National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Impact of Communication Parameters on Energy Consumption of Zigbee Devices
Popelka, Jan ; Červenka, Vladimír (referee) ; Šimek, Milan (advisor)
This thesis deals with the energy research and design a simple wireless sensor networks. The data modules with ZigBee wireless communication technology. The main feature of wireless sensor networks is the minimal energy devices at low cost and maximum data reliability. Furthermore, the work describes firmware for communicating nodes with the ability to change parameters of data transmission and thus affect the energy consumption node. Calculations of energy consumption, compared with measured results and discharge characteristics of the battery packs are included in the final chapters of this work.
Small groups in city (to the issue of folklore associations)
Popelka, Jan ; Šalanda, Bohuslav (advisor) ; Šubrt, Jiří (referee)
The Diploma Work deals with folklore groups in Prague. It tries to map theirs foundation and development considering the aim of their foundation and regions from their members come. In the first chapter there is a list of the majority of groups and regional associations which perform non Prague folklore. In the next two chapters there I concentrate on two selected groups in great detail. These are Slovácký krúžek, the oldest still active regional association in Prague and the dulcimer music Kyčera. Kyčera is a hobby group serving to presentation of Wallachian folklore to the public through its performances and also through musical accompaniment of the dancing group Krušpánek and the children folklore group Vonička. At the end of my work there are presented conclusions arising from description of groups itself.
Automatic dictionary acquisition from parallel corpora
Popelka, Jan ; Pecina, Pavel (advisor) ; Mareček, David (referee)
In this work, an extensible word-alignment framework is implemented from scratch. It is based on a discriminative method that combines a wide range of lexical association measures and other features and requires a small amount of manually word-aligned data to optimize parameters of the model. The optimal alignment is found as minimum-weight edge cover, selected suboptimal alignments are used to estimate confidence of each alignment link. Feature combination is tuned in the course of many experiments with respect to the results of evaluation. The evaluation results are compared to GIZA++. The best trained model is used to word-align a large Czech-English parallel corpus and from the links of highest confidence a bilingual lexicon is extracted. Single-word translation equivalents are sorted by their significance. Lexicons of different sizes are extracted by taking top N translations. Precision of the lexicons is evaluated automatically and also manually by judging random samples.
Czech compositions for string orchestra 1945-1968
Popelka, Jan ; Douša, Eduard (referee) ; Slavický, Milan (advisor)
Tvorbě pro smyčcový orchestr dosud muzikologická literatura nevěnovala přílišnou pozornost. Nejenže neexistuje žádná práce sledující námi vymezený časový výsek, ba nepodařilo se najít žádnou studii, která by se věnovala jakémukoli historickému úseku tvorby pro toto obsazení, a to jak u nás, tak v zahraničí. Ani slovníková hesla neuvádí smyčcový orchestr jako specifický druh souboru, ačkoli takové soubory existují. Faktem ovšem je, že řada skladatelů zanechala ve svém odkazu dílo určené smyčcovému orchestru, jen málokterý autor se však tomuto druhu tvorby věnoval soustavněji. Historii tvorby pro smyčcový orchestr lze přitom sledovat hluboko do minulosti nejen po linii serenády až k Mozartově Malé noční hudbě, v pozadí lze tušit také renesanční zálibu v jednotné barvě nástrojových rodin. Kromě Mozartovy serenády patří k často hraným skladbám určeným pouze pro smyčce Bachův třetí Braniborský koncert či Corelliho Vánoční Concerto grosso, nicméně nás zajímá smyčcový orchestr spíše v době, kdy je již konstituován orchestr symfonický. Tedy v době, kdy skladatelova rozhodnutí pro užití smyčcového orchestru je vědomou volbou založenou na požadavku jednotné barvy a zvukově kompaktního tělesa či komornějšího zvuku a nebo na objednávce konkrétního tělesa. Ke klasickým dílům 19. století patří zejména Čajkovského...
Unemployment Duration in the Czech Republic Through the Lens of Survival Analysis
Čabla, Adam ; Malá, Ivana (advisor) ; Komárková, Lenka (referee) ; Popelka, Jan (referee)
In the presented thesis the aim is to apply methods of survival analysis to the data from the Labour Force Survey, which are interval-censored. With regard to this type of data, I use specific methods designed to handle them, especially Turnbull estimate, weighted log-rank test and the AFT model. Other objective of the work is the design and application of a methodology for creating a model of unemployment duration, depending on the available factors and its interpretation. Other aim is to evaluate evolution of the probability distribution of unemployment duration and last but not least aim is to create more accurate estimate of the tail using extreme value theory. The main benefits of the thesis can include the creation of a methodology for examining the data from the Labour Force Survey based on standard techniques of survival analysis. Since the data are internationally comparable, the methodology is applicable at the level of European Union countries and several others. Another benefit of this work is estimation of the parameters of the generalized Pareto distribution on interval-censored data and creation and comparison of the models of piecewise connected distribution functions with solution of the connection problem. Work brought empirical results, most important of which is the comparison of results from three different data approaches and specific relationship between selected factors and time to find a job or spell of unemployment.
