Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A DSGE Model with Financial Dollarization: the Case of Serbia
Djukić, Mirko ; Hlédik, Tibor ; Polanský, Jiří ; Trajčev, Ljubica ; Vlček, Jan
Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se standardním modelem DSGE zahrnuje náš modelový rámec komerční banky obhospodařující vklady a poskytující úvěry v cizí měně. Tyto vlastnosti umožnují zkoumat vliv změn nominálního měnového kurzu jak na finanční bohatství domácností, tak na jejich spotřební chování. Součástí článku je modelová struktura, včetně optimalizačních problémů jednotlivých ekonomických subjektů a korespondující podmínky prvního řádu. Modelové vlastnosti byly kalibrovány tak, aby plně odrážely stylizovaná fakta pozorovaná v dolarizovaných ekonomikách. Model je kalibrován na srbská data. Nepozorované trendy a odchylky hlavních reálných modelových proměnných od těchto trendů byly odhadovány pomocí modelově konzistentního vícerozměrného filtru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vysoce účinný rekuperátor spalin
Hejčík, Jiří ; Lábaj,, Ján (oponent) ; Polanský, Jiří (oponent) ; Jegla, Zdeněk (oponent) ; Jícha, Miroslav (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá problematikou návrhu a výroby vysoce účinného rekuperátoru spalin. V první části práce je proveden rozbor základních konstrukcí rekuperátorů spalin, který je doplněn o přehled materiálů, pouţívaných k výrobě moderních rekuperátorů. Pro potřeby Nízkoemisního turbínového zdroje (NETZ) jsou definovány poţadavky na rekuperátor, na jejichţ základě je zvoleno nejvhodnější uspořádání a proveden konstrukční návrh rekuperátoru podle dostupných literárních zdrojů. Termohydraulické parametry získané teplosměnné plochy jsou ověřeny pomocí počítačového modelování v komerčním CFD kódu Star-CD. Druhá část práce se věnuje výrobě rekuperátoru a experimentálnímu ověření vlastností provedeného návrhu rekuperátoru NETZ. V této části jsou popsány způsoby sestavení matrice rekuperátoru, vyuţitelné technologie spojování jednotlivých dílů a metodika experimentálního ověření vlastností rekuperátoru. Výsledky provedených měření jsou uvedeny včetně rozboru nejistot stanovení jednotlivých veličin. Získaná data jsou dále zpracována do podoby inţenýrských kritérií, jeţ jsou vyuţitelná při opětovném návrhu rekuperátoru spalin.
Empirical Analysis of Labor Markets over Business Cycles: An International Comparison
Brůha, Jan ; Polanský, Jiří
Cílem tohoto článku je zdokumentovat a shrnout hlavní cyklické charakteristiky makroekonomických dat trhu práce ve vyspělých ekonomikách. V článku uvádíme druhé momenty (korelaci, volatilitu a koherenci) těchto dat pro různé transformace (tempa růstu a cyklické složky). Používáme také dynamické faktorové modely, abychom odhalili počet fundamentálních šoků, které ovlivňují dynamiku veličin trhu práce. Zkoumáme, zda se tyto charakteristiky mění v čase, zejména v obdobích závažných krizí jako např. Velká recese. Nakonec zkoumáme, zda existují skupiny zemí, které jsou charakterizovány společnými rysy, např. institucemi na trhu práce. Ukazujeme, že některé vlastnosti jsou společné v čase a v různých zemích (např. Okunův zákon). Naopak jiné charakteristiky se mezi zeměmi liší. Instituce trhu práce vybrané vlastnosti ovlivňují, ale pouze málo. Zjišťujeme, že cyklickou dynamiku veličin trhu práce ve většině zkoumaných zemí zřejmě vysvětluje jeden, nebo nejvýše dva šoky. Článek uzavíráme interpretací těchto závěrů pro strukturální makroekonomické modely.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Housing Sector over Business Cycles: Empirical Analysis and DSGE Modelling
Brůha, Jan ; Polanský, Jiří
V tomto článku analyzujeme dynamiku cen nemovitostí určených k bydlení v rámci hospodářských cyklů. Nejprve se zabýváme empirickou analýzou vztahu mezi sektorem nemovitostí určených k bydlení a hlavními makroekonomickými proměnnými v ČR a na vzorku vyspělých ekonomik ukazujeme, že ve většině zemí se tento sektor pohybuje souběžně se zbytkem ekonomiky. Česká data ukazují existenci období, v nichž se tento sektor choval nezávisle na zbytku ekonomiky, ale od roku 2005 je více sladěn s hospodářským cyklem. Dále konstruujeme kaskádu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy s rostoucí mírou složitosti a posuzujeme relativní význam každého přidávaného mechanismu. Na rozdíl od studií, které se zakládají na finančním omezení, modelujeme sektor nemovitostí určených k bydlení jako další produkční sektor pomocí standardních nabídkových a poptávkových mechanismů. Naše výsledky ukazují, že tento přístup je schopen vysvětlit pozorovaný souběžný vývoj ukazatelů trhu s bydlením.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Incorporating Judgments and Dealing with Data Uncertainty in Forecasting at the Czech National Bank
Brůha, Jan ; Hlédik, Tibor ; Holub, Tomáš ; Polanský, Jiří ; Tonner, Jaromír
Tento článek se zaměřuje na tvorbu prognóz v České národní bance s důrazem na zapracování expertních vstupů do prognózy a nakládání s nejistotou v datech. V článku začínáme popisem jádrového modelu a procesu prognózy a následně ukazujeme, jak je nakládáno s daty a s příslušnými nejistotami. Jádro článku obsahuje pět případových studií, které reflektují měnověpolitické otázky, které byly řešeny při prognózách od roku 2008. Každá případová studie nejprve popisuje příslušný problém, poté je popsáno, jak byl řešen, a nakonec je krátce shrnut vliv zapracování mimomodelových informací na prognózu. Tyto případové studie dokumentují, že pečlivé zapracování expertních vstupů do strukturálního modelu může napomoci vytváření ekonomicky intuitivních prognóz dokonce i v průběhu velmi turbulentních období a že expertní vstupy mohou mít důležité implikace pro měnovou politiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
3 Polanský, Jan
6 Polanský, Jaromír
5 Polanský, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.