Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekultivace krajiny po těžbě nerostných surovin na území ČR
Luka, Václav ; Stein, Zbyněk ; Ponocná, Tereza
Těžba nerostných surovin představuje, společně s dalšími antropogenními aktivitami, jeden z nejzásadnějších zásahů do krajiny. Těžební činností dochází často ke zničení či poškození hodnotných stanovišť a geologických lokalit, ale také ke vzniku nových stanovišť a biotopů, jejichž vznik úzce souvisí nejen se samotnou těžební činností, ale také s následnou rekultivací a revitalizací krajiny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tree-ring chronologies of Norway-spruce on west-east longitudinal gradient in the mountain ranges of central Europe
Ponocná, Tereza ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Kolář, Tomáš (oponent) ; Vejpustková, Monika (oponent)
Globální změna klimatu může výrazně ovlivnit fungování jednotlivých ekosystémů, a to především těch, jejichž výskyt je teplotně podmíněn. Jedním z těchto ekosystémů je ekoton horní hranice lesa, významný vegetační fenomén vysokohorských oblastí, který vzniká postupným ústupem stromové vegetace s rostoucí nadmořskou výškou a klesající teplotou vzduchu. Cílem předkládané disertační práce je vyhodnocení odezvy růstu smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) na měnící se klimatické podmínky v oblasti horní hranice lesa a přiléhajících lesů montánní zóny v oblasti střední Evropy. Předkládané výsledky jsou založené na rozsáhlém datovém souboru obsahujícím téměř 1400 jedinců smrku ztepilého. Datový soubor dokládá těsnou závislost růstu stromů na teplotě aktuálního vegetačního období a také na teplotě měsíce října předcházejícího roku vzniku letokruhu. Hlavní rozdíly v odezvě růstu stromů ke klimatickým podmínkám jsou dány nadmořskou výškou, vliv expozice svahu vůči slunečnímu záření nebyl významný. Růst stromů na horní hranici lesa v horských oblastech od Krkonoš po Nízké Tatry je ovlivněn zejména teplotami v měsících červnu a červenci. Tato závislost však nebyla v posledních 100 letech stabilní. Nízká koherence růstu v 50. letech 20. století byla způsobena teplým klimatem a změnou ve využívání krajiny....
Ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Krkonoších
Ponocná, Tereza
Práce se zabývá vlivem teplotních podmínek na růst stromů na rozdílně orientovaných svazích v ekotonu horní hranice lesa ve Východních Krkonoších. Metodologický přístup spočíval v měření teplotních proměnných ve vzrostném vrcholu a v kořenové zóně stromů, v porovnání dendrometrických parametrů (výška stromů, délkový přírůst stromů) a v porovnání radiálního přírůstu smrku ztepilého (Picea abies). Výsledky ukazují pouze slabý vztah mezi teplotními podmínkami a expozicí v ekotonu alpinské hranice lesa, což odpovídá růstovým poměrům vzorkovaných stromů. Mírně vyšší teploty byly zjištěny na jižně orientovaném svahu na hranici souvisle zapojeného lesa během vegetačního období. V oblasti stromových skupinek byly zjištěny mírně vyšší teploty půdy a vzduchu na severně orientovaných svazích. Na hranici souvisle zapojeného lesa byl identifikován větší radiální přírůst na jižně orientovaném svahu Luční hory, na opačně orientovaných svazích Malého Šišáku byl zjištěn podobný růstový trend. Ve stromových skupinkách dochází ke kolísání růstu stromů nezávisle na orientaci svahu - větší přírůst stromů byl zjištěn na severně orientovaném svahu Luční hory a také na jižně orientovaném svahu Malého Šišáku. Jednotlivé stanovištní chronologie shodně poukazují na období zvýšeného přírůstu během 60. a na počátku 70. let 20....
