Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pojetí existencialismu v dílech Loděnice a Juntacadáveres Juana Carlose Onettiho
Zemánková, Aneta ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Kalkusová, Tereza (oponent)
Dílo Juana Carlose Onettiho značí začátek nové literární tvorby na území Latinské Ameriky. Přenos děje do rychlerostoucího prostředí města a popis vnitřního rozpoložení člověka vrženého do nových hektických situací značí rozchod se zažitým literárním stylem a významný posun nejen v románové tvorbě latinskoamerických spisovatelů 20. století. této bakalářské práci se pokusím o rozbor existencialistických prvků prostoru děl Loděnice pomocí kritických prací, odborné literatury, svědectví soudobých autorů i líčením autorovy vlastní biografie zkusím zachytit svět, který Onettiho myšlenkách stvořil hlavní hrdina výše dvou zmíněných románů, Larsen. líčová slova: Loděnice
Horacio Quiroga's Fantastic Short Stories
Potočná, Miriam ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Lukešová, Alice (oponent)
(slovensky) Táto bakalárska práca sa venuje poviedkovej tvorbe hispanoamerického spisovateľa Horacia Quiroga. Konkrétne sa zameriava na fantastickú poviedku. Prvá kapitola zachycuje život autora, zameriava sa na životné udalosti, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu. Dôraz je kladený na tragickosť autorovho života, nakoľko smrť bola jeho častým elementom, a zároveň sa motív smrti často objavuje v Quirogovej tvorbe. Ďalšia kapitola je venovaná modernizmu, nakoľko jeho východiská ovplyvnili Quirogovu tvorbu. Ďalej sa venuje základnému vymedzeniu pojmu fantastická literatúra. Posledná kapitola sa konkrétne zameriava na fantastické poviedky Horacia Quiroga a pokračuje praktickým rozborom vybraných poviedok. Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť žáner fantastickej poviedky čitateľom a zodpovedať otázku, čo činí interpretované poviedky fantastickými?
The Basque Topic in the Works of Pío Baroja
Dvořáková, Veronika ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Poláková, Dora (oponent)
Cílem této diplomové práce je přiblížit baskické téma ve vybraném díle Pía Baroji. Konkrétně se jedná o téměř dvacet povídek a o romány z tetralogie Baskická země (Tierra vasca), tj. La casa de Aizgorri (Dům Aizgorriů), Zalacaín el aventurero (Zalacaín dobrodruh), La leyenda de Jaun de Alzate (Legenda o Jaunovi de Alzate) a El mayorazgo de Labraz (Dědičný pán z Labrazu). Nejprve je představen vztah spisovatele ze San Sebastiánu s Baskickem a jeho vize v historickém kontextu. Zadruhé se zaměřuje pozornost na přítomnost baskického jazyka v díle, a sice jak ve slovní zásobě a onomastice, tak například ve frázích či v písních. Zatřetí jsou studiu podrobeny konkrétní baskické elementy, jako je příroda, města a vesnice, lidé či čarodějnictví a mytologie.
Simón Bolívar očima G. Garcíi Márqueze
Pulcerová, Romana ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
(česky) Ve své bakalářské práci se zaměřuji na období bojů za nezávislost v Latinské Americe, které započaly v první polovině 19. století. Vylíčím zejména legendární postavu hnutí za nezávislost Simóna Bolívara, jehož odkaz je dodnes uznáván a ctěn v Latinské Americe. Nejdříve popíšu Bolívarovu biografii a specifikuji historické události, které měly vliv na jeho život. Následně se pokusím krátce vysvětlit průběh získání nezávislosti. Blíže se budu věnovat Bolívarovi v díle Generál ve svém labyrintu, ve kterém kolumbijský autor Gabriel García Márquez zachycuje poslední měsíce jeho života. Nezaobírá se pouze Bolívarem jako historickou osobností, nýbrž jako člověkem, kterému ani jeho velikost a sláva nepomohly uniknout od samoty a opuštění v posledních okamžicích jeho života. Cílem mé práce bude přiblížit se problematice Bolívarova života z pohledu Márqueze. Jde o propojení Márquezova typického tématu samoty a historického kontextu.
Feminismus a ženskost v básních Alfonsiny Storni
Brányiková, Katarína ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (oponent)
Práce se soustřeďuje na tvorbu argentinské autorky Alfonsiny Storni, a to hlavně ve spojitosti s tehdejší vlnou feminismu. Zvolené téma bude zasazeno do širšího kontextu, to znamená včetně sociálních podmínek, politické situace a názorů společnosti na ženské autorky na začátku dvacátého století v Latinské Americe. Všechny tyto faktory budou následně použity v detailní analýze autorčiných veršů. Cílem práce je blíže definovat styl Alfonsiny Storni a na základě obsahu jejich básní získat přehled o tom, jak se v něm projevuje její ženskost, její vztah k mužům a jak se jí podařilo v jejich dílech propojit modernismus s feminismem. Do toho všeho zapojím rozdíly mezi feminismem v době života Alfosiny Storni a tím dnešním. To vše na základě její tvorby.
