylo vybráno z důvodu účasti diplomantky při legislativním procesu přijímání zákona o dětské skupině jako nového typu péče o děti. Úvodní část bude zaměřena na představení problematiky, na analýzu historického a současného systému péče o děti na území stávající České republiky. Představí nástroje a opatření umožňující lepší harmonizaci rodinných a pracovních rolí rodičů malých dětí. Teoreticky se bude práce opírat o koncepty harmonizace soukromého a pracovního života rodičů a o koncept rovných příležitostí žen a mužů. Dále se zaměří na představení aktérů, kteří vstupovali do procesu projednávání a přijímání zmíněného zákona a přímo či nepřímo jej ovlivňovali. Cílem předkládané práce bylo předložit případovou studii, která by charakterizovala jak proces přijímání zákona, tak i intervenci některých aktérů na jeho konečnou schválenou podobu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Potúček, Martin
1 Potůček, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.