Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměny kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace
Manová, Andrea ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Poláková, Markéta (oponent) ; Zelenka, Miloš (oponent)
Předmětem disertační práce je teoretická a empirická analýza proměn kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace. Při zpracování zvoleného tématu byly využity jak teoretické poznatky získané studiem odborných knih a dalších relevantních pramenů, tak empirická data, která autorka shromáždila v průběhu antropologického terénního výzkumu v průběhu dvouletého pobytu v Berlíně. Hlavním cílem disertační práce bylo popsat, analyzovat a interpretovat fenomén kulturní identity v kontextu migračních procesů, globalizace a evropské utečenecké krize. Zvláštní pozornost byla proto věnována situaci cizinců, kteří se ocitli v nové odlišné kultuře a prochází náročným procesem adaptace na nové prostředí. Proměny identity cizinců a jejich vztah k majoritní kultuře je zkoumán také z hlediska různých typů imigrační politiky hostitelských zemí. V ohnisku výzkumného zájmu se tak ocitly otázky efektivity asimilační, integrační a multikulturní politiky. Mezi dílčí cíle práce patří deskripce a analýza procesů utváření, reprodukce a transformace kulturní identity do podoby identity bikulturní nebo transkulturní a identifikování bariér a faktorů ovlivňujících účinnost interkulturní komunikace. Součástí disertační práce je prezentace výsledků antropologického terénního výzkumu, který autorka realizovala v letech 2014...
Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v kultuře historické a transkulturní perspektivě
Ebelová, Patricie ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Půtová, Barbora (oponent) ; Poláková, Markéta (oponent)
Předmětem disertační práce Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v historické a transkulturní perspektivě je deskripce, komparace a interpretace femme fatale v kontextu fenoménů břišní tanečnice, gejši a saloniéry. Cílem této práce, a s ním spjatou hlavní výzkumnou otázkou, je komparativní analýza femme fatale jako unikátní ho kulturního konstruktu, který se originálním způsobem promítá do různých ženských profesí. Zvláštní pozornost je věnována zachycení konkrétních kulturních a historických atributů, které se vztahují k profesím, znalostem, dovednostem a sociálním rolím břišních tanečnic, gejš a saloniér. Mezi dílčí cíle práce patří interdisciplinární zpracování problematiky emancipace a sexuality v dobových postojích k ženám a identifikace motivů osudového ženství ve výtvarném umění. V neposlední řadě je cílem práce studium kulturního a estetického přínosu žen vnímaných jako femme fatale. Práci tvoří čtyři relativně samostatné kapitoly, ve kterých je z různých úhlů pohledu interdisciplinárně analyzován fenomén osudového ženství. V první kapitole, která představuje historickou expozici celé práce, je zkoumán fenomén femme fatale skrze prizma mytologie a náboženství. Ve druhé kapitole je téma osudového ženství analyzováno v kontextu profese a sociální role břišní tanečnice. Třetí...
Využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích měst
Dudová, Zuzana ; Opletalová, Lenka (vedoucí práce) ; Poláková, Markéta (oponent) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Z. Dudová Využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích měst Abstrakt Práce se zaměřuje na analýzu míry využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích vybraných měst (Český Krumlov, Velké Meziříčí a Blatná) pro rozvoj těchto lokalit. Teoretická část práce se věnuje rešerši existujících přístupů k řešení problematiky, definici klíčových pojmů a základního rámce konceptu veřejných kulturních služeb v kontextu specifické situace strategického řízení a plánování kultury samosprávnými celky v ČR. Identifikována byla široká škála možných neekonomických přínosů veřejných kulturních služeb od individuálních přínosů po sociální dopady pro širší komunitu. Analytická část je zaměřena na postavení a význam kultury, kulturních služeb a jejich možných přínosů v klíčových koncepčních a strategických dokumentech vybraných měst. Pro širší pochopení kontextu situace strategického plánování kultury vybraných českých měst jsou analyzovány i koncepční a strategické materiály souvisejících rovin krajské a národní kulturní politiky, ale i vybraných nejvýznamnějších českých kulturních příspěvkových organizací (Národní muzeum, Technické muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze). Analyzovány jsou také přínosy veřejných kulturních služeb dle samotných obyvatel (mládež i dospělí),...
