Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti
Pospíšilová, Kateřina ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem změn marketingové komunikace vybrané společnosti. Jedná se o značku Intimissimi a její konkrétní pobočku v Brně, v nákupním centru Galerie Vaňkovka. Na základě prováděných analýz současného stavu budou navrženy změny, které si kladou za cíl zlepšit vnímání značky zákazníky.
Úloha stabilního analogu peptidu uvolňujícího prolaktin v potkaním modelu obezity
Pospíšilová, Kateřina ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Bardová, Kristina (oponent)
Obezita je velmi závažným celospolečenským problémem moderní doby. Dnešní stav již lze považovat za epidemii, protože již zdaleka neplatí, že se obezita vyskytuje jen v rozvinutých zemích světa. Toto onemocnění s sebou nese mnoho dalších poruch a problémů jako je hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, hypercholesterolémie, kloubní obtíže nebo i psychické problémy, které dotyčného vyřazují z běžného života. Pochopení mechanismů, které v lidském organismu řídí energetickou rovnováhu, je nezbytné pro další pokrok ve vývoji léků proti této nemoci. Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) je anorexigenní (snižující příjem potravy) neuropeptid působící centrálně v hypothalamu. Jeho lipidizované analogy mají velký potenciál právě v léčbě obezity a diabetu mellitu 2. typu. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem palmitovaného analogu peptidu uvolňujícího prolaktin (palm11 -PrRP31) při chronickém podávání na dietou indukovaný potkaní model obezity. U zvířat byla během experimentu sledována hmotnost a příjem potravy. Podávání analogu palm11 -PrRP31 mělo za následek statisticky významné snížení příjmu potravy u dané skupiny potkanů a v konečném důsledku i snížení hmotnosti vzhledem k obézním kontrolám na vysokotukové dietě. S celkovou hmotností korelovala i hmotnost intraperitoneálního tuku, jehož hmotnost byla u...
Odhad věku puberty v bioarcheologii : aplikace v populaci Velké Moravy (9.- 11. století)
Pospíšilová, Kateřina ; Brůžek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sedlak, Petr (oponent)
Odhad nástupu a chronologie puberty minulých populací je novým přístupem v oblasti bioarcheologie. Poznatky o existenci vztahu mezi fyziologickými procesy (nástup menarche), vývojem kostry a mineralizací trvalých zubů potvrzují výsledky současných výzkumů. Puberta představuje klíčovou fázi lidského životního cyklu s důležitými biologickými a společenskými konotacemi. Tato diplomová práce se zaměřuje na načasování pubertálního vývoje v raně- středověké populaci Velké Moravy (9.−11. století). Mezi cíle práce patří odhad věku nástupu puberty a její chronologie ve vybraných lokalitách Velké Moravy, porovnání načasování puberty mezi dívkami z lokalit s různou socioekonomickou úrovní a porovnání pubertálního vývoje mezi dívkami a chlapci v jednotlivých lokalitách. Pro výzkum bylo celkem použito 66 jedinců ve věku od 7 do 20 let pocházející ze dvou velkomoravských lokalit (Mikulčice a Rajhrad) s odlišnou socioekonomickou úrovní. Puberta byla hodnocena na základě maturace kostry a mineralizace trvalých zubů dolní čelisti. Z výsledků diplomové práce vyplývá, že v populaci Velké Moravy nastupovala puberta (10−12 let) a menarche (13 let) v podobném věku jako dnes, ale období puberty bylo oproti dnešku prodlouženo až do 18.−20. roku života. Na základě výsledků nebyl potvrzen rozdíl v načasování pubertálního...
Složení týmu na oddělení intenzivní péče a jeho optimalizace.
Pospíšilová, Kateřina ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Černá, Alena (oponent)
Diplomová práce je věnována problematice počtu ošetřovatelského personálu na jednotce intenzivní péče. V teoretické části se zabývám obecnou charakteristikou týmu, kterou dále specifikuji do prostředí ošetřovatelství na oddělení intenzivní a resuscitační péče. Specifikace se týká zastoupení jednotlivých ošetřovatelských profesí, jejich vzdělávání a kompetence. Snažím se zmapovat právní i mimoprávní předpisy určující nebo doporučující počet a složení ošetřovatelského personálu na intenzivních a resuscitačních oddělení. V poslední kapitole teoretické části se pozastavuji nad otázkou optimalizace ošetřovatelského týmu. Praktická část je zaměřena na analýzu dat získaných z výzkumného šetření na téma výše uvedené. K získání dat jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu pomocí strukturovaného dotazníku. Snahou praktické části je zjistit soulad či rozpor mezi právními a mimoprávními předpis a jejich plnění v praxi.
Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům
Pospíšilová, Kateřina ; Malec, Karel (vedoucí práce) ; Michal, Michal (oponent)
Diplomová práce Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům shrnuje řešení podnikatelského plánu a projektového managementu v praxi. Teoretická část této práce se věnuje základní struktuře podnikatelského plánu, hlouběji finanční části a stručně pojednává o právní problematice pronajímání nemovitostí v České republice. Vše je aplikováno v praktické části, kde je projekt představen, následně jsou provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, poté je podrobně popsány předpoklady pro realizaci marketingové strategie. Poslední část práce se věnuje finančnímu plánování, kde je uvažováno několik scénářů podnikatelské myšlenky a možná rizika tohoto projektu. Vlastní zpracování plánu je zaměřené na praktickou aplikaci a je koncipováno jako návod jak začít podnikat v této oblasti.
Co je umělecká kritika?
POSPÍŠILOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce bude zaměřena na prozkoumání pojmu umělecké kritiky. V první části se autorka zaměří na představení základních typů aktivit, s nimiž je umělecká kritika spojována (výtka, interpretace, hodnocení apod.) a na prozkoumání jejich vztahů. Oporu této části práce budou tvořit teoretické spisy z 20. století, věnované pojmu umělecké kritiky. V druhé části práce studentka získané analýzy uplatní při rozboru českých uměleckých kritik jedné osobnosti, která publikuje v odborném časopisu, jedné osobnosti publikující v denním tisku a jedné osobnosti publikující na veřejném internetovém portálu.
Hodnotící komparace ústavněprávních pojetí vybraných centrálních bank světa z aspektu perspektiv ČNB.
Pospíšilová, Kateřina ; Kuba, Jaroslav (vedoucí práce) ; Matula, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá srovnáním pojetí České národní banky, Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky a Čínské lidové banky. Zaměřuje se na komparaci těchto pojetí s vytvořeným univerzálním modelem centrální banky a jeho parametry, a zjišťuje, že od tohoto modelu jsou vybrané centrální banky hodně vzdáleny. Důraz je kladen na perspektivu České národní banky po vstupu do eurozóny a na skutečnost, že v tu chvíli její roli nahradí Evropská centrální banka. Evropská centrální banka se ve srovnání s Federálním rezervním systémem a Čínskou lidovou bankou nejméně odchyluje od svého inflačního cíle a je tedy nejblíže k cenové stabilitě. Zároveň však prokazatelně financuje vládní dluhy a to je v rozporu s legislativou. Závěrem lze poznamenat, že centrálním bankám České republiky, Spojených států amerických a eurozóny je dána značná míra svobody a nezávislosti na ostatních složkách moci ve státě a naopak Čínská lidová banka zůstává silně závislá na výkonné moci.
Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků v konkrétních podmínkách Městské části Praha 11 v časové řadě let 2009 - 2011
Pospíšilová, Kateřina ; Takáčová, Hana (vedoucí práce) ; Nováková, Štěpánka (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je uvedena zejména charakteristika obce, rozpočtu. Praktická část analyzuje rozpočtové hospodaření Městské části Praha 11 v časové řadě let 2009-2011.
Zhodnocení potenciálu kulturního cestovního ruchu ve Zlínském kraji
Pospíšilová, Kateřina ; Kouřilová, Jana (vedoucí práce) ; Krejčová, Nikola (oponent)
Cílem bakalářské práce je zhodnocení potenciálu vybraných kulturních památek, aktivit a institucí pro rozvoj cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Teoretická část je zaměřena na kulturní cestovní ruch, dále na samotnou kulturu a její vliv na cestovní ruch a regionální rozvoj, je zde taky krátce popsán marketing destinací kulturního cestovního ruchu a kulturní cestovní ruch v České republice. Praktická část se zabývá kulturním cestovním ruchem ve Zlínském kraji, rozděluje jej do menších územních celků, které jsou poté dále členěny, zkoumány a analyzovány. Pro jednotlivé oblasti je pro zhodnocení potenciálu rozvoje vybráno několik význačných památek, aktivit či institucí pro danou oblast. Pro zhodnocení potenciálu jsou použity především metody statistické analýzy, komparace, syntézy a deskripce poznatků. Analýza je provedena na základě dostupných statistických dat ČSÚ, KÚ, CCR Východní Moravy, Czechtourism a dalších dat či informací Zlínského kraje. Potenciál jednotlivých kulturních subjektů byl zhodnocen na základě vybraných ukazatelů -- návštěvnosti a použitých marketingových metod. Bylo zjištěno, které kulturní subjekty mají největší potenciál být mezinárodně významné a které by naopak měly pracovat na svém rozvoji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 POSPÍŠILOVÁ, Kateřina
9 POSPÍŠILOVÁ, Kristýna
5 Pospíšilová, Karolína
13 Pospíšilová, Klára
9 Pospíšilová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.