Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Highly siderophile element and Re-Os isotopic geochemistry of carbonatites and associated alkaline rocks from selected occurrences in India
Polák, Ladislav ; Ackerman, Lukáš (vedoucí práce) ; Krmíček, Lukáš (oponent)
Karbonatity jsou horniny extruzivního a intruzivního typu, které obsahují minimálně 50 % karbonátových minerálů, pocházejících převážně ze svrchního pláště. Reprezentují potencionální ekonomický zdroj, jakožto zdroj prvků platinové skupiny, tak jako je tomu v Palawboře v Jižní Africe nebo v Ipanamě v Brazílii. Toto je první studie, která přináší informace o koncentracích silně siderofilních prvků (HSE) spolu s izotopickými poměry 187 Os/188 Os pro karbonatity, silikokarbonatity a přidružené alkalické horniny (pyroxenit, syenit, monzogabro a tonalit) z dvou neoproterozoických (~ 800 milionů let) oblastí ze Samalpatti a Sevatturu, regionu Tamil Nadu v jižní Indii. Data byla pořízena standartní metodou za pomoci rozložení vzorků v Carius Tubes. Separace Os probíhala pomocí chlorofrmu (CHCl3), následovaná mikrodestilací a separací Ir, Ru, Pt a Pd za pomoci iontové chromatografie. Výsledky ukazují, že karbonatity ze Samalpatti a ze Sevatturu jsou charakteristické nízkými koncentracemi HSE, nižšími než ostatní mafické horniny derivované z pláště, jako jsou bazalty nebo komatiity. Suprachondritické poměry OsN/IrN mohou napovídat, že karbonatity jsou schopny koncentrovat nezanedbatelné množství Os. Kvůli vysokým, nejednotným poměrům 187 Os/188 Os předpokládáme, že zdroj karbonatitové taveniny byl vysoce...
Vyluhovatelnost a gastrická biodostupnost kontaminantů z odpadů z metalurgie Ni
Polák, Ladislav ; Ettler, Vojtěch (vedoucí práce) ; Suchá, Veronika (oponent)
Vlivem těžby a zpracování lateritických a sulfidických rud dochází ke kontaminaci životního prostředí kovy a polokovy. Pro zjištění, jak bude kontaminant vyluhován a jakým způsobem může poškodit své okolí, slouží vyluhovací experimenty. Za účelem zjištění potencionálního vlivu na zdraví člověka lze použít loužící testy v simulovaných gastrických, gastrointestinálních a plicních roztocích. Cílem této bakalářské práce je provést tyto loužící testy a zjistit jakým způsobem může metalurgický odpad ovlivňovat okolní prostředí nebo populaci v dané oblasti (např. pracovníky v hutním průmyslu). Výsledky ukazují, že největší vyluhovatelnost vykazují popílky. Limitní hodnoty pro nebezpečný odpad přesahuje Ni (4250 mg/kg), pro inertní odpad Zn (22,3 mg/kg) a Cd (0,51 mg/kg). Gastrické loužící testy ukazují, že největší zdravotní riziko hrozí u Al (TDI 181 μg/den), Ni (BE 324 μg/den) a V (TDI 0,78 μg/den). Tolerovatelný denní příjem (Tolerable daily intake, TDI) je odhadované množství, které dokáže člověk dlouhodobě snést, aniž by došlo k poškození organismu. Pozaďová expozice (BE) je dávka nebo množství, kterému je jedinec vystaven. V důsledku těžby se do okolí dostává více kontaminantů než by bylo dosaženo přirozenými procesy (eroze, vyplavování vodou).
Koexistence bezdrátových komunikačních systémů a LTE v pásmu ISM
Mikláš, Michal ; Kratochvíl, Tomáš (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na definování, popis a měření koexistenčních scénářů, které mohou vzniknout v bezlicenčním frekvenčním pásmu ISM mezi bezdrátovými systémy LTE a WLAN (technologie IEEE 802.11xx). Na základě společných radiofrekvenčních pásem (RF) těchto systémů jsou definované různé koexistenční scénáře. Je zde navrhnutá vhodná měřící metodika a měřící pracoviště pro měření koexistenčních scénářů mezi systémy LTE a WLAN. Po ověření funkčnosti navrženého měřícího pracoviště bylo provedeno rozsáhlé měření dříve definovaných koexistenčních scénářů. Získané výsledky jsou detailně vyhodnocené.