Role mediální výchovy v utváření mediální gramotnosti dětí a mládeže
Urbanová, Markéta ; Hubáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Poláková, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou role mediální výchovy při utváření mediální gramotnosti mladých lidí, tedy segmentu populace ve věku formování systému životních hodnot, vytváření podstatných životních návyků a získávání základních funkčních kompetencí. Práce je pojata jako teoreticko-empirická kulturologická studie, zkoumající mediální chování, osvojení a úroveň mediální gramotnosti a její kompatibility s každodenním životem daného segmentu populace. Vychází z předpokladu, že je třeba věnovat pozornost vlivu rodiny a školy na utváření mediální gramotnosti dětí a mládeže. Usiluje o zodpovězení klíčových otázek, jež z tohoto předpokladu vyplývají. Je rozdělena do tří částí. V první teoretické části věnuji pozornost pojmům kultura, socializace, enkulturace a zabývám se mediální komunikací, mediální gramotností a mediální výchovou. Dále navazuje druhá empirická část, ve které formuluji hypotézy, stanovuji k nim otázky pro dotazníkové šetření a následně na základě získaných dat hodnotím, do jaké míry je možné uvedené hypotézy verifikovat. Třetí závěrečná část patří celkovému shrnutí a obsahuje zobecňující interpretaci výsledků a závěry.
Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén
Frischmann, Petr ; Mucha, Ivan (vedoucí práce) ; Kosek, Jan (oponent) ; Poláková, Markéta (oponent)
Práce představuje teoreticko-empirickou analýzu vzájemně provázaných kulturních prvků, kterými jsou ochranné známky a značky chápané jako autonomní kulturní komplex. Zkoumané spojení těchto kulturních prvků, které se významným způsobem podílí na utváření symbolické komunikační báze současného globalizovaného prostředí, je schopno ovlivňovat nejen spotřebitelské chování, ale i obecné hodnotové systémy a kulturní vzorce. Tento kulturní komplex čerpá svoji persuasivní kapacitu z kulturního prostředí a v souladu s jeho dynamikou se průběžně adaptuje. Současně s těmito procesy tak značky a ochranné známky zpětně kulturní prostředí ovlivňují a spoluvytvářejí. Vysoká dynamika a efektivita těchto procesů je akcelerována technologickým vývojem komunikačních médií podporujících akulturační a globalizační tendence. Ačkoliv se jedná primárně o procesy a vztahy vznikající v prostředí spotřebitelského rozhodování, jejich současný vliv tyto hranice významně překračuje a stává se relevantním činitelem utváření celkového společenského paradigmatu. Zvláštní pozornost je v práci věnována úloze socio-kulturních normativů v tomto procesu, které poskytují ochranu většinově sdíleným základním hodnotám a na straně druhé ochraňují individuální soukromý zájem spočívající v hodnotě představované významem značky, její...
Paradigma českého moderního a postmoderního feminismu v kontextu evropské kultury
Fuxová, Bohuslava ; Ferrarová, Eva (oponent) ; Poláková, Markéta (oponent)
Klíčová slova: feminismus, žena, umění, historie, romantismus, literatura, emancipační hnutí Předmětem studie je antropologická a historická analýza fenoménu ženského hnutí především v době romantismu a následujících letech. Studie se zabývá postavením a invidualitou ženy, její svobodou v českých zemích od dob romanismu a jak romantismus na ženu pohlížel. Zvláštní pozornost je věnována evropským feministickým literárním počinům, které byly stěžejní pro další kroky emancipačního hnutí v českých zemích. Studie mapuje rysy ženské emancipace, interpretuje některá stěžejní díla evropského feminismu. Zkoumá průkopnice feminismu, zkoumá díla, která upadla do zapomění, jako například literární dílo Anny Pammrové, nepříliš známé české feministky. Práce analyzuje vlivy romantismu na feminismus i to, do jaké míry se romantismus projevil na emancipačním smýšlení českých žen. Popisuje individuální snahy a pokusy o veřejné uznání žen. Studie sleduje peripetie jednotlivých prvních českých žen cesty k veřejnému uznání v akademickém a odborném prostředí. Pozornost je věnována také různorodosti feminismu, jež je zdrojem síly a bohatství, zároveň slabinou ve vypjatých situacích. Součástí této studie je interpretace obrazu ženy v moderní a postmoderní době jako nositelky lásky a vědění. Cílem studie je ověření...
