Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení
Kolář, Šimon ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Diplomová práce "Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení" je zaměřena na sociální podnikání v České republice a možnosti, jakými lze sociální podniky podpořit tak, aby byly efektivnější v sociálním začleňování svých zaměstnanců. Vychází ze skutečnosti, že v České republice není sociální podnikání nijak legislativně upraveno a je tudíž obtížné ho nějakým způsobem ze strany státu podporovat. Cílem práce je navrhnout doporučení pro takovou případnou legislativu s ohledem na sociální začleňování skrze tyto podniky. Pro dosažení těchto cílů práce využívá design případové studie, v jejímž rámci autor navštívil čtyři stávající sociální podniky v České republice a s využitím zakotvené teorie popsal, jakým způsobem v současnosti fungují. V práci dále popisuje mechaniky skrze, které sociální podniky pomáhají sociálně vyloučeným osobám v návratu zpět do společnosti a, jakým způsobem lze tyto mechaniky prostřednictvím legislativy ovlivnit. Autor dále prostřednictvím teorie institucionalismu analyzuje současnou situaci aktérů a institucí s ohledem na možné přijetí zákona o sociálním podnikání v České republice a na základě zjištění překládá doporučení pro výslednou podobu této legislativy.
Sociální stát jako kulturní subsystém
Mouralová, Magdalena ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Odliv mladých lidí z města Šumperka - analýza příčin a návrh řešení problému
Strachotová, Eliška ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Diplomová práce je případovou studií odlivu mladých lidí z města Šumperka. Cílem práce je na základě výzkumu objasnit hlavní příčiny odlivu mladých lidí z města, zjistit do jaké míry se na procesu podílí suburbanizace, zhodnotit dosavadní politiky města k řešení problému a navrhnout možná další řešení. Výzkum se opírá o teoretické koncepty veřejně politického cyklu, který pomáhá určit, v jaké fázi se problém na úrovni města nachází, pracuje s teorií smršťování měst, teorií suburbanizace a v oblasti migrace vychází z push-pull teorie. Vlastní výzkum vychází z dat sociologického výzkumu a rozhovorů. Mezi závěry práce patří zjištění, že hlavními příčinami odlivu mladých lidí jsou nevyhovující nabídka práce pro vysokoškoláky a špatná nabídka bydlení. Na procesu smršťování města Šumperka se podílí i suburbanizace. Dosavadní politika města postrádá strategickou koncepci, která by se snažila s odlivem bojovat. Autorka v závěru navrhuje možná dílčí řešení problému, například vytvoření coworkingového centra nebo změnu strategie územního plánování města.
Když politika není pouze jedna: institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů
Hondlíková, Kristýna ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů od roku 1998 do současnosti, a to na pozadí interakcí a vztahů mezi klíčovými aktéry - Odborem rovnosti žen a mužů (Úřad vlády ČR), poradními orgány vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů (Úřad vlády ČR), Oddělením projektů rovnosti žen a mužů (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Odborem rodinné politiky a politiky stárnutí (Ministerstvo práce a sociálních věcí), ale i neziskovými organizacemi zaměřenými na rovnost žen a mužů. Teoretickou oporou práce je teorie state/market feminism a teoretické koncepty policy a vládnutí (governance). Výstupy z analýzy dokumentů a expertních rozhovorů ukazují, že institucionální a finanční zabezpečování politiky rovnosti je proces kontinuální, horizontální a fragmentovaný, který utváří charakterově odlišní aktéři. Ti realizují své politiky rovnosti rozdílně a fungují paralelně. Zároveň jsou však vzájemně závislí prostřednictvím různých zdrojů, čímž mezi nimi vznikají různé interakce (spolupráce i koakce) a vztahy (formální i neformální), ale i napětí a problémy. Ty nejčastěji vznikají při vyjednávání o finanční podpoře opatření a personálních kapacit věcných odborů. Zjednodušením vyjednávání jsou neformální osobní vztahy fungující napříč aktéry....