Evolutionary computing
Popelka, Jan ; Smékal, Zdeněk (referee) ; Karásek, Jan (advisor)
The aim of this Bachelor's Thesis was to get acquainted with the Evolutionary Optimization Techniques, mainly with the Genetic Algorithm and Genetic Programming. It was subsequently described the role of optimization problem TSP solved using Genetic Algorithms and other Chapter solving Symbolic Regression using Genetic Programming. This optimalization problems were created in the programming JAVA and there are solved practical part of the thesis.
Design of manufacturing technology for plastic hung
Popelka, Jan ; Kebrle, Ondřej (referee) ; Kandus, Bohumil (advisor)
The aim of my graduation theses is to work up the literature search of polymer processing. To give a short summary of their structure, characteristic and fabrication technique. Then to make a structural design of injection mold for producing the scheduled aim and motivate this design with requisite calculation for construction of the tool, a choice of injection machine and rundown of injection cycle. At the end of my work is this aim economically reviewed and compared with alternative form of structural design.
Impact of Communication Parameters on Energy Consumption of Zigbee Devices
Popelka, Jan ; Červenka, Vladimír (referee) ; Šimek, Milan (advisor)
This thesis deals with the energy research and design a simple wireless sensor networks. The data modules with ZigBee wireless communication technology. The main feature of wireless sensor networks is the minimal energy devices at low cost and maximum data reliability. Furthermore, the work describes firmware for communicating nodes with the ability to change parameters of data transmission and thus affect the energy consumption node. Calculations of energy consumption, compared with the measured results, the discharge characteristics of the battery packs and lifetime broadcasting node is contained in the final chapters of this work.
Application of linear and nonlinear volatility models for Czech open-end-funds and shares analysis
Popelka, Jan ; Trešl, Jiří (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) ; Nováček, Jan (referee)
Cílem této doktorské práce je analýza chování vybraných českých otevřených podílových fondů a akcií. Podílové fondy si od druhé poloviny 90. let získávají v České republice stále větší oblibu. Do konce roku 2006 dosáhl objem investic do podílových fondů 150 miliard korun. Empirická studie se věnuje třem typům podílových fondů: akciovým, dluhopisovým a peněžním a akcie. Denní hodnoty cen byly získány z internetových stránek správců fondů a RM-systému. Sledované období začíná 1.1.2001 a končí 31.12.2005. Akcie a podílové listy mají odlišné principy formování ceny. Zatímco ceny akcií se vytváří interakcí nabídky a poptávky na akciovém trhu, u podílových listů je cena odvozena z celkové hodnoty aktiv fondu. Vliv trhu není u podílových fondů významný, protože nabídka podílo-vých listů je téměř neomezená. Navíc jsou aktiva podílového fondu tvořena řadou rozdílných investičních nástrojů jako jsou české a zahraniční akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, instrumenty peněžních trhů atd. Zjištění, zda časové řady fondů mají i za těchto předpokladů stejné vlastnosti jako řady akcií a zda je pro jejich modelování vhodné použít modely vytvo-řené pro akcie, burzovní indexy nebo směnné kurzy, je hlavním tématem této práce. Pozornost je věnována nepodmíněnému rozdělení výnosů logaritmů cen podílových listů. Metodou maximální věrohodnosti jsou odhadnuty parametry teoretických rozdělení a poté je testována jejich shoda s rozdělením výnosů. Další rozdělení zmiňovaná v souvislosti s nepodmíněným rozdělením finančních časových řad jsou zmíněna v teoretické části. K mo-delování podmíněné střední hodnoty je využito modelů typu AR, k modelování podmíněného rozptylu pak lineárních modelů ARCH, GARCH a GARCH-M a nelineárních modelů typu GRJ-GARCH a EGARCH. Další modely volatility jsou popsány v jedné z úvodních kapitol. Skupina nelineárních modelů je do analýzy zahrnuta za účelem hledání ?pákového efektu?. Lineární model GARCH-M popisuje přímé působení podmíněného rozptylu časové řady na její podmíněnou střední hodnotu. Vzhledem k prokázané nenormalitě rozdělení reziduí, ne-jsou splněny počáteční podmínky modelů časových řad. Vhodnější modely lze získat změnou předpokladu o rozdělení nesystematické složky na GED nebo Studentovo t rozdělení. Na zá-kladě porovnání prostřednictvím informačních kritérií a u příbuzných modelů testem věrohodnostním poměrem je pro každou časovou řadu nalezen nejvhodnější model, který slouží k popisu jejích vlastností a v praxi může být využit i k předpovědi dalšího vývoje, v analýze Value at Risk nebo k popisu vývoje rizikovosti fondu. V závěru jsou popsány zjiš-těné společné a rozdílné vlastnosti podílových fondů a akcií a doporučení pro modelování těchto časových řad.

See also: similar author names
3 Popelka, Jakub
1 Popelka, Jiří
2 Popelka, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.