Přístupy k hodnocení vlivu klimatických charakteristik na růst dřevin
Pekař, Ondřej ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Ponocná, Tereza (oponent)
Předložená bakalářská práce popisuje využití šířek letokruhů v dendroklimatologii a hlavní přístupy při jejich zpracování a rekonstrukci klimatických proměnných. Představuje základní poznatky o vlivu klimatu na tvorbu letokruhů, popisuje jejich zpracování a získání klimatického signálu. Z nevyrovnaných a vyrovnaných letokruhových sérií je za použití základních standardizačních metod vytvořeno 26 stanovištních standardních a residuálních chronologií. Ty byly porovnány a pomocí Pearsonových korelací byla určena závislost u standardních chronologií na průměrných teplotách za červen - červenec a u residuálních chronologií na průměrných teplotách za květen - červenec. Nejlépe korelovaná teplotní proměnná byla rekonstruována metodou škálování za období 1900 - 1970. Pro rekonstrukci se ukázaly jako nejvhodnější metody odstranění věkového trendu založené na negativní exponenciále a RCS. Obě byly vhodné k uchování vysokofrekvenčního i nízkofrekvenčního klimatického signálu. Klíčová slova: Dendroklimatologie, letokruhové chronologie, standardizace, klimatická rekonstrukce
Vliv orientace svahu na sezónní růst stromů v ekotonu horní hranice lesa
Zákravská, Šárka ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Ponocná, Tereza (oponent)
Diplomová práce se věnuje odezvě růstu stromů na mikroklimatické rozdíly na severních a jižních svazích horní hranice lesa. Součástí práce je vysvětlení, průběh a načasování xylogeneze, představení specifických podmínek na horní hranici lesa a vlivu orientace svahu vůči slunečnímu záření. Cílem praktické části diplomové práce bylo zjistit průběh, načasování a vliv teplotních podmínek na xylogenezi smrku ztepilého (Picea abies) na dvou lokalitách s opačnou expozicí v dole Bílého Labe. Za tímto účelem byly odebírány mikrovzorky pomocí nástroje Trephor v období od 26. dubna do 25. září 2012, které byly dále zpracovávány v dendrochronologické laboratoři. Ze získaných vzorků bylo zjištěno načasování jednotlivých fází xylogeneze a posouzen jejich vztah k teplotním podmínkám. Výsledky poukazují na vliv teploty vzduchu při zahájení dělení kambiálních buněk a vývoji počtu zvětšujících se buněk v první části vegetačního období. Klimatická charakteristika obou lokalit byla podobná, větší rozdíly v teplotách byly zaznamenány na začátku a na konci sledovaného období.
Dlouhé letokruhové chronologie ve střední Evropě a jejich klimatologická interpretace
Gregor, Tadeáš ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Ponocná, Tereza (oponent)
Předkládaná práce se věnuje využití letokruhových dat pro rekonstrukci klimatických poměrů v minulosti. Obsahuje přehled nejvýznamějších dlouhých světových dendroklimatických rekonstrukcí a dlouhé rekonstrukce středoevropské. Porovnávány jsou středoevropské dendroklimatické rekonstrukce delší 250 let, a to na základě jejich délky, zastoupených druhů dřevin, statistické síly chronologií, schopnosti zachytit nízko- nebo vysokofrekvenční klimatický signál, zvolené kalibrační metody a zjištěné síly klimatického signálu. Porovnány jsou pak také samotné výsledné rekonstrukce klimatických poměrů. Byla zjištěna poměrně velká variabilita mezi teplotními rekonstrukcemi a vysoká míra shody mezi rekonstrukcemi hydroklimatických poměrů. Diskutována je lokalizace středoevropských chronologií, možné příčiny odlišností v rekonstrukcích, součástí dikuze je také porovnání s jinými proxy daty. Klíčová slova: letokruhy, dendrochronologie,dendroklimatologie, klima
Ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Krkonoších
Ponocná, Tereza ; Chuman, Tomáš (oponent) ; Treml, Václav (vedoucí práce)
The thesis deals with the influence of thermal conditions on the growth of the trees along the slopes with differing exposure to solar radiation in the alpine treeline ecotone in the Eastern Giant Mountains. Methodological approach was based on the measuring of the tree top and root zone temperatures, measurement of the dendrometric parameters (tree height, length increment) and radial increment of the Norway spruce (Picea abies). The results show only weak relation between significant temperature characteristics and exposure effect in the alpine treeline ecotone, which correspond to the growth rates of the sampled trees. Slightly higher temperatures were found on the south-facing slopes during the growing seasons in case of the closed canopy forest. Soil and air temperatures in tree groups were a bit higher on the north-facing slopes. In closed-canopy forest there was larger radial increment on south-facing slopes of Lu_ní hora, on the slopes of Malý Šišák there were similar growth trend on both slope exposures. In tree groups there were found larger increments on north-facing slope of Lu_ní hora, on the sampled sites of Malý Šišák there were found larger increment on south-facing slope during the 20th century, then in last decade larger increment was recorded on northfacing slope. Based on standard...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.