Změna nemocenského pojištění v ČR po roce 2009 - institucionální analýza
Vondráčková, Jana ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na změny v systému nemocenského pojištění v ČR od roku 2009. Cílem práce je na základě analýzy vývoje sociálního zabezpečení v kontextu neoliberálního kapitalismu a ekonomické globalizace reflektovat ideová a věcná východiska a legitimitu institucionální změny v oblasti nemocenského pojištění v souvislosti s přijetím zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zjištění socioekonomických důsledků těchto změn. Teoretickými východisky práce je institucionální změna, která proběhla v oblasti nemocenského pojištění a (ne)legitimita politiky v této oblasti v kontextu reforem veřejných financí. Mezi další teorie patří vztah hospodářské a sociální politiky, které spolu úzce souvisí a teorie sociálního státu, který se v posledních desetiletích stává předmětem intenzivních politických diskuzí v souvislosti s procesy stárnutí, globalizace a recese ekonomického vývoje. V empirické části práce je s využitím metody institucionální analýzy, kritické diskursivní analýzy a rozhovorů zkoumána oblast nemocenského pojištění v souvislosti s přijetím zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a následně jsou zkoumány socioekonomické důsledky přijatých změn na vybrané aktéry. Hlavní zjištěnou příčinou problému je to, že reformy v oblasti nemocenského pojištění jsou prováděny...
Participace a reprezentace Romů v Česku zejména při sociálním začleňování
Šimáček, Martin ; Drhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá participací a reprezentací Romů v Česku zejména při sociálním začleňování. Principy participace obecně nejsou v Česku při navrhování a implementaci veřejných politik dostatečně využívány. K určité změně dochází na lokální úrovni, v některých městech se postupně prosazují modely participace a reprezentace obyvatel vyloučených lokalit. Diplomová práce se proto metodami případové studie, sumativní evaluace a pozorování zabývá vybranou praxí, a to systému domovnictví v Kadani - Prunéřově, který sice řeší primárně otázku bydlení v sociálně vyloučené lokalitě, ale při plné participaci jejích obyvatel, vč. vytváření přirozené reprezentace, vedoucí ke zlepšování sociálních kompetencí lidí, jejich sebevědomí a ochoty zapojovat se do řešení vlastní neuspokojivé situace. Práce také shrnuje vývoj v utváření romské reprezentace na nejvyšší úrovni, a to od 90. let minulého století, a její neblahý vliv na rozvoj skutečné participace Romů v sociálním začleňování na všech úrovních veřejné správy. V určitém kontrastu se proto jeví situace v participaci a reprezentaci Romů na nejvyšší úrovni vlády v porovnání s lokální situací.
Artikulace veřejné politiky k eutanazii
Mertová, Simona ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
MERTOVÁ, Simona. Artikulace veřejné politiky k eutanazii. Praha, 2016. 156 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. Abstrakt Název diplomové práce zní "Artikulace veřejné politiky k eutanazii". Ve své práci se zaměřuji na problematiku eutanazie a její případné legalizace v České republice z pohledu veřejné politiky. Cílem práce je nalézt klíčové události a aktéry, kteří se vyjadřují k problematice eutanazie a její případné legalizace. Ve své práci využívám teorii advokačních koalic (The Advocacy Coalition Framework) a teorii nastolování agendy (The Agenda-Setting Theory), a usiluji o identifikaci základních hodnotových postojů a hlavních argumentů jednotlivých aktérů. Na základě podrobné analýzy klíčových aktérů a událostí chci zhodnotit situaci, která v současnosti panuje kolem problematiky legalizace eutanazie v České republice, a zamyslet se nad budoucím vývojem a možným přijetím zákona o eutanazii.
Proces přijímání zákona o dětské skupině: Případová studie intervence aktérů.
