Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Občanská participace v malých obcích Středočeského kraje
Pečenka, Samuel ; Pospíšilová, Lucie (vedoucí práce) ; Stachová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá občanskou participací jako možnou cestou rozhodování malých obcí na příkladu Středočeského kraje. Práce vychází z teoretických východisek studia konceptu místa a zejména občanské participace. Cílem práce je postihnout vstřícnost občanské participaci mezi starosty obcí, zjistit, zda a jak občanská participace probíhá, a poukázat na její konkrétní příklady ve vybraných obcích. Odpovědi na tyto otázky vycházejí z hodnocení a analýzy výsledků internetového dotazníkového šetření a rozhovorů v rámci případových studií. Z výzkumu mezi starosty obcí vyplývá poměrně kladný postoj k občanské participaci a relativně velký počet akcí, při nichž jsou občané vyzváni vyjádřit se k určitému rozhodnutí. Občanská participace, kdy mají lidé možnost skutečně něco změnit, však probíhá spíše výjimečně. Výzkum také ukázal, že jednou z hlavních vnímaných bariér občanské participace je apatičnost občanů, kteří často participují pouze v případech, kdy s nějakou problematikou přímo nesouhlasí. Některé příklady však ukazují, že zapojení občanů do určitého dílčího rozhodování může vést k rozhodnutím, která budou obyvateli obce lépe přijímána. Klíčová slova: Středočeský kraj, občanská participace, místo, rozhodování v obcích, lokální politika
Denní rytmy obcí Středočeského kraje
Frydrych, Pavel ; Pospíšilová, Lucie (vedoucí práce) ; Mulíček, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá studiem denních rytmů obcí ve Středočeském kraji. Cílem je přinést nové poznatky o denních rytmech suburbánní zóny Pražské metropolitní oblasti a Středočeského kraje. Práce má tři hlavní cíle. Prvním z nich je vytvořit typologii obcí Středočeského kraje podle jejich denních rytmů. Pro vytvoření typologie jsou využita lokalizační data mobilních telefonů a je udělána pomocí shlukové analýzy. Druhým cílem je ve vybraných obcích (Kněževes, Ořech, Tochovice) zhodnotit denní rytmy podrobněji i pomocí dalších dat (lokalizační data mobilních telefonů od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a data o dojížďce ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011). Použití těchto zdrojů má upozornit na úskalí, ale i na výhody používání lokalizačních dat mobilních telefonů při studiu denních rytmů. Posledním cílem je popsat v těchto třech obcích rytmizátory, které jejich časovost ovlivňují. Z výsledků vyplývá, že ve Středočeském kraji převažují obce s rezidenčním typem denního rytmu. Více těchto obcí se nachází v suburbánní zóně Prahy, zatímco v ostatních obcích Středočeského kraje je rytmus často téměř vyrovnaný. Velká města mají většinou pracovní denní rytmus, výjimkou jsou města, která výrazně populačně narostla v posledních dvaceti letech. V případových studiích se ukázalo, že...
Gender a každodenní mobilita ekonomicky aktivních obyvatel: případová studie města Příbram
Kubalová, Monika ; Horňáková, Marie (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Lucie (oponent)
Tématem této bakalářské práce je denní dojížďka do zaměstnání demonstrovaná na příkladu města Příbram. Cílem práce je zjistit, jaké jsou rozdíly v genderově podmíněné každodenní mobilitě ekonomicky aktivních obyvatel Příbrami. Teoretická část se věnuje diskuzi literatury vztahující se k řešené problematice s důrazem na prostorovou mobilitu. V práci jsou využita data za každodenní dojížďku ekonomicky aktivních obyvatel s obvyklým pobytem v Příbrami ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Pro zpracování výsledků jsou použity základní deskriptivní statistické metody. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že muži mají větší přístup k osobnímu automobilu, což úzce souvisí s tím, že častěji než ženy dojíždí za prací mimo obec bydliště. Ženy naopak ve větší míře využívají veřejnou dopravu nebo dochází na místo pracoviště pěšky. Kromě samotné Příbrami figuruje mezi nejčastějšími obcemi dojížďky hlavní město Praha. Nejvíce zastoupená doba dojížďky za prací je do 29 minut, výjimku tvoří kategorie "60-89 minut", kam je zahrnuta právě dojížďka do Prahy. Klíčová slova: gender, každodenní mobilita, dojížďka do zaměstnání, ekonomicky aktivní obyvatelstvo, Příbram
Vývoj věkové struktury obyvatel města Litoměřice v postsocialistickém období
Jančura, Václav ; Pospíšilová, Lucie (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