Cante jondo jako reflexe pocitu osamocení
Jenerálová, Kristýna ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Cílem diplomové práce Cante jondo jako reflexe osamocení příslušníků flamencové komunity, je rozebrat fenomén flamencového cante jondo a zaměřit se především na jeho literární stránku. V a rozebrány jejich sloky, kde důraz bude kladen na způsob, jakým reflektují různé druhy
The poetics of spontaneity in the Hispanic - American "rainforest novel"
Zaťko, Roman ; Housková, Anna (vedoucí práce) ; Poláková, Dora (oponent) ; Areta Marigo, Maria Gema (oponent)
Disertační práce se zabývá fenoménem živlu v hispanoamerickém románu pralesa. Koncept živelnosti je založen na mechanismu prostupnosti složek ve struktuře uměleckého textu, které jsou součástí hybridnosti rozebíraných románů. Na základě živelnosti vznikají heterogenní struktury, jejichž výsledkem je interpretační variabilita literárního díla. Tato mnohovýznamovost pak umožňuje, aby ze strany čtenáře zájem o taková díla přetrval v čase. Vysvětlení živelnosti v literatuře se teoreticky opírá o pojem transkulturace, který vytvořil uruguayský esejista Ángel Rama, a o termíny záměrnosti a nezáměrnosti, definované Janem Mukařovským. Práce je členěna na dvě části: první se zabývá rozborem fenoménu živlu z hlediska formálního a druhá z hlediska tematického. Celý proces prostupnosti končí v poslední kapitole motivem rozkladu bouře, kdy se živel vody odděluje od živlu ohně, aby se oba elementy mohly opět propojit a vytvořit další bouři. Tento postup navazuje na cykličnost procesu slučování a oddělování jednotlivých prvků v literárním díle, kterým se fenomén živlu vyznačuje. Klíčová slova José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, román pralesa, hispanoamerická literatura, příroda v literatuře, živelnost v literárním díle
Mexický svátek Día de Muertos: jeho vývoj a percepce pohledem mexické identity
Kalkusová, Tereza ; Housková, Anna (vedoucí práce) ; Poláková, Dora (oponent)
Práce sleduje na vybraných dílech mexické literatury tematickou linii svátku Día de Muertos a projevy mexického vztahu ke smrti. Zaměřuje se jak na jejich proměnu napříč časem, tak na zdroje, ze kterých mexický vztah ke smrti, jakožto součást národního ideologického konstruktu, vyrůstá (existencialismus, rurální fatalismus, Mexická revoluce, "filosofie mexictví", tradice básní a grafik calaveras). Díla a okruhy zkoumání, kterými se práce zabývá, jsou: nahuaská intimní lyrika, tradice básní a grafik calaveras, metafyzická poéma Josého Gorostizy Nekonečná smrt; vybrané kapitoly z esejistické tvorby Octavia Paze, Carlose Fuentese a Carlose Monsiváise; román Juana Rulfa Pedro Páramo a novela Carlose Fuentese Aura.
Absurdita násilí v moderním hispanoamerickém dramatu
Merhautová, Eva ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
(Česky) Předkládaná práce si klade za cíl prozkoumat a porovnat prvky absurdního dramatu u tří moderních hispanoamerických děl, Falsa Alarma (Planý poplach) Virgilia Piñery, Los Siameses (Siamčata) Griseldy Gambaro a naposledy La noche de los asesinos (Noc vrahů) Josého Triany. Počáteční teoretický úvod se zaměřuje na vznik tzv. absurdního divadla, jeho nejdůležitější znaky a konečně i rozšíření tohoto dramatu po Hispánské Americe. Následující stěžejní část práce se zabývá již konkrétně zkoumanými díly a okrajově i autory a jejich tvorbou související se zmiňovanými texty. V jednotlivých kapitolách jsou rozebírány jak typické absurdní prvky, tak i ty, které jsou nějakým způsobem v rámci tohoto paradigmatu originální. Hlavními vodítky při analýze každého dramatu jsou tři nejvýraznější charakteristiky absurdního divadla: popření děje, narušení komunikativní funkce jazyka a až systematické rozvrácení postav. Závěrečná část se věnuje porovnání tvorby tří hispanoamerických autorů jak vzájemně, tak s jejich evropskými protějšky.
Óda v poezii Pabla Nerudy
Povýšilová, Ester ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá poezií chilského básníka Pabla Nerudy, se zaměřením na jeho ódy. Práce představuje důležité momenty Nerudova života, možné rozdělení jeho tvorby, různé vlivy, jež na Nerudovu tvorbu působily, a následně na ódy nahlíží z několika úhlů. Největší pozornost je věnována tematické stránce ód a dále pak jejich schematické struktuře. Cílem této práce je nejenom podat českému čtenáři ucelený obraz Nerudových ód, a to i v kontextu předchozí tvorby a vlivů, ale také zjistit, proč jsou do nynějška tak oblíbené a v čem tkví jejich síla a kouzlo. Klíčová slova Pablo Neruda, poezie, óda

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 POLÁKOVÁ, Daniela
1 POLÁKOVÁ, Diana
2 Polaková, Dorota
1 Poláková, Dagmar
1 Poláková, Dominika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.