Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava a charakterizace kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu
Kolomazník, Vít ; Kupka, Vojtěch (oponent) ; Porubský, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přípravou kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu (PHB). Snahou je dosáhnout materiálu, kde by byl obsah polymeru PHB co nejvyšší, zároveň ale obsah krystalické fáze co nejmenší. Nízkomolekulární PHB s koncovými hydroxylovými skupinami, použitý při syntéze kopolymerů, byl připraven alkoholýzou PHB polymeru 1,4-butandiolem. Jako druhý reagující polymer v této práci byl vybrán polyetylenglykol (PEG) v různých molárních hmotnostech a poměrech. Další polymer pro kopolymeraci s PHB byl zvolen poly(butylen adipát-co-tereftalát) (PBAT) a jako netoxické spojovací činidlo byl použit hexametylendiisokyanát (HDI). Z těchto látek byly v roztoku připraveny blokové kopolymery, které jsou tvořeny z měkkých a tvrdých segmentů. Tvrdé segmenty zde představuje PHB a jeho krystalická struktura, měkké segmenty tvoří řetězce PEG, případně PBAT. U připravených kopolymerů byl zkoumán vliv přítomnosti měkkých segmentů různé délky a poměru na celkové vlastnosti. Získané materiály byly charakterizovány pomocí termogravimetrické analýzy (TGA), diferenční kompenzační kolorimetrie (DSC) a infračervené spektroskopie (FTIR). Molekulová hmotnost byla zjištěná pomocí gelové permeační chromatografie (GPC).
Studium výroby a využití mesolaktidu
Gažo, Peter ; Porubský, Tomáš (oponent) ; Petrůj, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá výrobou meso-laktidu z kyseliny D,L-mliečnej. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na metódy výroby meso-laktidu, jeho spracovanie a využitie. V praktickej časti boli skúmané podmienky smerujúce k najvhodnejšej výrobe meso-laktidu.
Podnikatelský záměr
Porubský, Tomáš ; Musil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. Specifikuje všechny důležité kritéria, jenž musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku a shrnuje důležité informace,sloužící pro sestavení podnikatelského plánu se zaměřením na provozování autoškoly. Součástí je také podrobný finanční plán na období následujících tří let podnikání, podávající důležité informace o finančním vývoji podniku.
Řešení bezpečnosti v IMS
Porubský, Tomáš ; Rášo, Ondřej (oponent) ; Mácha, Tomáš (vedoucí práce)
V mé diplomové práci nejprve představuji obecnou architekturu sítě IMS (IP Multimedia Subsystem). Jde zejména o databázi účastníků HSS (Home Subscriber Server) a SLF (Subscription Locator Function), dále pak SIP servery CSCF (Call Session Control Functions), zpracovávající SIP signalizaci, poté aplikační servery AS (Application Server), vykonávající služby atd. Dále se zaměřuji na registraci účastníků v síti IMS s výpisem přenášených zpráv a popis jednotlivých rozhraní, které se v této síti používají. Mezi nejdůležitější zde patří rozhraní Gm, Mw, Cx, Dx a Sh. Následně zde popisuji problematiku bezpečnosti v IMS, která se dělí na zabezpečení přístupu a síťovou bezpečnost. Poté přistupuji k samotné realizaci IMS sítě v open source systému Open IMS Core pod linuxovým operačním systémem. Zde popisuji průběh od samotné instalace tohoto systému, přes konfiguraci všech potřebných prvků sítě, až po samotnou komunikaci účastníku. V této části také provádím analýzu přenášené komunikace, jak při samotné registraci, tak i při následné komunikaci. V závěru jsem vytvořil laboratorní úlohu se zaměřením na tento systém Open IMS Core. Studenti se zde seznámí s architekturou a principem fungování sítí založených na technologii IMS, s jednotlivými prvky, nutnými pro provoz této sítě a jejich základním nastavením. Studenti si dále vyzkouší jednoduchou analýzu zachycené komunikace.
Studium vztahu mezi podmínkami testu FNCT (Full Notched Creep) a rychlostí šíření trhliny SCG (Slow Crack Growth) pro hodnocení odolnosti HDPE vůči růstu trhlin
Porubský, Tomáš ; Sadílek, Jiří (oponent) ; Petrůj, Jaroslav (vedoucí práce)
Teoretická časť predstavuje súhrn materiálových a testovacích parametrov ovplyvňujúcich priebeh SCG a následne aj dĺžku trvania FNCT testu. Experimentálna časť sa zameriava na modifikáciu podmienok FNCT testu s cieľom maximálneho zníženia času do lomu skúšaného materiálu. Pre vybrané 4 druhy tenzidov: Arkopal N110, Dodecylbenzénsulfonát sodný (NaDBS), Disponil LDBS55 a Simulsol SL8 boli uskutočnené FNCT testy. Najvýraznejší urýchľovací účinok bol pozorovaný u NaDBS, ktorý spôsobil viac než 2-násobnú redukciu času do lomu oproti referenčnému Arkopalu N110, pri rovnakej koncentrácii 11 % a podmienkach testu FNCT: 50 °C, 9,0 MPa. Urýchľovací účinok NaDBS bol porovnaný pre 2 polyethylénové materiály: Liten VB85 a VL 20N. Pri podmienkach testu 80 °C a 4 MPa bolo 5% roztokom NaDBS spôsobené takmer 12,5-násobné urýchlenie oproti konvenčnému 2% Arkopalu N110 pre VL 20N a skoro 8,5-násobné pre VB 85. Bola objavená závislosť medzi schopnosťou tenzidu zmáčať študovaný materiál a FNCT časom do lomu.
Synthesis of Mineral Oils by Oligomeration of 1-alkenes
Porubský, Tomáš ; Kučera, František (oponent) ; Petrůj, Jaroslav (vedoucí práce)
The theoretical part presents a summary of existing information and procedures for the oligomerization of 1 alkenes. It also introduces suggestion of the new method for preparing poly(1-hexene) by controlled or living polymerization with nitroxyl radicals. In the experimental part was synthesized oligomer of 1-hexene with DBP or AIBN radical initiators and coordination Ziegler-Natta catalysts, which consisted of TiCl4 and organometallic compounds TIBA or TNHA. GC/MS analysis of the radical polymerization reaction mixture, showed no oligomer formation even after 6 hours. Effect of Ti/Al ratio, temperature and type of organoaluminium compund on conversion and molecular weight were investigated. Reaction products were analyzed by 1H NMR and GC/MS spectrometry. Results showed that the obtained oligomer was a mixture of oligomers with a degree of polymerization 2-9 and average molecular weight of 220-270 g/mol. Monomer conversion reached values of 72 98 %.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.