V socialistickém období bylo historické jádro města Litoměřice i jeho vnitřní město zanedbáváno. Rozvoj města byl tehdy soustředěný na rozvoj sídlišť, která poskytovala zázemí především mladým rodinám s malými dětmi. V roce 1989 došlo v Československu k pádu socialistického režimu, což vedlo k demokratizaci litoměřické společnosti. Socialistická sídliště ztratila svůj lesk i atraktivitu bydlení. Z nejmladších částí města se staly části rychle stárnoucí. Naopak zanedbávané historické jádro města Litoměřice i jeho vnitřní město prošlo po roce 1989 procesem revitalizace, kde se nově rekonstruované byty staly místem pro život mnoha mladých obyvatel, čímž byl proces demografického stárnutí těchto částí města zpomalován. Prostorově diferenciovaná věková struktura obyvatel města Litoměřice se po roce 1989 díky působení procesu druhého demografického přechodu, demografického stárnutí a nových urbánních procesů proměnila. Cílem této práce proto je popsat a vysvětlit vývoj věkové struktury města Litoměřice a její prostorové diferenciace v postsocialistickém období. Klíčová slova: věková struktura, druhý demografický přechod, demografické stárnutí, revitalizace, postsocialistické období, Litoměřice
Vzduchotechnika knihovny
Pospíšilová, Lucie ; Uher, Pavel (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení objektu knihovny v Brně a zahrnuje experimentální měření vzduchových filtrů. Skládá se ze tří částí. V první z nich je vyhotoveno základní seznámení se vzduchovými filtry a blíže jsou zde popsány filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání – stanovení filtračních parametrů. Na závěr této teoretické části jsou uvedeny konkrétně kapsové filtry a jejich konstrukce. Cílem druhé části bylo provedení měření experimentu kapsových filtrů s různou filtrační vložkou i počtem kapes a vyhodnocení tlakové ztráty a jejich účinnosti. Poslední část této diplomové práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení zadaného objektu a to konkrétně objektu knihovny. Projekt řeší dopravu čerstvého vzduchu do interiéru vybraných místností knihovny a pokrytí tepelných zisků v letním období, tepelných ztrát v zimním období a úpravu vlhkosti vzduchu.
Role ICT v každodenním životě a mobilitě mladých lidí
Vojtěchovská, Klára ; Pospíšilová, Lucie (vedoucí práce) ; Šveda, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na roli ICT v každodenním životě a mobilitě mladých lidí. Hlavním úkolem bylo zjistit, jak se prolíná fyzický a virtuální prostor v každodenním životě a mobilitě mladých lidí, kteří byli vybráni pro výzkum, a to na základě kvalitativně pojaté metody deníkových záznamů. Snahou bylo na záměrně vybraném vzorku mladých lidí poukázat na určitá specifika každodenních aktivit ve fyzickém i virtuálním prostoru, která se mohou vyskytovat v celé populaci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část se zabývá virtuálním prostorem, geografií času ve vztahu k ICT a studiemi zaměřenými na vliv ICT na každodenní život lidí z různých hledisek. Empirická část se zaměřuje na využívání ICT vybranými sociodemografickými skupinami českých obyvatel a na některé časové aspekty využívání ICT a dalších činností vykonávaných mladými lidmi a dalšími věkovými skupinami. Stěžejní je pak popis prolínání virtuálního a fyzického prostoru v každodenním životě 10 komunikačních partnerů. Jejich pohybové vzorce spočívají v prolínání dvou základních typů pohybů, virtuálních a fyzických. Prolínání virtuálního a fyzického prostoru je založeno také na časovém prolínání všech aktivit, včetně sociálních interakcí komunikačních partnerů, jimž je vyčleněna samostatná kapitola. Prolínání aktivit v...
Aktivní senioři, jejich každodenní aktivity a mobilita: příklad Městské části Praha 12
Kotlínová, Lucie ; Pospíšilová, Lucie (vedoucí práce) ; Chodounská, Helena (oponent)
Aktivní senioři, jejich každodenní aktivity a mobilita: příklad Městské části Praha 12 Abstrakt V souvislosti se stárnutím české populace se denní mobilita starších osob stává stále aktuálnějším tématem. Cílem této práce je popsání každodenního pohybu a realizovaných činností aktivních seniorů, kteří se pohybují v území Městské části Praha 12. První část empirické práce se opírá o zjištění dotazníkového šetření, druhá část využívá informací zjištěných v polostrukturovaných rozhovorech. Ukazuje se, že respondenti jsou relativně spokojeni se svou mobilitou i dalšími aspekty svého života. Mezi jejich nejčastější aktivity patří pohybové činnosti a malé nákupy. Přestože se respondenti během svých každodenních cest setkávají s různými obtížemi, byla zachycena pestrá škála strategií, které používají pro jejich překonávání. Výzkum ukazuje, že opatření, která by pomohla starším lidem podpořit jejich každodenní pohyb, by měla zahrnovat široké spektrum kroků realizovaných různými aktéry. Klíčová slova: denní mobilita, aktivní senioři, každodenní aktivity, Městská část Praha 12

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 POSPÍŠILOVÁ, Lenka
28 POSPÍŠILOVÁ, Lucie
13 Pospíšilová, Lenka
2 Pospíšilová, Linda
1 Pospíšilová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.