Antropologie turismu v kontextu balijské kultury
Bendová, Jitka ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Poláková, Markéta (oponent)
Předmětem diplomové práce je teoretická analýza antropologie turismu na Bali. Tato práce vychází ze skutečnosti, že ostrov Bali je dnes objektem masového zájmu turismu, jehož důsledky jsou na ostrově stále znatelnější. Tento narůstající zájem vyplývá především z unikátní polohy ostrova a skvělých přírodních podmínek, velmi specifické balijské kultury a v neposlední řadě z povahy místních lidí. Cílem práce je popsat, porozumět a interpretovat příčiny zrození "fenoménu Bali" jako unikátní kulturní konstrukce a nalézt odpověď na otázku, jaké faktory tento fenomén utvářejí. Práce je rozdělena do části analytické, která se zaměřuje na vymezení antropologie turismu na Bali a na analýzu balijské kultury. Empirický výzkum je pak zaměřen na fenomén Bali a byl realizovaný jako empirická sonda prostřednictvím dotazníkového šetření. Klíčová slova Antropologie turismu, Bali, fenomén Bali
Gender, identita, kultura
Poláková, Markéta ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Ferrarová, Eva (oponent) ; Opletalová, Lenka (oponent)
Disertační práce Gender, identita, kultura představuje analýzu obrazu muže a ženy v současné české společnosti. Stěžejním výzkumným tématem je proměna genderové identity pod vlivem kulturních změn probíhajících od konce 19. století. V teoretické části práce je zmapován výzkum biologických i kulturních faktorů, které mají vliv na utváření naší genderové identity. Větší důraz je přikládán moderním technologiím a médiím, která mají v životě dnešních lidí čím dál tím větší význam. Genderová identita se promítá nejenom do toho, jak lidé vnímají sami sebe, ale také do vytváření mezipohlavních vztahů. Tomuto tématu byla věnována empirická část práce, zaměřená na analýzu genderové identity promítající se do seznamovacích inzerátů na internetu. Nástrojem empirického výzkumu byla obsahová analýza v kombinaci s hloubkovými rozhovory s lidmi, kteří tento způsob namlouvání partnera přímo podstoupili. Klíčová slova: gender, pohlaví, identita, genderová dekonstrukce, virtuální realita, antropologie
Gender, identita, kultura
Poláková, Markéta ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Ferrarová, Eva (oponent) ; Opletalová, Lenka (oponent)
Disertační práce Gender, identita, kultura představuje analýzu obrazu muže a ženy v současné české společnosti. Stěžejním výzkumným tématem je proměna genderové identity pod vlivem kulturních změn probíhajících od konce 19. století. V teoretické části práce je zmapován výzkum biologických i kulturních faktorů, které mají vliv na utváření naší genderové identity. Větší důraz je přikládán moderním technologiím a médiím, která mají v životě dnešních lidí čím dál tím větší význam. Genderová identita se promítá nejenom do toho, jak lidé vnímají sami sebe, ale také do vytváření mezipohlavních vztahů. Tomuto tématu byla věnována empirická část práce, zaměřená na analýzu genderové identity promítající se do seznamovacích inzerátů na internetu. Nástrojem empirického výzkumu byla obsahová analýza v kombinaci s hloubkovými rozhovory s lidmi, kteří tento způsob namlouvání partnera přímo podstoupili. Klíčová slova: gender, pohlaví, identita, genderová dekonstrukce, virtuální realita, antropologie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 POLÁKOVÁ, Marika
6 POLÁKOVÁ, Markéta
3 POLÁKOVÁ, Michaela
3 POLÁKOVÁ, Miluše
5 POLÁKOVÁ, Monika
2 Poláková, Magdaléna
2 Poláková, Marcela
1 Poláková, Marie
1 Poláková, Marta
9 Poláková, Martina
3 Poláková, Michaela
1 Poláková, Milena
3 Poláková, Miluše
5 Poláková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.