Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Frézování lopatek turbín
Raška, Tomáš ; Polzer, Aleš (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem práce je uvedení do problematiky frézování lopatek turbín. Zaměřuje se na popis turbín, matriálů využívaných pro jejich výrobu, frézování, CAD/CAM systémů, metod generování optimální trajektorie víceosého obrábění nepravidelných ploch a představení hlavních problémů na které, je možné narazit při frézování turbínových lopatek.
Analýza lomového porušení nástrojových ocelí a studium jeho eliminace
Tomešek, Viktor ; Polzer, Aleš (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je popsat příčiny a mechanismy degradačních procesů, které působí na povrch nástrojů vyrobených z nástrojové oceli, a navrhnout a ověřit praktické řešení, jež by vedlo k vyšší odolnosti nástrojů vůči těmto procesům. Kapitoly v teoretické části pojednávají o lomovém chování materiálu a možnostech jeho eliminace, experimentální část zahrnuje testování vlivu povlakování na trvanlivost nástrojů určených k tváření za tepla.
Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění
Procházka, Luděk ; Slaný, Martin (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Práce se věnuje problematice silového zatížení při obrábění tenkostěnných součástí. V teoretické části je rozebráno silové zatížení působící při frézování a možnosti měření silového zatížení při frézování. Dále se práce zaměřuje na obrábění tenkostěnných součástí, problémy při obrábění těchto součástí a možnosti eliminace těchto problémů. Praktická část se zabývá návrhem a realizací měření silového zatížení na vybraných součástech. V práci je také uvedeno porovnání modelu simulace vychýlení tenkostěnných součástí s hodnotami naměřenými při reálném obrábění.
Machining of hard-to-machine materials
Varhaník, Matúš ; Polzer, Aleš (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
General perspective of this diploma thesis was aimed at machining of hard-to-machine materials. Theoretical part contains division and specification of these types of materials. Ways of classification and evaluation were also listed. Causes of worsened machinability were defined with the design of possible technological solutions, which eliminates these features. The main target of experimental part was turning nickel-based superalloy Inconel® 718 with the purpose of increase process productivity. Knowledge about appropriate types of cutting tool material and his coating were necessary for process optimization. It was achieved by replacing reference cutting tool material (coated carbide inserts) with SiAlON ceramic. Cutting tool edge was tested with an intention to discover appropriate deal between tool life and volume of material removed. Measured cutting forces, generated by machining of reference and optimize technology, were processed by using simulation software. Total deformation of workpiece material was statistically evaluated. The conclusion of diploma thesis is technical-economic evaluation of both options.
Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při programování obrábění tenkostěnných součástek
Luňák, Václav ; Sliwková, Petra (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelů a drah pro obrábění tenkostěnných součástek. Použité softwary jsou CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes pro vymodelování experimentální součástky a PowerMILL 2018 od společnosti Autodesk pro tvorbu drah a NC programů. Ekonomičnost výroby mezi přesným odlitkem a obrobkem z polotovaru kostka je porovnána na základě koeficientu využití materiálu a času obrobení.
Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků
Vondra, Tomáš ; Polzer, Aleš (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je popsat hlavní metody výroby závitů a studium vlivu používaných povlaků na řezivost u závitníků. Za použití stejných řezných podmínek byly provedeny testy závitníků z rychlořezné oceli, které měly různé PVD povlaky (Physical Vapour Deposition). Z naměřených hodnot řezných momentů byla provedena analýza, která spolu s vyhodnocením opotřebení nástrojů vedla k závěru.
Využití CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění formy
Drbal, Jindřich ; Sliwková, Petra (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Předmětem předkládané diplomové práce je kompletní návrh postupů nutných pro navržení a následnou výrobu kovací zápustky pro produkci polotovarů ojnic. Úvodní část se zabývá konstrukčním návrhem. Poté jsou uvedeny materiály pro výrobu tohoto typu nástrojů. Následně se přechází k navrhování nástrojového vybavení pro obrábění zápustky a dále již k samotným simulacím procesů.
Návrh stopkové frézy s břity z PKD
Křehlík, Luboš ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem, konstrukcí, výrobou a testováním fréz s břity z polykrystalického diamantu. Polykrystalický diamant představuje vhodný řezný materiál pro obrábění velmi abrazivních materiálů, jako jsou hliníkové slitiny, nebo kompozitní materiály. Konstrukce nástroje je zaměřena na aplikaci utvářeče třísek na čele nástroje. Cílem řešení je snížení řezné síly, při obrábění hliníkové slitiny používané v leteckém průmyslu. V první části práce je zpracována problematika týkající se technologie frézování. V praktické části práce je popsán návrh a konstrukce prototypových řezných nástrojů. Pro experimentální měření byly navrženy tři nástroje Dále je představena technologie výroby řezných nástrojů ze supertvrdých řezných materiálů pomocí laserové technologie. Experimentální část práce představuje měření velikosti řezné síly v závislosti na řezných parametrech a obráběném materiálu.
Aplikace měřicích sond v procesu frézování na stroji MCV1210/Sinumerik 840D
Janovský, Petr ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá technologickými procesy obrábění tenkostěnných součástí a úpravou těchto procesů v závislosti na následném mezioperačním měřením reál-ných rozměrů těchto součástí. V rámci teoretické části je předložena rešeršní studie technologických možností měření tenkostěnných součástí a principy programování měřicích sond. V hlavní praktické části předkládané práce je popsán návrh experi-mentu, který testuje jednotlivé technologické kroky a jejich vliv na kvalitu prototypu vyráběné tenkostěnné součásti. Jsou vytvořeny numerické (NC) kódy s využitím parametrického programování, které jsou následně použity při samotné realizaci tohoto experimentu. V závěru práce jsou prezentovány a diskutovány výsledky mě-ření rozměrů obráběných ploch a vlivu korekčních drah, které by měly napomáhat přesnější výrobě dle předepsaných rozměrů, ale v tomto experimentu se nedosáhlo předpokládaných výsledků. Proto jsou navrženy nové postupy k tvorbě těchto drah, které je možno využít v budoucí realizaci tohoto experimentu.
Možnosti systému Sinumerik Operate 4.7 při programování CNC frézovacích center
Hanuška, Rostislav ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na pokročilý způsob NC programování s využitím maker a uživatelských cyklů. V první části se řeší teorie k problematice programování a obrábění tenkostěnných součástí. Druhá část obsahuje praktické ukázky tvorby cyklů, včetně jejich grafické podpory, na jednotlivé strategie frézování součásti s tenkou stěnou. Vše je podrobně vysvětleno a práce tak může posloužit jako návod pro programátory, či širší odbornou veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.