Jirků, Olga ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Práce se zabývá zavedením nového nástroje veřejné politiky - službou péče o dítě v dětské skupině, jeho vznikem, vývojem a důvodem jeho zavedení do praxe. Téma bylo vybráno z důvodu účasti diplomantky při legislativním procesu přijímání zákona o dětské skupině jako nového typu péče o děti. Úvodní část bude zaměřena na představení problematiky, na analýzu historického a současného systému péče o děti na území stávající České republiky. Představí nástroje a opatření umožňující lepší harmonizaci rodinných a pracovních rolí rodičů malých dětí. Teoreticky se bude práce opírat o koncepty harmonizace soukromého a pracovního života rodičů a o koncept rovných příležitostí žen a mužů. Dále se zaměří na představení aktérů, kteří vstupovali do procesu projednávání a přijímání zmíněného zákona a přímo či nepřímo jej ovlivňovali. Cílem předkládané práce bylo předložit případovou studii, která by charakterizovala jak proces přijímání zákona, tak i intervenci některých aktérů na jeho konečnou schválenou podobu.
Efektivita financování sociálních služeb
Kučerová, Martina ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou efektivity financování sociálních služeb. Jejím cílem je popsat a zhodnotit systém financování sociálních služeb. Práce se zaměřuje na dva největší poskytovatele dotací - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a kraje. Ve své teoretické částí popisuje způsob rozdělování finančních prostředků mezi sociální služby. Vychází přitom převážně z veřejně přístupných dokumentů krajů i MPSV. V praktické části pak prezentuje vývoj výdajů na sociální služby a vývoj počtu sociálních služeb mezi lety 2007 - 2013. Diplomová práce podrobuje výdaje na sociální služby analýze na základě 3E kritéria. Naplnění kritéria účelnosti práce prověřuje pomocí metody korelace. Na vybrané sociální služby aplikuje také metodu vícekriteriálního rozhodování. Na stanovení kritérií, indikátorů a jejich vah spolupracovali pracovníci příslušného odboru krajského úřadu. V reakci na zjištěné informace práce obsahuje několik teoretických konceptů, na jejichž základě jsou nastíněny možnosti změn způsobu financování sociálních služeb. Diplomová práce se věnuje také legislativní změně, ke které došlo v průběhu jejího zpracování. Popisuje tedy i nový způsob rozdělování veřejných prostředků mezi sociální služby.
Media: the pivotal regulator
Perinpanayagam, Angela Nivandranee ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce pojednává o důležitém tématu privátních ziskových médií (tištěných i vysílaných, bez ohledu na platformu skrze které jsou šířena) a to na problematice migrace. Skrze teoretické i empirické studium mediálního vyobrazení migrace v socio-politickém, ekonomickém, legálním a kulturním kontextu Spojených států a Velké Británie v roce 2015, diplomová práce přinese model analýzy sociálního dopadu médií. V rámci studia politiky jsou média stále opomíjenou a podceňovanou oblastí a jako studentka veřejné a sociální politiky cítím potřebu přispět ke změně statu quo. Na roli médií v soudobé společnosti můžeme nahlížet dvěma pohledy: (1) média jako nástroj či zprostředkovatel, nebo jako (2) aktér, regulátor, přispěvatel, a tato diplomová práce se bude zaměřovat právě na tuto druhou funkci, neboť dokáže lépe pochopit dynamickou roli aktéra nazývaného jako 'média'. Diplomová práce si dává za cíl prozkoumat tři oblasti: (1) analýzu vztahu médií k tradičním aktérům - státu, trhu a občanského sektoru - založené na hypotéze, že představuje prominentního regulátora mezi klíčovými aktéry; (2) prozkoumat přítomnost, úlohu médií v politickém cyklu, opírající se o teorii mediální všeprostupnosti; a (3) prozkoumání vlivu médií, aby postulovala jejich signifikantní roli coby aktéra v soudobé společnosti,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Potúček, Martin
1 Potůček, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.