Srovnání standardů VP9 a H.265 pro kódování videosekvencí
Fendrich, Vítězslav ; Boleček, Libor (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním vlastností standardů VP9 a HEVC (H.265), vyvinutých pro kódování videa zejména ve vysokém rozlišení. Teoretická část práce se zaměřuje na podrobný popis jednotlivých standardů a také na popis vybraných objektivních a subjektivních metrik pro hodnocení kvality videa. Praktická část práce se zabývá vyhodnocením kvality různých videosekvencí, komprimovaných pomocí kodeků VP9 a H.265, vybranými objektivními metrikami a subjektivní metodou hodnocení. Dále je také popsán postup komprese vybraných videosekvencí a popis realizace subjektivních testů v laboratorních podmínkách. Získané výsledky jsou přehledně vyhodnoceny a diskutovány. Současně byla navržena laboratorní úloha k ověření uvedených poznatků.
Embedded zpracování videa pro dohledový systém
Gerych, Lukáš ; Polák, Ladislav (oponent) ; Frýza, Tomáš (vedoucí práce)
Obsahem práce je návrh a realizace vestavěného systému pro snímání statické scény a vyhodnocování obrazu pro dohledový systém. Je prováděna na miniaturním počítači Raspberry Pi s procesorem ARM. Jsou zde uvedeny metody různých typů detekcí v obraze a jejich implementace s použitím knihoven OpenCV. Dále se zabývá způsobem přístupu k systému pro jeho ovládání a prohlížení záznamů detekcí.
Koexistence stávajících a nových generací zemské digitální televize a mobilních bezdrátových komunikačních služeb
Plaisner, Denis ; Kratochvíl, Tomáš (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá skúmaním, meraním a vyhodnotením možných koexistenčných scenárov, ktoré sa môžu vyskytnúť medzi terestriálnou digitálnou televíziou (DVB-T/T2) a mobilnými bezdrôtovými službami, poskytovaný štandardom LTE. Štandardy DVB-T/T2 a LTE sú stručne popísané a sú definované rádiofrekvenčné pásma, kde sa ich služby vysielajú. Na základe jednotlivých frekvenčných pásiem sú definované možné koexistenčné scenáre. Pre meranie, monitorovanie a vyhodnotenie definovaných koexistenčných scenárov je navrhnuté a realizované vhodné laboratórne pracovisko. Výsledky z merania ukazujú rôzne ovplyvňovanie kvality a chybovosti DVB-T/T2 signálu v závislosti uvažovaného koexistenčného scenára.
Měření diverzitního vysílání ve standardu DVB-T2
Koblischka, Vítězslav ; Kratochvíl, Tomáš (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce porovnává standardy pro digitální pozemní televizní vysílání první generace DVB-T a druhé generace DVB-T2. Zaměřuje se zejména na vliv rušení přenosového prostředí simulovaný přenosovými kanály pro pevný, přenosný a mobilní příjem pozemního digitálního signálu. Dále práce porovnává SISO vysílání s diverzitním vysíláním MISO ve standardu DVB-T2 a vyhodnocuje vliv módu na chybovost v závislosti na zvoleném přenosovém kanále a použitých systémových parametrech.
Dvoupásmová stereofonní reproduktorová soustava
Kočvara, Pavel ; Polák, Ladislav (oponent) ; Kratochvíl, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem pasivní dvoupásmové stereofonní reproduktorové soustavy s výkonem 50 W RMS / 8 pro běžné domácí použití. S ohledem na požadovanou citlivost 90 dB/W/m byly použity středobasové reproduktory Beyma 5MP50/N a výškové reproduktory Beyma T2030. Ozvučnice je bassreflexová, z desek MDF a s vnitřním tlumením z polyuretanové pěny.
Experimentální srovnání vlastností vybraných typů komerčně dostupných integrovaných FM přijímačů
Kašpar, Petr ; Polák, Ladislav (oponent) ; Šotner, Roman (vedoucí práce)
FM přijímač slouží k zachycení a zpracování signálů z rádiových vysílačů v pásmu VKV a reprodukci namodulované informace. Bakalářská práce se zabývá porovnáním vlastností komerčně dostupných integrovaných přijímačů. Nejdůležitější parametry budou proměřeny na testovacích deskách vybraných přijímačů a následně porovnány s hodnotami z katalogového listu pro jednotlivé obvody a vyhodnocen nejvhodnější obvod.
Srovnání výkonnosti nejnovějších standardů pro kódování videosekvencí
Klejmová, Eva ; Polák, Ladislav (oponent) ; Slanina, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem základních vlastností současných komprimačních algoritmů využívaných pro komprimaci videa ve vysokém rozlišení. Práce se zaměřuje hlavně na rozdíly mezi jednotlivými algoritmy a jejich celkovou funkcionalitu. Navrhuje postupy pro komprimaci videosekvencí s využitím referenčních implementací vybraných kodeků, včetně popisu vybraných parametrů. Součástí práce je srovnání objektivní a subjektivní kvality komprimovaných videosekvencí, a také časová náročnost jednotlivých implementací. Dále je navržena grafická nadstavba usnadňující použití jednotlivých kodeků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Polák, Lubomír
2 Polák, Luboš
4 Polák, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.